1 Timothy 6

E Pol Ta Keknen Mang Endruk Ngalmialaol Ngam Kaenen Mar Kmeha Ngang Ngar

Va mang nguk tgus ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, ko o mia ngma sir pekmuk kmenen muk kmeha ngang ngar, kua svil kmen kuaro rhek ri ngang nguk te, mgua smia nho orom o mia ruk endruk, he nang o mia ruk ku mnok kam lua kerrereng E Nut ka munik, i o kerrereng kuaro rhek ruk koma patter o mia ormar vgum muk tok. Va muk ruk mulmialaol ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, gi enang muk mruo ko mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar tok kat, mguak or kam pat re te, mut kais kam grung orom mulmialaol, he lo vua nho orom mar, gi ekam ko mar ngta vle te, muornopeik ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar enang nguk tok kat. Nove, mgua kle va ho sim kut kaeha vat ngang ngar ge, kir kim mularo reha ruk mum kaeharom mar ngang endruk ngat lo kor mnam mar mang e Yesus he lua mokpom kar. Ekam ko mulmialaol ruk muma turang ngar orom mularo reha ruk tok, her mar muornopeik ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar tok kat arhe. Ko E Nut tkaelongtok mang ngar kat.

Timoti, her o papat ruk arhe ngiak patter endruk tgus ngma kpom o reha ngang ngalmialaol ormar he kaurur kim mar kmeharom mar.

E Pol Ta Keknen Mang O Pattermia Ruk La Ppiagar Ko Ngam Pe Gia Patter O Mia Kmit O Krek Mkor Mar

O pattermia ruk la ppiagar ngta vle mnam muk he ngam lua svil kam ngatkal kam kpom a re to a minar va o papat akuruk yok mang E Nut, endruk koma patter o mia mang ngar orom o papat ruk mang Ngoldaip e Yesus Kristus. He enang tok, ngam mrua khenam mar mruo ma mmok tok te, ngam mrua per orom mar mruo he ho lua kol a mmok mang ke papat tang mang E Nut hak! Ii, va o mia ruk enang ngar ko ngma vle tok, ngam gia tagur pum a kerkeknen to kam her gia pangargrang a vle pum o gi vrong rhek ruk o mia ngma hoverik. Va ngma tagur pum o gi vrong rhek ngaro vgondik kat, ko ngma svil kam mo maen o rhek mang ngar kar nglenar kat. He enang tok, ngaro kerkeknen ruk endruk ngam kaenpgam o kerkeknen akuruk yok vat kun mnam mar. Endruk endri te: kam vrek kinkiin ngang o mia, kam krong o mia ngaro vurkul orom o rhek, va a mhel kam rere orom o rhek kam khenam ma mmok te, tkaelat kaela, va kam gi vrong spom turvek mang o mia ngaro kerkeknen, va kam gia rere kam sir kim o mia mekam mekam kat. O mia ruk enang endri ngma vle kar o mia orom ngaro papat ruk ngat kernonho hak ko ngata vle enangthe e Seten tpis kaorom E Nut karo rhek ruk o minar kun mnam mar. Ii, va ngama pat kat te, ngat kais kam patter o mia mang E Nut he ngat kais kmit a kre alaut ko mkor mar, he nang mar kam kol a munik alaut.

Vanang enangthe a mhel na kle sim kut kaikkiem E Nut karo rhek, he ka vrek ta kle sim kut kaisis kun mnam vgum tok, va a mhel to endo tkais kam kol a munik alaut tok. Ii, ko a mhel ka vrek tgi kais kam sim kut kaisis her gi vgum ko tkais mang o ol va o it. He tok, ngot lo is hak kam ring mnam mor mang o vrong tgoluk kat e. Ko a mhel knan tlo kol orom o tgoluk akor e, va nak yor kat va tlo is kam lol o tgoluk akor kngormar kat e. Vanangko endruk ngma tagur pum a papat to kmit a kre alaut, ngma ru pum e Seten karo keik pum o vrong kerkeknen ko ngam kaegom mar orom a papat to endo. Ii, ko ngaro pkor ngaro svil ruk ngam lo kaikkiem E Nut karo papat ruk o minar ngma kering ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, he enang tok ngam kle krum kim mar hak. He enang tok, mar mruo ngam mrua kaop kim E Nut kam monik kim a yor ngang ngar krum kim mar vgum tok. 10 Ii, ko a keknen to kam vua ring mnam kmit a kre alaut arhe ta vle te, o vrong kerkeknen ngo mamten tgus nga pun msim. He enang tok, o pattermia ruk la ppiagar ngat her vraik orom ngaro papat mruo petgim e Yesus, he ngat lo kat kor mnam mar mang e Yesus kat e. He enang tok, mar mruo ngat mrua ngam o vnek kavurgem kuon malpgem mar mruo tok.

