Matthew 6

Dia꞉ya꞉la꞉ wanda꞉hali tamba꞉ mina꞉la꞉ ekina꞉ mana꞉ pimanu

Koda꞉na꞉ pi miniki haleme wanda꞉halima꞉ ika꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉ haumanu pea꞉pekeeki wanda꞉halima꞉ handena꞉ handaena꞉ tupa꞉ puluekema꞉ hone ota꞉ na wiki yopu kone pea꞉pa꞉peke. Pa ekipeke. Wanda꞉halima꞉ handena꞉yeke handaena꞉ hau pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo naka꞉ hepeni hala꞉ Apa꞉ma꞉ kia꞉ka꞉na꞉ mulu peleme epeke yenkita꞉ homeke siki a꞉nda꞉ make ota꞉ na milimikie.

Koto ekina꞉ta꞉ mo hande natehali wanda꞉hali tamba꞉ muluekema꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ halemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ wala꞉ wala꞉ pea na hala꞉pa꞉peke. Mo hande yayapiki hau pu haleme haliwekima꞉ oni hande pota꞉ hopiki nina꞉ make yeni da pa꞉ta꞉manu make kutu piki wala꞉ wala꞉ piki haumanu pu halememe. Koto hau pimiki ekita꞉ mo wanda꞉halima꞉ ika꞉ biki daeyaena꞉ yeke pu halememe. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Koto tapakema꞉ ika꞉ pimi hauna꞉ yenki manuta꞉ ame do hata꞉ mu paeyaasememe. Mo natehali wanda꞉hali tamba꞉ mimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ ota꞉ teke pa꞉ta꞉ eki sikima꞉ kone ota꞉ na handena꞉ leke hala꞉pa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ika꞉ mone honema꞉ a꞉mbao hata꞉ hala꞉pa꞉peke alee. Kutaa make mo ika꞉ mone honema꞉ piteme hau handa꞉la꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ epeke yenki kilieke.

Yeni pita꞉la꞉ ekina꞉ mana꞉ pimanu waleekeeki

(Luku 112-4,)

Yeni pimika꞉na꞉ta꞉ mo hande yayapiki hau pu haleme haliwekina꞉ hau na honda꞉pa꞉peke. Wanda꞉halima꞉ iki handena꞉ hone hone witolo hata꞉ mandane pota꞉ hopiki nina꞉ make yeni da pa꞉ta꞉manu make tialiao hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pu halememe. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Ikana꞉ma꞉ ika꞉ pimi hauna꞉ yenki manuta꞉ ame do hata꞉ mu paeyaasememe. Ikana꞉ma꞉ yeni pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ da panda꞉ pa꞉ta꞉ pota꞉ poka꞉neao pua pita꞉ ika꞉ lekema꞉ handa꞉peke na yeke Apa꞉ pa꞉ta꞉ yeni pea꞉pa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ mone honema꞉ piteme hau handa꞉la꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ epeke yenki kilieke.

Ikana꞉ma꞉ yeni a꞉nda꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande yayapiki koda꞉manu pa꞉ta꞉ yeni pu haleme wanda꞉halima꞉ napeke na pitiki pi eleke eleke wopu lo haleme tupa꞉ yeni na pea꞉pa꞉peke. Ika꞉ honema꞉ta꞉ nika꞉ yeni hokulu peaoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ opilieke hone witelememe. Ikita꞉ koto wanda꞉hali leke na hapa꞉peke. Ika꞉ hone pa꞉la꞉eki manuta꞉ ikana꞉ma꞉ honke a̱i̱ na leke hamena꞉ kone ika꞉ Apa꞉ma꞉ amba꞉ handa hone ula꞉me.

Yeni pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do tupa꞉ pea꞉pa꞉peke.

