Romans 11

Koda꞉ma꞉ Isulai wanda꞉hali pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homo hayekeeki

Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ lota꞉ pitolo ekita꞉ dupa. Koda꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ ipika꞉ wanda꞉hali kiaeyekepe. Ota꞉ dia꞉me. I̱ kone Isulai hali hata꞉ Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ yaka apa꞉mei hayekepate I̱ta꞉ Benisamini tapake hali halome. Koda꞉ma꞉ta꞉ panake pa꞉ta꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ ipika꞉ wanda꞉halita꞉ na kiaeyekeme. Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ Ilaidiama꞉ Isulai wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi alo hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ ota꞉ honke leeke ekita꞉ ikana꞉ma꞉ opimime. Ipikana꞉ma꞉ alota꞉

Tekehalio. Naka꞉ potopede haliweki liaata꞉ naka꞉ olodamanu londolo baota꞉ I̱ta꞉ yasiki halopate I̱ make luekema꞉ taapelememe laa leekeme.
Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pi hombo peaasota꞉ eki pi leekepe. Ipikana꞉ma꞉ leeke ekita꞉ dupa.

Hande yayapiki koda꞉ Beiele pa꞉ta꞉ta꞉ na panda꞉puniao yeni na pimiki haliweki 7 daoseni haliweki kone I̱ma꞉ mea yakaeki haena꞉ lolome laa leekeme.
Koto pieke ekita꞉ ame make pitelememe. Koda꞉ma꞉ a꞉ta꞉ pieke handaata꞉ mandane wanda꞉hali hosiki ipikana꞉ma꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ a꞉ta꞉ wotu pa꞉leke handaata꞉ talopu mea haena꞉ la꞉tiki pita꞉la꞉me. Koto ekina꞉ wanda꞉halima꞉ ika꞉ piteleme hauna꞉ na mea haena꞉ ala꞉me. Koda꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉halima꞉ ika꞉ piteleme hauna꞉ mea haena꞉ lea꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉eki dia꞉yolo pia꞉me.

Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ eki pi loluma꞉pe. Isulai wanda꞉halima꞉ ika꞉ weimiki ekita꞉ na handa꞉ wimikime. Koda꞉ma꞉ hande talopu mea haena꞉ leeke wanda꞉hali tepo tepo homeke handa꞉ wimikipate mo mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ wi leeke ekita꞉ na opimikime. Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa

Koda꞉ma꞉ ikita꞉ hone na wiki wanda꞉hali haena꞉ leekeme.
Kutupa haena꞉ leeke ekima꞉ mo wanda꞉hali hatiki a꞉pa ame do make hata꞉ta꞉ ika꞉ lekema꞉ na handeke ika꞉ katakema꞉ make na opiki pa pambo halememe laa wape pa꞉la꞉me.
Deipidima꞉ make wape pa꞉la꞉eki dupa

Mo wanda꞉halita꞉ ika꞉ ne pambolo peleme ekimanu pa꞉ta꞉ pua hata꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ maala꞉ hona꞉na꞉ tea wimika꞉na꞉ta꞉ epilieke.
Lopa hata꞉ panisi mimika꞉na꞉ta꞉ epelieke.
10 Ika꞉ leke handupa handa꞉peke na yolo hata꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homa houwolo puniao hatiki pimika꞉na꞉ta꞉ epelieke laa wape pa꞉la꞉me.
11 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ lota꞉ pitoloeki dupae. Mo Diu wanda꞉halita꞉ hala꞉mba꞉liao lopaata꞉ paa na tiaake u pelia halimikipe. Ota꞉ dia꞉me. Mo Diu wanda꞉halima꞉ hoke hau pimiki handaata꞉ Diendaili wanda꞉halima꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki minelememe. Kutu pitelemeke handaata꞉ Diu wanda꞉halima꞉ iki pa꞉ta꞉ honditi pitelememe. 12 Mo Diu wanda꞉halima꞉ hoke hau pimiki handaata꞉ mandane kenke wanda꞉halima꞉ta꞉ wamo wamo pea pita꞉la꞉ ekimanu minelememe. Koda꞉na꞉ hau pu hoeyaemeke handaata꞉ Diendaili wanda꞉halima꞉ta꞉ wamo wamo pea pita꞉la꞉ ekimanu minelememe. Mo Diu da꞉ta꞉la꞉eki meleme wanda꞉hali ame̱le̱ apa꞉tao Diu wanda꞉hali paeyaoma꞉ make mimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande wamo wamo pea pita꞉la꞉ ekimanu daeyalieke.

