2 Peter 2

E Pita Ta Keknen Mang O Ker Pattermia Ngaro Kerkeknen

Ii, pu lmien te, o Israel ngaro propet ruk tennik ngaro rhek ngat si ottek ekam E Nunu A Totur tok, vanangko lmien kat te, o propet ruk la ppiagar akuruk ngat pis kun pgegom lIsrael kat ge, he ka ppiak kam ktar kpavap orom ngaro rhek mruo ngang ngar kat. Va tok kat, o pattermia ruk la ppiagar akuruk ngata pis tete kun pgegom muk kat, gi enang ngar tok kat. Endri ngat her aol ma mmek mnam muk orom ngartaro papat ruk la ppiagar. He ngara hos kim o mia akuruk ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus ormar kat. Ii, si a papat to mang Ngoldaip to La Vu Ngaurar hak ka yor to tel a ngaekam ekmar orom, va ngam kle ho mia klai mang endo kat. He ekam ko ngma vle tok, ngar mur kait a kapnes kuon mang ngar mruo, he E Nut ner lua hus hak kmen nga kapnes to endo ngang ngar kat e. Ii, ngara vle tok, he le kait o mia kavurgem kat kmikkiem ngaro kerkeknen ruk ngma ngam o leep kuon mang ngaro pkor ormar. He ekam tok, o mia ruk endruk ngara kolkol ekam mar tok, he kaenpgam o mia akuruk kam kerrereng a re to a minar mang e Yesus. Va ekam ko o ker pattermia ri ngam vua gorgor pum lraip va lurokol kam mrua ngam mar mruo ekam ngaro pkor ngaro sing mang ngar kam tmar kmar, va ngar mia mas orom muk he ker patter muk orom ngaro mohoi ruk mar mruo ngat elelik mo malpek, he nang muk kam kle kaikkiem mar pum mar tok. Ngam sia vle tok, vanangko E Nut thera ktar el nga kapnes ngang ngar tennik he, he nga kapnes to endo ta vle kuo mang ngar vop kam paneng ngar tete ge, ko E Nut ner ho lo konit orom nga kapnes to endo hak.

