Revelation of John 3

Sadisi siosi pa꞉ta꞉ pi tapaeyekeeki

Mo Sadisi siosina꞉ enisolo pa꞉ta꞉ dupa lae. Do pita꞉ mo Koda꞉na꞉ watake hata꞉ sipitidimanu make mo watake hata꞉ hombulanka꞉manu wia hala꞉ halima꞉ ala꞉me.

Ika꞉ piteleme hau manuta꞉ I̱ma꞉ hone ulume. Wanda꞉halima꞉ ikita꞉ tanda piki Ketiso wanda꞉hali halememe lo halemeke opulupate handeta꞉ ikita꞉ homaa pimika꞉ta꞉me.
Koto ekina꞉ tiao mo wia haleme ale ota꞉ homaama꞉na꞉ a̱i̱ tindipapee. Pa ekipeke ika꞉ peleme hau manuta꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ a̱i̱ tikitiki na pa꞉la꞉eki handolo hata꞉ loa꞉me. Hande iki walea꞉eki opimi ekimanu niminaaso hata꞉ opua ika꞉ hoke haumanu pa꞉ta꞉ a̱i̱ hoki walaapee. Iki a̱i̱ na tiaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ iki pa꞉ta꞉ pake nala꞉ hali leke opolo ipulueke. Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ I̱ epolo polo nateta꞉ hone na wilimikie. Pate koto Sadisi haleme wanda꞉hali tepo tepo a꞉nda꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ aka꞉manu ha̱i̱ peaama꞉na꞉yeke epeke tupa꞉ handeteke hao pimika꞉ta꞉me. Koto peleme ekima꞉ta꞉ ikita꞉ hakepiki dau yama I̱ yaapo pota꞉ pomu halumeke. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ do epeke hau peleme ekina꞉ loa꞉me. Ma꞉nda꞉ epima꞉ a꞉nda꞉ pea bepolaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ dupiki hake piki dau yamilieke. Kutupa ika꞉ bikita꞉ mo deto haleme wanda꞉halina꞉ bukana꞉ ula꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ na honulueke. Yaka Apa꞉ make ipika꞉ enisolo manuna꞉ leke popelekena꞉ peneme yao hata꞉ Ikita꞉ yaka tapakee lolueke lea꞉me.

Haleke haemeka꞉na꞉ta꞉ mo Sipitidima꞉ mo siosimanu pa꞉ta꞉ lo hala꞉eki manuta꞉ ota꞉ opua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me.

Pila꞉delepia siosi pa꞉ta꞉ pi tapaeyekeeki

Mo Pila꞉delepia siosina꞉ enisolo pa꞉ta꞉ dupa lae. Do pita꞉ mo yako pea ota꞉ hauna꞉ teke halima꞉ ala꞉me. Ipikita꞉ mo hande Deipidina꞉ pota꞉ ki wia hala꞉ halie. Kutupa ipikana꞉ma꞉ pota꞉ ma꞉nda꞉ lombea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ hamba꞉peke na ya꞉la꞉me make pokea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ lomba꞉peke na ya꞉la꞉me.

I̱ma꞉ta꞉ ika꞉ pu haleme hau manuta꞉ hone ulume. Ikita꞉ honkopu hosikale siki halememe laa I̱ma꞉ hone ulume. Ikana꞉ma꞉ yaka waloloeki manuta꞉ opua kima꞉ na homeke I̱ pa꞉ta꞉ hone tulaalememe. Ma꞉nda꞉ma꞉ na poka꞉peke yolo pa꞉la꞉ tupa꞉ I̱ma꞉ta꞉ ika꞉ puki nanema꞉ pota꞉ lomba wialome. Opie. Mo Sadanina꞉ tapake yayapiki pi alo hata꞉ Diu wanda꞉hali dia꞉ya꞉la꞉pate kone ikita꞉ Diu wanda꞉halie lo haleme wanda꞉halita꞉ I̱ma꞉ ika꞉ anke teke pa꞉ta꞉ a꞉pa panda꞉puniaena꞉ lolueke. Mo wanda꞉halima꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki pukima꞉ homolome laa hone wilimikie. 10 Mo kenkena꞉ haleme wanda꞉hali paeyao la handuluekema꞉ ipula꞉ ka꞉nda꞉manu pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki handeteke halueke. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ta꞉ mo ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ hata꞉ kone kima꞉ na homeke honkopu hao hapa꞉peke laa la꞉ ua꞉ ekita꞉ na mina꞉pa꞉lake pa pea꞉tiki peleme ekina꞉ loa꞉me. 11 I̱ta꞉ teke pa꞉ta꞉ ipuluma꞉ ika꞉ wia haleme ekita꞉ amuma꞉ wia hapa꞉peke. Pa ekipeke ma꞉nda꞉ma꞉ ika꞉ hande a꞉nda꞉ pea bepolaaso hata꞉ mimi ekina꞉ yenkita꞉ pake naama꞉na꞉yeke loa꞉me. 12 I̱ma꞉ta꞉ mo bepolao hala꞉ halita꞉ yaka Koda꞉na꞉ tembolo da pinki haena꞉ laata꞉ koto aleta꞉ na mina꞉pa꞉lalieke. I̱ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ yaka Koda꞉na꞉ biki lao make mo yaka Koda꞉ma꞉ oli ya pa꞉ta꞉ yama꞉ hola꞉pa꞉nialia꞉ hande panake daoni tieke Diutuselemena꞉ biki make laalueke. Kutupa make yaka panake biki laalueke lea꞉me.

