1 John 2

E Yesus Nma Sir Orom Mor Ko Pum E Nut Kalo Keik

Kolenar ruk kom kaelongtok mang nguk va ko kvam muk te, ko les, ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk tete kmen o rhek ruk endri ngang nguk, he nang kmenserpgam muk kmel mularo yaik ngang o kerkeknen tgus hak. Vanang a papat to tkaem dok he ko kaittiegom kua hor ta ngang nguk ta vle ti te, muk kam kser mularo kerkeknen. Si tok, vanangko kua svil muk kam mnor ge mang ngora mhel to e Yesus Kristus, Endo Orom Karo Keknen Ruk Ngat Ho Mi Kut Sir Hak ko pum E Nut kalo keik. Kua svil muk kam mnor mang en tok, ko enangthe tang mnam mor na re vuut kmeharom a kerkeknen tang, va her e Yesus ta arhe orom karo keknen ruk tok nma sir orom mor ko kim Ngor Teit to E Nut kmimim kim o rhek mang ngor. Ii, ko her e Yesus arhe, endo tpet nguaro kerkeknen kuon mang ngor kam mur en ka vok mruo ngang E Nut kam yor mang ngor, yek tngam menglol mnam E Nut ka vrek, he nang E Nut kam lol nguaro kerkeknen ruk ngom kaeharom mar patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak. Va e Kristus tlo gi mur en ka vok mruo mang ngor tuk, he nang E Nut kam lol mor tuk nguaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar e. Nove, ta vle tok ngang ngor va o mia tgus ruk mo mmie kat.

Endruk Ngta Mokpom Kar E Yesus

To oni ruk ngta khenam mor ma mmok te, ngota mokpom kar e Yesus he? Ngruak mrua nho kun mnam mor mruo he kvokom te, ngot kaikkiem karo rhek, to te tok, ngop kais kam re te, nop he, ngota mokpom kar en. A mhel to nam mrua havae mang en mruo te, ta mokpom kar en, vanang kle lo kaikkiem karo rhek, a mhel to endo ta mrua mon ppiagam en mruo. He enang tok, nam mrua khenam en mruo ma mmok tok kat te, e Yesus karo rhek ruk o minar ngat lo el rengmat kun mnam en kat e. Nove. Vanang a mhel to nam kaikkiem e Yesus karo rhek, a mhel to endo nam kle mrua khenam en mruo ma mmok te, a mhel to endo nam kaelongtok mang E Nut, va ka keknen to kmelongtok mang E Nut va o mia, ner ho klaut kngae kngae ge, kun mnam en kat. He enang tok, ngot kais kam mrua mnor mang ngor mruo tok te, ngota par mnam e Yesus to tkaenang ke ho ka pun her gi vgum ko ngom kaikkiem karo rhek enang tok arhe. He ekam tok, ani mhel to na mrua havae mang en mruo te, en nma par mnam e Yesus to tkaenang ke ho ka pun, va a mhel to endo nak karkar ekam e Yesus karo laek.

A Pos To A Gunngar

Vae, kolenar ruk kom kaelongtok mang nguk, klo kaittiegom a pos tang ko a gunngar he kaen ngang nguk e. Nove. Her gi endo mut her kol tiok he, ko mut gnua lol o rhek ruk mang e Yesus he ka plong knganik kam ngae kais mang tete. A pos to tesgun ta, her a pos to mut her kol tiok arhe. A pos to enda tsi pu vle te, endo tesgun, vanangko ko kovor ngaur mang he khover ge kam vle te, a gi gunngar mekam mekam, he nang a pos to enda kmel mit kun mnam muk gi sim kut kaenang e Yesus ko a pos to enda tel mit kun mnam en tok kat. Ii, a pos to endo tkais kmel mit kun mnam muk ekam ko o kerkeknen ruk ngta vle kun mnam a slommok ngat kaelha kloloong kngae he, petgim mor. Vanang o keknen ruk lyar ruk ngta vle kun mnam a mmok to me Yesus, ngat her pis he, he klie kun mnam mor kmel mor ma mmok kngae orom o keknen ruk ngta mmok.

