Revelation of John 11

Mo wekitisi yaapo

Kutupa I̱ pa꞉ta꞉ tombo mina꞉la꞉ alema꞉ handeke tolo kitolo alota꞉ Mo Koda꞉na꞉ tembolo da make mo oloda yaapo pua tombo mie laata꞉ mo tembolo da pa꞉ta꞉ yeni piteleme wanda꞉hali yata꞉pea꞉peke lea꞉me. Pate mo hama꞉ nane momba꞉la꞉la꞉ hama꞉ manuta꞉ tombo na mia꞉pe lea꞉me. Pa ekipeke koto ekita꞉ mo pi na miniki haleme tapake pa꞉ta꞉ hala꞉la꞉ hama꞉e lea꞉me. Koto tapakema꞉ta꞉ kaisepo halitieke yaapona꞉ paa yaapona꞉ mo yakopiki daoni lu tumbalimikie. Kutupa I̱ma꞉ yaka wekitisi hali yaapo mo palaowamanu mondu hala꞉ ekima꞉ dau yamao 1 daoseni kutupa 260 natemanu Koda꞉na꞉ pi walawaena꞉ tapaalueke lea꞉me.

Mo wekitisi hali yaapota꞉ mo olipi ti yaapo pita꞉ ola꞉pake keo panka꞉la꞉ ale yaapoe. Ipilikita꞉ mo kenke Tekehalina꞉ puki tikitiki halepeme. Ma꞉nda꞉ epima꞉ koto hali yaapo hoeyaaluekema꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ ti uleke ipilika꞉ kake pa꞉ta꞉ opolu bao mo ipilika꞉ a꞉nda꞉ tunkiliki haliweki hoeyaalieke. Kutupa dupilipi ekima꞉ta꞉ mo hali yaapo hoeyaaluekema꞉ taapilimi wanda꞉halita꞉ lilieke. Ipilikana꞉ma꞉ta꞉ mo Koda꞉na꞉ pi laaso halipi natena꞉ lako na epena꞉ laa oli ya a꞉mbolota꞉ honkopu ula꞉me. Kutupa make mo opolo hala꞉ ikali manuta꞉ we au lena꞉ loluekema꞉ make ane mone yeni ki ipilika꞉ hone pa꞉la꞉ tupa꞉ do kenke a꞉pa hoeyaena꞉ laa make honkopu ula꞉me.

Ipilikana꞉ma꞉ ipilika꞉ pi walo paeyaalipi natena꞉ta꞉ mo honiki na wiki naku tieke kiake pa꞉ta꞉ hao opulu baalia꞉ sayalema꞉ handeke ale tieke hombelekema꞉ mo hali yaapo ame̱le̱ a꞉nda꞉ pilieke. Mo alema꞉ta꞉ mo hali yaapo bepolao lu homaota꞉ ipilika꞉ tokota꞉ ipilika꞉ Tekehali lu endiaemeke daoni tiekena꞉ pota꞉na꞉ pa wina꞉ lelieke. Koto daonita꞉ onkoluma꞉ ala꞉ biki yaapota꞉ Sodomo pita꞉ Idiepi yaapo ula꞉me. Kapomani ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ma꞉ handeteke hala꞉ kenkemanu make tapake ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ma꞉ make pi ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ma꞉ make tutu ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ma꞉ make paeyaoma꞉ mo hali yaapona꞉ tokota꞉ nate tepona꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ tukikina꞉ta꞉ handolo make na hoina꞉ lelimikie. 10 Pa ekipeke do kenkena꞉ haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ mo hali yaapo homelepe ekina꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilimikie. Kutupa ne pambolo hata꞉ pa hala꞉la꞉ alemanu ika꞉ ika꞉ kone anemone tapa alu alu pilimikie. Pa ekipeke mo potopede hali yaapoma꞉ta꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ tanda tieke mea epepeme laa lelimikie.