Ii, E Nut ner lo konit orom nga kapnes hak, ko mu vokom na, o ker engyel ruk ngat eharom o kerkeknen tennik, E Nut tlo mnang tang mnam mar hak kam lo kaen a kapnes ngang kat e. Nove! Ther kle va kaenpasiker mar tgus ko mnam a hengor to ogu mLol ku kia paei to a vleir. A mhe to endo, a mhe to a slommok alautar nma vle mnam, he ngar le ka vle ko tok kais mnam a kolkha to E Nut nera momngan kar mar kmen nga kapnes ngang ngar. Ii, va E Nut tlo konit orom a kapnes to ngang endruk tennik mnam a venloot to e Noa nma vle kat e. Ko E Nut tlo mnang o mia ruk ko mnam a venloot to endo kat kam lo kaen a kapnes ngang ngar kat e. Nove! Ko E Nut tmeng a kus ngang ngar ruk ngam lua totu pum En orom ngaro keknen. Va a kus alautar ta pis, va a ye tsovet kmottek he kaem a mmie tgus ka vvuom o mia tgus kngam mar o yoror. Vanang ta nho mang e Noa kar endruk aktiek hori orom alomin kam pet mar petgim a ye. Ko e Noa en a mhel to nma havaeng o mia kmeharom E Nut karo keknen ruk ngta sir ko pum E Nut kalo keik. Va o kernonhor ruk yok tennik, endruk kun mnam alo rengmat ruk e Sodom va e Gomora kat, va E Nut tlo mnang ngar kam lo kaen a kapnes ngang ngar kat e. Nove! Tmi kut ngampaei pum endruk tgus ngam lua totu pum En orom ngaro keknen kam mi kut khenam ngang ngor ruk tete te, En ner mi kaen a kapnes ngang endruk tgus ngam lua totu pum En orom ngaro keknen enang tok. Vanang e Lot, en tuk en a mhel to nma vle mekam mekam orom karo keknen ruk ngat vua sir ko pum E Nut kalo keik kun pgegom endruk ngama kpoot mang E Nut karo pos orom ngaro kerkeknen. E Lot nma vokom mar orom ngaro kerkeknen he ka ngnek mang ngaro kerkeknen ruk kat, he ngaro kerkeknen ruk endruk ngam ho mi ktua vanker ka vrek mnam o kolkhek tgus. Mare, ko ka ngaung nam ho lo kaisis hak ekam o mia ngaro kerkeknen ruk endruk ko en a mhel to karo keknen ngam vua sir hak ko pum E Nut kalo keik. He enang tok, E Nut ta nho mang e Lot kat he kturang kam pet petgim a paei to E Nut tngampaei pmar orom. Mu vokom na, ekam ko o rhek ri mang o mia ruk endruk ngta mien tok, va ta khenam ngang ngor te, Ngoldaip nam smia mnor kam turang o mia ruk ngam sim kut kaikkiem karo keknen kam pet mar petgim ngaro vnek. Va ta khenam kat te, E Nut nam smia mnor kat kam lua tutut mang a kolkha to kam momngan kar endruk ngam lo kaeharom o keknen ruk ngta sir ko pum kalo keik ko tpaneng a kolkha to endo kam pis. Vanang ta kle lo korim mar lhok kam lua marer kmen ngaro kapnes ngang ngar enang tok kat ge. 10 Ii, va o ker pattermia ruk mnam muk, E Nut nera rum nga kapnes ngang ngar ko ngam mrua ngam mar mruo ekam ngaro pkor ngaro svil ruk ngat kernonho hak ko ngam kaenen mar kmeharom o kerkeknen.

Ii, ko ngam vua kpiem o vrong serppak to kle khover mar mruo kam khenam ngartaro serppak mruo. Va si o kool ruk kuo kia gan kat va o mia ruk endruk ngam lua gor hak kam rere pum mar kam kering ngaro mnok kat e.
11 Ii, ngam sia vle tok, vanangko si o engyel ruk ngaro serppak ngat ho mi kut laut hak mang o ker pattermia ruk endruk, va mar ngam lo ktua rere pum o kool ruk o serpgar ruk endruk ko kim E Nut kalo keik kam kering ngaro mnok enang ngar tok e. 12 Lmien te, o engyel ngam lua rere pum o kool tok, vanangko o ker pattermia ruk endruk, ngam her gia kolaspa kam rere pum o vrong serppak ruk ngat lua mmok mang ngar. Ii, he enang tok, ngama vle enang o kangsop ruk nong ngaro papat ngang ngar. Ko ngam gi vrong ngam mar mruo ekam ngaro pkor ngaro vrong svil ruk ngat kernonho. Mare, o kangsop ruk ngam lua non, mar ngat mi ktua vle ngang o mia te, o mia kam gia krus ekmar gi krong ngar kngam mar o yoror. Va o ker pattermia ri kat, ngat gia vle ngang E Nut gi enang o kangsop ruk tok kat, he nang En kam ngam mar o yoror enang tok kat ekam ko ngma rere pum o vrong serppak ruk ngat lua mmok mang ngar.