Ii, he ekam tok, ani mhel to na mrua havae mang en mruo te, nma vle kun mnam a mmok to endo, vanang kle va gia vrek kinkiin he gi kaelat o mia vop, va a mhel ta, nam mrua khenam en mruo ma mmok te, nam kle mia vle kun mnam a slommok orom ka kerkeknen to endo vop. 10 Vanang ani mhel to nam kle kaelongtok mang o mia, a mhel to endo nam kle va mrua khenam en mruo ma mmok te, ta vle kun mnam a mmok. Nang nong ke vur kvak tang kun mnam e, en kmit kaela kam vuut kmeharom o kerkeknen. Nove. 11 Vanang a mhel to nma vrek kiin he gi kaelat kaela vop, a mhel to endo nam mrua khenam en ma mmok te, a slommok ta kpom vop. Ii, tgia ngongae kun ma slommok va tlo mrua paptang en mruo te, ta ngongae tam kat e, ko a slommok ta vovoem tgus he.

12 Vae, muk ruk ko kvam muk te, koles ruk kom vu kaelongtok mang nguk, ko kaittiegom o rhek ruk endri ngang nguk ko E Nut tlol mularo kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak, her gi vgum ngora mhel to e Yesus ka munik arhe.
13 Kolmialaol, ko kaittiegom o rhek ruk endri ngang nguk kat ko mut mur mnor he mang endo ta ktar vle tennik ktar mang ko E Nut tlo kueng o tgoluk vop.
Vanang muk lurokol, muk ruk mut lo lei vop, ko kaittiegom o rhek ruk endri ngang nguk kat ko mut her kikir kim e Seten to nam kaenen muk kmeharom o kerkeknen he.
Yu, ngor kta re kat ti te:

Muk ruk ko kvam muk te, ko les ruk kom kaelongtok mang nguk, ko her ittiegom o rhek ri ngang nguk ko mut her mnor he mang Mu Teit to E Nut he.
14 Ii, va ko her ittiek ngang nguk kolmialaol ko mut her mnor mang endo ta ktar vle tennik ktar mang ko E Nut tlo kueng o tgoluk vop.
Va muk ruk lurokol, muk ruk mut lo lei vop, ko her ittiek ngang nguk ko mut serppak he, va E Nut karo rhek ngat el rengmat kun mnam muk, va mut her kikir kim e Seten to nam kaenen muk kmeharom o kerkeknen he.

O Mia Ngak Kael E Nut Ktar Ko Pum Ngaro Kerok

15 He ekam tok, mguak or kmelongtok mang o kerkeknen ruk o mia ruk mo mmie ngam kaikkiem mar. Va mguak or kmelongtok mang a mmie to enda ktakro kraen kat. Ko enangthe a mhel tang nak kaelongtok mang o kerkeknen ruk mo mmie enang tok, va en ta mrua khenam en mruo ma mmok te, nam lo kaelongtok mang Ngor Teit e. Nove. 16 Ekam ko o kerkeknen tgus, nong tang mnam mar hak tottek ko maktiegom Ngor Teit e. Nop hak! Ngat her gi kut ottek ekam o mia ruk mo mmie ge. Ii, o kerkeknen ruk ko a mhel karo svil ruk ngat kernonho ngam vua matmat en kmeharom mar, va endruk ko a mhel nama vokom o tgoluk he gorgor pum mar, va endruk ko a mhel nam vua per orom en mruo mang karo tgoluk va karo reha, o kerkeknen ri ngat ottek ekam o mia ruk mo mmie. 17 Ii, mguak or kmelongtok mang o kerkeknen ruk ngat ottek mo mmie ekam ko a mmie, kar o mia tgus ruk ngam vua gorgor pum o kerkeknen he kngam mar mruo ekam mar, ngar ngae gia loloong ge. Vanang a mhel to ta kpom E Nut ka svil he kaikkiem, her a mhel to arhe ta vle orom a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik.

Endo Nma Ppiak Orom En Mruo Kam Mrua Mon En Mruo Te, En Her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen

18 Muk ruk ko kvam muk te, ko les ruk kom kaelongtok mang nguk, kua havaeng nguk te, a venloot to enda ngota vle mnam tete, ta re kam mtiet he. Va muk mruo mut her kol a re te, a mhel langto la ppiagar nak pis mnam a venloot to kam mtiet orom mar tgus he mur kael en mruo te, en her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen kam sir malngaeng endo a minar enang tok. He si tete va o mia kavurgem ngat her mi pagis enang tok arhe. He ekam tok, o mia ruk endri, ngat kaenserpgam a papat to mang a venloot to tete te, nop, lmien he, a venloot to kam ngae ka mtiet orom mar tgus her enda tete arhe. Va ngot kais kam mnor mang a papat to tok vgum mar tok kat arhe. 19 Ii, o mia ruk ngat gi mur kaelel mar mruo tok, mar o mia nga pun to gi mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar. Vanangko ngat her mur pet mar petgim mor, he ngat mrua khenam mar mruo ma mmok tok te, nong mar ruk mor lsir e, nove. Ko enangthe mar ngapa ktar kaum kar mor ruk ngom kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, va mar he ngpa vle ka vle kar mor ge. Vanangko ngat her mur pet mar mruo petgim mor enang tok, he ka khenam mar mruo ma mmok tok te, nong mar o mia nga pun to gi mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar tok lsir e. Nop hak.

