Revelation of John 18

Ba꞉bilonina꞉ lopa꞉la꞉eki

Doeki hoki naneta꞉ enisolo ma꞉nda꞉ oli hepeni nane hao hola꞉pa꞉nialo epea꞉eki handoa꞉me. Ipikita꞉ wele tieke pa꞉ta꞉ ipulu ipika꞉ yameeke leke yale yale piki pa̱a̱ma꞉ta꞉ do kenke paeyao pa̱a̱ peaya꞉me. Ipikana꞉ma꞉ pi ho̱la̱꞉make tiekema꞉ e̱ wi alo alota꞉

Mo wanda꞉ta꞉ lopa꞉la꞉me. Ba꞉biloni tieketa꞉ lopa꞉la꞉me.
Ipikita꞉ hoke temoko tonuma꞉ make ha̱i̱ pambeke temokomanu haleme teke dae.
Ota꞉ ha̱i̱ pamba꞉papeke make handa꞉ nala꞉ na piki anemone ba manuta꞉ koto pa꞉ta꞉ pila꞉me.
Pa ekipeke mo kapomani ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ma꞉ handeteke hala꞉ tapake paeyaoma꞉ta꞉ ipika꞉ waini ikali nememe.
Mo honkopu wopu hake waini ikali ipika꞉ loke hoeyaasa꞉ na꞉na꞉ pa꞉la꞉ hauna꞉ loa꞉me.
Do kenkena꞉ kini manuma꞉ta꞉ mo wanda꞉ ame̱le̱ loke hoeyaasa꞉ hau pu ombu haememe.
Kutupa do kenkena꞉ bisinisi haliwekita꞉ mo wanda꞉na꞉ kikana꞉ hau leke pia꞉ hoke hau pa꞉ta꞉ yama꞉ hamoko haememe lea꞉me.
Kutupa I̱ma꞉ opua꞉pate oli hepeni nanema꞉ pi ho̱la̱꞉make ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉

Ya wanda꞉halio. Opolu bao ipupee. Koto wanda꞉ mina꞉pa꞉lao ipupee.
Ikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ hoke haumanu pa꞉ta꞉ na apa꞉taapa꞉pee. Ipika꞉ hoke yenki mina꞉la꞉eki na telipa mia꞉pa꞉pee.
Pa ekipeke ipika꞉ hoke hau manuta꞉ oli hepeni wataalo a꞉ma꞉ela꞉me.
Kutupa Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ hoke hau pa꞉la꞉ ekimanu hone niminaasa꞉me.
Iki pa꞉ta꞉ pia꞉ tupa꞉ ipiki pa꞉ta꞉ make homeke tupa꞉ pipee. Ipika꞉ pia꞉ ekina꞉ hoke yenkita꞉ pa atulao hala꞉pe.
Ikana꞉ma꞉ hokeeki nomena꞉yeke ipikana꞉ma꞉ amu peawaya꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make ipika꞉ kapo pa꞉ta꞉ mo yaapo peao honkopu wopu hake ikali tumbape.
Ipika꞉ kone mo pa̱a̱ pa꞉la꞉eki make ta꞉na꞉ tieke pa꞉la꞉eki make halolo pia꞉ tupa꞉ kone paa mo tanda tiekemanu make homena꞉ tupa꞉ tanda mina꞉la꞉eki make hala꞉pe.
Pa ekipeke ipika꞉ kone alota꞉ Kini wanda꞉ do pilu handa꞉e. I̱ta꞉ kineke wanda꞉ dia꞉me. I̱ma꞉ta꞉ hamono tupa꞉ tanda mina꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ na handulueke laa ala꞉me.
Do ekina꞉ yeketa꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ ipikita꞉ ke eleke elekema꞉ minilieke. Do ke manuta꞉ yeni ki make homena꞉ tupa꞉ tanda mina꞉la꞉eki make tea꞉ ki makee. Kutupa ipikita꞉ ti ulekema꞉ yankilieke.
Pa ekipeke mo wanda꞉ panisi peaasa꞉ Tekehali Koda꞉ta꞉ ota꞉ wele wopu pa꞉la꞉me.
Do kenkena꞉ haleme kinimanu mo wanda꞉ ame̱le̱ loke apa꞉tao hoke na꞉na꞉ pa꞉la꞉ haumanu mandakena꞉ pimi tapakema꞉ta꞉ mo daoni tiekena꞉ e̱ lelimikie. Mo yanko paeyaasa꞉ ti ulekena꞉ lumu handolo hata꞉ loa꞉me. 10 Ikita꞉ mo wanda꞉na꞉ mina꞉la꞉ tandata꞉ ma꞉nda꞉ putupa mea꞉peke yeke paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ ota꞉ papate leke halememe. Ikana꞉ma꞉ alota꞉ A꞉pa꞉e. Ota꞉ paala꞉e. Do aneke make honkopu hake daoni Ba꞉bilonio. Nate leke homeke sikina꞉ kone neketa꞉ panisi ka꞉la꞉me laa lelimikie.

