2 Corinthians 7

To kolenar ruk kom vu kaelongtok mang nguk, ekam ko E Nut tel ka tnangal to endo ngang ngor va ngrua mrua kser mor pum nguaro kerkeknen petgim mar hak, ko her mar ruk arhe ngam kaeharom nguaro pkor va nguaro vurkul kam vle lua mmok ko pum E Nut kalo keik. Ii, ngrua mrua kser mor pum nguaro kerkeknen tok, nang kle kolkol ekam E Nut karo keknen mruo, mor kam ho mi kut kaisis tgus kngae ka ngmeang orom karo keknen ruk endruk tok. Ngruak kaeharom tok, ekam ko ngoma totu pum E Nut, he nang mor kam kle ktua vle la mmok hak ko kim kalo keik gi enangthe ngot her parrur orom ka munik he.

E Pol Ta Sirei Mang lKorin Ko Ngat Hortgi He Kta Svil Mang En

Mare, mguak kta khenam mula keknen to kmelongtok mang dok ma mmok he lo kta keyang dok kat ekam ko klo kernonho ngang tang mnam muk e. Va klo kering tang mnam muk karo keknen ruk lyar kat e. Va klo vur krong tang mnam muk ka vorngap kam lol o tgol ekam kat e, enang ko akuruk mnam muk ngma mon ppiagam dok tok. Nove. Pu lmien te, akuruk mnam muk ngat kle va ka krong dok orom o rhek ruk enang tok, vanangko mguak or kam pat te, ko pe gi kaittiek ti kam mon muk orom mularo kerkeknen tok e. Nove. Ko ko hera ktar khavaeng nguk te, kom vu kaelongtok mang nguk ha. Si enangthe nguaka vle kar muk kngae, i o nguak yor kar muk va dok nguak khenam kua keknen to kam vu kaelongtok mang nguk ma mmok orom kua keknen to kam ho lo ksir petgim muk hak. He ekam tok, dok ko ho mi ktua serppak mang nguk te, mguer kta mokpom kar dok ge, va kaelongtok mang dok kat. He koma karmail mang nguk he kanprim muk ko kim o mia akuruk yok kat. He ekam tok, o papat ruk mang nguk tok ngat ho mi kut kaenkrovgem dok hak. Va si o vnek ngam sia pagis kim dok va kome ksei kam sirei mang nguk hak ge, kir kim mar.

Ii, ko tetku mnam a kolkha to kua ngae kpis mMasadonia va kua papat te sei kam vle mang nguk va klo korsang ka vle vop tie ko ko sia ring e Taitus kam kol a re mang nguk, va kua vok tlo vu kongeik e. Ko si mriem mriem ko koma ngae, va kua vok tlo vu kongeik vgum o vnek ruk ngama kirpagis kim dok ko kuaro imuo ruk ngat lo kor mnam mar mang e Yesus ngta vle urkleim dok orom o vnek he kvanker dok orom mar, va vgum o vnek ruk ngma pis kim dok ko kuaro papat ngma kervavle mang nguk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus kat ge. Vanangko E Nut to nam kaenkrovgem o mia ruk o vnek ngam ngae vovoem mar, ther enkrovgem dok orom e Taitus ka ngaeknik ko taol ngte kim dok orom a re to a yar mang nguk. Va E Nut tlo enkrovgem dok orom gi e Taitus ka ngaeknik to ngok kmok tuk e. Nove, E Nut tenkrovgem dok orom muk kat ko mut enkrovgem e Taitus tie ko ta vle ko kmuk kat. Ko ko kol a re langto ko vgum en mang nguk ko thavaeng dok te, mularo pkor ngta kta kael ring dok kam kta vokom dok kat. Va thavaeng dok kat mang nguk ko a mamrung alaut mang dok nam ngae kun mnam muk kat. Va thavaeng dok mang nguk ko mum kaeha lserppak kam tootkol mang dok kim kuaro imuo ruk kun mnam muk kmimim kim o rhek mang dok, va ko muta kta svil kam ngan vgum dok he kat kaeknik mang kuaro rhek kmikkiem mar. To dok, ko kol e Taitus karo rhek ruk endruk mang nguk tok va ko ngae sei kam sirei hak kir kim ko kua sirei mang e Taitus ko teknik ngok kmok.

