1 Thessalonians 2

E Pol Karo Keknen Ruk lTesalonika Ngat Vokom En Orom Mar

Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, mut mrua mnor mang dok te, klo gi mur kaim dok mruo pum kuaro reha ruk kam havaeng nguk mang e Yesus ko ngot pis ko kmuk e. Ii, ko muta mnor mang dok te, tesgun ko ngot lo pis ko kmuk vop, o mia ruk ko mPilipai ngat kerrereng dok kre Silas he kol a regesal mang nguo. Lmien te, ngata sir kim dok lserppak tesgun tok, vanangko tete E Nut ther kle kturang nguo he kaenkrovgem dok, he nang dok kam kta kaegom kuaro serppak kat kam lo kat kaursie vgum mar kam kle kngae ngok kmuk kam havaeng nguk mang a knovvur kat ge. Ii, klo vur kaursie vgum mar tok, ekam ko kuaro rhek ruk ko kaurur kim muk orom mar kam rere mnam muk mang e Yesus, mar nong o ppiagar mang Ngoldaip e. Va klo pe gia havaeng nguk mang Ngoldaip tok, kam kauyang nguk kmit o krek ko mkor muk kat e. Va klo pe gia havaeng nguk mang e Yesus kat kam mas orom muk kat e. Parem ko, kom kle va khavaeng nguk mang Ngoldaip, enang ko E Nut tmur vokom dok te, ko ho mi kut is hak, En kam mi kut kael a ngaeha to kam havaeng o mia mang a knovvur ko maktiegom dok. Ii, klo kaegom hak kmensireim o gi vrong mia orom kuaro rhek ruk mang a knovvur kat e. Nove, kom kle va kaegom kmensireim E Nut ha, ko her En arhe, Endo nam kaegom kuaro keknen ruk kun mnam kua vrek he kvokom mar te, ngat ho mi kut is, dok kmeha tok, i o nop. Ii, va muk kat, mut mrua mnor mang kuaro keknen kat te, kom lo pe gia rere he khover muk kmit o tgoluk ko mkor muk kat e. Va kom lua ppiak kam pe gia vle lya ko kmuk kam tuvgom a papat to kam kaumluo mang mularo vrong tgoluk kat e. Nove, E Nut mruo tmur vokom dok tok kat arhe te, kom lua vle tok e. Ii, kom lua vle tok, ekam ko kom lua ring te, muk kam hover dok, i o o vrong mia kat kam hover dok kat e. Nop hak!

Vanang ekam ko dok kua vle te, a mi aposel msim, va kop kais kam sopong nguk kmikkiem kuaro rhek. Tsi tok,
vanangko kua svil kam kle mi ktua vle a sim re pum muk, gi enang a vlom ko nam mi ktua vle a sim re pum kles ko nma nho mang ngar tok kat. Ii, tesgun ko sei kmelongtok mang nguk he ksirei mang kua ngaeha to kam havaeng nguk mang a knovvur, endo E Nut tel ko maktiegom dok kam hahavae mang. Vanang nong a gi ngaeha to endo tuk kua sirei kmeharom ngang nguk e. Nove, ko her gia sirei kam mur kaen dok mruo kar kuaro tgoluk tgus ngang nguk kat, ekam ko kom vu kaelongtok mang nguk. Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, lmien mang nguk te, mum mrua pat mang dok tie ko kua vle ko kmuk te, kom ngae ksei kam prongyek ka psek kam mur kaeha vgum dok mruo. Ko kom ngae ksei kam khanang dok kmeha vgum dok marot kngae kais masegain mo kolkhek tgus. Ii, ko eha enang tok, he nang dok kam lo vur kael a vnek tang hak kuon mang tang mnam muk kmel reha ngang nguk kmeha vgum dok, nang dok kam havaeng nguk mang a knovvur to endo ko E Nut tel ko maktiegom dok kam havaeng nguk mang.

