2 Corinthians 6

Va tesgun mut her tting mang E Nut ko ther ring ya mang nguk orom e Yesus he mut kor mnam muk mang en he kta monho kar E Nut kam kta mokpom kar En kat orom e Yesus tok. He ekam ko koma kaum kaeha kar o aposel akuruk kam kol E Nut ka gu kam sir orom kmeha ngang En, ko kaurur kim muk kam lua ksir petgim E Nut kam koham E Nut ka ngaeha to kam ring ya mang nguk orom e Yesus ka yor tok. Ko ngat ittiegom E Nut karo mur rhek mruo ri te,

“Mnam a venloot to dok mruo ko mur kut el kua papat to kam khenam kua svil ma mmok, mut her kaurur kim dok va ko her ngan vgum muk he. Ii, mnam a venloot to endo ko her turang nguk he ksusulgim muk he.”
He kua havaeng nguk tete te, her gi E Nut ka mur venloot mruo to enda tete ta arhe, E Nut tmur el kam khenam ka svil to orom e Yesus ma mmok ngang nguk he. Va her a venloot to kat arhe, En kam susulgim muk mnam kat.

E Pol Ta Momon Karo Vnek Ruk Ngma Khenam En Mruo Ma Mmok Te, Ka Ngaeha Tmi Ottek Ekam E Nut

Dok koma sovet kam mrua nho kun mnam dok, he nang dok kam lo kaeharom a kerkeknen tang hak ngang a mhel tang he en kam vuut vgum e. Koma vle tok, ekam ko kom lua svil o mia kam ngam o rhek kuon malpgem kua ngaeha kam ker rere pum tok. Vanangko kuaro keknen tgus ngam kle va mrua sir orom dok kam khenam dok ma mmok te, dok to E Nut kalkayie msim to kom kaeha ngang En, kua ngaeha tgus tmia mmok hak ko pum E Nut kalo keik, ko koma matnge vgum o vnek. Va si o gi vrong vnek tgus ruk ngma pis kim dok nngia nngia, vanangko kuaro keknen ngam mia sir orom dok kam khenam dok ma mmok te, kua ngaeha tmia mmok hak ko pum E Nut kalo keik tok.

Ii, kua rere mang kuaro keknen ruk koma vle orom mar vgum o vokngnes, va endruk koma vle ormar vgum kuaro papat ko ngta kervavle mang ngar, va endruk koma vle ormar vgum o vnek ruk kom ngae sia rute krute vgum mar ko o mia ngma kol a regesal mang dok orom mar kat.
Ii, va kuaro keknen ruk koma vle ormar vgum ko ngat kirmekon a khap mnam dok, va endruk koma vle ormar vgum o vnek ruk ko ngat kaenpasiker dok, va endruk vgum o vnek ruk ko ngat kaesik ngang dok he kmur mang dok kmim dok kat, va endo kam rum kua serppak hak kam havae mang e Yesus, va endo kam lo smia kol a ngonit va a ngaemik vgum a ngaeha to tok kat. Ii, kuaro keknen ri tgus ngma sir orom dok tok kat kam khenam dok ma mmok te, kua ngaeha tmia mmok ko pum E Nut kalo keik. Ii, mare, kuaro papat va kuaro keknen, ngama kaum ksir orom dok kam khenam kua ngaeha ma mmok te, tgia mmok hak ko pum E Nut kalo keik. Va kuaro papat ruk kam mnor mang E Nut karo rhek, endruk kua ngorsang nma sir kuon malpgem mar, mar kat ngama khenam kua ngaeha ma mmok tok kat. Va kua keknen to kam matnge vgum o mia ngaro kerkeknen ruk ngam kaeharom mar ngang dok, va kua keknen to kam lo tutut kmesik ngang ngar, va kua keknen to kam ya mang o mia tgus ngma khenam dok ma mmok tok kat. Ii, va kua keknen to kam tting mang E Nunu A Totur kmel rengmat kun mnam dok, va kua keknen to kmelongtok mang o mia orom kuaro papat ruk o minar nginma khenam dok ma mmok kat te, kua ngaeha tgia mmok ko pum E Nut kalo keik tok kat. Ii, va kua keknen to kam patter o mia mekam mekam orom kuaro rhek ruk o minar, va kua keknen to kmorim E Nut kmenkrovgem dok orom ka mur serppak mruo nginma khenam kua ngaeha ma mmok tok kat.