Vanangko ko ittiegom kua hor ngang nguk tesgun he kuaro rhek ngat si vur kering nguk ko mut mrua mrung nguk vgum mar, vanangko klo vu kosnok mang ko ko ittiek tiok tok e. Lmien te, ko vur kosnok nong ke laut ekam ko ko kol a re mang nguk te, mut mrua koon pum muk vgum kua hor to endo. Vanangko a leep to endo tlo vovoem muk e. Tgi vrua vle nong ke laut ko mut lo hus kam mrua koon pum muk to le kaitgung mula kerkeknen he kat kaeknik ngok kim dok he kta mokpom kre Yesus. He ekam tok, tete kua sirei. Vanangko klua sirei ekam ko ko vur kering nguk ko mut mrua mrung nguk mruo tok e. Nove, kua kle va ksirei ekam ko mut mrua koon pum muk he kat hortgi kmeknik ngok kim dok he kta mokpom kre Yesus. Ii, mut her mrua koon pum muk gi enang ko E Nut mruo tmur kut svil mang nguk kam mrua koon pmuk tok arhe. He enang tok, E Nut ner lo kais kam kering nguk koknaik ekam ko klo ennegiang nguk, nang kle ittiegom kua hor to endo ngang nguk enang tok. 10 Ii, ko a mamrung ka mten to endo vgum ko mut mrua koon pum muk ko pum E Nut kalo keik tok nam kaeharom o mia kam kat kaeknik ngok kim E Nut, kam kta mokpom kar En gi enang tok arhe, he E Nut kam susulgim mar kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar. He ekam tok, kom lo vu kosnok mang ko ko ittiegom kua hor to endo ngang nguk gi enang tok. Vanangko o mia ruk ngam gi mrua koon pum mar ko pum o mia ruk mo mmie ngaro kerok tuk, nang lo mrua koon pum mar mruo ko pum E Nut kalo keik, mar ngara yor, nang kle lo kais hak kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik e. 11 Vanangko, mu vokom muk mruo na. Ko muk mut mrua koon pum muk mruo ko pum E Nut kalo keik he kat kaeknik ngok kim dok he kta mokpom kre Yesus kat. Ii, mut hera kser kim mularo kerkeknen. Va mut ho mi ktua serppak hak kam kta tting mang dok kam sir orom dok he kat kaikkiem kuaro rhek kat. Va muk mruo mut sei kam svil hak kam sirsrim o rhek ruk ko her mon muk ormar. Va mut sei kam kaerer mularo lpetuk hak kim o kerkeknen kat. Va muta kta gor he ktotu pum dok kar E Nut tgus. Va mut sei kmel riring dok kmaol ka ptang nguk. Va muta sei kam svil kam kta mokpom kar dok kat he. Va muta sei kam her gia vle ka nho mkor mulmialaol mruo he te, a mhel to teharom a kerkeknen to endo ngang dok, en nak sisrim ka kerkeknen to teharom ngang dok to le mi ktua kol ka kapnes kat.

Ii, o keknen ruk endri ko mut her eknik ngte kim dok orom mar, ngta khenam muk ma mmok te, mut her mur sisrim muk vgum a vnek to enda ormar he, he tete nong a tutu tang ta vle kun pgegom muk va dok kat e.
12 He ekam tok, tetku ko ko her si ittiek ngang nguk lserppak tok, vanangko ko ittiek va kua papat tlo vle mang a mhel to teharom a kerkeknen to endo ngang dok e. Ii, va tlo vle mang dok kat ko ta kernonho ngang dok kat e. Nove. Ko kle va ittiek ngang nguk, nang muk kam kta hortgi kam kat kaeknik ngte kim dok kam kta mokpom kar dok. He enang tok, mguer kais kam mur khenam muk mruo ma mmok ko pum E Nut kalo keik te, mut mia svil kam kta vat mang dok, he nang muk kam kta kaum kserppak mo nguk orom a papat to tok. 13 Yu, he ekam ko mut mur khenam muk mruo ma mmok tok, va E Nut tho mi ktua kaenkrovgem dok.

Va E Nut tsi ktua kaenkrovgem dok vgum muk tok, vanangko her sim kut vgum e Taitus to kat arhe, va kua vrek ta kle mi ktua hop vgum en kat, ko en te sei kam sirei hak vgum muk kat, ko mut her enkrovgem orom mularo keknen kat.
14 Ii, kua vrek tmi ktua hop ekam ko ko her ktar kanprim muk ngang e Taitus te, mguer mrua khenam muk mruo tok. He ekam tok, kuaro rhek ruk kua kanprim muk orom mar ngang, ngat lo kaeknik ngang dok kngam a leep kuon mang dok e. Vanang kmikkiem enang ko kuaro rhek tgus ruk kom her plong khavaeng nguk orom mar ngta mien, va kuaro rhek ruk ko her kanprim muk ngang e Taitus orom mar, ngat aottam he kpis lmien ormuk tok arhe. 15 He tete, e Taitus ka keknen to kmelongtok mang nguk tho laut kngae kun mnam en, ko nma pat mang nguk ko mut her ngan vgum kuaro rhek ruk vgum en, endruk tengorang nguk ormar kam her gia ngatkal ekam en va sim kael. 16 Yu, ko ngae sei kam sirei hak ko ko ho mi kut serppak mang nguk te, mut mi hortgi kmeknik ngok kim E Nut he kta mokpom kar dok kat.

Copyright information for `SUA