Romans 9

Koda꞉ make ipika꞉ ma̱leke lila꞉ wanda꞉hali make

I̱ma꞉ alo ekita꞉ ota꞉ pi alome. I̱ta꞉ Ketisona꞉eki ota꞉ hata꞉ yayapiki pi na alome. Holi Sipitidima꞉ yaka hone pa꞉ta꞉ handeteke haena꞉ I̱ma꞉ta꞉ yayapiki pi aleme laa ya hone pa꞉ta꞉ kone na ala꞉me. I̱ma꞉ta꞉ yaka wanda꞉hali ota꞉ yaka Diu tapake wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ a꞉ta꞉ tieke pu hala꞉ ekima꞉ ya puki pa꞉ta꞉ tanda pia꞉tiki pu hala꞉me. I̱ma꞉ iki tamba꞉ mulueke alo hata꞉ pa Koda꞉ma꞉ I̱ hoeyaena꞉ laata꞉ Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea haloeki ka꞉taalu pea ta꞉ta꞉ halo polo pua꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ koto ana꞉ polu pia꞉me. Ikita꞉ Koda꞉ma꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halie. Ipikana꞉ma꞉ ikita꞉ ipika꞉ wekiwandiki haena꞉ laata꞉ iki pa꞉ta꞉ ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki waleekeme. Ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mandane pimanu la꞉ wia꞉tiki pea hande Lo Pimanu la kia꞉tiki pea ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉puniao ota꞉ yeni pea꞉pekeeki walaata꞉ iki pa꞉ta꞉ kulu pieke ekimanu la꞉ wia꞉tiki piekeme. Ikita꞉ amba꞉ haemeke apa꞉mei tieke tieke pa꞉ta꞉ kini pu mea a꞉pa halememe. Ketiso make kenke hali au la a꞉pa hata꞉ta꞉ iki tapake kone hayekeme. Koda꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao kilu tombuao hata꞉ tumiki hala꞉ ekina꞉ta꞉ ipika꞉ pi laatiki pu haoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke. Kutu pina꞉e.

I̱ma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ la꞉ wieke pita꞉ na yaala꞉me laa pi na alome. Koda꞉ma꞉ ipika꞉ la꞉ wieke pita꞉ ota꞉ yaala꞉me. Do ekina꞉ yeke loa꞉me. Ipikana꞉ma꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ Isulai tapake wanda꞉hali homeke na mea haena꞉ leeke mo mandane wanda꞉hali make mea apa꞉tao haena꞉ la꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. Kutupa mo Eipoloha꞉ma꞉na꞉ tapake wanda꞉hali paeyaota꞉ Koda꞉ ipika꞉ weki wandikimanu na halememe. Koda꞉ma꞉ Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Aisa꞉kema꞉ monduma꞉ monduma꞉ pu tia epeleme wanda꞉hali homeketa꞉ naka꞉eki halimikie leekeme. Koto leeke ekima꞉ta꞉ doeki wala꞉la꞉me. Pa Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wanda꞉hali paeyaota꞉ Koda꞉na꞉ wekiwandikimanu paeyao na haemekeme. Dia꞉me. Koda꞉ma꞉ la꞉ wieke ekina꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wanda꞉halita꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali haemekeme. Koda꞉ma꞉ pi la꞉ witolota꞉ dupa la꞉ wiekeme. I̱ma꞉ ya hone pilie natena꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la ipulua꞉ dina꞉ta꞉ Setama꞉ haliweki mendilieke leekeme.