Ii, va kom kaeha ngang nguk orom kuaro keknen ruk endruk tok, enang a mhel to nma kar va tomten ko tkol ka mus ko mnam ka miktiek va ka gulie ko mnam ka ksienga he kaus orom min. Ko kom kaeha he kaus orom a knovvur to tkais kmeharom o mia, mar kam pis la mmok ko pum E Nut kalo keik.
Ii, va enangthe o mia ngap sia kpiem dok, i o ktotu pum dok, i o ngap sia kerrereng dok, i o kanprim dok, vanangko kuaro keknen ngam mi kut khenam dok ma mmok tok ge. Lmien te, dok a mi aposel langto, vanangko o mia akuruk ngam gia mon ppiagam dok ge te, dok kom gia kol a ngaeha to endo kuo mang kua gi vok kam ppiak orom. Va akuruk ngam lo si kael ngaro kerok mang dok te, dok a mi aposel langto, vanangko E Nut tel kalo keik mang dok te, dok a mi aposel langto. He kom kaeha kngae va a yor tgi vat pekam dok, vanangko mu vokom dok na, kua ktal ge. Va o vnek ruk o ho vankue ngat si vle kuon mang dok, vanangko ngam lo kaim dok kngam dok e. 10 Ii, lmien te, a mamrung alaut hak nam sia ngae kun mnam dok, vanangko kom ho mi ktua sirei hak mekam mekam mang E Nut ge. Va lmien kat te, o tgoluk ruk mo mmie ngam sia tu hak kim dok, vanangko ko kais kmen E Nut ka gol ka pun to orom e Yesus ngang o mia kavurgem kat ge, mar kam kol kat. Ii, va si nong o tgoluk ruk mo mmie ngang dok kat, vanangko ko her mi kut is orom e Yesus he, gi enangthe en ta ktua vle enang o tgoluk tgus ngang dok.

11 Yu! Muk lKorin, ko her havaeng nguk lmien ma mmok, va ko her mur khenam dok ma mmok orom kua keknen to kam vu kaelongtok mang nguk. 12 Lmien te, kuaro papat ngma kervavle vgum o vnek, vanangko klo mrua hak kmok kim muk mang kua keknen to kmelongtok mang nguk hak. Nove. Parem ko, her muk ruk arhe, muk ruk mut mur hak kmuk kim dok mang mula keknen to kmelongtok mang dok ha. 13 Ii, he ko kaittiegom o rhek ruk endri ngang nguk gi enangthe muma vle te, koles orom muk va dok koma vle te, mu teit to dok. He ekam tok, kua havaeng nguk tete te, mguak koripang dok he mrua khenam mula keknen to kmelongtok mang dok he gia vle enang dok kam kta mokpom kar dok, gi enang ko dok koma khenam kua keknen to kmelongtok mang nguk ma mmok, he nang muk kar dok tgus, mor kmis enang tok.

E Yesus Karo Mia Ngak Or Kam Mokpom Kar Enduk Ngat Lo Kor Mnam Mar Mang E Yesus

14 Vanangko muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar mguak or kam kta mokpom kar endruk ngat lo kor mnam mar mang e Yesus kam lo kta klup engnang ngar kat e. Ekam ko o mia ruk ngam kaeharom o keknen ruk ngta sir ko pum E Nut kalo keik ngat lua maenang kar endruk ngam kaeharom o kerkeknen, he nang muk kam mokpom kar mar e. Nop hak. Va endruk ngakro papat ngta mmok, mar ngat lo is kam mokpom kar endruk ngakro papat ngta slok kat e. Nove. 15 Ii, ta vle gi enang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ko en kat tlo kais kam kaum mang a pat atgiang kar e Bilail to e Seten kat e. Ho mi kut nop hak. Va a mhel to tkor mnam en mang e Yesus te ho lo enang endo tkael ka yaik ngang e Yesus, he nang en kam smia mokpom kar en kat e. Nove. Ta kle ho ktua vle yok ge. 16 Ii, mguak or kam mokpom kar mar tok, kmikkiem gi enang ko E Nut ka maksien kat nam lua vle mang o vrong matpil kam vle kun mnam, he o mia kam kle ktotu pum mar e. Nove. Ii, va mguak or kam mokpom kar endruk ngat lo kor mnam mar mang e Yesus he lua mokpom kar, ekam ko mor tgus ruk ngot kor mnam mor mang en he kmokpom kar, her mor ri arhe E Nut ka maksien to endo ge, endo En tngam ormor, mor kam plong vle kar En ngnik ngnik. Ii, mguak or kam mokpom kar mar kmikkiem E Nut ka tnangal to En mruo thavae orom ko vgum o propet ko ngat ittiegom ka tnangal karo rhek ri te,

“Ngora plong vle ngnik ngnik kun pgegom mar va mar ngara totu pum dok, ko mar ngara vle te, kuaro mia mruo.”
Ngoldaip thavae tok.

17 “He ekam tok, mgua mrua kser muk petgim ngaro kerkeknen hak. Mgua lo kat kais kam vle enang ngar kat e. Mularo keknen ngaka vle ho yok ge, petgim ngartakor. Mguaka vle tok he lo kaehang a tomhel tang to mkor mar ko tlua mmok ko pum kualo keik. To endo yek, ngora tting mang nguk kam vle ko kim dok.” 18 Mguak kaeharom tok, he nang “dok kam vle ngang nguk enang Mu Teit to kom mur kaelongtok mang koles ruk muk, va muk kam vle ngang dok enangthe muk koles ruk lraip lurokol ormuk kat. Ii, Ngoldaip to La Vu Ngaurar Hak thavae tok arhe.”
Copyright information for `SUA