11 Koto nate tepo paeya nate ma꞉nda꞉na꞉ tukikina꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki hala꞉la꞉ pomo Koda꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ a꞉pa mo hali yaapo pa꞉ta꞉ honda꞉ pambeeketa꞉ mo hali yaapo tialu pipime. Kutupa mo hali yaapo handeme wanda꞉hali paeyaota꞉ pututuma꞉ homememe. 12 Mo potopede hali yaapo pa꞉ta꞉ta꞉ oli ya nane pi ho̱la̱꞉make tiekema꞉ alota꞉ Do pate ipupe lea꞉me. Kutupa ipilika꞉ a꞉nda꞉ tunkiliki wanda꞉halima꞉ handa꞉pa꞉lia haena꞉ mo hali yaapota꞉ koa piti oli ya pa꞉ta꞉ pepeme. 13 Koto koneta꞉ yumomeni tieke pea mo daonita꞉ kiki yaapo tekili pea homeke ma꞉nda꞉ta꞉ hoeyao mo daoseni watake hata꞉ wanda꞉hali homememe. Kutupa mo pa haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ moeki handolo hata꞉ pututuma꞉ homolo oli hepeni hala꞉ Koda꞉na꞉ aneke ekina꞉ biki mina꞉liaememe.

14 Yaapo peao hoeyaasa꞉ hau koto paeya꞉pate mo tepo peao hoeyaasa꞉ ekita꞉ teke pa꞉ta꞉ ipilieke.

Watake hata꞉ peao bu kanake

15 Kutupa mo watake hata꞉ enisoloma꞉ ipika꞉ bu kanake lia꞉ dina꞉ta꞉ oli hepeni nane pi ho̱la̱꞉make tieke tieke manuma꞉ alota꞉ Mo kenke handeteke halo pa꞉la꞉ honkoputa꞉ ameta꞉ nika꞉ Tekehali pita꞉ ipika꞉ ma̱leke lila꞉ hali Ketiso pa꞉ta꞉ ula꞉me. Kutupa hoto paeyao handeteke hao halieke lememe. 16 Kutupa mo Koda꞉na꞉ puki tikitikina꞉ ika꞉ kini seana꞉ pitimi hande halitieke homekena꞉ tonkopu you haliwekita꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pitolo alota꞉

17 Amba꞉ pa hao hae make ame make hale Aneke Tekehali Koda꞉o.
Nakana꞉ma꞉ naka꞉ wele tieke mea ameta꞉ kini pea handeteke hale ekina꞉ keiyae aloma꞉me laa alota꞉
18 Mo pi na miniki haleme wanda꞉halita꞉ mineke pankelememe. Pa ekipeke Koda꞉ naka꞉ mineke pankele nateta꞉ opolo a꞉pa꞉la꞉me. Homa꞉la꞉ wanda꞉halina꞉ pi yokaalu pulu peleme nate a꞉pa꞉leke loa꞉me.
Kutupa make naka꞉ e pokaeya꞉ potopede haliweki pa꞉ta꞉ ika꞉ yenki seliapo halo pele aneke nate a꞉pa꞉la꞉me. Mo neke pa꞉ta꞉ yeiya꞉ laaso hata꞉ homu pea haleme wanda꞉hali ota꞉ paeyaona꞉ nate make loa꞉me.
Do kenke hoeyaaseme wanda꞉hali hoeyaalo pa꞉la꞉ nate opolo a꞉pa꞉la꞉me laa lememe.
19 Oli hepeni nane hala꞉ Koda꞉na꞉ tembolota꞉ lumbia꞉me. Kutupa mo hande pi la꞉ wiekeeki wieke bokosi handoa꞉me. Kutupa ti tekele make a꞉ta꞉ a꞉ta꞉ piki tutu make tutu tiekemanu make yumomeni make ya hapeke wopu make epea꞉me.

Copyright information for `SSX