1 Peter 2

He ekam ko E Nut teharom mularo vurkul kam vle te, mar o gunngae enang tok, va mguak ksir pum o kerkeknen tgus ruk endri te, kam kering o mia orom mularo rhek, kam mas orom o mia orom o vrong keknen tgus ruk kam kauyang ngar ormar, kam kerruru, kmesik pum o mia ngaro tgoluk va kam rere pum o mia kam kering ngaro mnok. Ii, tete, ekam ko mut ngan mgaem Ngoldaip karo rhek ruk endruk, va mguak kle kaenang o gunsvel ruk ngam kael riring mnam mar mang a mem. Ii, mguak sovet kmel riring mnam muk mang Ngoldaip karo rhek ruk endruk o minar, endruk ngata vle ngang nguk ruk mut kor mnam muk mang Ngoldaip he kmokpom kar enangthe mar mularo ol tok. Ii, mguak vang mang ngar tok, he nang mularo papat ruk mang Ngoldaip kam laut kngae ormar ko her karo rhek ruk endruk Ngoldaip ther susulgim muk ormar arhe.

E Nut Nam Mur Kaeharom Karo Mia Mruo, Mar Kam Vle Enangthe, Mar Ka Rek To A Totur

Ii, E Nut tmur re pum e Yesus Kristus kam teiver en, ko ta vle enang a ho to a hokidek to a rek tgus nma serppak kim. Va en nama plong vle ngnik ngnik kat. Ii, va a hokidek to endo ta vle te, o mia ngat si kais kam ktal kim en kat, vanangko ngat kle va keyang he kngam. Vanangko muk, her vgum ko mum kaol rkieng en tok muma ktal kim endo a hokidek tok kat, he ka vle enang o hi ruk E Nunu A Totur nam kaeha orom mar kam ngam ka rek to orom muk, he nang muk kam serppak kim a hokidek to endo. Ii, E Nunu A Totur nam kaeha orom muk kngae tok tete, he nang muk kam ktua vle te, E Nut kta valngan mruo ruk karo pris ruk muk, muk kam mi ktua vle ngang En mruo orom o keknen ruk o totur. Ii, nam kaeha orom muk tok, he nang muk kmeha ngang En kam nngiar ngang En orom muk mruo, ko E Nunu A Totur nam kaenpgam muk kam mur kaen muk mruo ngang enang tok. Ii, mularo nngiar ruk endruk orom muk mruo E Nut nma sirei kam lol ko mkor muk, her vgum ko mut kor mnam muk mang e Yesus Kristus te, tmi hop petgim ka nnak he le kmokpom kar. E Yesus ta vle enang a hokidek tok, kmikkiem gi enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk kun mnam ka meer ko ngat havae mang te,

“Mu vokom na, her dok to arhe ko her el a ho to a hokidek ko mSaion to e Yerusalem, endo ko her mur re pum kam teiver he. Va ani mhel to tkor mnam en mang a hokidek to endo he kmokpom kar, E Nut ner lua ngam a leep kuon mang hak.”
Ii, he muk ruk mut kor mnam muk mang a ho to a hokidek to endo he kmokpom kar, mut her teiver en tok kat arhe. Vanangko endruk ngat lo kor mnam mar mang a hokidek to endo he lua mokpom kar ngat kle va ka vle enang endruk E Nut karo rhek ngat havae mang ngar ko ngat ittiegom mar kat te,

“Endruk ngma ngamrektor, mar ngata keyang a ho langto he kngam. Vanangko a ho to endo tmia vle te, a ho to mang a hokidek to arhe kam sir orom a rek.”
Ii, va ngat ittiek mang ngar kat te,

“Ke ho to endo o mia ngat lua vokom kam mnor mang tkaeharom mar kam tunvie pum he kvuut.”
Ii, o mia ngma tunvie pum a hokidek to endo, her vgum ko ngma kerngnek vgum E Nut ko ngat lo kaikkiem karo rhek ruk o mia ngat her havaeng nguk ormar he. Mare, vanangko E Nut ther ktar mi kut el karo papat mang ngar tok arhe te, mar kam kle mi ktua tunvie pum a hokidek to endo gi enang tok.

Mar ngam ktua vle tok, vanangko muk, E Nut ther kle mi kut re pum muk he, kam ktua hover a ngausie ka pun langto orom muk, muk kam ktua vle te, kta valngan mruo orom karo pris ruk muk, he nang muk kmeha ngang mula Taven to En. Ii, tmur re pmuk kam ktua hover a ngausie ka pun to orom muk ruk karo mia mruo, muk kam mi ktua vle ngang En mruo orom o keknen ruk o totur kat. Teharom tok, he nang muk kam havaeng o mia mang karo reha ruk ngak kanprim En mang ngar ko teharom mar ngang nguk kam vaeng nguk kmottek ko mnam a slommok, nang kle kael muk kam vle ngang En mruo orom ka mmok, endo nma reimsor mnam o mia. 10 Ii, ko tesgun mut lo kol E Nut ka mamrung vop kam vle te, karo mia mruo. Vanangko tete, mut her kol E Nut ka mamrung he, he mia vle te, E Nut karo mia mruo orom muk he.

11 Kolenar ruk kom vu kaelongtok mang nguk, mut gia vle enang o hirtek va o vrong rhek kun pgegom o mia ruk mo mmie. He ekam tok, ko kaurur kim muk te, mgua mrua kser muk pum mularo pkor ngaro svil ruk ngam kaenen muk kmeharom o kerkeknen ko ngam kaus kar o keknen ruk lyar kun mnam mularo vurkul. 12 Va o tamatan ngam sia mon muk orom o kerkeknen, vanangko mguak kle va sim kut kaeharom o keknen ruk lyar mekam mekam ge, muk kam ho mi kut kais orom mar, he nang o tamatan ruk endruk kam vokom mar to kle kanprim E Nut mang ngar koknaik kun mnam a kolkha to E Nut nak pis ka ptang ngor.

