1 Corinthians 12

O Nngiar Ruk Mkor E Nunu A Totur

He koornopeik, tete va kua svil kmoripang mula mngan to mang o nngiar ruk E Nunu A Totur nam kaenik ngang o mia ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, ko klo kta svil muk kam kerkol o papat mang o nngiar ri nga ngaeha ka pun msim kat e. Ko mut hera mnor he te, tesgun ko mut lua mnor mang E Nut vop, o vrong serppak ruk ngat lo is kam rere ngam kaegom o vrong papat ngo mamten kmit muk ngok kmar kam vraik orom mularo papat va mum gi vrong ngam muk mruo ekam mar kam totu pum mar. He ekam tok, kua havaeng nguk te, endruk mnam muk npa kerrereng e Yesus ka munik orom karo rhek mut kais kam mnor mnor mang ngar te, E Nunu A Totur tlo kaenkrovgem mar kam kerrereng tok e. Va endruk mnam muk ngam mrua havae mang ngar mruo te, Ngaldaip to e Yesus, mut kais kam mnor mang ngar kat te, mar ko mar mruo tuk, ngat ho lo is hak kam mrua havae mang ngar mruo tok e. Her gi enangthe E Nunu A Totur naka ktar el rengmat kun mnam mar, yek ngat kais kam mon e Yesus te, Ngaldaip to en tok.

E Nunu A Totur karo nngiar ngo mamten, vanangko her E Nunu A Totur to atgiang arhe, en mruo tuk to nam kaenik ngang o mia. Ii, va o vrong reha ngo mamten kam turang o mia ormar kat, vanangko her Ngoldaip to atgiang to kat arhe o mia ngam kaeharom mar ngang. Va o vrong reha lserpgue ngo mamten kat, vanangko her E Nut to atgiang to kat arhe, Endo nam kaeharom mar tgus ko maktiegom o mia tgus ruk ngam kaeharom mar.

Ii, ko E Nunu A Totur mruo nam mrua khenam karo nngiar ma mmok ko maktiegom a mhel langto langto mnam endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, he nang mar kam mo enserpgam mar mruo ormar. Ko her gi E Nunu A Totur atgiang tuk to nama nngiar ngang akuruk mnam mar orom a nngiar to kam rere vgum En orom o papat ruk lvu laol. Vanang ngang akuruk yok, her E Nunu A Totur to atgiang to endo gi nam kle ka nngiar ngang ngar orom a nngiar to kam rere vgum En orom o papat ruk kam polger E Nut karo papat ma mmok kat. Vanang kle ngang akuruk kat, her E Nunu A Totur atgiang to endo kat arhe nama nngiar ngang ngar orom a nngiar to kam sim kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar. Va her gi E Nunu A Totur atgiang to endo kat nma nngiar ngang akuruk yok orom o nngiar ruk kmeharom o mia ngaro yor, mar kam ya. 10 Va nama nngiar ngang akuruk orom a nngiar to kmeharom o reha ruk lserpgue, va akuruk orom a nngiar to kam kol E Nut ka gu he ka ktar kpolger karo papat. Va nama nngiar ngang akuruk kat orom a nngiar to kam smia nho kun mnam o propet ngaro rhek kam mnor mang ngar te, ngta mien, i o nop. Va nama nngiar ngang akuruk orom a nngiar to kam rere orom a re langto yok. Va ngang akuruk nama nngiar ngang ngar orom a nngiar to kam hortgem a re langto yok to endo kat. 11 Ii, o nngiar tgus ruk endruk ngam kottek ekam E Nunu A Totur to atgiang arhe. He nama nngiar ngang a mhel langto langto mnam endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kmikkiem gi enang ko en mruo tmi kut el karo papat kam ktua nngiar ngang ngar tok.

E Nut Kakro Ngaomevek Ngata Vle Enang E Yesus Ka Vok To Orom Karo Mhetor Kavurgem

12 Ngora koka ngang nguk mang a mhel ka vok na, ko karo mhetor kavurgem ruk ngate ktua vle ge, vanangko ka vok atgiang ko karo mhetor ngat mo kappom mar. He gi enang tok kat, mor ruk ngot kor mnam mor mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, mor kavurgem ruk ngote ktua vle tok kat ge, vanangko Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka vok atgiang orom karo mhetor kavurgem ruk mor ko ngot mo kappom mor tok kat. He enang tok, ngota vle te, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka vok to atgiang tok kat. 13 Ii, ngota vle tok, ekam ko mor tgus ngot parrur orom E Nunu A Totur ka munik ko en atgiang va ngota kaum ka vle kat te, e Yesus ka vok to atgiang tok arhe. Si mor o Yuda, i o o vrong rhek, i o endruk ngam kaeha ngang ngalmialaol ruk ngam kaenen mar, i o endruk nong ngalmialaol ruk ngam kaenen mar kmeha ngang ngar, va E Nut ten E Nunu A Totur ngang ngor tgus, en kmel rengmat kun mnam mor tgus he mor kam kaum ka ktal vgum en. He enang tok, ngota vle enangthe mor tgus ngot kaum kaivie mnam a kolhi atgiang to E Nunu A Totur tok.