11 Do kenkena꞉ bisinisi haliwekima꞉ make mo wanda꞉na꞉ e̱ alo make a꞉ta꞉ma꞉ make homelememe. Pa ekipeke ma꞉nda꞉ma꞉ ika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ota꞉ na hambelememe. 12 Ika꞉ kolo make silipa make seliapo piki toopimanu make sekete inkikimanu make dau panka꞉manu make ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki wepiki daumanu make silika daumanu make mandane ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki wopu na hala꞉ timanu make elepa꞉ntina꞉ ekekema꞉ wa꞉pele ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki alemanu make yenki tieke wiki timanu make kopama꞉ handeke ale botonosi make ayenima꞉ wepiki alemanu make kalasima꞉ handeke hakesapo biki mambolo 13 make mandane ti manuna꞉ yonkeleke make teika꞉ma꞉ handeke ale make totopo yole piki ale make hosiki tima꞉ handeke maetamo leke ti make totopo wopu piki oeta make waini ikali make pa oeta make palaowa make widi make kao make sipisipi make hosi make hosi ma꞉na꞉ma꞉ yolaa pula꞉ da꞉ta꞉ka mendeke make e pa hameke pokaaseme haliweki make halina꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone ota꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ ame do hamba꞉peke na ya꞉me. 14 Mo bisinisi haliwekima꞉ mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ ekie laa Naka꞉ hande wia hae epeke ale manuta꞉ alu pa꞉la꞉me. Kutupa naka꞉ hande hamoko hale alemanu make neke au le yole pa꞉la꞉ ale manuta꞉ paeyaota꞉ alu pa꞉la꞉me. Nakana꞉ma꞉ ota꞉ paa na handa꞉ wilipikie laa lelimikie.

15 Koto daoni pa꞉ta꞉ bisinisi pitolo hata꞉ hamoko haeme bisinisi haliwekita꞉ ota꞉ papate pua halimikie. Pa ekipeke mo wanda꞉na꞉ mina꞉la꞉ tanda putupa mea pekeyeke loa꞉me. Ikana꞉ma꞉ta꞉ e̱ alo make a꞉ta꞉ma꞉ homolota꞉ do lelimikie. 16 Mo aneke daoni hombeleketa꞉ a꞉pa꞉e ota꞉ paala꞉e. Ipikita꞉ hakepiki aka꞉ panka꞉ma꞉ make ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki wepiki dauma꞉ make yama kutupa koloma꞉ wepiki beleke manuma꞉ make seliapo piki toopi manuma꞉ make sekete inkikima꞉ make dupao yama꞉tiki pu haya꞉me. 17 Pate nateleke homeke sikina꞉ kone do hamoko alemanu paeyao alu paeya꞉me.

Mo dawalana꞉ sipi you haliweki make mo sipina꞉ pua꞉tiki pimi wanda꞉hali make mo sipina꞉ e poka꞉la꞉ haliweki make mo dawalana꞉ ane mone e pokeme wanda꞉hali paeyao make papate haememe.
18 Ikana꞉ma꞉ta꞉ mo wanda꞉ mea neliaya꞉ ti ulekena꞉ lumu handolo hata꞉ e̱ wi tieke alo hata꞉ alota꞉ Dupiki aneke daoni hombeleke ma꞉nda꞉ na haya꞉me lea꞉me. 19 Ika꞉ ambokenina꞉ dokolo mea lopaaso hata꞉ e̱ alo make a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ alota꞉ A꞉pa꞉e. Ota꞉ paala꞉e. Mo koto aneke daoni ota꞉ paala꞉e. Ipikita꞉ ipika꞉ hamoko hala꞉ ekima꞉ mo dawalana꞉ pomina꞉la꞉ sipi teke haliwekita꞉ hamoko haememe. Kutupa nateleke homekena꞉ kone ipika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao alu paeya꞉me lememe.

20 Hepenio ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉e. Pa ekipeke ipikita꞉ hoeyaala꞉ ekina꞉ loa꞉me. Koda꞉na꞉ wanda꞉hali make mo aposolo haliweki make potopede haliweki make ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉pee. Pa ekipeke mo wanda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pia꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki hoeyaala꞉me.

21 Kutupa wele wopu piki enisoloma꞉ mo ka꞉nda꞉ ota꞉ tieke piki toopi tieke mea oni dawala pa꞉ta꞉ yombu lopaaso hata꞉ alota꞉ Do hande aneke daoni Ba꞉bilonita꞉ dupa anekema꞉ mea lopa꞉niao ota꞉ pa na handolo pa꞉la꞉ tupa꞉e. 22 Mo kidama꞉ handeke alena꞉ e̱ make wanda꞉halina꞉ pi ho̱la̱꞉makemanu make mo soke lu haleme wanda꞉hali make mo bu kanake make neke tukiki pa꞉ta꞉ ota꞉ na opilimikie. Kutupa mo ane mone e pokeleme haliwekita꞉ neke pa꞉ta꞉ ota꞉ na halimikie. Kutupa mo palaowa yombita꞉la꞉ ka꞉nda꞉piki toopina꞉ e̱ make ota꞉ na opilimikie. 23 Lamepana꞉ pa̱a̱ta꞉ neke pa꞉ta꞉ ota꞉ na handilimikie. Kutupa mo halina꞉ da panake pula꞉ wanda꞉na꞉ make wanda꞉ panake mina꞉la꞉ halina꞉ pi ho̱la̱꞉make make ota꞉ na opilimikie. Naka꞉ bisinisi haliwekita꞉ kenke honiki paeyao lu tumbao honkopu wopu haeme make naka꞉ yayapiki ha̱i̱piki ti̱o̱ haumanu pi ekima꞉ta꞉ do kenke wanda꞉hali paeyao makeaememe laa lea꞉me.

24 Ba꞉biloni panisi peake hauta꞉ mo potopede haliweki make Koda꞉na꞉ wanda꞉halina꞉ weta꞉ mo daoni pa꞉ta꞉ wieke pia꞉me. Ota꞉e. Mo kenkena꞉ lia꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ we paeyao wia꞉me.

Copyright information for `SSX