Romans 7

Wanda꞉ mina꞉la꞉ hau

Kame tonuo. Ikana꞉ma꞉ mo hande Lo Pimanu opueleme ekina꞉ I̱ma꞉ ame do lolo polo pita꞉ hone wilimikie. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ pa hata꞉ta꞉ mo hande Lo Pimanu dupie ala꞉ ekita꞉ opua꞉peke ya꞉la꞉me. Do tupa꞉ make hali pa꞉la꞉ wanda꞉ma꞉ta꞉ haliki pa haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande Lo Pi manuma꞉ alota꞉ Naka꞉ haliki pa꞉ta꞉ hao hapeke la꞉la꞉me. Koto la꞉la꞉pate mo haliki homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo hande Lo Pi manuma꞉ alota꞉ Naka꞉ honumake halipikie la꞉la꞉me. Koto ekina꞉ haliki pa haena꞉ kone hali ma꞉nda꞉ pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ siaka꞉ hali wanda꞉e lelimikie. Koto lolo pelemepate ipika꞉ haliki homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande Lo Pi manuma꞉ la꞉la꞉ tupa꞉ ipika꞉ honumake halieke la꞉la꞉me. Koto tupa꞉ hata꞉ hali ma꞉nda꞉ pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ siaka꞉ na haasa꞉me. Ya kame tonuo. Koto tupa꞉ iki pa꞉ta꞉ make ula꞉me. Ikita꞉ Ketiso ipika꞉ loke kone haleme ekina꞉ hande Lo Pimanu pa꞉ta꞉ ikita꞉ homolo hata꞉ pa ameta꞉ mo Koda꞉ma꞉ paa mea tiaeyeke halina꞉eki halememe. Koto ekita꞉ nikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ epeke haumanu pu hamonoyeke pa꞉la꞉me. Amba꞉ nikita꞉ nika꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu homeke pu haoma꞉ dina꞉ hande Lo Pi manuma꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ hoke hau peomonoyeke nika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pu tiaaso haena꞉ niki homaapeke yeekeme. Kutu piekepate nikita꞉ mo Lo Pi manuma꞉ amba꞉ mea tonkao wiekeeki pa꞉ta꞉ homomeke handaata꞉ ameta꞉ Koda꞉ma꞉ niki ka꞉la꞉pa꞉ ta꞉pao pa hamono la꞉la꞉me. Ame do pokoloma꞉ eta꞉ hande amba꞉ wape pea wieke Lo Pi manuma꞉ waleeke tupa꞉ na pokoloma꞉pate hande Sipitidima꞉ panakeeki wala꞉la꞉ tupa꞉ pokoloma꞉me.

Hande Lo Pi manuma꞉ wanda꞉halima꞉ hoke hau pina꞉ lo hala꞉eki

Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ eki pi loluma꞉pe. Hande Lo Pi manuta꞉ hokeekie loluma꞉pe. A꞉pa꞉e. Dia꞉me. Koto pa꞉la꞉pate hande Lo Pi manuma꞉ta꞉ I̱ma꞉ hoke hau pitoloeki handonoyeke pa꞉la꞉me. Hande Lo Pi manuma꞉ alota꞉ Ta꞉ta꞉na꞉ ale muluekema꞉ we na pamba꞉peke la꞉la꞉pate pa kutupiki pi na lea꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ mo ta꞉ta꞉na꞉ ale muluekema꞉ we pamba꞉la꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ hone wopu na ulu pua꞉me. Hoke hauma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hoke hone pa꞉la꞉ ekimanu u tiaalo pieke pota꞉ handa꞉ wiekeme. Mo hande pi ula꞉eki homeke handeteke hata꞉ pia꞉me. Lo Pimanu dia꞉ka꞉na꞉ta꞉ hoke hauta꞉ wele na pilieke. Hande Lo Pimanu na opiki hata꞉ I̱ta꞉ da꞉ta haowa꞉pate pa mo pi ula꞉eki opua꞉ dina꞉ta꞉ hoke hau tiaeyeke ekima꞉ 10 I̱ta꞉ homono lea꞉me. Kutupata꞉ mo I̱ mea da꞉taapeke ya꞉la꞉ pi ula꞉ ekima꞉ kone I̱ homono lea꞉me. 11 Hoke hauma꞉ hande pi ula꞉eki handeteke hata꞉ I̱ makealo pieke pota꞉ handa꞉ wiekeme. Hoke hauma꞉ hande pi ula꞉ ekima꞉ makeao I̱ lu homaeya꞉me.