20 Vanangko muk mut lo kol nga keknen to e. Nove, ko e Yesus To A Totur ta spom muk orom E Nunu A Totur, he muta vle te, her muk ruk muta mmok mang E Nut karo rhek ruk o minar arhe, nang mar nove. 21 Ii, mguak or kam re te, ko kaittiek ngang nguk ko muta vutko he lua mmok mang E Nut karo rhek ruk o minar e. Nove. Parem ko, ko kaittiek ngang nguk her mi kut mang ko mut smia mnor mang E Nut karo rhek te, ngta mien. Va ko kaittiek ngang nguk kat ekam ko E Nut karo rhek ruk o minar, ho nop o ppiak hak ngam kottek kun mnam mar kat e. 22 Yu, to a mhel to nama ppiak, en erie he? En her a mhel to nma klai he kre te, e Yesus nong Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen to e. A mhel to nma klai mang e Yesus enang tok, thera vle te, en her endo nama sir malngaeng endo lsir E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe. Ii, va ekam ko ta klai mang Khal tok va ta khenam te, ther mi klai mang E Nut tok kat arhe. 23 Ii, he ekam tok, ani mhel to nma klai mang E Nut Khal enang tok, ther mrua khenam en mruo tok kat te, tlo kor mnam en mang E Nut kat e. Vanang a mhel to ta mrua havae ma mmok orom en mruo te, tkor mnam en mang e Yesus te, o-nop, her E Nut Khal lsir arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, a mhel to endo ta mrua khenam en mruo ma mmok kat te, tkor mnam en mang E Nut tok kat.

24 He ekam tok, mgua ngae ho lo korim E Nut karo rhek ruk mang e Yesus, endruk mut hera ktar nganik tesgun, ko mut gun kor mnam muk mang karo rhek ruk ta ktar el ka tnangal ormar. Ii, mguak ngarngar mang ngar hak. Ko enangthe mguak ngarngar mang ngar tok, va mguer ngarngar mang Ngor Teit va Khal kam vle ko kmin ngnik ngnik gi enang tok kat arhe, 25 kmikkiem enang ko E Nut tmur el ka tnangal orom mar te, ner kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngor.

26 O rhek ruk endri mut him mar tete, ko kaittiegom mar ngang nguk mang o mia ruk ngat si mrua khanang ngar kam mas orom muk he ka vraik orom mularo papat petgim E Nut, 27 vanangko muk, e Yesus ther spom muk orom E Nunu a Totur he, he ka mman nma vle kun mnam muk mekam mekam. He mut lo kais kam sim kta ring te, tang kam kta pis he kenang nguk kat e, nove. Ko e Yesus tmia spom muk tok orom E Nunu A Totur to a minar he muma mnor mang o papat kavurgem vgum, ngola? Ii, he tlo ppiak kam spom muk orom kat e, ngola? Ii, he ekam ko E Nunu A Totur ta kenang nguk mang o papat ruk tok, va mguak le kngarngar mang o papat ruk endruk he kaikkiem mar gi enang ko ta kenang nguk mang ngar tok.

E Nut Kles Ri Mor

28 Muk ruk kua kvam muk te, koles ruk kom kaelongtok mang nguk, muk ge, muk ge! Mguak ngarngar mang o papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus kngae ge, he nang muk kar mor tgus kam kaum kam vle lserppak mnam a kolkha to en nak pis ma mmok mnam, nang lua ruokar kim va lua leleep kim kat e.

29 Mut her ngae ho mi kut isis kun mnam muk he mang e Yesus te, karo keknen ngat ho mi kut sir hak ko pum E Nut kalo keik. He kmikkiem enang tok, ani mhel to nma ngarngar mang karo keknen ruk endruk, va mut kais kam ho mi kut kaisis kun mnam muk tok kat te, a mhel to endo tpal mnam E Nut ka ngausie ka pun.

Copyright information for `SUA