Revelation of John 22

Da꞉ta꞉la꞉eki kita꞉la꞉ ikali pita꞉ ti yaapo

Mo enisoloma꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na ta̱leke kalasima꞉ handeke da꞉ta꞉la꞉eki kita꞉la꞉ ikali yopulu hala꞉ I̱ pa꞉ta꞉ walea꞉me. Mo ikalita꞉ oli Koda꞉ pita꞉ Sipisipi Ma꞉na꞉ Ikiki yaapona꞉ kini sea pa꞉ta꞉ yama꞉ epea꞉me. Kutupa mo ikalita꞉ mo daonina꞉ pota꞉ tukikina꞉ yapea꞉me. Mo ikali tea꞉ yaapona꞉ta꞉ hande da꞉ta꞉la꞉eki kita꞉la꞉ ti opo hala꞉me. Mo tima꞉ta꞉ bapi homekena꞉ta꞉ sumba꞉ homeke homeke yalao kiliki a꞉eya꞉tiki pu hala꞉me. Kutupa ipika꞉ katake manuta꞉ mo tapake ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ paeyaona꞉ epeaasa꞉ekie. Mo Koda꞉ma꞉ta꞉ hoeyaena꞉ laa ma̱leke lia ula꞉ ale ma꞉nda꞉ta꞉ koto daoni pa꞉ta꞉ ota꞉ na wilieke.

Mo Koda꞉ pita꞉ mo Sipisipi Ma꞉na꞉ Ikiki yaapona꞉ kini seata꞉ koto daoni pa꞉ta꞉ wilieke. Kutupa ipika꞉ e pokaaseme wanda꞉halita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ laaso hata꞉ yeni pu halimikie.
Ikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ leke popeleke handaa make ipika꞉ bikita꞉ ika꞉ wenokonina꞉ laalimikie. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ timba꞉ ala꞉eki ota꞉ dia꞉yalo hata꞉ ola꞉pake make natena꞉ pa̱a̱ make na weilimikie. Pa ekipeke mo Tekehali Koda꞉ta꞉ ika꞉ pa̱a̱ halieke. Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ kinimanu pita꞉ hoto paeyao handeteke hao halimikie.

Yesuna꞉ epolo pa꞉la꞉eki

Kutupa mo enisoloma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Do pi manuta꞉ ota꞉eki ya꞉la꞉ ekina꞉ hone tu lapeke ya꞉la꞉me. Kutupa hande potopede haliweki pa꞉ta꞉ Sipitidi halo pa꞉la꞉ Tekehali Koda꞉ma꞉ mo ipika꞉ e pokaaseme haliweki pa꞉ta꞉ ame do koto kone pulu pa꞉la꞉ ekimanu walena꞉yeke ipika꞉ enisolo tapaala꞉me lea꞉me. Yesuma꞉ alota꞉ Opie. I̱ta꞉ teke pa꞉ta꞉ ipulume. Do buka pa꞉ta꞉ ula꞉ wetepena꞉ pulu pa꞉la꞉ pimanu pa꞉ta꞉ opua pu haleme wanda꞉halita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilimikie.

I̱ Dionima꞉ do hau paeyao handaa make opua꞉me. Kutupa do haumanu handa make opu paeyaota꞉ I̱ta꞉ do haumanu walea꞉ enisolona꞉ anketeke pa꞉ta꞉ lopa ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ laaluekema꞉ pitua꞉pate ipikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Kotoeki na pia꞉pema laata꞉ I̱ta꞉ e pokaaso naka꞉ yankekee. Kutupa make mo hande naka꞉ potopede kame manuna꞉ make do bukana꞉ ula꞉ wapena꞉ opua pita꞉la꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ yankeke kone halome. Koda꞉ pa꞉ta꞉ homeke yeiya꞉ laaso hata꞉ yeni pu hapeke laa lea꞉me. 10 Kutupa I̱ pa꞉ta꞉ ombu alota꞉ Do bukana꞉ la꞉ ula꞉ wetepena꞉ pulu pa꞉la꞉ pi manuta꞉ na a꞉mbao wia꞉peke. Pa ekipeke do haumanu paeyaona꞉ pulu pa꞉la꞉ nateta꞉ teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉me. 11 Epi a꞉nda꞉ hoke temoko haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ hoke hau homeke pa pu hapeke. Epi a꞉nda꞉ ha̱i̱piki some pu haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ ha̱i̱piki hau homeke pa pu hapeke. Epi a꞉nda꞉ epeke some haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ epeke hau homeke pa pu hapeke. Kutupa epi a꞉nda꞉ yakopiki some haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ yako piki hau homeke pa pu hapeke.

