Matthew 7

Pi yokaalu teli pita꞉la꞉eki

(Luku 6꞉37-38)

Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi yokaalu kiaapa꞉na꞉ ikana꞉ma꞉ make ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pi yokaalu na hala꞉pa꞉peke. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ mo mandane wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi yokaalu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ pi yokaalu pimi tupa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ make iki pa꞉ta꞉ mandake piki pi yokaalu kone kilieke. Kutupa ikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ manda꞉ mineme manda꞉ma꞉ kone Koda꞉ma꞉ iki make homeke manda꞉ma꞉ kone milieke. Ekipeke naka꞉ kamena꞉ leke pa꞉ta꞉ ula꞉ dokolo siki hone wopu witolo hata꞉ta꞉ mo naka꞉ leke pa꞉ta꞉ ula꞉ ti taka꞉la꞉pake tieketa꞉ hone na u halepe. Mo ti taka꞉la꞉pake tieke naka꞉ leke pa꞉ta꞉ pa wina꞉ alo hata꞉ta꞉ ekipa naka꞉ kame pa꞉ta꞉ Naka꞉ leke ula꞉ dokolo siki meanoe lelipikipe. Aa yapi pi miki some. Titina꞉ mo naka꞉ leke ula꞉ ti taka꞉la꞉pake kiake amba꞉la mea baeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo naka꞉ kamena꞉ leke pa꞉ta꞉ ula꞉ dokolo siki mea waluekema꞉ta꞉ epeke handilipikie.

Ika꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ haluekema꞉ wia꞉ haleme alemanu kika pa꞉ta꞉ na hala꞉pa꞉peke. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ paa la꞉ka꞉la iki lu naama꞉na꞉ loa꞉me. Kutupa ika꞉ yenki tiekema꞉ hambeeke munduku teke manuta꞉ mo ma꞉na꞉na꞉ leke pa꞉ta꞉ na lopa moneaapa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto munduku manuta꞉ mo ma꞉na꞉manu ika꞉ ankema꞉ pa tombua tombua piliekee.

Honke ala꞉eki Weita꞉la꞉eki Kilikili laasa꞉eki

(Luku 119-13)

Honke leka꞉na꞉ta꞉ kilieke. Weika꞉na꞉ta꞉ handa꞉ wilipikie. Kilikili laeka꞉na꞉ta꞉ mo neke pa꞉ta꞉ lombawalieke. Homeke epima꞉ honke la꞉tiki pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somema꞉ milieke. Kutaa make ma꞉nda꞉ epima꞉ weiya꞉tiki pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ handa꞉ wilieke. Epima꞉ pota꞉ lia꞉tiki pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo pota꞉ta꞉ koto some pa꞉ta꞉ lombawalieke.

Wekina꞉ ateke tonuma꞉ta꞉ ika꞉ wekima꞉ tia honke lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ iki epi amedama꞉ toopi mea halimikipe 10 o ta꞉peli honke lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ hoke keto mea halimikipe. 11 Ikana꞉ma꞉ hoke wanda꞉hali hata꞉ kone ika꞉ wekiwandiki pa꞉ta꞉ epeke epeke alemanu hala꞉pekeeki hone wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ hepeni hala꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ piteme hau ota꞉ lombei peao koto honke lo haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ota꞉ epeke epeke alemanu halieke. 12 Wanda꞉halima꞉ mandane haumanu iki pa꞉ta꞉ pina꞉e laa hone peleme tupa꞉ ikana꞉ma꞉ koto haumanu kone iki pa꞉ta꞉ pu hapa꞉peke. Kota꞉ Mosesima꞉ mo Lo Pi wiekeeki make potopede haliwekima꞉ wimiki mana꞉ pi make do koto hau peomono loluekema꞉ wieke pie.

Dekepeke pota꞉ petipeke pota꞉ yaapo

(Luku 1324)

13 Mo dekepeke pota꞉ kake pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba pua꞉pa꞉peke. Pa ekipeke. Mo ti to hala꞉ alena꞉ pua꞉peke pota꞉ kaketa꞉ peo tieke la make ipika꞉ polo pa꞉la꞉ pota꞉ make aleta꞉ ma꞉nda꞉ na wieke handaa wanda꞉hali wopuma꞉ pua꞉tiki pua꞉tiki pu halememe. 14 Kutu pu halemepate mo wanda꞉halima꞉ deto hala꞉eki mia꞉peke ya꞉la꞉ pota꞉ kaketa꞉ ota꞉ dekepeke pota꞉ kakee. Kutupa ipika꞉ pota꞉ make ka꞉nda꞉ pa꞉leke handaa wanda꞉hali hosikima꞉ homeke handa꞉ u halememe.

