Matthew 4

Sadanima꞉ Yesu la handeeke ekimanu

(Maka 112-13, Luku 41-13)

Koto pieke hoki naneta꞉ Sadanima꞉ Yesu la handena꞉ Koda꞉na꞉ Sipitidima꞉ Yesu mo hapu hayeke ale ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hatuku peekeme. Koto pa꞉ta꞉ hata꞉ta꞉ Yesuma꞉ hali tieke yaapo natena꞉ timba꞉ nate yaapona꞉ ne ma꞉nda꞉ na neke hayeke ekima꞉ tea꞉ma꞉ homeekeme. Koto tea꞉ma꞉ homolo haena꞉ta꞉ Sadanima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Neketa꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do toopimanu kone palaowa au lapeke leekeme. Koto leekepate Yesuma꞉ hombo peaaso alota꞉ Mo Baiboloma꞉ta꞉ Halima꞉ palaowa homeke naa na hapeke ya꞉la꞉pate Koda꞉na꞉ pi paeyao miniki halie ekima꞉ homeke epeke tupa꞉ halieke la꞉la꞉me leekeme.

Kutaata꞉ Sadanima꞉ Yesu mo yako piki daoni Diutuseleme nane hatuku peekeme. Ipikana꞉ma꞉ Yesuta꞉ mo tembolo da holu manda mea hao hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do pa꞉ta꞉ hao oni kenkena꞉ naka꞉ kone lopa꞉niae. Pa ekipeke. Mo Baiboloma꞉ alota꞉ Mo enisolo tonuma꞉ neke handeteke haena꞉ Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi lelieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo toopi manuma꞉ naka꞉ anke naapa꞉na꞉ta꞉ mo enisolotonu ika꞉ kikima꞉ neke miniliao handeteke halimikie la꞉la꞉me leekeme. Koto leeke Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ota꞉ alepate mo Baiboloma꞉ pi ma꞉nda꞉ta꞉ dupa la꞉la꞉me. Mo Tekehali naka꞉ Koda꞉ta꞉ la handa꞉la꞉eki na pia꞉peke la꞉la꞉me leekeme.

Koto leeketa꞉ mo Sadanima꞉ Yesu pa hatuku pote tieke ma꞉nda꞉ manda hatuku puaata꞉ koto pa꞉ta꞉ hata꞉ta꞉ mo kenke paeyaona꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki kilu tombuao hala꞉eki make ika꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki au epeke epeke make waleekeme. Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ tumiki yotuao panda꞉puniao pita꞉ yeni pika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto handele ale paeyaota꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ kulueke Sadanima꞉ leekeme. 10 Koto leeke Yesuma꞉ hombo peaaso alota꞉ Sadani neke puma. Mo Baiboloma꞉ alota꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ homeke panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ ipika꞉ kakena꞉ homeke homo hapa꞉peke la꞉la꞉me leekeme.

11 Koto pi leeketa꞉ mo Sadanima꞉ Yesu mina꞉pa꞉lao pulu haena꞉ta꞉ enisolo tonuma꞉ ipiki tamba꞉ muluekema꞉ epemekeme.

Yesuma꞉ Ka꞉lili nane hata꞉ pi waleekeeki

(Maka 114-15, Luku 414-15)

12 Dioni dipula mea pitaeyekeeki opuaata꞉ Yesuma꞉ koto pa꞉ta꞉ mina꞉pa꞉lao Ka꞉lili nane peekeme. 13 Ipikana꞉ma꞉ Na꞉sa꞉tete da na hao hake mo ikali leke Ka꞉lili tea꞉ nane hayeke da homeke bikita꞉ Kapeneami halo peekeme. Koto data꞉ mo Sebuloni kenke pita꞉ Na꞉petali kenke yaapo pa꞉ta꞉ wiekeme. 14 Kutu pieke ekima꞉ta꞉ mo hande potopede hali Aisayama꞉ amba꞉ la꞉ wiekeeki yaaluekema꞉ piekeme. Koto la꞉ wieke pita꞉ dupa