O Mia Ngaka Krus Orom Mar Mruo Kmeha Ngang O Mia

Ngang Ngalmialaol Ruk Mkor A Gavaman

13 Mguak mrua krus orom muk mruo he kngan vgum o mia tgus ruk ngat kol a serppak ko mkor a gavman kam nho mang nguk. Ii, mguak kaeharom tok, gi enang Ngoldaip ko tesgun en nam mrua krus orom en mruo he kngan vgum mar tok kat. Ii, va si mula taven to a gavman kalaip, endo ta ktar va tomten kam nho mang nguk, 14 i o kalngunes ruk ku meorom en kat, va mguak ngan vgum ngaro pos tgus ge. Ko a taven to endo nma meng kalngunes kmenpasiker endruk ngam kaeharom o kerkeknen va kam kle kanprim endruk ngam kaeharom o keknen ruk lyar kat. 15 Ii, mguak ngan vgum mar tok, ekam ko E Nut nama svil muk kmeharom o keknen ruk lyar tok he ka kser kim o rhek ruk mkor o mia ruk ngat lo kor mnam mar mang En he lua mokpom kar. Ko ngaro rhek ruk endruk ngat kottek ko vgum ngaro papat ruk ngta tu kim mar. 16 Lmien te, mgua smia vle gi enang ko nong a pos tang ka serppak hak ta kpom muk. Vanangko mguak or kam pe gia vle tok, enangthe muk kmel ekam muk kam mi kut kaeharom o kerkeknen vgum tok. Parem ko, mguak kle va ka vle orom mularo keknen ruk ngata khenam muk ma mmok te, muk E Nut kalngunes ruk mum kaeha ngang. 17 Ii, mguaka vle tok, va mgua smia totu pum o mia tgus va kaelongtok mang muornopeik tgus ruk kun mnam E Nut ka valngan, endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar. Va mguak gorang E Nut kat. Va mguak teiver a gavman kalaip to ta ktar oguo va tomten kam nho mang nguk.

Ngang Ngalmialaol Ruk Ngam Kaenen Mar Kmeha Ngang Ngar

18 Va muk ruk mut kaeha ngang mulmialaol ko ngam kaenen muk kmeha ngang ngar, muk kat mguak totu pum mulmialaol ruk endruk he ka krus orom muk mruo kmeha ngang ngar kat. Ii, va mguak or kam gi mrua krus orom muk mruo ngang gi endruk ngama ya pum muk ko ngam smia pat mang nguk e. Nove, si endruk ngam lua non mang nguk kam kol a regesal mang nguk kat, va mgua mrua krus orom muk mruo he ktotu pum mar tok kat. 19 Ko E Nut nma kanprim a mhel to ka papat nma vle mang En he kmatnge vgum o vokngnes ruk o mia ngam lua non kam kol a regesal mang en ormar, nang en tlo eharom a kerkeknen tang hak. 20 Vanangko E Nut tlo is hak kam kanprim muk enangthe mupa matnge vgum o vokngnes ko o mia ngap kirmekon a khap mnam muk pum mularo kerkeknen msim e. Vanangko enangthe mup kle va kmatnge vgum o vnek ruk vgum mularo keknen ruk lyar, va E Nut ner mia kanprim muk ekam tok arhe. 21 Ii, ko her gi mang a papat to muk kam lol o vnek msim arhe E Nut tvaeng nguk kmor mnam muk mang e Kristus he kmokpom kar, ekam ko e Kristus kat, va en tmatnge vgum o vnek ruk tlol mang nguk tok kat. Ii, tmatnge vgum mar tok, he nang muk kam kolkol ekam en kam kar ekam karo leik tok kat. Ii, ko en

22 “Tngae ho lo mi kut eharom a kerkeknen tang hak, va o mia ngat lo kais hak kam mon a re tang hak kat ko ta rere ka ppiak orom kat e.”
23 Mare, ko tie ko o mia ngat si petpet o rhek ngang kam kerrereng, vanangko en tlo kerrereng ngar kmoripang ngar kat e. Va tie ko tsi lol o vnek vgum mar, vanangko tlua kaengorang ngar orom karo rhek kat e. Parem ko, ta kle va mur kaen en mruo ko maktiegom E Nut to nera kaum o mia tgus kam momngan kar mar orom karo papat ruk ngta sir hak. Ko En nam lua khen akuruk, nang ka mnang akuruk e. 24 Ii, her e Yesus mruo to tmatnge vgum o vnek ruk tok, kam her mi ktua lol nguaro kerkeknen kuon mang ka vok mruo ko ngata krong orom o ot kvat engnang a ho. Tyor tok, he nang mor kam ksir pum nguaro kerkeknen ruk ngam kaenen mor kam mrua ngam mor mruo ekmar, mar kam yor kun mnam mor tok kat, nang mor kam kle kaeharom o keknen ruk ngta sir hak ko pum E Nut kalo keik. Ii, her e Yesus arhe endo ta momgol mor her vgum karo turok ruk tlol mang ngor vgum ko tyor mang ngor tok arhe. 25 Ii, ther momgol mor ko tesgun ngoma vle enang o sipsip ruk ngma sop ko ngta vraik petgim endo nma toot mang ngar he ka nho mang ngar. Vanangko tete, ngot her kaeknik he, ngok kim endo ngma mon te, A Toot Kmo Sipsip va Endo Nma Nho Mang Nguaro Nunu.

Copyright information for `SUA