Romans 8

Holi Sipitidi ame̱le̱ mandakena꞉ pominoloma꞉eki

Koto ekina꞉ Yesu Ketiso ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea haloma꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ hoke yenki kia꞉peke na ya꞉la꞉me. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Nikita꞉ Yesu Ketiso ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea ota꞉ hamono la꞉la꞉ Sipitidita꞉ ipikana꞉ma꞉ kone I̱ handeteke hata꞉ walo hala꞉ ekima꞉ta꞉ mo hoke hau pita꞉ homa꞉la꞉eki yaapo pu tiaasa꞉ hauma꞉ tonka pelia hala꞉eki ka꞉la꞉pa꞉ tapaala꞉me. Hande Lo Pi manuma꞉ta꞉ kenke wanda꞉hali ika꞉ honkopu ana꞉ na pa꞉leke handaata꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ peaala꞉me. Kenke wanda꞉hali paeyaona꞉ loke tukiki pa꞉ta꞉ ula꞉ hoke hau teke hoeyaaluekema꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ Eiyeke kone tapaeyekeme. Hande ipika꞉ Eiyekema꞉ta꞉ hoke hau pu haleme wanda꞉halina꞉ loke manda꞉na꞉ hao kenkena꞉ a꞉paata꞉ hoke hau paeyaaluekema꞉ epeekeme. Koda꞉ma꞉ do hau piki hauta꞉ mo hande Lo Pi manuma꞉ tikitiki hau pikieki wala꞉la꞉ ekimanu peomonoyeke pa꞉la꞉me. Nikana꞉ma꞉ta꞉ hande lokema꞉ wala꞉la꞉eki na opiki mo hande Sipitidima꞉ wala꞉la꞉eki opitolo hata꞉ pitoloma꞉me. Wanda꞉hali epi amedama꞉ ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pea꞉tiki pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ hone witeleme ekita꞉ mo ekima꞉ kone handeteke hatiki pilieke. Wanda꞉hali epi amedama꞉ hande Sipitidima꞉ walo hala꞉eki pea꞉tiki pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ hone witeleme ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ handeteke hatiki pilieke. Ika꞉ hone witeleme ekita꞉ ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉eki manuma꞉ handeteke hatiki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ homa꞉la꞉eki milimikie. Kutu pulu pelemepate ika꞉ hone witeleme ekita꞉ hande Sipitidima꞉ handeteke hatiki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ puki lopa꞉niawao iki da꞉taalieke. Koto ekina꞉ hali epita꞉ ipika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉eki manuma꞉ ipika꞉ hone wita꞉la꞉eki handeteke hatiki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ Koda꞉na꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki hali halieke. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ Lo Pimanu na opu hala꞉ ekima꞉ pita꞉la꞉pate ipikana꞉ma꞉ ota꞉ opua꞉peke na ya꞉la꞉me. Wanda꞉hali epi amedama꞉ ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pea꞉tiki pu hata꞉ Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ haumanu pea꞉pa꞉peke na yelieke.

Kutupu halemepate ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉eki manuma꞉ iki na handeteke hatiki pita꞉la꞉pateta꞉ Koda꞉ ipika꞉ Sipitidita꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ ota꞉ pitia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hande Sipitidima꞉ walo hala꞉eki pea꞉tiki pu halememe. Hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ Ketiso ipika꞉ Sipitidi na pitia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ Ketisona꞉eki dia꞉me. 10 Koto pa꞉la꞉pate Ketiso iki tukiki pa꞉ta꞉ pitia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hande Sipitidima꞉ iki mea da꞉taalieke. Hoke hauma꞉ta꞉ ika꞉ loke lia homaalo pa꞉la꞉pate hande Sipitidima꞉ iki mea da꞉taalieke. Ketisoma꞉ iki pa꞉ta꞉ koto hau peaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ Koda꞉ yaapo tikitiki yao hamina꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ peaalieke. 11 Hande Yesu homeekepate kone paa mea tiaeyeke Koda꞉ ipika꞉ Sipitidi iki tukiki pa꞉ta꞉ pitia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hande Ketiso homeekepate kone paa mea tiaeyeke Koda꞉ma꞉ta꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ pitaala꞉ ipika꞉ Sipitidima꞉ kone ika꞉ homolo peleme lokemanu mea da꞉taalieke.