13 Haleke haemeka꞉na꞉ta꞉ mo Sipitidima꞉ mo siosimanu pa꞉ta꞉ lo hala꞉eki manuta꞉ ota꞉ opua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me.

Leiodisia siosi pa꞉ta꞉ pi tapaeyekeeki

14 Mo Leiodisia siosina꞉ enisolo pa꞉ta꞉ dupa lae. Do pita꞉ mo hande ipika꞉ biki ma꞉nda꞉ taapo wiaaso hata꞉ Kutu pina꞉taa leleme somema꞉ ala꞉me. Ipikita꞉ kima꞉ na homeke ota꞉ hauna꞉ walo hala꞉ halie. Kutupa make ipikita꞉ mo hande Koda꞉ma꞉ wa꞉pa꞉la꞉ alemanu paeyaona꞉ teke somee.

15 I̱ma꞉ ika꞉ peleme hau manuta꞉ hone ulume. Iki titipu make kosa꞉ make na pa꞉la꞉me laa hone ulume. Ikita꞉ titipu make kosa꞉ make ma꞉nda꞉ hondo pina꞉e hone witolopate 16 ikita꞉ kosa꞉ dia꞉ titipu dia꞉ pa tukikina꞉ haleme ekina꞉ yaka kake pa꞉ta꞉ yama꞉ dopita baalueke. 17 Ikana꞉ma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ hamoko hata꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ana꞉ pa꞉la꞉me. I̱ dia꞉ya꞉la꞉ ale manuta꞉ ma꞉nda꞉ dia꞉yalo hata꞉ I̱ ana꞉ pa꞉la꞉me alememe. Pate ikita꞉ ta꞉na꞉ na pea ota꞉ a꞉ta꞉ pambeleme ekita꞉ hone na wilimime. Ikita꞉ natehali hao aka꞉ na yameke pa tia hata꞉ leke holu peleme. 18 Koto ekina꞉ I̱ma꞉ iki mana꞉ alo ekita꞉ mo ota꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na taleke kolo I̱ pa꞉ta꞉ hambemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hamoko halo peleme tupa꞉ loa꞉me. Kutupa make mo hakepiki aka꞉ ika꞉ yaala꞉ piki pa tia haleeki a꞉mbao yamoemena꞉ hamba꞉pee. Kutupa handolo peleme tupa꞉ mandane mulamula ika꞉ lekena꞉ liamena꞉ hamba꞉pee. 19 I̱ma꞉ta꞉ yaka pukima꞉ homolo wanda꞉hali paeyaota꞉ pima꞉ hando laa panisi peao halome. Koto ekina꞉ ika꞉ hoke hau manuta꞉ ota꞉ hone witolo hata꞉ hoki wala꞉pe. 20 Opua꞉pe. I̱ta꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ hata꞉ kili kili lao halome. Ma꞉nda꞉ epima꞉ yaka pi ho̱la̱꞉make opua pota꞉ lombea꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ta꞉ ipika꞉ da pa꞉ta꞉ a꞉pa ipiki yaapo ne nolueke. Kutupa ipikana꞉ma꞉ make I̱ yaapo ne nelieke. 21 Ma꞉nda꞉ epima꞉ a꞉nda꞉ pea bepolaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ ame̱le̱ mo yaka kini seana꞉ lopulao pitulupeke. I̱ma꞉ta꞉ bepolaota꞉ ameta꞉ yaka Apa꞉na꞉ kini seana꞉ lopulao pilupa꞉ tupa꞉ loa꞉me lea꞉me.

22 Haleke haemeka꞉na꞉ta꞉ mo Sipitidima꞉ mo siosimanu pa꞉ta꞉ lo hala꞉eki manuta꞉ ota꞉ opua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me.

Copyright information for `SSX