1 Peter 3

Ngang Mulmialurokol

Muk lraip, mgua mrua krus orom muk mruo tok kat he kngan vgum mulmialurokol, he nang endruk mnam mar ngat lo kor mnam mar mang E Nut karo rhek he lua mokpom kar vop, mar kam kle kvokom mularo keknen ruk lyar he mularo keknen ruk endruk kam ngae kun mnam akuruk mnam mar, kmeharom mar kmeknik ngok kim E Nut ekam tok kat. Nang mut lo gi kais kmit mar ngok kim E Nut orom mularo gi rhek tuk e. Nove. Mularo keknen ruk tok ngar her gi kais tok. Ii, ko nga vokom mularo keknen ruk ngat vua mmok va nga le vokom muk ko muma gorang E Nut, to endo yek, ngar kais kmeknik ngok kim E Nut ekam tok arhe. Ii, mguak or kam mrua pat kmuk mruo te, mute ksei kam kheng vgum mularo pkor ruk o gi ngaenser ko mum kaegenkar o it ruk ngaro vu kraen, va ka sreng orom o prongran ruk ngat eharom mar orom a kre to a gol, va ko muma kirmaskor orom mulakro ngairis kam vuum mar kat. Parem ko, mguak kle mrua pat kmuk mruo te, mute sei kam kheng vgum mularo keknen ruk ngam kottek kun mnam mularo vurkul ruk o mia ngam lua vokom mar e. Ko a keknen to a sim re pum o mia, nang lo mrua hover muk mruo ta vle te, a keknen to E Nut nma vokom te, en enang a kre to ka keik tvua grap, ko E Nut nma vokom a keknen to endo te, tlo is kam loloong hak. Mguaka vle tok, ko a her keknen to tok arhe lraip ruk tennik, endruk ngta vle ngang E Nut mruo he gia nho mkor En kam susulgim mar, ngata mrua pat kmar mruo tok te, ngate ksei kam kheng vgum tok kat. Ko mar ngam mrua krus orom mar mruo he kngan vgum ngalmialurokol. Ii, her enang a vlom to e Sara arhe ko en te mrua krus orom en mruo he kngan vgum katngokol to e Ebrehem kam mon en te, kalaip to en. Va her muk ruk kat arhe, e Sara kaorpeik ruk lraip orom muk enangthe mup kaikkiem a keknen to endo ko ta sir ko pum E Nut kalo keik, nang lo vur kaursie vgum o mia ko muta gorang ngar.

Ngang Mulmialraip

Yu! Vanang muk ruk lurokol, mgua smia pat mang mulmialraip tok kat, ko muma vle ko kmar. Va mguak totu pum mar ko her mar ruk arhe endruk ngat lo vua serppak kun mnam o mevek tgus. Ii, mguak totu pum mar tok, her ekam ko muk kar mar, muk tgus mut kaum ka vle te, endruk ngar mia tuur mnam a ktalhok to kam plong vle ko kim Ngor Teit ngnik ngnik ko tring ya mang nguk kam nngiar ngang nguk tgus orom. Ii, mguak totu pum mar tok, he nang muk ruk o mevek kam lo mrua tokim muk mruo pum mularo ngarkie.

E Nut Ta Ngamyammok Mang Endruk Ngam Lo Si Kaeharom O Kerkeknen Vanang O Mia Ngma Kol A Regesal Mang Ngar Ge

He tete ktar mang dok kam rum kua hor ta, kua svil kam havaeng nguk mang o papat akuruk na, endruk endri te, muk tgus mguaka vle orom a vrek longeik mo nguk tgus. Va mguak mo vokom muk orom o vnek. Mguak kaelongtok mo nguk enangthe muk o moornopeik msim ruk muk. Va mgua mrua mrung nguk mruo kat. Va mgua mrua krus orom muk mruo, va mguak or kmekon ngang a mhel enangthe nap kaeharom a kerkeknen ngang nguk kam kat kaeharom a kerkeknen ngang. Va mguak or kmekon ngang a mhel kat enangthe napa kerrereng nguk kam kta kerrereng en kat. Nove, mguak kle va kaekon ngang en kam ngamyammok mang en ha, ekam ko her gi mang a keknen to kam ngamyammok mang o mia arhe, yek E Nut tvaeng nguk kam vle orom, he nang muk kam kaum kol a ktalhok to kam plong vle ko kim Ngor Teit ngnik ngnik ko mkor En ko nak ngamyammok mang nguk orom. 10 Ii, mguaka vle tok, kmikkiem enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk endri te,