10 Kutu pulu pa꞉la꞉eki homeke dia꞉me. Lepekama꞉ weki yaapo mendiekepate mo weki yaapo ipilika꞉ ateketa꞉ Aisa꞉kee. Ipikita꞉ nika꞉ apa꞉mei hayekeme. 11 Koda꞉ma꞉ta꞉ mo weki yaapota꞉ ma꞉nda꞉ hondo muluekema꞉ ipika꞉ hone wia kone inkiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mupeke wekima꞉ta꞉ wetepe nane wekina꞉ e pokaalieke laa leekeme. Koto leeke pita꞉ mo weki yaapo a̱i̱ na mendiki haena꞉ make epeke hau o hoke hau ma꞉nda꞉ a̱i̱ na piki haena꞉ kone Koda꞉ma꞉ leekeme. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ ekita꞉ mo weki yaapoma꞉ pipiki ekina꞉ dia꞉ yekepate pa ipika꞉ hone wia kone wi leekeme. 13 Mo hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉ I̱ma꞉ta꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ pukina꞉ homoa꞉pate pa Iso pa꞉ta꞉ta꞉ leke tankema꞉ handoa꞉me la꞉la꞉me.

14 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ tikitiki piki hau na pa꞉la꞉me laa loluma꞉pe. Ota꞉ dia꞉me. 15 Koda꞉ma꞉ Mosesi pa꞉ta꞉ alota꞉

I̱ma꞉ hali ma꞉nda꞉ epealueke hone ua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka hone wia pulueke.
Kutupa make I̱ma꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolueke hone ua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka hone wia pulueke laa leekeme.
16 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ epekeeki puluekema꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉eki make pita꞉la꞉eki make Koda꞉ma꞉ hone na wiki ipika꞉ hone wia kone pilieke. 17 Mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ Petou pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ dupiki hau yaapo puelena꞉yeke I̱ma꞉ neketa꞉ you hali mea halena꞉ laa pua꞉me. Nakana꞉ma꞉ yaka wele pitoloeki walaalena꞉yeke make kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ hao yapeleme wanda꞉hali paeyaoma꞉ yaka biki opuaalena꞉yeke make pua꞉me laa leekeme. 18 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ hali pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolueke hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homilieke. Kutupa ipika꞉ hone pa꞉la꞉ hali ma꞉nda꞉ make honke pea haena꞉ lolueke hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ honke pea haena꞉ lelieke.

Koda꞉ma꞉ mineke panka꞉la꞉eki make pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make

19 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ dupa lelieke. Koda꞉ma꞉ koto hau yaapo pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ pieke ekina꞉ ketete pia꞉me laa ekipa handa꞉ wia꞉peke ya꞉la꞉pe. Hali epima꞉ Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉eki kiaapeke ya꞉la꞉pe laa lelieke. 20 Kutupiki pi lelipi halita꞉ neketa꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. Koda꞉na꞉ leke pa꞉ta꞉ lia halipikii. Kenkema꞉ wa꞉pa꞉la꞉ kanake holiki ma꞉nda꞉ma꞉ mo wa꞉pa꞉la꞉ hali pa꞉ta꞉ pi dupa na lelieke. I̱ta꞉ dupiki kanakena꞉ ekipa wepia hano la pipe laa na lelieke. 21 Kanake wepu hala꞉ halima꞉ta꞉ mo kenke meata꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ tupa꞉ wepilieke. Ipikana꞉ma꞉ homeke kenke penkema꞉ kone kanake homeketa꞉ hoto homeke homekema꞉ mea pa꞉tiki pea꞉pekeeki wepiata꞉ kanake ma꞉nda꞉ta꞉ nate paeyao mea pa꞉tiki pu hapekeeki wepia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ pilieke.

22 Kota꞉ Koda꞉ma꞉ koto tupa꞉ pea la꞉la꞉me. Ipika꞉ mineke panka꞉la꞉eki waluekema꞉ make ipika꞉ wele pita꞉la꞉eki wanda꞉halima꞉ handena꞉ loluekema꞉ make hone piekeme. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ mineke pankolo hata꞉ pi yokaalu pea꞉peke yeeke wanda꞉halita꞉ hande hoeyaapeke wanda꞉halita꞉ pota꞉ haena꞉ ipikana꞉ma꞉ koto wanda꞉halita꞉ yuwia hao hatiki piekeme. 23 Kutupa make ipika꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki tieke pu hala꞉eki waluekema꞉ hone piekeme. Koto ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ wanda꞉hali niki pa꞉ta꞉ teli teli peaala꞉me. Koto hande teli teli peaala꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki tieke pu hala꞉ ekita꞉ miomonoyeke niki amba꞉la tikitiki yao hamono la꞉la꞉me. 24 Nikita꞉ Koda꞉ma꞉ wi la꞉la꞉ wanda꞉hali hata꞉ta꞉ mo mandane Diu tapake wanda꞉hali homeke dia꞉ya꞉la꞉pate pa mo mandane Diendaili tapake wanda꞉hali make apa꞉tao haloma꞉me. 25 Hosiama꞉ wape pa꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ dupa leekeme.