14 Ii, ko a mhel ka vok tlo her gia vle te, en a her gi mhe atgiang e. Nove, karo mhetor kavurgem ruk ngate ktua vle ge. 15 Mu vokom na, enangthe a mhel ka nhar napa rere, va tlo is kam havae te, “Ekam ko nong dok a mhel ka ktiek, va klo is kam vle te, a mhel to endo ka vok ka mhe langto kat e.” Ii, ko a mhel ka nhar to endo tsia klai mang en mruo tok, vanangko karo rhek ruk endruk tok ngat lo is kmeharom en kam vle yok e. 16 Va enangthe a mhel ka ngaela napa rere tok kat kam havae te, “Ekam ko nong dok a mhel to endo ka keik, va klo is kam vle te, a mhel to endo ka vok ka mhe langto kat e,” va en kat tsia klai mang en mruo tok, vanangko karo rhek ruk endruk tok ngat lo is kmeharom en kam vle yok kat e. 17 Ii, ko enangthe a mhel ka vok tgus nap her gia vle te, ka keik tgus tok, va a mhel to endo tis kam ngan o rhek nngia? Va enangthe ka vok tgus nap her gia vle te, ka ngaela tgus tok, va a mhel to endo tis kam grim o tgoluk nngia? 18 A mhel ka vok tlua vle tok e, ko ta mien te, E Nut tmi kut kueng a mhel ka vok kmikkiem gi enang ko En mruo tmi kut svil kam mi kut kael karo mhetor tgus kam ktua vle tok ge. 19 He enangthe a mhel ka vok karo mhetor ngap her gia vle te, a her gi mhe to atgiang, va ka vok tgus naka vle nngia? 20 Vanangko, lmien te, E Nut tmi kut kueng a mhel ka vok orom karo mhetor kavurgem ruk ngma mo kappom mar her gi kut tok arhe.

21 Mu vokom na, enangthe a mhel ka keik npa rere va tlo is kam klai kim a mhel ka ktiek te, “Klo kaur orom yin e.” Va enangthe a mhel ka lpek npa rere va tlo is kat kam klai kim a mhel to endo kalo nhar te, “Klo kaur orom mae kat e.” Nove. 22 Parem ko, a mhel ka vok karo mhetor ruk o mia ngma vokom mar te, ngat lo vua serppak, ka vok karo mhetor akuruk nga kle va kaum kaur orom mar kam mo kappom mar kam smia vle ge. Enangthe nop, va nok a mhel ka vok nera yor vor! 23 Va a mhel ka vok karo mhetor ruk o mia ngam lua hover mar kat, a mhel to endo nam kle smia tar mar. Va karo mhetor ruk o mia ngama tuvgom mar, a mhel to endo nam smia kas mang ngar. 24 Va karo mhetor ruk ngat kais kam vle ma mmok, a mhel to endo nam lua pat kam kas mang ngar e.

He kmikkiem a koka to mang a mhel ka vok enang tok, E Nut tkaum kakro ngaomevek tgus orom o mia ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, mar kam mo kappom mar tgus kam kaum ka vle te, e Yesus ka vok to atgiang tok kat. He enang tok, E Nut ta hover endruk o mia ngam lua hover mar tok kat mar tgus kam vle te, o gi mo iser tgus tok,
25 he nang mar kam lo mrua mommen mar mruo, vanang mar tgus kam kle va smia pat mang ngar mruo kam sim ktua mo tar mar mruo tok. 26 He kmikkiem enang tok, enangthe a mhel tang mnam muk na kerkolkol vgum a vnek tang, va ta vle te, a vnek to endo ta kol muk tgus tok kat. Va enangthe o mia ngpa teiver a mhel tang mnam muk, va ta vle kat te, muk tgus muta sirei kar en tok kat.

27 He muk ruk e Kristus ka ngaomevek to ko mKorin mut kaum ka vle te, e Kristus ka vok. He langto langto mnam muk ta vle kat te, a mhe langto langto tok kat kun mnam ka vok atgiang to endo. 28 Ii, va muk ruk kun mnam e Kristus kakro ngaomevek tgus, E Nut ta ktar mi kut el ka papat mang E Nunu A Totur kam mi ktua nngiar ngang nguk orom a ngaeha to a ngaenpaeir, endo kam vle te, o aposel. To kopekam endo, tle kael ka papat mang E Nunu A Totur kam mi ktua nngiar ngang akuruk yok mnam muk orom a ngaeha to alomin orom, endo kam vle te, o propet. To kopekam tok kat, tle kael ka papat mang E Nunu A Totur kam nngiar ngang akuruk orom a ngaeha to a korlotge orom, endo kam vle te, o pattermia kat. Va kopekam o nngiar ruk endri korlotge tok, E Nut ta kle kut kaen o reha akuruk yok kat ngang akuruk mnam muk. Endruk endri te, a ngaeha to kmeharom o reha ruk lserpgue, o reha ruk kmeharom o mia ngaro yor mar kam ya, a ngaeha to kam turang o mia, o reha ruk kam smia toot mang o mia ngaro reha, va a ngaeha to kam rere orom a re langto yok kat.

29 E Nunu A Totur tmi kut kaen o reha ruk endruk ngang nguk, vanangko langto langto mnam muk tgus tlo kol a nngiar to kam vle te, o aposel, ngola? Va langto langto mnam muk tlo kol a nngiar to kam vle te, o propet kat ngola? Va o pattermia, va a ngaeha to kmeharom o reha ruk lserpgue, 30 va endruk kmeharom o mia ngaro yor mar kam ya, va endo kam turang o mia, va endo kam smia toot mang o mia ngaro reha, va endo kam rere orom a re langto yok kat, i o kam hortgem a re langto yok kat ngola? Ii, langto langto mnam muk tgus tlo lol o nngiar ruk endri tgus e. 31 Pu lmien te, langto langto mnam muk tlo lol o nngiar ruk endruk tgus, vanangko mguak kle va kngaungput mang o nngiar ruk o ngaenpaeir.

A Keknen To Kmelongtok Mang O Mia

Yu! He tete ngora keknen ngang nguk mang a ngorsang to mguaka vle orom a ngaungput mang o nngiar ruk endruk.

Copyright information for `SUA