Romans 5

Koda꞉ma꞉ nikita꞉ ipiki yaapo tikitiki yao hamono la꞉la꞉eki

Nika꞉ hone tulaaloma꞉ ekima꞉ Koda꞉ma꞉ nikita꞉ ipiki yaapo tikitiki hamono la꞉la꞉me. Kutu pa꞉leke handa Koda꞉ma꞉ nika꞉ puki lopao ipiki ame̱le̱ hamono la꞉la꞉me. Nika꞉ Tekehali Yesu Ketisoma꞉ pa꞉la꞉ ekina꞉ pa꞉la꞉me. Nikana꞉ma꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulaaloma꞉ ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki handomono la꞉la꞉me. Kutupa ameta꞉ koto tupa꞉ haloma꞉me. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki niki pa꞉ta꞉ teli teli peaalo pa꞉la꞉eki hone ti lao hata꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa haloma꞉me. Koto ekina꞉ homeke dia꞉ya꞉la꞉pate niki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki ipula꞉ ekina꞉ make ta꞉na꞉ma꞉ homa hapeke ya꞉la꞉me. Niki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekimanu epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nikita꞉ na꞉pa na wiki da̱o̱la halo poloma꞉eki ipulu pita꞉la꞉me. Kutupa nikita꞉ la handa꞉la꞉eki epena꞉ kone da̱o̱la haoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ota꞉ halie laa lelieke. Kotoeki lolo pa꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ hone ti lao halumeke. Nikana꞉ma꞉ koto tupa꞉ hone ti lao haoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ nikita꞉ hoto ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ olopuniao na halumeke. Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ wotu homa꞉leke handa loa꞉me. Ipikana꞉ma꞉ kita꞉la꞉ Holi Sipitidima꞉ kone nika꞉ puki pa꞉ta꞉ pita꞉ peaasa꞉me.

Nikita꞉ honkopu na hake hamono Koda꞉ma꞉ la꞉ wieke natena꞉ kone niki hoke hau pu haloma꞉ wanda꞉hali nika꞉eki peaaso hata꞉ Ketiso ipiki homeekeme. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ mo tikitiki hau piki halina꞉eki peaaso hata꞉ homa꞉peke ya꞉la꞉ ekita꞉ ka꞉nda꞉ pilieke. Pate hali ma꞉nda꞉ma꞉ mo epeke hau piki halina꞉eki peaaso hata꞉ homa꞉peke ya꞉lia꞉pe mata꞉la꞉me. Kutu pulu pa꞉la꞉pate Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ ipika꞉ pukima꞉ wopu homa꞉la꞉ ekita꞉ peneme yao yaala꞉ ekita꞉ dupa. Nikita꞉ hoke hau pu haloma꞉ wanda꞉hali hamono kone Ketisota꞉ nika꞉eki peaaso hata꞉ homeekeme. Ipika꞉ homeeke ekima꞉ Koda꞉ma꞉ nikita꞉ ipiki yaapo tikitiki yao hamono la꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ niki wopu tamba꞉ mulu pa꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ mineke pankolo pa꞉la꞉ ekita꞉ hoke yenki halo pa꞉la꞉ ekita꞉ na handulumeke. 10 Amba꞉ nikita꞉ Koda꞉ ipika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki wanda꞉hali haoma꞉pate ipika꞉ Eiyekena꞉ homeeke ekima꞉ nikita꞉ ipika꞉ yankekesunu hamono la꞉la꞉me. Ame nikita꞉ Koda꞉ ipika꞉ yankekesunu haloma꞉ ekina꞉ Ketiso ipika꞉ da꞉ta hala꞉ ekima꞉ Koda꞉ma꞉ niki wotu tamba꞉ milieke. 11 Koto hau homeke dia꞉me. Nika꞉ Tekehali Yesu Ketisoma꞉ nikita꞉ Koda꞉ ipika꞉ yankekesunu hamono la꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo haloma꞉me.

A꞉da꞉ma꞉ pita꞉ Ketiso yaapo

12 Hali homekema꞉ pa꞉la꞉ ekima꞉ kone niki kenke wanda꞉hali paeyaoma꞉ hoke hau pu haloma꞉me. Ipika꞉ hoke hau pieke ekina꞉ homeekeme. Kutupa kenke wanda꞉hali paeyaoma꞉ make hoke hau pu haloma꞉ ekina꞉ homolo poloma꞉eki moloma꞉me. 13 Mosesima꞉ mo hande Lo Pimanu a̱i̱ na opieke dina꞉ta꞉ kenke wanda꞉halima꞉ hoke hau pu haemekepate pi ula꞉ ekimanu dia꞉ yolo hata꞉ kota꞉ wanda꞉halima꞉ hoke hau pu haleme ekimanu wotu handa yata꞉pa꞉ tapaapeke na yeekeme. 14 Koto pa꞉la꞉pate A꞉da꞉ma꞉ hao Mosesi halo ipu pea koto tukiki pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halita꞉ paeyao homo paemekeme. Hande Koda꞉ma꞉ A꞉da꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ leeke pi A꞉da꞉ma꞉ma꞉ na opieke tupa꞉ A꞉da꞉ma꞉ma꞉ piekeeki na pimiki wanda꞉hali kone paeyao homemekeme. A꞉da꞉ma꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ wetepena꞉ epolo pieke hali tupa꞉ hayekeme.

