2 Corinthians 13

E Pol Tkaenserpagam Karo Rhek

Enang ko kua havae, nguak pis ngok muk va kua pis to endo nera vle te, kua pis to a korlotge orom ko nguak pis ngok kmuk ka ptang nguk orom. He kmikkiem enang tok, E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar ngat havae te, “Kam srim a vnek tang, o mia ruk ngak kais te, alomin i o korlotge ngak sir pekam ngaela kmenserpagam karo rhek.” He kmikkiem o rhek ruk tok, tesgun ko ko pis nglomin kam ptang nguk ko her engorang nguk ko pum mularo kerok he, mang mularo kerkeknen. He tete ko dok ta malhagenmok mang nguk vop, ko kta kaengorang nguk tok kat kam kta votam kuaro rhek ri te: Koknaik ko ngua kta kaeknik ka ptang nguk ngkorlotge, va ngor ho lua mnang tang mnam endruk ngat kaelha tesgun kmeharom o kerkeknen ruk endri he kngorom kngorom mar vop, ko ngat lo itgung ngar vop. Va ngor lua mnang tang mnam o gi vrong mia akuruk kat e. Ngor mia kaenpasiker mar tgus hak. Ii, ngor kaenpasiker mar tok, ekam ko her muk mruo ruk arhe mut ho mi ktua kendom ngang dok kam mrua khenam kua serppak ma mmok te, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen tmi rere ko vgum dok, i o nop. Ii, mare, ngor lua klel orom o kapnes ruk ngor kaenik ngang nguk, gi enang ko e Yesus nam lua totonnoul ko nam kaeha ngang nguk ko vgum dok tok kat e. Nove. Parem ko, nam kle vua serppak hak. Pu lmien, ko e Yesus tkaenang te, ka vok te lo kaurur hak tie ko ngat krong orom o ot he kvat engnang a ho, vanangko lmien hak kat te, tete ta ktal ka vle kat ekam E Nut ka serppak ko thover petgim ka nnak orom. He her gi enang e Yesus ka vok tok kat, dok to ko kor mnam dok mang e Yesus he kmokpom kar, va kua vok tsi lo kaurur tok kat, vanangko E Nut ka serppak ner kaeha kun mnam dok, he nang dok kam kle her gia vle kar muk tok kmeha ngang nguk kam turang nguk.

He ekam tok, mgua smia nho kun mnam muk mruo na kam vokom ka mnor te, mut mi kor mnam muk mang e Yesus mnam mularo vurkul he kmokpom kar, i o gi kor mnam muk mang en kuo mang mularo gi pkor tuk. Va mgua sim kut kaegom muk kat kam mrua nho mnam muk te, mularo keknen ngma khenam te, mut sim kut kaikkiem kuaro rhek ruk mang e Yesus, i o nop. Anito, mut lua mmok gi te, mut sim kor mnam muk mang e Yesus Kristus he kmokpom kar, he en tel rengmat kun mnam muk he? Vanangko enangthe mguak mrua nho kun mnam muk he vokom muk te, mularo keknen ngat lo sim kut kaikkiem kuaro rhek ruk endruk, va ta khenam te, mut lo mi mokpom kar e. He dok, kuaro papat ruk kun mnam dok ngat ho mi kut serppak te, enangthe mupa nho kun mnam dok va mut kais kam vokom dok te, lmien hak te, dok a mi aposel ko kuaro reha ngang nguk nga her mi kut kael mit orom muk ko mgua her kat kaeknik ko kim e Kristus kat. He ekam tok, koma ngarkie ngang E Nut mekam mekam mang nguk te, muk kam lo kaeharom a kerkeknen tang hak. Vanang kom lua ngarkie ngang E Nut enangthe o mia kam mon dok te, a mi aposel to dok, vgum muk ko kuaro reha nga re mi kut kael mit orom muk ko mum lo kat kaeharom a kerkeknen tang hak enang tok e. Nove. Parem ko, koma ngarkie tok, he nang muk kam kle kat kaeknik ko kim e Kristus. Va si enangthe o mia ngapa vokom dok te, kom lo kaurur kim muk ko nong a longmok ngang dok kam mur khenam kua serppak ma mmok kmenpasiker muk ko mut hortgi tok vanie, vanangko kom kle kngarkie mang nguk tok ge. Pu lmien te, ngara vokom dok tok vanie, vanangko dok klo kais hak kam mrua kser dok pum a keknen to kam gia turang o mia kmikkiem E Nut karo rhek ruk o minar tok arhe. Si enangthe o mia ruk ngma rere pum dok ngaka vokom dok te, dok klo kaurur ko ngua lo kais kmenpasiker muk tok, vanang ngora sirei ge. Ko dok kam lo kaurur tok ta khenam te, muta kta serppak mang e Kristus kam kta kor mnam muk mang he kmokpom kar kat va kam kta kpom karo rhek kat. Ii, he enang tok, kom kle her gia ngarkie kat te, E Nut kam turang nguk kam kta kaum mang a pat atgiang to mang e Kristus, muk kam smia mokpom kar en tok, he nang muk kam sim kut kolkol ekam. 10 Ii, va her a papat msim to arhe tvu kaem dok he ko kaittiek ngang nguk tete orom kua hor ta ko ko gia vle malhagenmok vop. Ko klua svil kmaol kpis ngok kmuk he vua kol a hagie mang nguk kmenpasiker muk kmikkiem enang ko Ngoldaip mruo tel ka tavgo kuo mang dok kmeharom tok. Mare, ko ka tavgo to endo, E Nut tel kuo mang dok kmenserpgam muk kam smia mokpom kar e Yesus kat, vanang nong kam kser muk petgim he kering nguk tok e.

E Pol Tkaen Ka Mamrung Ngang lKorin Kam Rum Karo Rhek

11 Yu! To kam rum kua hor ta, kua svil kmen kua mamrung ngang nguk ruk koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar kam havaeng nguk te, mgua kael mula treil te, muk kam kaum ka vle orom a pat atgiang to mang e Kristus, kam smia mokpom kar en tok kam sim kut kolkol ekam. Va mgua sim kut kaikkiem kuaro rhek ri ko her kaurur kim muk orom mar. Va mguak kaum mang a pat atgiang mang kam totu pum E Nut kat. Va mgua sim ktua nho mang nguk mruo kmeharom mularo vurkul kmongeik mo nguk. He enangthe mguak kaeharom tok, va E Nut to nam kaelongtok mang o mia va kael a vrek longeik ngang ngar, En ner mrua khenam En mruo tok kat arhe ngang nguk mekam mekam.

12 Ii, va muk tgus mguak mo kaen mularo mamrung mo nguk mruo kam khenam ma mmok te, muk tgus mut mur el muk mruo kam kaum ka vle ngang E Nut. 13 Va E Nut karo mia mruo ruk ngma vle moti, ngat kaen nga mamrung ngang nguk ruk ko tok mKorin.

14 Yu! Kua ngarkie ngang Ngoldaip e Yesus Kristus, en kam ring ya mang nguk. Va kua ngarkie ngang E Nut, En kam khenam ma mmok ngang nguk te, nam vu kaelongtok mang nguk. Va kua ngarkie ngang E Nunu A Totur kat, en kmel rengmat kun mnam muk kam mokpom kar muk tgus kat.

Copyright information for `SUA