1 Thessalonians 3

Ii, ko her matnge vgum a vnek to kua vok kmel ring nguk kam ngae kais ko a vnek to endo tngae ho vanker dok he ko ho lo kat kais kam matnge vgum. To endo yek ko her el kua papat he kam gia vle dok tuk ko mAten, nang kle kmeng e Timoti ngok kmuk kam kol a re mang nguk. En ngor nopia to tkor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar kat. Va nam kaum kaeha kar muo ngang E Nut kam seneker a knovvur to mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ko tkir kim e Seten. Ii, ko meng e Timoti ngok kmuk kmenserpagam muk va kmenkrovgem mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus, he nang muk kam lua vraik petgim e Yesus vgum o vnek ruk endruk o mia ngma kol a regesal mang nguk he kvanker muk orom mar. Ko muk, mut mia mnor mang ngor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus te, E Nut thera ktar mi kut el o mia ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kam lol o vnek ruk enang tok. Kua mien ngang nguk tete, gi enang tiok ko ngot sia vle ko kmuk vop, he kvotam kuaro rhek ngang nguk kam havaeng nguk he te, o mia ngaka kol a regesal mang ngor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar ge. Va kuaro rhek ruk endruk ngat her el mit orom o vnek ruk ngat her pagis kim muk gi enang ko mut mia mnor tok. He her gi vgum ko ngat kol a regesal mang nguk he kvanker muk orom o vnek ruk endruk arhe, kuaro papat ngat kervavle mang nguk tete. To ko her matnge vgum a vnek to kua vok kmel ring nguk kam ngae kais ko a vnek to endo tngae ho vanker dok he ko ho lo kat kais kam matnge vgum. To ko her meng e Timoti ngok kmuk he ko kua svil kam mnor mang mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus. Ko kua gor te, nok e Seten to nam kaegegom o mia na her egom muk orom o gi vrong vnek ngo mamten he mgua kle kvuvuut vgum mar tok, he nok ko gi mur koham nguaro reha ruk pum muk vgum o vnek ruk endruk tok kat.

E Pol Tkol A Re Ko Vgum E Timoti Mang lTesalonika

Vanang e Timoti ther gi gun kaeknik kpis ko tottek ko kmuk orom a re to a yar mang mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus va mang ko mum kaelongtok mang o mia kngae ge. Ii, va ther havaeng dok mang nguk kat he te, muma sirei ko mum mrua kael pat kim muk mruo mang dok mekam mekam. Va thavaeng dok kat te, mularo pkor ngam kael ring dok kat, gi enang ko kua vok nam kael ring nguk tok kat. He ekam tok, koornopeik, mnam o kolkhek ri ko si lol o vnek vgum o mia ko ngta kol a regesal mang dok, va kuaro papat ngat si kervavle mang nguk kat ge, vanangko a re to endo mang nguk tok tete te, mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus ngta serppak, tho mi kut kaenserpagam dok ge. He her gi tete ta kuaro sogi ruk her muk ruk arhe orom mularo papat ruk kmor mnam muk mang Ngoldaip ko muta sir lserppak kngae mang. He ekam tok, tete, klo is hak kam kanprim E Nut kmis mang a sirei to koma kol ko kim E Nut vgum muk tok e. 10 Ii, koma kol a sirei to endo ko kim E Nut ko koma sovet hak kam ngarkie mo segain va mo ruteik tgus ngang En mang te, dok kam kta ptang nguk kam vokom muk he kturang nguk orom o papat akuruk kmenserpagam mularo papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus, endruk ngta tu kim muk.

11 Ii, va koma ngarkie ngang Ngor Teit to E Nut mruo va Ngoldaip e Yesus kat te, min kmeharom a ngaelaut ngang dok, he nang dok kam pis ngok kmuk. 12 Va koma ngarkie ngang Ngoldaip kat te, en kmenserpagam mula keknen to kam mo kaelongtok mo nguk mruo va o mia tgus, he nang a keknen to endo kam ho ksovet kam laut kun mnam muk, kam ngae kael rengmat kun mnam muk ka ngmeang hak. Ii, koma ngarkie mang nguk tok, he nang mula keknen to kmelongtok mo nguk mruo va o mia tgus kam sovet tok, gi enang ko kua keknen to kmelongtok mang nguk ta sovet gi enang tok kat. 13 Va koma ngarkie ngang Ngoldaip kat te, En kmenserpagam muk kam vle mekam mekam orom mularo vurkul ruk ngta mrer ko pum Ngor Teit to E Nut kalo keik. Ii, En na kaeharom tok, he nang En kam lua mon muk orom a kerkeknen tang hak, nang kle kael muk kam vle ngang En mruo orom mularo keknen ruk o totur mnam a kolkha to Ngoldaip e Yesus na kat kaeknik kpis mnam orom karo mia mruo ruk tmur el mar kam vle ngang en mruo.

Copyright information for `SUA