12 Yesuma꞉ alota꞉ Opie. I̱ta꞉ teke pa꞉ta꞉ ipulu hata꞉ ika꞉ yenkita꞉ ika꞉ homeke homeke peleme tupa꞉ kone ana꞉na꞉ haluekema꞉ I̱ma꞉ mo halo polo alemanu mea ipulume. 13 I̱ta꞉ titina꞉ make sale nane makee. Kini pitolo make paeyaaso makee laa lea꞉me.

14 Epi amedama꞉ ika꞉ aka꞉manu tanda꞉pa hake peaemeka꞉na꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homena꞉e. Ikita꞉ mo hande da꞉ta꞉la꞉eki hala꞉la꞉ tina꞉ kiliki nena꞉ make mo daonina꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ yama꞉ pena꞉ make waleke halieke. 15 Pate mo ata꞉ka꞉ peaaseme tapake make ti̱o̱ hau pu haleme tapake make pake nalo loke apa꞉taaseme tapake make honema꞉ kone hali lu homaaseme tapake make toopi ti wepia꞉ ula꞉ ale pa꞉ta꞉ yeni hau pu haleme tapake make yayapiki ekina꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa pu haleme tapake make paeyao sikita꞉ mo daoni tea꞉na꞉ hama꞉ nane halememe. 16 I̱ta꞉ Yesuma꞉ do hau manuta꞉ iki siosimanu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ lawaena꞉ yaka enisolo tapaalome. Deipidita꞉ yaka apa꞉mei halie. I̱ta꞉ mo hande da ka꞉la꞉paaso opa꞉la꞉ pa̱a̱ tieke piki hombulanka꞉e laa lea꞉me.

17 Mo Sipitidi pita꞉ mo hali panake pula꞉ wanda꞉ yaapoma꞉ alota꞉ Epoe ala꞉me. Do pi opilimi tapake paeyaoma꞉ make Epoe lapa꞉peke ya꞉lieke. Ikali na꞉na꞉ma꞉ homele some epita꞉ do da꞉taapeke ya꞉la꞉ ikalita꞉ pa hameke kita꞉la꞉ekie laa mea꞉peke ya꞉la꞉me. Dota꞉ ma꞉nda꞉ epi hone pa꞉la꞉ somena꞉ loa꞉me lea꞉me.

18 I̱ta꞉ Dionima꞉ do la꞉ ula꞉ wetepena꞉ pulu pa꞉la꞉ pimanu opiteleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ kinki pita꞉la꞉ pi dupa alome. Ma꞉nda꞉ epima꞉ do pimanu pa꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ apa꞉taeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ koto some ipika꞉ panisi pa꞉ta꞉ta꞉ do bukana꞉ la꞉la꞉ kemanu handa꞉pekeeki apa꞉taalieke. 19 Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ do bukana꞉ ula꞉ wetepena꞉ pulu pa꞉la꞉ pimanu ma꞉nda꞉ mea baeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto some ipika꞉ mo da꞉ta꞉la꞉eki hala꞉peke ya꞉la꞉ tina꞉ kiliki mulupa꞉la꞉ yenkina꞉ putupilikita꞉ pao mea make mo hande yakopiki daoni pua hapeke ya꞉la꞉eki make Koda꞉ma꞉ pao milieke. Do bukana꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me.

20 Do wape pa꞉la꞉ pi manuta꞉ ota꞉ pie laa la꞉ wita꞉la꞉ somema꞉ alota꞉ Aowe. Ota꞉ a꞉pa꞉la꞉me. I̱ta꞉ teke pa꞉ta꞉ ipulume lea꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ kutu pia꞉peke. Tekehali Yesuo. Epoe.

21 Tekehali Yesuna꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo tamba꞉ mina꞉la꞉ ekita꞉ iki paeyao pa꞉ta꞉ wina꞉e.

Copyright information for `SSX