10 Ii, va muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, muk mruo kar E Nut muta mnor mang dok he te, kuaro keknen ruk ko eharom mar ngang nguk kun mnam a venloot to kua vle ko kmuk, mar o mi totur hak, va ngat vua sir hak ko pum E Nut kalo keik, he nong a mhel tang hak to tis kam mon dok orom a kerkeknen tang hak. 11 Ii, ko muta mnor mang dok kat te, ko mi ktua vle ngang langto langto mnam muk te, a sim re pum muk, gi enang a teit ko nam smia vle ngang kles mruo tok kat. 12 Ii, kua vle ngang nguk enang a teit ko kua vle a sim re pum muk kmenkrovgem muk, va kmenserpagam muk, va kmaurur kim muk kam kolkol ekam E Nut to tvaeng nguk kam vaik ku meorom ka tavgo. Va her E Nut to tvaeng nguk kam tuur mnam kla saen tok kat.

13 Ii, va ngota kanprim E Nut mekam mekam mang nguk kat mang ko tie ko mut lol E Nut karo rhek ko vgum dok, mut lo lol enangthe, mar o rhek ruk ngat ottek ko vgum o gi vrong mia mo mmie e. Nove, mut lol enangthe, mar E Nut karo mi rhek mruo msim, endruk ngam kaeha kun mnam muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. Ko lmien te, E Nut karo rhek, mar o minar gi enang ko mut lol mar enang tok arhe. 14 Ii, koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, mut mrua khenam muk mruo ma mmok te: Mut her lol E Nut karo rhek tok, ekam ko mut mi kut kolkol ekam E Nut kakro ngaomevek ruk ko mYudea, endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus kat te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. Ii, mut kolkol ekmar, ko mularo mia mruo ngat kol a regesal mang nguk kam vanker muk orom o vnek msim ruk o Yuda ngat vanker e Yesus kakro ngaomevek ruk ko mYudea ormar tok kat. 15 Ii, o Yuda ngaro mia mruo ruk arhe ngat im Ngoldaip e Yesus va ngaro propet kat kngam mar o yoror. Va her mar ruk kat arhe endruk ngat kerer dok klikim dok tok kat. Ii, va ngam lo kaensireim E Nut kat e, ekam ko ngam sia khanang ngar kam hagam dok kam havaeng nguk ruk o vrong rhek mang e Yesus kat, ko ngata gor te, E Nut nak susulgim muk kat. He ekam tok, ngam mrua khenam mar mruo ma mmok te, ngam kaelat o vrong rhek tgus 16 vgum nga ngaeha to tok. He enang tok, ngam ngae nget a vul orom ngaro kerkeknen, he ngar kle ho kol nga vnek iser E Nut ka ho ngaesik, ko ketasuo, En kam rum kim mar orom ka ngaesik to endo kam tarkanang ka ngaeha orom mar ka ngmeang hak.

E Pol Ka Vok Nam Kael Ring lTesalonika

17 Vanang koornopeik, tiok ko ngat likim dok petgim muk kam vrua vle malhagenmok mang nguk vur nong ke laut, ko her ngae petgim muk orom kua ngaung he. Vanangko klo kikiangae mang nguk e. Nove, ko kle va ka khanang dok kam ring a ngaelaut tang kam kta ptang nguk he kvokong nguk kat ko kua vok nma sovet kmel ring nguk hak. 18 Ii, ko tesgun koma svil kam kta pis ngok kmuk. Kua mien te, dok e Pol ko plong egom kam kta kaeknik kpis ko kmuk, vanangko e Seten nma plong hagam mor tgus. 19 Kua mien tok, ko her muk ruk arhe koma nho mkor E Nut mang nguk, muk kam vle lserppak orom mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus kam ngae kais ma kolkha to na kat kaeknik kpis mo mmie. Va her muk ruk kat arhe, muk ruk ngora sirei mang nguk ko pum Ngoldaip e Yesus kalo keik mnam a kolkha to endo. Ii, va her vgum kua ngaeha to ngang nguk kat arhe, E Nut ner kaen kua saen ngang dok, endo kam him dok orom a msasaen mnam a kolkha to endo kat gi. He ngora vle orom kua saen to ngora kol vgum muk enang tok. 20 Kua mien te, muta vle gi enang tok arhe ko her muk ruk arhe koma sirei mang nguk tete ko E Nut ner kaen kua saen ngang dok her vgum muk ruk ko mTesalonika.

Copyright information for `SUA