1 Corinthians 9

E Pol Ta Keknen Ngang lKorin Te, En A Mi Aposel Langto

Mu vokom dok na, ko dok a mi aposel langto. Va dok to ko her mi vokom Ngoldaip e Yesus lsir kat. Va nong a vrong mhel tang to nama sopong dok kmikkiem karo rhek kat e. Va kuaro reha ruk ngang Ngoldaip ngat her el mit tete orom muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar kat arhe. Pu lmien te, o mia akuruk ngma klai mang dok te, nong a mi aposel msim to dok, vanangko muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus mum kle va kvokom dok te, a mi aposel msim to dok. Ii, muma vokom dok tok, ko her muk ruk arhe muta vle te, a ngaelmir to ta khenam dok ma mmok te, Ngoldaip tmur el dok kam vle te, a mi aposel msim ko mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar vgum kua ngaeha to endo kun mnam muk.

He ekam tok, kuaro rhek ri, dok mruo ko kaelik ngang nguk, kam totok mang dok orom mar pum endruk ngama kekhet dok kam klai mang dok te, nong a mi aposel msim to dok. Ngola, klo kais gi kam vle enang o aposel akuruk kar Ngoldaip kaornopeik va e Sipas to e Pita kat, kam vaeng a vlom to tkor mnam en mang e Yesus kam vle mo kmok kat, en kam vle te, kotavlom? Va klo kat kais gi kmemik va kaivie ekmuk? I o gi dok va e Barnabas tuk ruk moaka prongyek ka psek kam kut kaeha vgum muo mruo?

Tlo vua ya ko muta klai kmok mang o tgoluk e. Mu sim pat na. Ko tlo kais gi te, a loot kteit kmel sarek mnam ka loot ngang o mia, nang lo kaemik mnam? I o tlo kais kat gi te, a mhel kam nho mang o bulmakau, nang lo kaivie mnam ngaro mem ngaro itok kat? I o, a mhel to nma kar va tomten, ta sir gi te, en kmeha vgum en mruo? Muta pat re te, ko gi vrong rere tok, kmikkiem o gi vrong mia nga gi papat to tok. Nove, ko E Nut karo pos ngam kaenserpagam a papat to endo gi enang tok kat. Ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk E Moses thavae ormar te, “A bulmakau to nam kaeha kngae kmeharom ila ngaeha mguak or kam vat ka gu, en kam lo kaemik phevgom ko nam kaeha ngang yin e.” E Nut ta re tok, va muta pat re te, karo rhek ruk endruk ngat gia vle mang o bulmakau tuk, ko nam gia pat mang ngar, nang nong mang o mia? 10 Nove, ko lmien te, E Nut karo rhek ngat mia vle mang ngor ruk o mia. Mare, ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk endruk kam keknen ngang ngor te, a mhel nma ngamngam a ho ka khek kun mnam ka loot, ekam ko nma nho vgum ka loot kam tettek, he nang en kmemik mnam. Va a mhel to nma tuur mnam a loot, nma nho mkor a loot kteit kam reng ngar kam lluol mnam kat. 11 He kmikkiem gi enang tok kat, ekam ko ko her ngamngam E Nut karo rhek kun mnam muk orom E Nunu A Totur, va muta pat nngia? Muta pat re te, kom vua grap mang nguk enangthe kopa mnganang nguk kmoripang dok kmeha vgum dok kre Barnabas kam klang nguo mo o ol tok kat ge? 12 Ii, mguak kaeha vgum dok, gi enang ko muma vokom mulmialaol akuruk tok te, mguak kaeha vgum mar tok kat. Va enangthe muma vokom mar tok, va mgua kle ho gia vokom dok tok kat kir kim mar, kmeha vgum dok kat.

Pu lmien te, ta sir te, mguak kaeha vgum dok tok, vanangko, klua svil hak kam sopong nguk hak kmeha vgum dok tok e. Parem ko, si o vrong vnek ngma kirpagis kim dok tok, vanangko kom kle kaenenker kmeha ge, matok nguak hover o rhek ruk mang kuaro vnek ruk enang tok, he khos kim a knovvur ko nguak kering o rhek ruk endruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen.
13 Mu si pat na. Mut lua mnor gi te, endruk ngam kaeha kun mnam E Nut ka rek to a totur, ngam kaemik mnam o ol ruk mkor a rek to endo kat? Va mut lua mnor kat gi te, endruk ngam kaeha ko va psen to a totur, ngam kaem o vothol ruk o mia ngma nngiar ngang E Nut ormar kuon mang tok kat ge? 14 He her gi enang tok kat, ko Ngoldaip ta ktar el ka re te, endo nma lol o rhek ko vgum endruk ngma havaeng ngar mang a knovvur, her endo arhe nak kaeha vgum endruk arhe.