Nika꞉ hepeni hala꞉ Apa꞉o.
Naka꞉ yako piki bikita꞉ ota꞉ manda wia haena꞉e.
10 Naka꞉ Kilu Tombuao Haleeki do ane opolo epena꞉e.
Naka꞉ hone pa꞉la꞉eki oli hepeni nane peao haleme tupa꞉ do kenkena꞉ make peawaenae.
11 Do ame nolo poloma꞉ ne ana꞉na꞉ kia꞉peke.
12 Mandane wanda꞉halima꞉ niki pa꞉ta꞉ hoke hau pimi ekimanu nikana꞉ma꞉ pa paeyaaso hamono nika꞉ hoke hau puma꞉ ekimanu make nakana꞉ma꞉ koto tupa꞉ pa paeyawapeke.
13 Ka꞉nda꞉piki ekima꞉ niki na la handa꞉peke.
Kotoeki na pikita꞉ hoke Sadanima꞉ niki hoeyaama꞉na꞉ma꞉ nakana꞉ma꞉ niki epeke tupa꞉ handeteke hapeke laa yeni pea꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me.
14 Kutupa ikana꞉ma꞉ mo iki pa꞉ta꞉ hoke hau pimiki wanda꞉hali ika꞉ hoke haumanu pa paeyaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ hepeni hala꞉ Apa꞉ma꞉ ika꞉ pimi hoke haumanu make pa paeyawalieke. 15 Pate ikana꞉ma꞉ mo iki pa꞉ta꞉ hoke hau pimiki wanda꞉hali ika꞉ hoke hau pa na paeyaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ Apa꞉ma꞉ make mo ika꞉ pimi hoke haumanu tonka꞉na꞉ pa na paeyawalieke.

Nee pi wita꞉la꞉ ekina꞉ mana꞉manu waleekeeki

16 Ikana꞉ma꞉ nee pi a꞉nda꞉ wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ puki pa꞉ta꞉ ula꞉ haumanu a꞉mbaaso hata꞉ mo makeaaso hau piteme haliweki ika꞉ hoke wenoko haseme tupa꞉ na hapa꞉peke. Mo haliwekima꞉ta꞉ wanda꞉halima꞉ handolo hata꞉ ikita꞉ nee pi ula꞉ some ya꞉ka꞉ta꞉me hone wina꞉ ika꞉ loke handeteke hala꞉ hau mina꞉pa꞉latiki pu halememe. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Koto haliwekima꞉ ika꞉ mulumeke hone wilimi aleta꞉ ame do hata꞉ mu paeyaasememe. 17 Pate ikana꞉ma꞉ nee pi a꞉nda꞉ wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ wanda꞉halima꞉ handa꞉ wiaama꞉na꞉ma꞉ 18 ika꞉ leke popeleke tanda꞉pa itiki yola hapa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo naka꞉ handa꞉peke na ya꞉la꞉ Apa꞉ma꞉ handaa hone wilieke. Kutaa mo naka꞉ honumake siki pitele hau handa꞉la꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ naka꞉ yenki wialieke.

Hepeni pa꞉ta꞉ hamoko hapekeeki

(Luku 12꞉33-34)

19 Mo maka꞉ta꞉ ikiki pu o bisapu inkikima꞉ no o haliwekima꞉ pake no kutu pulu peleme kenke pa꞉ta꞉ ika꞉ alemanu na amu pikita꞉ 20 pa mo maka꞉ta꞉ ikiki na pu bisapu inkikima꞉ na no make haliwekima꞉ pake na mulu peleme Hepeni nane ika꞉ alemanu amu pia꞉pa꞉peke. 21 Pa ekipeke. Ika꞉ alemanu amu peleme pa꞉ta꞉ta꞉ ika꞉ honemanu make mandake wina꞉ lo halimikie.

Lokena꞉ pa̱a̱

(Luku 11꞉34-36)

22 Mo leketa꞉ lokena꞉ ola꞉pakee. Naka꞉ leke yaapo telipina꞉ epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ naka꞉ loke paeyaota꞉ pa̱a̱ma꞉ tumbilieke. 23 Pate naka꞉ leke yaapo a꞉nda꞉ hoeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo naka꞉ loke paeyaota꞉ timba꞉ la꞉ pambilieke. Koto mo naka꞉ lokena꞉ pa̱a̱ a꞉nda꞉ timba꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ a꞉pee kota꞉ kotota꞉ ota꞉ timba꞉ tiekee.

Homeke halima꞉ ta꞉ta꞉ piki you hali yaapona꞉ hone pa꞉la꞉ haumanu homeke dina꞉ na pia꞉pekeeki

(Luku 1613,1222-31)

24 Homeke ma꞉nda꞉ma꞉ mo you hali yaapona꞉ e pokaasa꞉ hali hapeke na ya꞉la꞉me. Puluekema꞉ taapo haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolota꞉ ma꞉nda꞉ta꞉ honditi pilieke o ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ hone wopu pitolo hata꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ta꞉ kiaalieke. Kutaa ikana꞉ma꞉ make mo mani pita꞉ Koda꞉ yaapoma꞉ ika꞉ you hali yaapo haena꞉ laa ipilika꞉ e homeke dina꞉ pokaapa꞉peke na ya꞉la꞉me.