12 Koto ekina꞉ mo hande Lo Pi manuta꞉ yakopiki hau pa꞉la꞉ pimanue. Kutupa hande pi ula꞉eki ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki ekita꞉ kotoeki make yako pikieki make tikitiki pikieki make epekeeki make ula꞉me. 13 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ hande epeke ekima꞉ta꞉ I̱ lu homaeya꞉pe. A꞉pa꞉e. Dia꞉me. Hoke hauma꞉ homeke pia꞉me. Hoke hauma꞉ta꞉ epekeeki mea kone ipika꞉ hoke hau teke wanda꞉halima꞉ peneme yao handena꞉yeke I̱ lu homaeya꞉me. Koto ekina꞉ hande pi ula꞉ ekima꞉ kone hoke hau pita꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ hokeeki kone wala꞉ tiaasa꞉me.

Loke tukiki pa꞉ta꞉ kone a꞉nda꞉ pu alu pita꞉la꞉eki

14 Mo hande Lo Pi manuta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ kone epeekepate I̱ta꞉ homa꞉peke ya꞉la꞉ halie. I̱ma꞉ta꞉ pa hameke e pokaatiki pomina꞉la꞉ hali leke hata꞉ hoke hau pu halome. 15 I̱ma꞉ta꞉ ya pu haloeki hone wopu na ulume. Hone pa꞉la꞉eki na pu halopateta꞉ hone na pa꞉la꞉ ekimanu kone pu halome. 16 Yaka hone na pa꞉la꞉ ekimanu pu halo ekima꞉ta꞉ hande Lo Pimanu epekeekie hone witolo ekita꞉ peneme yao wala꞉la꞉me. 17 Koto ekina꞉ do I̱ma꞉ hande pu halo hauta꞉ yaka kone na pitolopate I̱ tukiki pa꞉ta꞉ ula꞉ hoke hauma꞉ kone pita꞉la꞉me. 18 I̱ tukiki pa꞉ta꞉ epekeeki ma꞉nda꞉ na pila꞉eki I̱ma꞉ hone witolome. I̱ tukiki pa꞉ta꞉ loa꞉ ekita꞉ I̱ta꞉ kenke hali hata꞉ loa꞉me. I̱ma꞉ta꞉ epeke ekimanu puluekema꞉ hone pa꞉la꞉pate I̱ma꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 19 Epekeeki puluekema꞉ I̱ma꞉ hone pa꞉la꞉pate na pu halome. Hokeeki puluekema꞉ I̱ma꞉ hone na pa꞉la꞉pate paa pu halome. 20 I̱ma꞉ hone na pa꞉la꞉eki kone pu halo ekina꞉ I̱ma꞉ ya kone na pitolopate I̱ tukiki pa꞉ta꞉ ula꞉ hoke hauma꞉ kone pita꞉la꞉me.

21 Koto ekina꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ula꞉ hau handa꞉ witolo ekita꞉ dupae. I̱ma꞉ta꞉ epekeeki puluekema꞉ hone pa꞉la꞉pate kone hoke hau pionoyeke yaka honema꞉ putiao hala꞉me. 22 Koda꞉na꞉ Lo Pimanu pa꞉ta꞉ yaka pukima꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolopate 23 hau ma꞉nda꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ula꞉eki handolome. Koto ekima꞉ta꞉ yaka honema꞉ Koda꞉na꞉ Lo Pimanu epekeekie laa hone witoloeki yaapo a꞉nda꞉ lu alu pu halepeme. Do hande I̱ pa꞉ta꞉ ula꞉ hauma꞉ koto ekima꞉ta꞉ I̱ma꞉ hoke hau piono pu tiaasa꞉ hauta꞉ do hande I̱ pa꞉ta꞉ ula꞉ hauma꞉ kone I̱ dipula hali leke mea lopao halome. 24 A꞉ta꞉e. I̱ pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki na pila꞉me. Do hande I̱ homaasa꞉ loke taapuna꞉ halo ekita꞉ epima꞉ I̱ tamba꞉ miliepe.

25  Koda꞉ pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ keiyae pi alome. Ipikana꞉ma꞉ nika꞉ Tekehali Yesu Ketisoma꞉ I̱ tamba꞉ mina꞉ lolo pa꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. Kota꞉ yaka haloeki dupa. I̱ma꞉ yaka kone Koda꞉na꞉ Lo Pimanu yaka hone wia halopate yaka lokena꞉ hone pa꞉la꞉eki manuma꞉ I̱ma꞉ hoke hau piono pu tiaasa꞉ hauna꞉eki peao halome.

Copyright information for `SSX