Revelation of John 13

Sayale yaapo

Kutupa mo sayale hombeleketa꞉ mo dawala pa꞉ta꞉ pita opolo epea꞉eki handoa꞉me. Mo aleta꞉ ekeke kiki yaapo hao amboke watake hata꞉ haya꞉me. Mo ekekemanu yalaota꞉ kini you aka꞉ pambama꞉ pambama꞉ pia꞉me. Kutupa mo amboke manuna꞉ta꞉ Koda꞉ kitaake biki laememe. Mo sayale hombeleketa꞉ bosikasi tieke ma꞉nda꞉ ipika꞉ biki lepadima꞉ handaa ipika꞉ anketa꞉ peioloma꞉ handeke ale tieke hombelekena꞉ ankema꞉ handaa ipika꞉ kaketa꞉ laeonona꞉ kakema꞉ handea꞉me. Mo hande popake itiki hake si tiekema꞉ta꞉ ipika꞉ honkopu make ipika꞉ kini sea make ipika꞉ handeteke hala꞉eki tieke paeyao mo sayale hombeleke pa꞉ta꞉ halea꞉me. Mo sayalena꞉ amboke ma꞉nda꞉ta꞉ homena꞉ tupa꞉ apa꞉la꞉ pokeekepate pa mea epeayeke handaa mo wanda꞉hali paeyaota꞉ penkili putia pominolo hata꞉ mo sayale hombeleke telia꞉ mea pememe. Kutupa wanda꞉hali paeyaoma꞉ mo popake itiki hake si pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ yeni pimime. Pa ekipeke mo sima꞉ta꞉ ipika꞉ honkopu tieketa꞉ mo sayale pa꞉ta꞉ haleeke handa loa꞉me. Ikana꞉ma꞉ sayale pa꞉ta꞉ make panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ yeni pitolo alota꞉ Epita꞉ mo sayalema꞉ handelemepe. Epima꞉ ipiki ame̱le̱ a꞉nda꞉ puluekema꞉ honkopu aneke hala꞉pe lememe.

Mo sayalema꞉ta꞉ kaisepo hali tieke yaapona꞉ pa hali ma꞉nda꞉na꞉ yaapona꞉ handeteke haena꞉ laata꞉ hakoko lita꞉la꞉eki manuma꞉ Koda꞉ kitaena꞉yeke waleke halea꞉me. Mo sayalema꞉ta꞉ Koda꞉ make ipika꞉ biki make ipiki hala꞉ da make oli hepeni haleme wanda꞉hali paeyao make yaala꞉ma꞉ homao hoeyaasa꞉ pi kini pea lea꞉me. Kutupa ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ a꞉nda꞉ pea bepolaena꞉ make tapake ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ make kapomani ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ma꞉ handeteke hala꞉ wanda꞉hali make pi ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ make tutu ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ make paeyao handeteke haena꞉ waleke halea꞉me. Do kenkena꞉ hala꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ mo sayale pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ yeni pilimikie. Pate do kenke a̱i̱ na wepiki haena꞉ kone ika꞉ biki manuta꞉ mo deto hala꞉ wanda꞉halina꞉ biki ula꞉ bukana꞉ laala꞉ wanda꞉hali homeke homekema꞉ kotoeki na pilimikie. Koto biki ula꞉ bukata꞉ hande limiki Sipisipi Ma꞉na꞉ Ikikina꞉ bukae.

Haleke haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ opua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. 10 Ma꞉nda꞉ epita꞉ tapake ma꞉nda꞉ma꞉ minina꞉e laa wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ minina꞉ lelieke. Epita꞉ bainasima꞉ lia homaena꞉e laa wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ mo bainasima꞉ lia homaena꞉ lelieke. Dupiki haumanu pa꞉ta꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali lopaama꞉na꞉yeke homu pea pa pina꞉e laa yu wia hata꞉ make kima꞉ na homeke hone tu lao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pilieke.

11 Koto hoki naneta꞉ mo sayale hombeleke ma꞉nda꞉ mo kenke pa꞉ta꞉ yama꞉ opa꞉liaeyeke handoa꞉me. Do sayaleta꞉ sipisipi ma꞉na꞉ ekekema꞉ handeke ekeke yaapo haya꞉me. Kutupa ipika꞉ pita꞉ mo popake itiki hake sima꞉ ala꞉ tupa꞉ lea꞉me. 12 Mo alema꞉ta꞉ mo titina꞉ sayalena꞉ handeteke hala꞉eki tieke meata꞉ ipika꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ e wopu pokea꞉me. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ do kenke make do kenkena꞉ haleme wanda꞉hali paeyao make mo amba꞉ hande titina꞉ amboke hoeyaeya꞉pate paa epea꞉ sayale pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ yeni pipee laa honkopu wopu hao sutiaeya꞉me. 13 Mo yaapo peao sayalema꞉ta꞉ na handeke haumanu wopu pitolo hata꞉ wanda꞉halina꞉ leke popelekena꞉ oli ya nanema꞉ ti uleke do kenkena꞉ lopena꞉ lea꞉me. 14 Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo titina꞉ sayalena꞉ hau peaaso hata꞉ ipika꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ mokoto na handeke haumanu pia꞉eki manuma꞉ta꞉ do kenke wanda꞉hali paeyao makeaaso hata꞉ yola꞉ mea pea꞉me. Ipikana꞉ma꞉ wanda꞉halima꞉ mo hande bainasima꞉ hoeyaeya꞉pate pa tiao hala꞉ titina꞉ sayale yeiya꞉ laaluekema꞉ koto ekima꞉ handekeeki ma꞉nda꞉ wepia꞉pe lea꞉me. 15 Kutupa mo yaapo peao sayalema꞉ta꞉ mo hande titina꞉ sayale manda꞉ meao wepimi ale pa꞉ta꞉ da꞉taasa꞉ pomo halena꞉yeke waleke halea꞉me. Kutupiki hauta꞉ mo alema꞉ pi lena꞉ la make mo ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ lapeke kiaalimi wanda꞉hali paeyao lu homaena꞉yeke pia꞉me.

16 Mo yaapo peao sayalema꞉ta꞉ mo hosiki wanda꞉hali make aneke wanda꞉hali make hamoko wanda꞉hali make natehali wanda꞉hali make pa hameke e poka꞉la꞉ wanda꞉hali make pa haleme wanda꞉hali make paeyaoma꞉ ika꞉ popeke nane kikina꞉ o ika꞉ wenokona꞉ta꞉ maka ma꞉nda꞉ ta̱laena꞉yeke honkopu hao sutiaeya꞉me. 17 Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ do maka na ta̱laeyeketa꞉ kota꞉ koto someta꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉manu ota꞉ na hambo make tapao pina꞉e lea꞉me. Koto makata꞉ mo sayalena꞉ biki tapa꞉ wiao o ipika꞉ bikina꞉ namba haleke ekie. 18 Do ekimanu opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epeke hone u lenkene pita꞉la꞉ somema꞉ ana꞉ pilieke. Ma꞉nda꞉ epita꞉ epeke honema꞉ tumba wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ koto sayalena꞉ namba lo yokena꞉e. Pa ekipeke mo nambata꞉ halina꞉ bikina꞉ anketeke minolo kone la꞉la꞉me. Koto nambata꞉ 666 la꞉la꞉me.

Copyright information for `SSX