E Pol Ta Re Lserppak Ngang E Timoti Mang Kam Tagur Pum O Keknen Ruk Ngta Sir Ko Pum E Nut Kalo Keik

11 Vanangko, Timoti, yin E Nut kalkayie to yin, va ngiak ngae ho lo kat kael ila gu kun mnam o kerkeknen ruk endruk e. Ngiak kle va ktagur pum o keknen ruk ngata sir ko pum E Nut kalo keik ha, va kam kolkol ekam E Nut, va kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar, va kmelongtok mang o mia, va kmatnge vgum o vnek, va kam vle a sim re ko kim o mia kat. 12 Ii, tiok ko yi her mur havae mang in mruo ma mmok ko pum o mia kavurgem ngaro kerok, ye mrua havae mang ila papat to mang e Yesus. He enang tok, E Nut tvaeng yin kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik koknaik tok kat. To tete kua re lserppak ngang in te, ngia sim kut kpom a ktalhok to endo tete he kaus mang, kam sim kut kor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar, gi enang a mhel to nama kar va tomten ko en nam sim kut kaus tok kat. 13 Ii, e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, en tmur havae mang en mruo mnam a kolkha to ta sir ko pum e Pontus Pailet kalo keik kmimim kim o rhek mang kat. Va E Nut to tkueng o vrong tgoluk tgus kam ktal kim En mruo, va kua rere he kvat nginalo munik kam re lserppak ngang in ko kim nginalo keik kat te, 14 ngia sim kut kaikkiem kuaro rhek ruk kam ho lo kat kael ila gu kun mnam o kerkeknen ruk endruk, he nang o mia kam lo kais kam mon yin orom a kerkeknen tang, ekam ko ngira vle la mmok hak ko ngia sim kut kaikkiem mar tok. Ii, ngiak kaikkiem kuaro rhek ruk tok mekam mekam, kam ngae kais ko Ngoldaip to e Yesus Kristus na mrua pis mnam a kolkha 15 to E Nut tkut el ngang en kam pis mnam tok. Her E Nut arhe, a her gi kut serpgar tuk hak, Endo ta vle te, o taven tgus nga Taven, va ngolmialaol tgus Ngalaip kat. Va her gi En tuk kat A Ho Lgekol Hak, Endo nam kaeharom o mia kam lgekol tok kat arhe. 16 Ii, va her gi En tuk kat arhe nma plong vle ngnik ngnik orom ka ho mmok to ta sei kam mmok hak, Endo nong a mhel tang tis kam konner hak. Ii, va nong a mhel tang tvokom vop ko o mia ngat ho lo is kam nho rkieng hak. Ii, her En kat arhe ngruaka nho orom pum ka serppak kngorom ngorom gi. Lmien.

E Pol Ta Keknen Mang Endruk Ngaro Vu Tgoluk

17 Va mang endruk ngaro vu tgoluk mo mmie tete, Timoti, ngiak re lserppak ngang ngar kat te, ngak or kam mrua hover mar mruo pum ngaro vu tgoluk. Va ngak or kam nho mkor ngaro gol ngo pneik ruk nga ho lo is hak kam plong vle ngnik ngnik kam turang ngar e. Ngak kle va ka nho mkor E Nut kam turang ngar ha, ko her En arhe tkueng o tgoluk tgus kmenik ngang ngor kmensireim mor orom mar, ko En nama vle kia vul orom mar. 18 Ii, va ngiak re lserppak ngang ngar kat te, mar kam kle va khover o mia akuruk yok orom ngaro gol ngo pneik ruk ngaro reha ruk lyar ngang ngar ko ngak turang o mia orom mar kmeha orom mar ngang ngar tok. Va ngiak re lserppak ngang ngar kat te, mar kam sim ktua tar o mia he kturang ngar orom ngaro vu gol ruk endruk kat. 19 He enang tok, endruk ngaro vu tgoluk ngar kle kais kmelpas orom ngaro gol ngo pneik ruk orom ngaro reha lyar ruk endruk tok, he nang mar kmis kam sir lserppak kuon malpgem mar kun mnam a venloot to e Yesus nera pis mnam, he nang mar kam mia kpom a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik. Ii, he enang tok, ngar kaenang a rek ko nma sir lserppak kuon malpgem ka pun tok kat.

20 O Timoti, tesgun E Nut tel karo rhek ruk o minar mang e Yesus ko maktiegom yin, he kua havaeng in tete te, ngia smia toot mang ngar mekam mekam. Va ngiak kael ila yaik ngang o rhek ruk nong ngaro kleim ngang ngar ko pum E Nut kalo keik, va ngang endruk o mia ngma rere ormar kam sir malngaeng a re to a minar ormar. Ko o papat ruk la ppiagar ruk endruk, o mia ngma rere orom mar, ko ngma pat re te, ngta mnor mang E Nut pum mar. 21 Ii, o mia akuruk ngata lol o papat ruk la ppiagar ruk endruk, he enang tok, ngata vraik orom ngaro papat mruo petgim e Yesus he lo kat kor mnam mar mang he lo kta mokpom kar tete kat e.

Yu! Koma ngarkie ngang E Nut, En kam ring ya mang nguk tgus ko tok mekam mekam!

Copyright information for `SUA