12 Ya kame tonuo. Koto ekina꞉ nikana꞉ma꞉ yano ale hala꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. Nika꞉ hande lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pea꞉tiki pulu poloma꞉ ekina꞉ na loa꞉me. 13 Ikana꞉ma꞉ ika꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pea꞉tiki pu haemeka꞉na꞉ta꞉ ota꞉ homilimikie. Kutu pulu pelemepate Sipitidi ipika꞉ wele pita꞉la꞉ ekina꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ lokema꞉ hoke hau piteleme ekimanu lu homaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ iki da꞉ta halimikie. 14 Koda꞉na꞉ Sipitidima꞉ hatuku pula꞉ wanda꞉halita꞉ Koda꞉na꞉ weki wandiki halememe. 15 Koda꞉ma꞉ iki ka꞉la꞉ Sipitidima꞉ta꞉ iki paala꞉ tiao pa hameke e pokaasa꞉ hali leke na hamina꞉ la꞉la꞉me. Dia꞉me. Koto hau na pita꞉la꞉me. Hande Sipitidima꞉ ikita꞉ Koda꞉ ipika꞉ wekiwandiki hamina꞉ la꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ Sipitidi ipika꞉ wele pita꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ wi alo alota꞉ Apa꞉o. Yaka Apa꞉o lo haloma꞉me. 16 Koda꞉ ipika꞉ Sipitidima꞉ nika꞉ temoko yaapo ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ nikita꞉ Koda꞉ ipika꞉ wekiwandiki haloma꞉eki peneme yao waluekema꞉ pa꞉la꞉me. 17 Nikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ weki wandiki hata꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉hali epealuekema꞉ wina꞉ la꞉la꞉ ekimanu mulumeke. Kutupa Koda꞉ma꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ haluekema꞉ wina꞉ la꞉la꞉ ekimanu make Ketiso ame̱le̱ mulumeke. Nikana꞉ma꞉ Ketiso ame̱le̱ tanda pa꞉la꞉ ekimanu muma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki make ipiki ame̱le̱ mandakena꞉ halumeke.

