Romans 13

Kapomanina꞉ biki ula꞉ haliwekina꞉ pi opua꞉peke ya꞉la꞉eki

Iki paeyaoma꞉ta꞉ mo kapomanina꞉ biki ula꞉ haliwekina꞉ pi opua꞉peke ya꞉la꞉me. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Koda꞉ma꞉ you hali ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉hali handeteke haena꞉ mea haena꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ handeteke hapeke ya꞉la꞉me. Kutupa ame do handeteke haleme you haliwekita꞉ Koda꞉ma꞉ pina꞉e laa mea haleke handa halememe. Hali epima꞉ ame do haleme you haliwekina꞉ pi yoka꞉ mea baeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ pina꞉e laa la꞉la꞉ pi kone yoka꞉ mea baaso pita꞉la꞉me. Kutupiki hau pita꞉la꞉ halita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ kone panisi pea꞉pekeeki milieke. Epeke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ handeteke haleme you haliweki pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homolo pelemepate hoke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homilimikie. Nakana꞉ma꞉ mo handeteke hala꞉ you hali pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homolueke hone wika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epeke hau pu halipieki ipikana꞉ma꞉ handaata꞉ naka꞉ pi laalieke. Pa ekipeke ipikita꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasa꞉ hali hata꞉ neke epeaaso pita꞉la꞉me. Kota꞉ a꞉nda꞉ nakana꞉ma꞉ hoke hau pika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo halita꞉ ota꞉ panisi peaalo pa꞉la꞉ hali hala꞉ ekina꞉ neketa꞉ ipiki pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homa halipikie. Mo hali ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasa꞉ hali hata꞉ta꞉ hoke hau pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ mineke panka꞉la꞉eki kone ipikana꞉ma꞉ peaasa꞉me. Kutu pita꞉la꞉ ekina꞉ mo handeteke haleme you haliwekina꞉ pi ikana꞉ma꞉ ota꞉ opua꞉peke ya꞉la꞉me. Koda꞉na꞉ mineke panka꞉la꞉ ekina꞉ homeke dia꞉me. Ika꞉ puki tukiki pa꞉ta꞉ koto hau pulu peleme ekita꞉ ota꞉eki iki wala꞉leke handa loa꞉me.

Mo hande handeteke haleme you haliwekima꞉ta꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ eki haumanu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉na꞉ e kone pokaaso pitelememe. Kutu piteleme ekina꞉ ikana꞉ma꞉ dakisi mani halo halememe. Koto ekina꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ halo peleme ekita꞉ ota꞉ hala꞉pa꞉peke. Dakisi mani ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki ekimanu ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ lo hala꞉pa꞉peke. Kutupa mo haliweki pa꞉ta꞉ homu pea hata꞉ ika꞉ pi make opua꞉pa꞉peke.

Ika꞉ ame̱le̱ hata꞉ pu alualu pea꞉peke haumanu

Ikana꞉ma꞉ tondiki ma꞉nda꞉ ota꞉ na wina꞉ leke pa mo tondiki homeke homeke ula꞉ ekita꞉ dupa. Ika꞉ ika꞉ kone pukima꞉ homa꞉ alualu pea hapa꞉peke. Hali epima꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande Lo Pimanu opua꞉la꞉me. Hande pi ula꞉eki manuta꞉ Hali ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉na꞉ hakopu na tunkuliki o ma꞉nda꞉ ota꞉ homena꞉ honema꞉ kone na liki o pake na neke o ma꞉nda꞉na꞉ alemanu muluekema꞉ leke na pola꞉paapa꞉peke laa la꞉ ula꞉ pimanu make mandane ekimanu tonka꞉na꞉ koto pimanu paeyaona꞉ titina꞉ pi homeketa꞉ dupa ula꞉me. Nakana꞉ma꞉ta꞉ neke pa꞉ta꞉ kone pukima꞉ homele tupa꞉ koto tupa꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ make pukima꞉ homa꞉peke laa wape pa꞉la꞉me. 10 Hali epima꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ eki a꞉nda꞉ na pilieke. Kutu pita꞉la꞉ ekina꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ mo hande Lo Pimanu paeyao kone opua꞉la꞉me.

11 Do hau pulu peleme ekita꞉ do ekina꞉ yeke loa꞉me. Ame do haloma꞉ nateta꞉ ikana꞉ma꞉ hone wilimime. Ame ikita꞉ u̱ na peliki tiao hapeke nate amba꞉ epa꞉la꞉me. Amba꞉ nikita꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao haoma꞉ ekita꞉ hokulu pia꞉me. Kutu puma꞉pate ameta꞉ niki mea tiaalo pa꞉la꞉ nateta꞉ hosiki teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉me. 12 Da kelepuluekema꞉ yeke timba꞉ la꞉la꞉ ekita꞉ paelieke. Timba hata꞉ pu haloma꞉ ekimanu mina꞉pa꞉laota꞉ pa̱a̱na꞉ hata꞉ a꞉nda꞉ pea꞉peke ya꞉la꞉ alemanu mea miniki hamana꞉e. 13 Nikita꞉ natena꞉ pominoloma꞉ wanda꞉hali leke hata꞉ta꞉ popeke pa꞉la꞉ haumanu pumana꞉e. Hoke ikali naa keaaso hata꞉ yaala꞉ma꞉ na homeke haumanu make suseke haasa꞉ hau pamba na piki haumanu make a꞉nda꞉ pita꞉la꞉eki honditi pita꞉la꞉eki make kutupiki haumanu ikana꞉ma꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 14 Ikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ lokena꞉ hoke hau tekema꞉ iki hoke hau puemena꞉yeke sutiaasa꞉ ekimanu na opiki Tekehali Yesu Ketiso ipika꞉ a꞉nda꞉ pea꞉peke alemanu mea miniki hapa꞉peke.

Copyright information for `SSX