“Endo nak kael a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik te, ka treil va kle ka svil kat te, en kam smia vle lya ngnik ngnik, va nak kle khagam ka gu kam lua kerrere orom o rhek ruk nong lyar he lua mas orom o mia e.
11 Va a mhel to endo nak kaitgung karo kerkeknen, nang kle va kaeharom o keknen ruk lyar. Ii, va a mhel to endo na kael a keknen to kam vle orom a vrek longeik kun pgegom o mia ngoguo ktar ko pum kalo keik mekam mekam kat enangthe a keknen to endo ta vle te, ka treil kat. 12 Ii, mguaka vle tok, ekam ko Ngoldaip kalo keik nginm gia vle kuon mang endruk ngam kaeharom o keknen ruk En mruo nma vokom mar te, ngta sir ko pum kalo keik. Va kalo ngaela nginm gia prik gi kam ngan o mia ruk endruk tuk ngaro ngarkie. Vanang nam kle va kpet kalo keik petgim endruk ngam kaeharom o kerkeknen.”
13 He ekam tok, enangthe mup kael riring o keknen ruk lyar kmeharom mar tok, to erieto he, tis kam kering nguk? 14 Vanangko si enangthe mupa kerkolkol vgum o vnek ruk o mia ngap kol a regesal mang nguk ormar ekam ko mum kaeharom o keknen ruk endruk ko ngta sir tok tevanie, ko E Nut tvokom muk te, muta lgekol ekam tok ge. He ekam tok, mguak or kam gorang ngaro rhek, i o kam rute krute orom muk mruo kim mar kat e. 15 Vanangko muk, kun mnam mularo vurkul mguak pet o vrong tgoluk tgus petgim muk, nang kle kaendavloum e Kristus kun mnam muk, he nang en kam vle ko tok en tuk ko mut kael a totu mang En kam vle te, Muldaip to En. Va mguak kaelel kuon mang nguk mekam mekam kam sim koripang o mia tgus ruk ngma mamnganang nguk mang te, kman ko muma nho mkor E Nut kmen a ktalhok to endo ngang nguk. Ii, mguak koripang ngar, va mguak koripang ngar orom a keknen to a sim re pum mar ko mguak totu pum mar tok kat. 16 Va mum si kaeharom mularo keknen ruk lyar, endruk mum kaeharom mar ko mut kor mnam muk mang e Kristus he kmokpom kar, vanangko o mia ngam kle kerrereng nguk ge. Vanang mguak totu pum mar kmoripang ngar orom mularo vurkul ruk ngat gia mrer mekam mekam ko pum E Nut kalo keik, he nang mar kam mrua leep pum ngaro rhek mruo ruk ngma rere pum muk ormar kmegom kam kering mularo mnok ormar tok. 17 Mguak kaeha ngang o mia tok, ekam ko enangthe E Nut npa svil muk kam kerkolkol vgum o vnek mkor o mia, va tgia ya kam kerkolkol vgum mar ko mum kaeharom o keknen ruk lyar. Vanang tlo vua ya hak muk kam kerkolkol vgum o vnek mkor o mia ko mum kaeharom o kerkeknen msim e. 18 Ii, mguak matnge vgum o vnek ruk muma kerkolkol vgum mar ko mum kaeharom o keknen ruk lyar ekam ko her e Kristus arhe, endo karo keknen ngat ho mi kut sir hak ko pum E Nut kalo keik, va En tkerkolkol vgum o vnek ko tyor ngaltgiang ngatngae he, mang ngor ruk nguaro kerkeknen ngat lo vua sir hak ko pum E Nut kalo keik, he nang E Nut kam lol patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak. Tyor tok, kmit muk ngok kim E Nut tok arhe, ko o mia ngat si im kuon mang ka vok kngam a yoror, vanangko E Nunu A Totur ta kle va kta hover petgim ka nnak he. 19 He her gi vgum E Nunu A Totur to kat arhe, yek e Yesus ta grung ngogu mLol ngok kim o yoror ngaro nunu ruk E Nut tel mar kun ma hengor ko tok, en kam havaeng ngar mang E Nut. 20 Endruk ku mLol, her endruk arhe ngat kerngnek vgum E Nut tennik kun mnam o kolkhek ruk e Noa ta hivuo kmeharom ka langail, tie ko E Nut tlo kaeloong kam marer kam vvuom a mmie orom a kus vop, ko E Nut tgia vle kpaneng e Noa kam rum ka langail na. Ii, he kun mnam a langail to endo E Nut tsulgim o mia ruk lgititge kun mnam a ye, gi endruk aktiek hori orom korlotge. 21 Va her a ye to endo kat arhe ta kaelmir mang a parrur to E Nut nama susulgim muk orom tete arhe. Ii, E Nut nam lua susulgim mor tete orom a parrur to endo ko ngom gia momgol nguaro gi pkor kuon mail orom e. Nove, nma susulgim mor ekam ko ngom kael a tnangal ngang E Nut orom te, nguaro vurkul ngat gia mrer ko pum kalo keik. Te tok, a parrur to endo, tkais kam susulgim muk vgum ko e Yesus Kristus arhe thop petgim ka nnak he, 22 he ka grap ngoguon ma volkha kmorsang ko vanam E Nut ka miktiek. He ekam tok, o engyel, o vrong serppak, va o kool, ngam mrua krus orom mar mruo ku penharom en kam vle ku meorom ka tavgo ko tok.

Copyright information for `SUA