Pa̱a̱ pita꞉la꞉eki handolo poloma꞉eki

18 I̱ma꞉ handolo ekita꞉ dupae. Wetepe mo hande kapu tieke handolo poloma꞉ ekima꞉ta꞉ ame do nikana꞉ma꞉ tanda tanda minoloma꞉ ekita꞉ ota꞉ ankulalieke. 19 Koda꞉ma꞉ wepia wina꞉ la꞉la꞉ alemanu paeyaoma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ eiyeketiti halemeeki peneme yao walena꞉yeke ta꞉na꞉ma꞉ homa hata꞉ leke wia handeteke hao halememe. 20 Do wa꞉pa꞉la꞉ ale manuta꞉ pa ekimanu wina꞉ leekepate ipika꞉ kone na leke Koda꞉ma꞉ kone paeki wina꞉e laa pa꞉la꞉me. Kutu piekepate Koda꞉ma꞉ honema꞉ tumao hata꞉ 21 hande wa꞉pa꞉la꞉ ekimanu paeyao wetepe tandepena꞉ tonkaake nono pea ula꞉pate ipikana꞉ma꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapaaluekema꞉ hone wiekeme. Koda꞉ma꞉ ipika꞉ weki wandiki honkopu hao ota꞉ epeke tupa꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapaalo pa꞉la꞉ ekita꞉ mo hande wa꞉pa꞉la꞉ ekimanu make kotoeki kone mina꞉e hone wiekeme. 22 Amba꞉ titina꞉ putiki a꞉pa pa ame make mo hande wa꞉pa꞉la꞉ ekimanu paeya꞉ tapaoma꞉ta꞉ tanda minolo hata꞉ta꞉ hande weki hoki nala꞉ wanda꞉ leke kimi yanda꞉ yanda꞉ pitolo hata꞉ e̱ wi lo halememe. 23 Koto wa꞉pa꞉la꞉eki manuma꞉ homeke na alemepate niki make hande Koda꞉ma꞉ titina꞉ amba꞉la ka꞉la꞉ Sipitidi mea hata꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ make niki tukiki pa꞉ta꞉ keme lo haloma꞉me. Koda꞉ma꞉ niki ipika꞉ wekitonu hamono laata꞉ nika꞉ loke tieke paeyao ka꞉la꞉pa꞉ tapaowaena꞉yeke handeteke hao hata꞉ lo haloma꞉me. 24 Nikana꞉ma꞉ honema꞉ tumao hamono Koda꞉ma꞉ niki da꞉taala꞉me. Koto pa꞉la꞉pate nikana꞉ma꞉ nika꞉ honema꞉ tumao witoloma꞉eki ota꞉ yao puma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nika꞉ honema꞉ tumaasoma꞉eki ta paeyaasoma꞉me. Hali homekema꞉ ipika꞉ kone ipika꞉ handa꞉la꞉eki honema꞉ tumaapeke na ya꞉la꞉me. 25 Koto pa꞉la꞉pate nikana꞉ma꞉ na handoloma꞉eki kone honema꞉ tumao haoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ yaalo pa꞉la꞉eki puluekema꞉ eiei na leke yopu handeteke hao halumeke.

26 Koto tupa꞉ kone nikita꞉ damakopiki wanda꞉hali haloma꞉ ekina꞉ mo hande Sipitidima꞉ niki tamba꞉ mulu ipu hala꞉me. Nikana꞉ma꞉ta꞉ yeni pea꞉peke ekimanu na handoloma꞉ ekina꞉ mo hande Sipitidima꞉ta꞉ peneme yao pi lapeke na yalo hata꞉ kemema꞉ kemema꞉ pitolo kone Koda꞉ pa꞉ta꞉ nika꞉ yeni peao hala꞉me. 27 Kutupa mo hande Sipitidima꞉ Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu handeteke haena꞉ laata꞉ ipika꞉ wanda꞉halina꞉ yeni manuta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ peao hala꞉me. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ wanda꞉halina꞉ puki pa꞉ta꞉manu handolo hata꞉ mo hande Sipitidima꞉ hone wita꞉la꞉eki hando hala꞉me.

28 Koda꞉ma꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homoloma꞉ wanda꞉hali niki ame̱le̱ hata꞉ wetepe pulu pa꞉la꞉ ekimanu epekeeki wina꞉yeke pu hala꞉me. Koto wanda꞉hali nikita꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ hone wita꞉la꞉eki peaaluekema꞉ niki wi la꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekita꞉ nikana꞉ma꞉ handoloma꞉me. 29 Koda꞉ma꞉ amba꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ ipika꞉ Eiyeke leke haena꞉yeke amba꞉ handa꞉ mea ta꞉ta꞉ haena꞉ la꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekita꞉ ipika꞉ Eiyeketa꞉ ipika꞉ kamemanu paeyao ame̱le̱ hata꞉ta꞉ ipikita꞉ titina꞉ hali haena꞉yeke pa꞉la꞉me. 30 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ amba꞉ handa꞉ mea ta꞉ta꞉ haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ ipikana꞉ma꞉ wi la꞉la꞉ wanda꞉halie. Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ amba꞉ wi la꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ ipiki yaapo tikitiki yao haena꞉ la꞉la꞉me. Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ ipiki yaapo tikitiki yao haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki koto wanda꞉hali pa꞉ta꞉ teli teli peaala꞉me.

