1 Corinthians 3

E Pol Ta Tver Kim lKorin Nga Papat To Kam Hover O Mia Akuruk Ngaro Mnok Nang Ka Grung Orom Akuruk

Koornopeik, tie ko ko pis ko kmuk ko her lo is hak kam rere kar muk enangthe mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Kristus ngat her tettek he, enangthe ngat ottek ekam E Nunu A Totur. Nove, ko her gi rere kar muk enangthe muk o gi gunsvel vop orom mularo papat ruk ko ngat ottek ekam o mia ruk mo mmie. Ii, he ekam tok, ko her patter muk orom o papat ruk gi kero mi laol hak mang E Nut. Nang klo patter muk orom o rhek ruk ngta vnek e. Mare, ko mum mia vle enang o gi gunsvel ruk ngam gia mem vop, nang mum lua vle enang endruk laol ko ngam kaem o ol ruk lserpgue e. Lmien, va tete kat, mut ngae lo is kam mur kaemik vop ge. Ko mularo papat ngama vle mang o keknen ruk ngam kottek mnam a mmie. Ko mularo keknen ruk kam mo esik mo nguk mruo, va kam mokrur mo nguk mruo ngat mia khenam muk mruo ma mmok te, mum gi kaikkiem o kerkeknen ruk ngam kottek mnam a mmie ta. Mare, mum gia kolkol ekam o gi vrong mia ruk mnam a mmie orom mularo kerkeknen ruk endruk tok. Ii, ko ekam ko muma mokrur mo nguk kam havae te, “Dok kom kaikkiem e Pol,” va langto nam kle ktua havae te, “Dok kom kaikkiem e Apolos,” va mum mrua khenam muk mruo ma mmok gi enang tok arhe te, mum gia kolkol ekam o gi vrong mia ruk mnam a mmie orom a kerkeknen to tok.

Vanang e Apolos kar e Pol, min alo ni mhel ruk e? Min, alo gi mhel ruk ngint gia vle te, E Nut kalo kalyie ruk ngint gi kaeha ngang nguk, gi enang ko Ngoldaip tmur kut en o reha ngang karo mia mruo kam kut kaeha orom mar tok. Va mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar vgum ngina ngaeha to endo ngang nguk tok arhe. Ii, dok kua ngaeha ta vle te, kom gia ngamngam o rhek ruk mang E Nut kun mnam muk ruk E Nut ka loot he ka vle gi enang a mhel to ta ngamngam a ho ka khek ko ma loot tok kat. Va e Apolos en ka ngaeha te ktua vle ge te, en kmenserpagam kuaro rhek ruk endruk ngang nguk, he ka vle enang a kus to nam kaerik vgum a loot. Vanang her E Nut mruo to arhe, endo nma pavloum o mia ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus, mar kam lalaut. He ekam tok, a mhel to tgia vle enang endo nma ngamngam a ho ka khek, i o endo tgia vle enang a kus to nam kaerik vgum a loot, min tgus ngint gia kaum kam vle te, nginalo ngaeha ngint lo vua laut e. Gi E Nut atgiang tuk to tvu laut, ko her En arhe, Endo nam kaeharom o mia tgus orom ka ngaeha, mar kam lalaut. Ko a mhel to nma ngamngam a ho ka khek kar endo ta vle enang a kus to nam kaerik vgum a loot min tgus nginma kaum mang a pat atgiang, endo kmeha ngang E Nut. He langto langto mnam min nera kol a keik kmis mang kta ngaeha mruo msim. Ii, dok kre Apolos mota ktua vle tok arhe, ekam ko muo E Nut gi kalo kalyie ruk mom kaum kaeha ngang En tok. Va muk, muta vle enang E Nut ka loot va ka rek to orom muk, endo mot kaum kaeha ngang En mnam.