Wetepe epolo pa꞉la꞉ hauna꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ na homa꞉la꞉eki

25 Do ekina꞉ yeke iki pa꞉ta꞉ dupa la kitolome. I̱ homaama꞉na꞉ ikali ne aleke nolua꞉pe laa make ya yama꞉peke ale tonka꞉na꞉ ekipa mulua꞉pe laa ka꞉nda꞉ma꞉ na homo hapa꞉peke. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Mo ika꞉ da꞉ta꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ mo ne na lombei pu make o ika꞉ lokema꞉ta꞉ mo aka꞉manu ota꞉ na lombei pa꞉lekeyeke yekea. 26 Mo bitutu laa pomineleme bamanu handa꞉pe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ nolo peleme ne waemanu nokopa kilikimanu talaata꞉ mo ne amu pu hala꞉ da pa꞉ta꞉manu na amu pu halememe. Koto hau na pu halemepate pa mo hepeni hala꞉ Apa꞉ma꞉ ika꞉ nemanu ana꞉na꞉ halo hala꞉ka꞉ta꞉me hone umana꞉e. Kota꞉ iki make mo bamanu ota꞉ lombei na pelemekeyeke yekea. 27 Ika꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homo halemeeki manuma꞉ta꞉ ika꞉ halo peleme nate leke hokulu peaapeke ya꞉la꞉pe.

28 Ika꞉ aka꞉manu ekipa muluepe laa pa ekipeke ka꞉nda꞉ma꞉ homo halemepe. Mo si ale manuna꞉ momamanu opa꞉la꞉eki hone wipee. Koto moma manuma꞉ta꞉ ika꞉ yama꞉peke aka꞉manu muluekema꞉ e na poko halememe. Koto hau na pu halemepate 29 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande Kini Solomonoma꞉ kone ipika꞉ mani tieke tiekema꞉ mo moma manuna꞉ au la꞉la꞉ ekima꞉ handeke aka꞉manu na hambo yameekeme alome. 30 Mo ame homeke opa haena꞉ laa tunkula hapuao beliata꞉ tina꞉ yanka꞉peke yeke moma manuna꞉ auta꞉ Koda꞉ma꞉ lawao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ a꞉pee kota꞉ ika꞉ hone tulaaseme ekita꞉ ota꞉ hodikale siki ya꞉ka꞉ta꞉me. Koto alemanu pa꞉ta꞉ kone Koda꞉ma꞉ kutu pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ iki make ota꞉ ana꞉na꞉ kone handeteke halieke. 31 Kutu piliekema꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ Ya nolo polo ne ikali make aka꞉ peaata꞉ hanema꞉ epea꞉ka꞉na꞉ mulua꞉pe laa ka꞉nda꞉ma꞉ na homo hapa꞉peke. 32 Mo Koda꞉na꞉ biki na opimiki wanda꞉halima꞉ta꞉ hoto paeyao koto ale manuna꞉ anke wopu tolu haleme. Pate mo ika꞉ hepeni hala꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ koto alemanu nate paeyao ikana꞉ma꞉ make mu hapa꞉peke ekita꞉ hone ula꞉me. 33 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki make ipika꞉ tikitiki piki hau make epena꞉ loluekema꞉ yeke titina꞉ amba꞉la weiyu haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ mo koto ika꞉ hone peleme ale manuta꞉ iki ana꞉lao ku halieke. 34 Koto ekina꞉ta꞉ beliana꞉ ka꞉nda꞉ manuta꞉ ame kone na mia꞉pa꞉peke. Beliana꞉ ka꞉nda꞉na꞉ ka꞉nda꞉ta꞉ beliaeki ipika꞉ ale homekee. Mandane nate manuna꞉ ka꞉nda꞉ manuta꞉ ame do natena꞉ ka꞉nda꞉ taapuna꞉ apa꞉taapeke na ya꞉la꞉me.

Copyright information for `SSX