Koda꞉ma꞉ Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ niki pukima꞉ homa꞉la꞉eki

31 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ eki pi loluma꞉pe. Do tupa꞉ lapeke ya꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ nika꞉eki peaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ hali epima꞉ niki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lia꞉peke ya꞉la꞉pe. Ma꞉nda꞉ma꞉ koto hau pea꞉peke na ya꞉la꞉me. 32 Koda꞉ma꞉ ota꞉ ipika꞉ Eiyeke sa꞉sa꞉ na piki kone niki paeyaona꞉eki peaaso homena꞉ kiekeme. Ipika꞉ Eiyeke niki ka꞉la꞉ ekina꞉ koto tupa꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao make ipikana꞉ma꞉ kiki tindipao na kiliepe. Dia꞉me. Ota꞉ kilieke. 33 Koda꞉ma꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ hali epima꞉ samani piliepe. Dia꞉me. Koda꞉ma꞉ kone iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Eki a꞉nda꞉ na piki wanda꞉halie la ala꞉me. 34 Hali epima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hoke yenki milimikie laa lapeke ya꞉la꞉pe. Dia꞉me. Ma꞉nda꞉ma꞉ koto pi lapeke na ya꞉la꞉me. Yesu Ketisota꞉ homeekepate Koda꞉ma꞉ ipiki paa mea tiao ipika꞉ popeke kikina꞉ pitina꞉ leekeme. Yesu Ketisoma꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ nika꞉ pi la꞉ mea halao hala꞉me. 35 Ketisoma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ hali epima꞉ ka꞉taalu peaapeke ya꞉la꞉pe. Kota꞉ mo ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki minolo hamono kone o tanda tanda minolo hamono kone o mandane wanda꞉halima꞉ a꞉nda꞉ litolo haena꞉ kone o tea꞉ma꞉ homolo hamono kone o yamolo poloma꞉ daumanu dia꞉yolo hamono kone o mandane wanda꞉halima꞉ niki paala꞉ tiaaso haena꞉ kone o niki litolo haena꞉ kone kutupa koto hau paeyao homeke a꞉nda꞉ma꞉ Ketiso ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ niki pa꞉ta꞉ na pina꞉ leliepe. Dia꞉ma꞉ 36 mo hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉

Nikana꞉ma꞉ naka꞉eki peaasoma꞉ ekina꞉ wanda꞉halima꞉ nate paeyao niki luekema꞉ taapo halememe.
Sipisipi ma꞉na꞉manu luekema꞉ piteleme tupa꞉ wanda꞉halima꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ make hoke hau puluekema꞉ taapo halememe laa wape pa꞉la꞉me.
37 Kutu pulu pelemepate dia꞉me. Mandane mandane hau paeyao niki pa꞉ta꞉ ipulu haena꞉ kone hande niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homeeke halima꞉ta꞉ ota꞉ aela꞉ baala꞉ wanda꞉hali hamono la꞉la꞉me. 38 Ipikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ hau ma꞉nda꞉ma꞉ ka꞉taalu peaapeke na ya꞉la꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ ota꞉ handa ulume. Homoma꞉ka꞉na꞉ make pa hamono make oli hepeni nane haleme enisolo tonuma꞉ make mo you haliwekima꞉ make mo wele pita꞉la꞉eki manuma꞉ make ame do pita꞉la꞉eki manuma꞉ make wetepe pulu pa꞉la꞉eki manuma꞉ make koto ekimanu paeyaoma꞉ ipikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ ka꞉taalu peaapeke na ya꞉la꞉me. 39 Do kenke manda hala꞉ eki ma꞉nda꞉ma꞉ make o do kenke oto pa꞉ta꞉ pila꞉eki ma꞉nda꞉ma꞉ make do wepia ula꞉ alemanu paeyao pa꞉ta꞉ kone ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉siki homeke a꞉nda꞉ma꞉ mo nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ Koda꞉ ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki niki pa꞉ta꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ ka꞉taalu peapeke na ya꞉la꞉me.

Copyright information for `SSX