Amba꞉ mo yaka tapake na haemeke wanda꞉halita꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ Yaka wanda꞉halio lolueke.
Amba꞉ pukima꞉ na homoa꞉ wanda꞉halita꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yaka pukima꞉ homolo wanda꞉halio lolueke laa leekeme.
26 Kutupa make

Koda꞉ma꞉ Ikita꞉ yaka wanda꞉hali na halememe laa leeke alena꞉ koto alena꞉ kone
Ikita꞉ hande da꞉ta hala꞉ Koda꞉na꞉ weki titi halememe laa lelieke leekeme.
27 Aisayama꞉ make Isulai wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ dupa leekeme.

Ame mo Isulai wanda꞉halita꞉ hande dawala ikali tea꞉na꞉ ula꞉ hou kili kilipiki pa꞉la꞉ tupa꞉ wopu piseteke halemepate
ika꞉ tapakesiki homeke homekema꞉ da꞉ta꞉la꞉eki milimikie.
28 Pa ekipeke mo Tekehalima꞉ta꞉ kenke wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ pi yokaalu pitolota꞉ hoto homeke kone pua꞉ tapaalo pa꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me leekeme.
29 Kutupa Aisayama꞉ amba꞉ leeke tupa꞉ta꞉ dupa

Hande wele wotu pa꞉la꞉ Tekehalima꞉ nika꞉ tapake mandane wanda꞉hali na mea hamina꞉ lea꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉
kota꞉ nikita꞉ mo hande Sodomo Komoto da yaapoma꞉ handa꞉la꞉ wanda꞉hali halo puma꞉me leekeme.

Poloma꞉ Isulai wanda꞉halina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni piekeeki

30 Koto ekina꞉ do aloma꞉ pita꞉ eki epina꞉ aloma꞉pe dupae. Diendaili wanda꞉halima꞉ta꞉ Koda꞉ yaapo tikitiki yao haluekema꞉ pota꞉ na weimikipate ikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaaleme ekima꞉ Koda꞉ma꞉ ikita꞉ ipiki yaapo tikitiki hamina꞉ la꞉la꞉me. 31 Kutu pa꞉la꞉pate hande talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉halima꞉ta꞉ ikita꞉ Koda꞉ yaapo tikitiki yao hamina꞉ lolo peleme pi ula꞉ ekimanu weimikipate na handa꞉ wimikime. 32 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ dupa lelieke. Ekipeke na handa꞉ wimikipe laa lelieke. Kota꞉ mo hande pi ula꞉ ekimanu na handa꞉ wimiki ekina꞉ teke dupae. Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone na tulaake ika꞉ kone hone wia pu haemeke ekina꞉ hone tulao haemeke ekina꞉ pimikime. Hande wanda꞉hali hala꞉mba꞉liao lopao hala꞉ toopima꞉ mo talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉hali hala꞉mba꞉liao lopaeyekeme. 33 Kota꞉ mo Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ dupa

Opua꞉pe I̱ma꞉ta꞉ Saioni pa꞉ta꞉ wanda꞉hali hala꞉mba꞉liao lopaalo pa꞉la꞉ toopi mea witolo ekita꞉ wanda꞉hali mea lopaalo pa꞉la꞉ hana꞉ mea witolome.
I̱ma꞉ mea ulu polopate hali epima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ hone ka꞉nda꞉ma꞉ homa na halieke laa wape pa꞉la꞉me.
Copyright information for `SSX