Titus 2

Keileke wanda꞉halina꞉ mana꞉ pimanu

Koto pa꞉la꞉pate nakana꞉ma꞉ ota꞉ mo mana꞉ pi ula꞉ tupa꞉ tolu walo hapeke. Keileke haliweki pa꞉ta꞉ Mo hoke ikali naa keaapeke na ya꞉la꞉me laata꞉ ikana꞉ma꞉ epeke hau pa꞉ta꞉ tikitiki piki hone witolo make mo ika꞉ hone wopu handeteke hata꞉ ika꞉ hone tulalemeeki make pukima꞉ homelemeeki make kutupa mo ika꞉ puki taka꞉laasa꞉ hau pitolo pitolo haleme hau make kota꞉ hau paeyaona꞉ ala꞉ta꞉ na ta̱lena꞉ leke epeke tupa꞉ hapa꞉peke laa wala꞉peke.

Mo keileke wanda꞉weki pa꞉ta꞉ make koto tupa꞉ kone alota꞉ Iki make yako piki wanda꞉weki hapeke ya꞉la꞉ tupa꞉ hapa꞉peke la alota꞉ mo hande keileke wanda꞉weki pa꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ laasa꞉ hau na pu make mo waini ikalima꞉ ika꞉ hone hoeyaama꞉na꞉ wopu na neke hata꞉ make ikana꞉ma꞉ mo panake wanda꞉weki pa꞉ta꞉ epeke hau pita꞉la꞉ ekimanu wala꞉ tiaapa꞉peke la wala꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo panake wanda꞉weki pa꞉ta꞉ ika꞉ haliki wekiwandiki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ make ika꞉ hone handeteke hata꞉ make ika꞉ halemeeki ala꞉ta꞉ na ta̱lena꞉ leke hata꞉ make epeke da handeteke hala꞉ wanda꞉weki hata꞉ ika꞉ haliki tonu oto pa꞉ta꞉ hao hapa꞉peke laa walena꞉ walo hapeke. Koto panake wanda꞉wekima꞉ kutupiki haumanu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo pa wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ pimanu pa꞉ta꞉ hoke pi lapeke waleke na wilieke.

Kota꞉ tupa꞉ kone mo panake haliweki ika꞉ honemanu wopu handeteke haena꞉ma꞉ nakana꞉ma꞉ ika꞉ hone u tiaapeke. Naka꞉ kone naka꞉ pilipi hau paeyaota꞉ wanda꞉halima꞉ handaa honda꞉mea pu haena꞉ epeke hau seliapomanu pu hapeke. Naka꞉ pi wala꞉la꞉ hauna꞉ hone wopu wia mo hapeke pitiki pimanu homeke walo hapeke. Naka꞉ lolo pele pi manuta꞉ mandane wanda꞉halima꞉ la la pu hoeyaama꞉na꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ na ta̱leke pi manuma꞉ walo hapeke. Mo naka꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki wanda꞉halima꞉ koto hau handaata꞉ ikana꞉ma꞉ nika꞉ pitoloma꞉ ekina꞉ hokeeki ma꞉nda꞉ na handemeka꞉na꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ lapeke na ya꞉la꞉me hone witolo yaala꞉ma꞉ homilimikie.

E pokaasa꞉ halina꞉ mana꞉ pi

Mo pa hameke e pokaasa꞉ haliweki pa꞉ta꞉ta꞉ dupiki pi lapeke. Ika꞉ e pokemeeki paeyaoma꞉ mo ika꞉ handeteke hala꞉ haliwekina꞉ pi oto pa꞉ta꞉ hata꞉ ika꞉ epeke e pokeme ekima꞉ iki ta꞉na꞉ma꞉ homaapa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ mo iki handeteke hala꞉ haliwekina꞉ pi eto eto na lao make 10 mo ika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ make pake na napa꞉peke. Kotoeki na pikita꞉ ki na hake epeke e poka꞉la꞉ hali hala꞉me hone wina꞉ ika꞉ e pokeleme ekima꞉ lena꞉ lapa꞉peke. Dupiki haumanu pimika꞉na꞉ta꞉ koto ika꞉ hau paeyaoma꞉ta꞉ nika꞉ Da꞉taasa꞉ Koda꞉na꞉ mana꞉ pimanu yeiya꞉ la walieke.

Ketisona꞉ epolo pa꞉la꞉ nate

11 Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homo tamba꞉ mina꞉la꞉ ekita꞉ kenke wanda꞉hali paeyao mea da꞉taaluekema꞉ peneme ya꞉la꞉eki handoloma꞉me. 12 Koto a꞉ta꞉ma꞉ homo tamba꞉ mina꞉la꞉ ekima꞉ walota꞉ pa nikana꞉ma꞉ Koda꞉ hoki nane yao nika꞉ hoke hone pa꞉la꞉ haumanu pitoloma꞉eki make do kenkena꞉ hoke hone pa꞉la꞉ haumanu pitoloma꞉eki make kiaamono pa꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ ame do kenkena꞉ hata꞉ta꞉ nika꞉ hone handeteke hata꞉ make tondepe pea hata꞉ make Koda꞉na꞉ hau hone witolo hata꞉ make kutu pitolo hata꞉ 13 mo hande ota꞉ ipilie nate opolo epena꞉e laa hone tulaasa꞉ hata꞉ yu wia haloma꞉me. Koto epolo pa꞉la꞉ nateta꞉ mo nika꞉ Koda꞉ tieke make da꞉taala꞉ hali Yesu Ketiso make ipilika꞉ pa̱a̱ tieke peneme yaasa꞉eki opolo ipilieke. 14 Ketiso ipikita꞉ nikina꞉ homeekeme. Kutu pieke ekima꞉ta꞉ nikita꞉ mo hoke hau pa꞉ta꞉ haomeke yoka꞉ muluekema꞉ make ipika꞉ epeke hauna꞉ puawee hone pa꞉la꞉ yako piki wanda꞉hali homeke hamono yeke piekeme.

15 Do mana꞉ pimanu walo hapeke. Kutu puluekema꞉ta꞉ naka꞉ pi opita꞉la꞉ wanda꞉halina꞉ hone u tia tia puluekema꞉ make hoke haumanu peaama꞉na꞉ sa꞉sa꞉ pulu pika꞉na꞉ make naka꞉ biki ula꞉ ekina꞉ hata꞉ pea꞉peke.

Copyright information for `SSX