15 Mo Diodani ikali mone tea꞉na꞉ mo ikali leke pa꞉ta꞉ opolo pula꞉ pota꞉ ula꞉ Sebuloni kenkeo o Na꞉petali kenkeo mo Diendaili wanda꞉halina꞉ kenke Ka꞉lilio
16 mo timba꞉ leke pa꞉ta꞉ hao haleme wanda꞉hali paeyaoma꞉ pa̱a̱ tieke handilimikie.
Mo homo hala꞉ timba꞉ leke kenke pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ mo pa̱a̱ma꞉ pa̱a̱ peaalieke leekeme.
17 Koto tomona꞉ta꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ pi walolota꞉ dupa Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉ma꞉ ika꞉ hoke haumanu hoki walaa la꞉ka꞉la꞉pa꞉peke lo hayekeme.

Yesuma꞉ tonkopu hali wi leekeeki

(Maka 116-20, Luku 51-11)

18 Yesuma꞉ mo hande Ka꞉lili ikali leke houna꞉ pulu hata꞉ta꞉ ta꞉peli mu haepeke hama̱la̱꞉ yaapo Saimono biki ma꞉nda꞉ta꞉ Pida make hameke A꞉ndutu yaapoma꞉ mo hande ikali leke pa꞉ta꞉ tenki nuna꞉ ta꞉peli minolo haepekeeki handeekeme. 19 Yesuma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ipilikana꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉hali mu hapena꞉ I̱ma꞉ wala꞉tialuekema꞉ ya hoki nane teli mea ipupe leekeme. 20 Koto leeketa꞉ koto kone ipilika꞉ tenki numanu mina꞉pa꞉lao ipiki teli mea pepekeme.

21 Mo pate leke pulu hata꞉ hama̱la̱꞉ ma꞉nda꞉ Dia꞉mesi Dioni yaapo handeekeme. Ipilika꞉ apa꞉ta꞉ Sepedie. Ipilikita꞉ ipilika꞉ apa꞉ ame̱le̱ kawaso manda pita꞉ ika꞉ tenki numanu epeaaso pitimikime. Kutu polo pitina꞉ta꞉ Yesuma꞉ ipiliki wi leekeme. 22 Kutu pieketa꞉ koto kone ipilika꞉ apa꞉ make mo kawaso make mina꞉pa꞉lao Yesu teli mea pepekeme.

Wanda꞉hali wamo pu pi wala꞉la꞉eki yaapo

(Luku 617-19)

23 Yesuma꞉ mo Ka꞉lili kenke paeyao pa꞉ta꞉ pominolo hata꞉ ika꞉ pi hotu haemeke damanu pa꞉ta꞉ pi waleekeme. Ipikana꞉ma꞉ mo Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ Pi Seliapomanu walolo hata꞉ mo wanda꞉halina꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki yeni ki paeyao wamo peayekeme. 24 Koto ipika꞉ pieke hau manuna꞉ta꞉ Sitia kenke paeyao pa꞉ta꞉ kende tupa꞉ wiekeme. Koto pi opuaata꞉ wanda꞉halima꞉ yeni ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ hake tanda mu haemeke wanda꞉hali make hoke temokomanu pitu make lu keaaso hata꞉ lopo haemeke wanda꞉hali make kiki anke lupa wiki wanda꞉hali make ota꞉ paeyao ipiki pa꞉ta꞉ mea epemekeme. 25 Wanda꞉hali wopu Yesu pa꞉ta꞉ teli mea pemekeme. Koto wanda꞉halita꞉ Ka꞉lili kenke nanema꞉ wanda꞉hali make Diudia kenke nanema꞉ wanda꞉hali make mo Diodani mone tea꞉ nanema꞉ wanda꞉hali make iki paeyaoma꞉ ipiki teli mea pemekeme.

Copyright information for `SSX