Koda꞉ma꞉ mo Diendaili wanda꞉hali da꞉taala꞉eki

13 I̱ma꞉ Diendaili wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ do alo pita꞉ doeki loluekema꞉ loa꞉me. I̱ta꞉ Diendaili wanda꞉hali ika꞉ aposolo hali halo ekina꞉ Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ walea꞉ e pokaaluekema꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa honkopu hao hata꞉ pokaalueke. 14 Pa mata꞉la꞉me. Mandane ya tapake wanda꞉hali I̱ma꞉ honditi peaaso hata꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mina꞉ lolua꞉pe mata꞉la꞉me. 15 Koda꞉ma꞉ Diu wanda꞉hali kiaeyeke pita꞉ ipikana꞉ma꞉ mo mandane kenke wanda꞉halita꞉ ipika꞉ yankeketiti haena꞉ leekeme. Kutu pieke handaata꞉ Koda꞉ma꞉ Diu wanda꞉hali paa handa꞉ mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutu pulu pa꞉la꞉ ekita꞉ mo homa toko ula꞉ wanda꞉hali paa mea da꞉taalo pa꞉la꞉ ekina꞉ pa꞉la꞉me.

16 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ palaowa kake naneeki tunkula꞉ mea Koda꞉ pa꞉ta꞉ halea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo honiki ulu pulueki make Koda꞉na꞉eki kone wilieke. Koto tupa꞉ make ti pikimanu Koda꞉ pa꞉ta꞉ halea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ oli palekemanu make ipika꞉eki kone halieke. 17 Ambu sa̱ lopao wata꞉lao hala꞉ olipi tina꞉ palekemanu mandaneeki tonda꞉pa꞉ mepi pea mea pa opa pa hala꞉ olipi ti ma꞉nda꞉na꞉ paleke tonda꞉pa꞉ mea mo hande wata꞉laala꞉ ekina꞉ palekena꞉ mea tunaala꞉me. Diendaili wanda꞉hali ikita꞉ mo hande pa opa hala꞉ olipi tima꞉ handelemepate mo Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉la꞉ epeke epeke haumanu ikana꞉ma꞉ minelememe. 18 Koto ekina꞉ mo hande palekemanu tonda꞉pa꞉ mepi pieke tupa꞉ Koda꞉ma꞉ kiaeyeke wanda꞉halita꞉ ikana꞉ma꞉ koto wanda꞉hali ankulalo peleme honemanu na wia꞉pa꞉peke. Eki epina꞉ ikana꞉ma꞉ handaena꞉ hau pilimikipe. Ikita꞉ pa paleke homeke halememe. Paleke manuma꞉ta꞉ piki pa꞉ta꞉ pankeke na pitaasa꞉me. Pikima꞉ kone paleke pa꞉ta꞉ pankeke pitaasa꞉me.

19 Koto pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ alota꞉ dupa lelimikie. Ota꞉ ya꞉la꞉pate mo hande palekemanu tonda꞉pa꞉ mepi pieke ekita꞉ mo palekemanu haemeke alena꞉ta꞉ pa niki mea tunao hamono loluekema꞉ piekeme laa lelimikie. 20 Koto make ota꞉eki ya꞉la꞉pate Diu wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ hone na tulaemeke handaa ipikana꞉ma꞉ tonda꞉pa꞉ mepi pea pa꞉la꞉me. Diendaili wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ hone tulaaseme ekina꞉ tunao halememe. Kutupa halemepate ikana꞉ma꞉ I̱ handaena꞉ haumanu hone na wiki ika꞉ loke tonkao paala꞉ma꞉ homa yopu hapa꞉peke. 21 Mo hande Diu wanda꞉halita꞉ ota꞉ ti palekemanu haemekepate Koda꞉ma꞉ pa haena꞉ pi na leeke ekina꞉ iki make pa hapa꞉peke laa lelieke hone witelemepe. 22 Kutu pieke ekina꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hau make ipika꞉ taka꞉lake hau pita꞉la꞉eki make hone wotu wia꞉pa꞉peke. Koda꞉ma꞉ta꞉ lopeleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ taka꞉lake hau peata꞉ ikita꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki taapuna꞉ hao hamina꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hau iki pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉me. Koto a꞉nda꞉ iki make ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki taapuna꞉ na hao haemeka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ iki make tonda꞉pa꞉ mepi pilieke. 23 Diu wanda꞉halima꞉ make ika꞉ hone na tulao haemekeeki mina꞉pa꞉laemeka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ amba꞉ haemeke alena꞉ paa mea tunao haena꞉ lelieke. Pa ekipeke. Koda꞉ma꞉ iki paa mea tunao hapeke ya꞉la꞉me. 24 Diendaili wanda꞉hali ikita꞉ pa opa hala꞉ olipi ti tonda꞉pa꞉ mepi pieke palekema꞉ handelememe. Kutupa ikita꞉ ambu sa̱ lopao wata꞉lao hala꞉ olipi ti pa꞉ta꞉ kone mea tunao hamina꞉ la꞉la꞉me. Diu wanda꞉halita꞉ mo hande ambu sa̱ lopao wata꞉lao hala꞉ olipi ti paleke manuma꞉ handelememe. Koda꞉ma꞉ koto tonda꞉pa꞉ mepi pieke palekemanu ika꞉ ota꞉ tina꞉ paa mea tunao haena꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ yapa꞉ pilieke.

Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki

25 Ya kame titio. Pi homeke a꞉nda꞉ta꞉ a꞉mbao ula꞉me. Ikana꞉ma꞉ handoemena꞉yeke I̱ta꞉ hone pa꞉la꞉me. Kotoeki handemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ ame do kone alota꞉ Nikita꞉ pita꞉la꞉ ekimanu paeyao handoloma꞉me pi paa na lelimikie. Koto a꞉mbao ula꞉ ekita꞉ dupa. Mo mandane Isulai wanda꞉halima꞉ pi na opiteleme ekita꞉ hoto paeyao na opu haluekema꞉ na pitelememe. Pua꞉tiki pua Koda꞉ma꞉ Diendaili wanda꞉hali mina꞉la꞉ tombo ana꞉na꞉ mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ pilimikie. 26 Kutupa Koda꞉ma꞉ Isulai wanda꞉hali paeyao koto tupa꞉ da꞉taalieke. Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa

Hande Da꞉taala꞉ Halita꞉ Saioni nane hao a꞉pa mo Dieikope tapake wanda꞉halina꞉ hoke hau pimiki ekimanu yoka꞉ milieke.
27 Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ ika꞉ hoke haumanu pa paeyaowa꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki ame̱le̱ pi la꞉ ulueke laa wape pa꞉la꞉me.
28 Diu wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ hande Pi Seliapo kiao haleme ekina꞉ ikita꞉ Koda꞉na꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki wanda꞉hali halememe. Kutu peleme ekima꞉ Diendaili wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉ hau minelememe. Kutu pitelemepate Koda꞉ma꞉ amba꞉ ika꞉ apa꞉mei ameda pa꞉ta꞉ pi la꞉ witolo alota꞉ Ikana꞉ma꞉ mendilimi wekiwandiki manuta꞉ yaka yankeketonu halimikie laa leeke handaata꞉ Diu wanda꞉hali ikita꞉ Koda꞉na꞉ yankeketonu halememe. 29 Wanda꞉hali epi amedata꞉ Koda꞉ma꞉ mea haena꞉ ala꞉eki make epeaasa꞉eki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ hone ma꞉nda꞉ topo pea na wilieke. 30 Amba꞉ta꞉ Diendaili wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi na opu haemekepate ameta꞉ Diu wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ pi na opueleme ekina꞉ Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki ikana꞉ma꞉ melememe. 31 Koto peleme tupa꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ hande a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki melemeke handaata꞉ ameta꞉ Diu wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ pi na opu halememe. Koto peleme ekina꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki mulu peleme ekina꞉ pitelememe. 32 Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ pi na opiteleme wanda꞉hali paeyao ipikana꞉ma꞉ dipula pila꞉ wanda꞉hali leke hao haena꞉ laata꞉ paeyao pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homoluekema꞉ kone pa꞉la꞉me.

Nikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pi laamana꞉e

33 Koda꞉na꞉ ipika꞉ hamoko hala꞉ ekita꞉ ota꞉ hone mateke some kiakee. Ipika꞉ epeke hone wita꞉la꞉eki make ipika꞉ handa꞉la꞉eki make kinuku dia꞉me. Ipikana꞉ma꞉ dupa꞉pe laa ala꞉eki manuna꞉ teke manuta꞉ hali epima꞉ handa꞉ wia la kiliepe. Ipikana꞉ma꞉ pita꞉la꞉ haumanu hali epima꞉ handa꞉ tapaapeke ya꞉la꞉pe. 34 Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa

Tekehali ipika꞉ hone wita꞉la꞉eki hali epima꞉ handa꞉la꞉pe.
Hali epima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ dupie laa mana꞉ leekepe.
35 Hali epima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ ipika꞉ tondiki wina꞉ loluekema꞉ pa ipiki pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ pa hameke haleekepe laa wape pa꞉la꞉me.
36 Koda꞉ma꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ipikana꞉ma꞉ wepia wina꞉ la꞉la꞉me. Kutupa ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ipikana꞉ma꞉ kone pa putia pulu pulu haena꞉ ala꞉me. Kutu pa꞉la꞉ ekita꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ipika꞉eki kone wina꞉ loluekema꞉ pa꞉la꞉me. Nikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pita꞉ hoto paeyao laatiki pu hamana꞉e. Kutu pina꞉e.

Copyright information for `SSX