Tina꞉ hau pita꞉ ipika꞉ kilikina꞉ hau yaapo

(Luku 6꞉43-44)

15 Mo yayapiki potopede haliwekima꞉ iki makeaama꞉na꞉ leke leke lo hapa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ iki makealuekema꞉ta꞉ ika꞉ lokena꞉ manda hau manuma꞉ta꞉ sipisipi nono pilimipate ika꞉ puki tukiki naneta꞉ hali lu no hala꞉ tikene kikamanu leke kone halememe. 16 Ika꞉ ota꞉ hau pu halemeeki handuluekema꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ kiliki manuma꞉ peneme yaemeka꞉na꞉ handa꞉ wilimikie. Wanda꞉halima꞉ta꞉ waini kiliki taluekema꞉ta꞉ mo taola꞉ puna꞉ eiyo haleke talo hala꞉pe o nose kiliki taluekema꞉ta꞉ ka̱꞉la̱꞉ta꞉na꞉ talo hala꞉pe. 17 Kutaa make mandane ipi saosao liki tima꞉ta꞉ epeke kilikimanu a꞉ilia꞉pate pa haka꞉teke tima꞉ta꞉ hoke kilikimanu a꞉ilieke. 18 Kutu pulu pa꞉la꞉pate ipi saosao liki tima꞉ta꞉ hoke kiliki a꞉eya꞉peke na yelieke. Kutaa make haka꞉teke tima꞉ epeke kiliki a꞉eyo pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 19 Hande ti ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ epeke kiliki na a꞉eya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo tita꞉ yankuluekema꞉ pokilieke. 20 Kutaata꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande yayapiki potopede haliwekima꞉ ika꞉ kilikimanu peneme yaemeka꞉na꞉ta꞉ handa꞉ wilimikie.

Tekehali Tekehalio alemeeki

(Luku 13꞉25-27)

21 Mo I̱ pa꞉ta꞉ Tekehali Tekehali lo haleme wanda꞉hali paeyaoma꞉ oli hepenina꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ pa꞉ta꞉ na pelimikie. Kotoeki na pulu pelemepate mo ya hepeni hala꞉ Apa꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ hau pu haleme wanda꞉hali homeke homeke honda꞉ pambaa pelimikie. 22 Mo hande wanda꞉hali paeyao momba꞉lalo pa꞉la꞉ Koda꞉na꞉ nate opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ dupiki pimanu I̱ pa꞉ta꞉ lelimikie. Tekehalio. Tekehalio. Naka꞉ biki alo hata꞉ Koda꞉na꞉ pimanu walao haloma꞉me. O Naka꞉ biki loma꞉ ekima꞉ hoke temokomanu wopu tolu lu make ta꞉ta꞉ piki na handeke haumanu tonka꞉na꞉ wopu puma꞉me lelimikie. 23 I̱ pa꞉ta꞉ kutu piki pimanu lelimipate I̱ma꞉ ika꞉ pimanu hombo peaaso hata꞉ alota꞉ I̱ma꞉ ikita꞉ hosiki make ota꞉ na handoa꞉ma꞉ iki hoke wanda꞉hali I̱ teke pa꞉ta꞉ na hake pupama laa tolu lueke.

Hali yaapoma꞉ da yaapo a꞉epekeeki

(Luku 6꞉47-49)

24 Kutaata꞉ wanda꞉hali epima꞉ do ya pimanu opuaata꞉ koto alo ekimanu ota꞉ pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ mo hande hone wopu wia toopi manda da a꞉eyeke hali tupa꞉ hala꞉me. 25 Nate ma꞉nda꞉na꞉ lako tieke lopeeke ekima꞉ ikalimanu paeyao too make po tilipu tiekema꞉ mo dana꞉ ambula ambula piekepate mo data꞉ toopi manda a꞉eyeke ekima꞉ na lombiekeme. 26 Pate wanda꞉hali epima꞉ do ya pimanu opuaata꞉ koto alo ekimanu na pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ mo hande hone wopu na wiki hou manda da a꞉eyeke hali tupa꞉ hala꞉me. 27 Nate ma꞉nda꞉na꞉ lako tieke lopeeke ekima꞉ ikalimanu paeyao too make po tilipu tiekema꞉ mo dana꞉ ambula ambula pieke ekima꞉ mo data꞉ mea lombayekeme. Ota꞉ hoeya꞉hapu mea lombao hoeyaeyekeme.

28 Yesuma꞉ do koto pimanu walo paeyaeyeketa꞉ mo hande mombelemeke wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ leke opo handaake wimikime. 29 Pa ekipeke ipikita꞉ mo ika꞉ hande Lo Pimanu walo haemeke haliwekima꞉ walo haemeke tupa꞉ na waleekeme. Pate ipikita꞉ biki ula꞉ halima꞉ waleke nono pieke handaa pimikime.

Copyright information for `SSX