1 Timothy 4

E Pol Tkaen Karo Rhek Ngang E Timoti, En Kmeha Nngia Nngia

Vanangko E Nunu A Totur ta ktar mi kut pavap ge te, mnam o kolkhek ruk ngak konner a kolkha to a kser kim, o mia akuruk ngara sovet kmelel ngakro yaik ngang o papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he ka ksir petgim en hak, nang kle kaikkiem o papat ruk mkor o vrong serppak ruk o kool ko o kool ngar kael re ko vgum o mia kam kerpatter mar ormar kam mas ormar orom ngaro papat ruk endruk. Vanang o papat ngo mamten ruk endruk ngam kottek ekam o patter mia ruk endruk ko ngam pe gia khenam kuon mang ngaro pkor te, ngaro papat ruk endruk ngma mien, vanangko ngma kerruru. Ii, ko mar ngam lo kat kais kam mrua koon pum mar pum ngaro kerkeknen ekam ko ngaro papat ngam lo kat kais kmeknik kun mnam mar hak ko ngaro vurkul ngat vua tok hak. Va o mia ruk ngata mnor mang E Nut karo rhek ruk o minar mang e Yesus he le kor mnam mar mang he kmokpom kar, her mar ruk arhe ngak kanprim E Nut mang o ol ruk ngma lol maktiegom En kmemik. Vanang o ker pattermia ngam kle va ksopong ngar kam tivik kmem o ol ngo mamten akuruk, endruk E Nut tkueng ngar ngang o mia tgus kmemik. Va ngma hagam o mia kam lua lei kat. Ii, mu vokom na, kua re tok, ekam ko o tgoluk tgus ruk E Nut tkueng ngar ngta mmok tgus ngmeang ngang o mia mar kmemik. He o mia nga lo kat kais kam mon lkernonho orom a tomhel tang hak he lua ngam, enangthe a mhel to endo napa ktar kngarkie mang kam kanprim E Nut ka munik mang. Ii, nga lo kais kam mon lkernonho orom o tgoluk tok, ekam ko a mhel naka ktar mon E Nut ka munik mang ko nak ngarkie kam kanprim E Nut mang kmikkiem karo rhek.

E Pol Ta Keknen Ngang E Timoti, En Kam Sim Kaeharom E Nut Karo Reha

Timoti, her yin arhe, yindo ngat pavloum yin orom o papat ruk o minar, ko ngma patter yin orom o papat ruk endruk ko mar o papat ruk o yar, yin kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar. Ko im her sim ktua non ekam o papat ruk o minar tiok kngae kais mang tete, he knantom mar kmelel mar momalpek kmikkiem mar. Va ngiak keknen ngang endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar mang o pattermia la ppiagar ruk endri orom ngaro papat ruk la ppiagar, he nang yin kam vle te, e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen kalkayie to a yar ko im sim kut kaeharom karo reha enang tok. Ii, ngia sim kut kaelel kmin mang E Nut karo keknen mruo kmikkiem mar kngae enang tok ge, nang ngae lo kat kael ila gu kun mnam o mohoi ruk nong ngaro kleim ngang ngar hak ko pum E Nut kalo keik. O rhek ruk endruk ngrua lo kais hak kam kpom mar te, mar o rhek ruk o minar kat e. Ko pu lmien te, a keknen to a mhel nam kaeharom kam khikher ka vok, he ka gidiel kam smia sap ta vrua ya, ko a mhel to endo tgi kaenserpgam ka vok gi mo mmie tete orom. Vanangko a keknen to kmelel kim en mruo kam sim kut kaikkiem E Nut karo keknen, tho mi kut ya hak ko a mhel to endo nam kaenserpgam ka ngorsang tgus tete mo mmie va koknaik kat orom, ko koknaik E Nut ner mia kaottam ka tnangal kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang.

Vanang o rhek ri o minar ngaro kleim, mor kam ngarngar mang ngar lserppak he ka kpom mar, ngta vle ti te: 10 Mor ruk o aposel, ngom her gia nho mkor E Nut to nma plong vle ngnik ngnik, En kam susulgim mor, ko her Endo nma svil kam susulgim o mia tgus arhe. Ii, va her sim kut endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, E Nut nera susulgim mar. Mare, va her mang a papat to E Nut kam susulgim o mia tgus, ngoma sovet kam prongyek ka psek kam havaeng o mia mang.

11 Mare, o rhek ruk ngiak re lserppak ngang o mia ormar va kpatter mar mang ngar, her endruk arhe.

12 Va kua havaeng yin e Timoti te, ngior kam pat mang o mia ruk ngta kekhet yin kam re te, ye lo laut is vop mang a ngaeha ta. Vanang ngiak kle va kokheng ngar kam khenam in mruo ma mmok ngang o mia ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, mar kam kolkol ekam in he klol o papat vgum ilaro rhek tgus, vgum ila ngorsang tgus, vgum ila keknen to kmelongtok mang o mia, vgum ila keknen to kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar, va vgum ilaro keknen tgus ruk ngta mmok ko pum E Nut kalo keik kat. 13 Yu! He ekam tok, Timoti, ngia hop kpis kim a ngaeha to kam him E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar kun mnam ka meer ma mmok ngang o mia, va khalger mar kuo malpgem mar va kpatter o mia mekam mekam kngae kais ko dok mruo ngua pis ngok kmin. 14 Tiok mnam a kolkha to a valngan to orom ilmialaol ruk ngma nho mang e Yesus ka ngaomevek langto ngat el ngaro singni kuon malpgem in, ngata ktar kpavap orom a re langto mang E Nut ka nngiar to ten ngang yin. He ekam tok, Timoti ngiak or kam kat konit orom a nngiar to endo.

15 Ngiaka vle pum o reha ri mekam mekam, he kaen yin mruo tgus hak kam vle pum mar, he nang o mia tgus kam vokong ila ngorsang tgus ko na kaispak kngae ge. 16 Va ngia smia ngangreal mang ilaro keknen mruo mekam mekam va mang ilaro rhek ruk ima patter o mia orom mar mekam mekam kat. Ko enangthe ip smia vle pum mar tok, va E Nut nera sulgim yin kar endruk ngma ngan ilaro rhek kat.

Copyright information for `SUA