15 Pu lmien te, ta sir te, mguak kaeha vgum dok, vanangko ko ho lua svil kam sopong nguk kam vle kar muo tok e. Va klo kaittiegom kua hor ta kat te, kam nho orom muk kmelha pum a keknen to kmeha vgum muo kat e. Nove, ko ta ya ngang dok kam yor, vanang tlo vua ya hak ngang dok enangthe a knovvur na lo vua sap kun mnam muk, nang dok kam lo kais kam karmail mang nguk vgum tok e. 16 Koma havaeng o mia mang a knovvur, vanang kom ho lo is hak kam karmail mang dok mruo pum kua ngaeha to endo tok e, ko her E Nut mruo arhe, Endo tmi kut el dok kam havaeng o mia mang a knovvur to endo. Parem ko suvrum dok he, enangthe kop lua havaeng o mia mang a knovvur ha. 17 Ii, enangthe dok mruo to kop mur kael dok kam ngae khavaeng o mia mang a knovvur, yek endo yek ko kais kam kol a keik to mang kua ngaeha to endo. Vanang, ekam ko E Nut to ther el dok kmeharom tok, va klo kais hak kam kol a keik tok e. Ekam ko kom gi vrong kaeharom o reha ruk E Nut mruo tmi kut elik ko maktiegom dok, dok kam tarkanang ngar. 18 He ekam tok, kua ni keik to he? Kua keik ta vle ti te, dok kam gia havaeng o mia mang a knovvur, nang lua pat mang ngar kmenkim dok mang tok, he nang dok kam lua sopong ngar hak kmeha vgum dok mang kuaro reha ruk endruk ngang ngar.

19 Mu vokom na, kom lua vle ngang a mhel tang hak, va nong a mhel tang kat to nama sopong dok kmikkiem karo papat kat e. Kom pua vle tok, vanangko kom mrua krus orom dok mruo ge, kam mur kaen dok mruo ngang o vrong mia ngo mamten tgus, dok kmeha ngang ngar, he nang dok kam rere mnam akuruk mnam o mia ngo mamten tgus enang tok. 20 Ii, lmien te, kom lo kta serppak mang o Yuda ngaro keknen kat e. Vanangko mnam o kolkhek ruk koma rere kar o Yuda kom kle kaikkiem mar ge, he nang dok kam rere mnam akuruk mnam mar vgum tok arhe. Ii, va lmien kat te, o vrong pos ngam lo kat kaenen dok kmikkiem mar kat, vanangko kom her kle ka krus orom dok mruo kam mur el dok ku meorom ngaro serppak ge, kam vle enang o mia ruk ngam gia vle ku meorom ngaro serppak kat. He enang tok, kom kais kam rere mnam akuruk mnam mar vgum tok kat arhe. 21 Ii, va lmien kat te, E Nut karo pos ngma kpom dok vop ko e Kristus karo pos ngam kaenkrovgem dok kmikkiem mar. Vanangko kom her kle ka krus orom dok mruo kam mur kael dok mruo kam vle gi enang endruk nop ngaro pos ngang ngar kat ge, he nang dok kam rere mnam akuruk mnam mar tok kat. 22 Va ko her mrua krus orom dok mruo he, kam mur kael dok kam vle enang endruk ngaro papat ruk mang E Nut ngat lo vua serppak, he nang dok kam rere mnam akuruk mnam mar tok kat. Mare, koma krus orom dok mruo kam mur kael dok mruo ngang o mia tgus tok tete vop, dok kam vle gi enang ngar tok arhe, he nang dok kam rere mnam akuruk mnam mar he ksusulgim mar vgum ko koma vle orom o gi vrong papat ngo mamten ruk endruk tok. 23 Ii, va kom kaeharom o reha tgus ruk endruk tok, he nang a knovvur kam kle ksap kun mnam o mia kngae, he nang dok kam kol kua keik vgum kuaro reha ruk mang a knovvur ta kat.

24 Nok mut lua mnor gi mang endruk tgus ngat kaum kam kir mo kmar kam sap te, endo tkir kim klenar her endo atgiang tuk arhe na kol a keik? He kmikkiem enang tok, mgua smia sap orom mularo papat ruk mang e Yesus, gi enang endo tok kat kam lol mula keik tok kat. 25 Ii, o mia tgus ruk ngat kaum kam kir mo kmar kam sap ngama ktar mur kaegegom ngaro pkor kam smia toot mang ngar mruo na. Ngama ktar kaeharom tok, he nang ngaro pkor kam serppak kam sap kir kim klenar, he nang o mia kam him mar orom a msasaen to tgi kottek mo mmie, endo nam lo hus kam loloong. Vanang mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar, ngoma sap orom nguaro papat ruk kmor mnam mor mang e Yesus, he nang E Nut kam him mor orom a msasaen to nera plong vle ngnik ngnik ge. 26 He ekam tok, dok kom lua sap orom kuaro papat ruk mang e Yesus enang a mhel to nam gi vrong vavle ngpang en mruo e, ko nong ka treil ngang e. Va kom lo kaus orom o papat ruk endruk kat enang a mhel to nam gi vrong kngamngam kalo ktiek kia gan kmegom kmus enang tok kat e. 27 Nove, kom ho mi ktua krus orom kua vok tgus he kaegom kua serppak hak, dok kam ktar havaeng o mia mang e Yesus na, yek E Nut kam lua klai kim dok mang kua keik to ngora kol koknaik.

Copyright information for `SUA