10 Ii, E Nut tring ya mang dok he en a nngiar langto ngang dok, he kom kaeha orom a nngiar to endo kam sim ktua patter muk orom a papat to tho vu laut hak. Ii, he enang tok, muk muta vle enang a rek to ko elha pum kam sim ktua ngam ka pun ku, ko ko her patter muk orom a papat to tvu laut mang e Yesus ka yor tok. He a rek to endo orom muk tgia vle lserppak kngae gia ringring hak kuon malpgem o rhek ruk endruk ko ko sim kut papuntom mar kam patter muk ormar hak. Dok kua vle tok, nang langto yok nam kaenserpagam kuaro rhek ko tsim kaeha kuon malpgem kua ngaeha to kua ktar orom he. He langto langto mnam muk na smia ngangam kim en mruo na, kam sim kaeha kngae kam ngam a rek to orom muk tok kat. 11 Ko nong a mhel tang hak to tis kam kta ngam a rek to orom muk ka pun langto yok kuon malpgem ka pun msim to e Yesus Kristus, endo ko her ktar ngam ku he. 12 Tlo is e, vanangko enangthe a mhel tang na ngam a rek to ormuk kuon malpgem a rek ka pun to e Yesus tok, he na ngam orom o papat ruk nga lo is kam loloong, va E Nut nera khenam o papat ruk endruk ma mmok te, ngata serppak enang a kre to a gol, a silva, va o krek akuruk ko ngaro kerok ngta grap, ko mar ngam lua marer kam loloong kat e. Vanangko enangthe a mhel tang nak kle kngam a rek to ormuk kuon malpgem a rek ka pun to tok, he nak ngam orom o papat ruk ngar mia loloong, va E Nut nera khenam o papat ruk endruk ma mmok tok kat te, o papat ruk endruk ngata vle enang o hi, o mguit, va o marvip ruk ngam lua hus kam loloong. Ii, E Nut nera khenam o papat tgus ma mmok tok, kun mnam a kolkha to a kser kim. Ko mnam a kolkha to endo E Nut ner ngampaei pum a mhel langto langto karo papat tgus ruk nam kaeha ormar kam ngam a rek to endo ormar kmegom mar kam mnor mang ngar te, endrim mnam mar ngara loloong va endrim ngat lo is kam loloong. Nera khenam mar tgus ma mmok gi enang tok arhe. 14 He ekam tok, enangthe a paei na lua rum kim karo papat ruk endruk tgus ngat kaeha ormar kam ngam a rek to endo ormar enang tok, va a mhel to endo nera kol kta keik mruo ko mkor E Nut. 15 Vanangko enangthe a paei na rum kim karo papat ruk endruk, va a mhel to endo nera mot vgum a keik to endo. E Nut nera sulgim en ge, vanangko nera sulgim en pum a paei to endo tok, ko nak viging kmottek mnam.

16 Nok, mut lua mnor gi te, muk mruo mut kaum ka vle te, E Nut ka rek to a totur, he E Nunu A Totur tel rengmat kun mnam muk gi? 17 He enangthe a mhel tang nap kering E Nut ka rek to a totur, va E Nut nera kering a mhel to endo enang tok kat. Ii, E Nut nera kering a mhel to endo, ekam ko E Nut ther el a totu mang ka rek to a totur he. He her E Nut ka rek to a totur orom muk ruk E Nut ka ngaomevek arhe, endo kua rere mang.

18 He ekam tok, mguak or kam mrua kauyang nguk mruo. Ko enangthe a mhel tang npa vokom en mruo te, karo papat lvu laol kmikkiem o mia ruk mo mmie ngaro papat, va a mhel to endo na kle mrua krus orom en mruo kam kol a papat to o mia ngam lua vokom te, a papat to tlo vua laut e. Na mur el en mruo enang tok te, en a mhel to nong karo papat ngang lvu laol hak, yek endo yek E Nut ner kle kvokom en te, karo papat lvu laol ekam tok. 19 Ko o papat ruk o mia mo mmie ngma vokom mar te, mar o papat lvu laol hak, E Nut nam kle va kvokom mar te, mar nop o papat lvu laol e. E Nut nma vle tok, kmikkiem karo rhek mruo ruk ngat ittiegom mar te,

“Endruk ngam mrua vokom mar mruo te, ngaro papat lvu laol, va E Nut nma pis pangnaom mar kam kser ngaro papat lvu laol ruk ngat re kam kauyang o mia orom mar.”
20 Va ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk yok mang a papat to endo tok kat te,

“Endruk ngam mrua vokom mar mruo te, ngaro papat lvu laol, va Ngoldaip ta mnor mang ngar te, ngam gi mur kaim mar mruo pum ngaro mur papat mruo ruk endruk.”
21 He ekam tok, mguak or kam kta hover a mhel tang kir kim kaela e, ekam ko mut gi vle o gi mo iser, orom o vrong nngiar tgus ruk E Nunu A Totur ther enik ngang nguk he. 22 Ii, si e Pol, e Apolos, e Sipas to e Pita, a mmie tgus, a venloot to tete, a venloot to ngnik ngnik, va si kam ktal ka vle, i o kam yor, va mut gi vle o mo iser e, ekam ko E Nunu A Totur ther en o vrong nngiar tgus ngang nguk he. 23 He muk kat, mut mi kut vle ngang e Kristus, va e Kristus tmi kut vle ngang E Nut tok kat.

Copyright information for `SUA