15 Koto tupa꞉ hayekepate Koda꞉ma꞉ pa hameke kita꞉la꞉eki pita꞉ A꞉da꞉ma꞉ma꞉ hoke hau piekeeki yaapota꞉ ta꞉ta꞉ pu alu pa꞉la꞉ ekina꞉ mo hande hali yaapota꞉ mandake tupa꞉ na halo pelepeme. Mo hande hali homekema꞉ hoke hau pieke ekina꞉ wanda꞉hali paeyaota꞉ homemeke ekita꞉ nikana꞉ma꞉ hone uluma꞉me. Koto pa꞉la꞉pate Koda꞉ma꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homo hala꞉eki wala꞉la꞉ hauta꞉ ota꞉ tiekee. Mo hande hali homeke Yesu Ketisoma꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homeeke ekima꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ ipika꞉ pa hameke kita꞉la꞉eki walo hala꞉me. 16 Kutupa make Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ku hala꞉eki pita꞉ mo hande hali homekema꞉ hoke hau piekeeki yaapota꞉ ota꞉ ta꞉ta꞉ pu alu pelepeme. A꞉da꞉ma꞉ma꞉ hoke hau pieke handaata꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ ketete peleme la leekeme. Koto leekepate wanda꞉hali paeyaoma꞉ hoke hau pelemepate Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ Ikita꞉ ketete na peleme wanda꞉hali halememe la ala꞉me. 17 Mo hande hali homekema꞉ hoke hau pieke handa homa꞉la꞉ ekita꞉ honkopu hao wanda꞉hali paeyao lu tombuao ula꞉ ekita꞉ nikana꞉ma꞉ handoloma꞉me. Koto pa꞉la꞉pate mo hande hali homeke Yesu Ketisoma꞉ pieke ekita꞉ ota꞉ hone mateke some tieke pa꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ wopu homa꞉la꞉eki make ipiki yaapo tikitiki yao hamono la kita꞉la꞉eki make kotoeki yaapo moloma꞉ wanda꞉halima꞉ta꞉ Ketisoma꞉ peaala꞉ ekina꞉ da꞉ta hata꞉ honkopu hao halumeke.

18 Koto ekina꞉ mo hande hali homekema꞉ hoke hau pieke ekina꞉ wanda꞉hali niki paeyaoma꞉ hoke yenki mea꞉peke ya꞉la꞉me. Koto tupa꞉ kone mo hande hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ tikitiki hau pieke ekina꞉ Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali niki paeyao ka꞉la꞉pa꞉ tapao da꞉ta hao hamono lo hala꞉me. 19 Kutupa make mo hande hali homekema꞉ Koda꞉na꞉ pi na opieke ekina꞉ wanda꞉hali woputa꞉ hoke hau poloma꞉ wanda꞉hali haloma꞉me. Koto tupa꞉ kone mo hande hali homeke ma꞉nda꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pi opua pieke ekina꞉ Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali wopu ipiki yaapo tikitiki yao hamono lo hala꞉me.

20 Hande Lo Pi manuta꞉ wanda꞉halima꞉ hao hoeyaaseme ekimanu daeyaena꞉yeke Koda꞉ma꞉ wetepena꞉ Mosesi pa꞉ta꞉ la haleekeme. Kutu piekepate hoke haumanu daeya꞉tia peekepate Koda꞉ma꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki tiekema꞉ daeya꞉tia pulu hata꞉ lu ankulala꞉me. 21 Koto ekina꞉ wanda꞉hali paeyao homolo puma꞉ ekina꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki titipu wotu piekeme. Koto tupa꞉ kone Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ nikita꞉ ipiki yaapo tikitiki yao hamono laata꞉ da꞉ta hao hamono la꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekima꞉ Koda꞉ ipika꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki titipu wopu pa꞉la꞉eki peneme yao wala꞉la꞉me. Kutupa koto pa꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ nika꞉ Tekehali Yesu Ketisoma꞉ peaena꞉ leekeme.

Copyright information for `SSX