13 Enang tok, o ker pattermia ri E Nut nera kering ngar kmikkiem enang ko ngata ktar kering o mia ruk tesgun. Ko mar ngam kael ngaro papat te, kam ker sirei orom ngaro kerkeknen ko ma mmok. Ii, mnam o kolkhek ruk muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar mum kael mularo ngorsang kmemik mo kmuk kam khenam te, mum kaelongtok mo nguk, va endri ngam kaum kaemik ko kmuk he ker sirei kmeharom o kerkeknen orom ngaro pkor ko ma mmok ko kim muk tok. He enang tok, ngma ngam a leep alautar kuon mang nguk orom ngaro kerkeknen ruk endruk tok. 14 Ii, ko ngam lua tu kmeharom a kerkeknen to kam vua nonhong lraip lurokol kam vret mar. Ko ngam kaeharom tok ngang endruk ngaro papat ngam lo vua serppak mang kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kmit mar kam vret mar. Ko a keknen to a mhel kam gorgor pum lraip va lurokol kam mrua ngam en mruo ekam ngaro pkor ngaro sing mang ngar kam tmar kim mar tok tottep kun mnam ngaro vurkul hak. Enang tok, ngma vle enang a murgun to orom o vimol ruk E Nut ner ho mi ktua rum kim mar hak. Ii, E Nut nera rum kim mar hak ko 15 ngat her parem karo rhek ruk ngata sir he ka vle enang a mhel to tparem a ngaelaut he kle kaol ksosop he. Ii, ngma sosop to kle kaeharom o kerkeknen, kam sim kut kolkol ekam e Balam to e Baor khal, ko tennik e Balam nma svil mang o mia kmenkim mang ka kerkeknen to na re kaeharom ngang lIsrael. 16 Tpua vle tok, vanangko, e Balam ka dongki mruo, endo a gi ngaemslang to tlo kais kam rere, ther mi ktua rere orom a mi mhel ka ktui he ka psom mang ka kerkeknen to endo. Enang tok, a her gi dongki to endo arhe thera tokim a propet to endo, en kam lo kta kaeha kmikkiem ka mrang to endo kat e.

17 Va o ker pattermia ruk endri kat ngata vle enang a ye ka ton ko a ye ta kauyang ngor ko tlo kta sap ekam e. Va ngta vle enang o varhek ruk ngma kauyang ngor tok kat ko a ngausgi tkovvorik, nang a kus tlo kaerik e. Ii! O ker pattermia ruk endruk ngama vle enang tok, ekam ko ngam vua gu piris kam mrua hover mar mruo orom o tnangal ruk nong ngaro kleim ngang ngar. Enang tok, her mar ruk arhe, E Nut thera ktar kael nga ngaekam to kun mnam a hengor to tho mi kut slok hak ngang ngar, mar kam vle mnam ngnik ngnik. Ii, ngam kaeharom tok kmit o mia ruk ngat re gun kael ngaro yaik ngang o mia ruk ngam kaikkiem o keknen ruk la ppiagar petgim mar, nang lo vua serppak mang e Yesus vop. Ii, ko ngam kait mar orom a kerkeknen to kam gorgor pum lraip lurokol, mar kmikkiem ngaro pkor ngaro svil ruk ngam kaenen mar kmeharom o kerkeknen. 19 Enang tok, o pattermia ruk la ppiagar ruk endruk ngam papanglou kam re kmel a tnangal ngang ngar ruk ngat lo vua serppak vop kam havaeng ngar te, ngat kais kam mrua kser mar pum o pos ruk ngma kurogos mang ngar he ktokim mar kam tmar kim ngaro pkor ngaro svil mruo. O ker pattermia ruk endri ngam si papanglou kam re tok, vanangko her ngaro kerkeknen mruo ruk arhe ngam kle ho mi ktua kurogos mang ngar kserpagam mar ge. He enang tok, ngama tokim mar mruo kam lo kaeharom a keknen tang ko a vu yar tok. Ngma vle tok, ko a ni vrong keknen to napa ngae mi kut sovet kun mnam a mhel tang, va a mhel to enda ta vle ku meorom a keknen to enda ka serppak, ko ta kurogos mang kserpagam.

20 Tesgun o ker pattermia ruk endri ngat hera lol o papat mang Ngoldaip to e Yesus Kristus he, endo tsusulgim mor. He ekam tok, ngaro kerkeknen ruk tesgun ngma kering ngar mo mmie ko ngaro pkor ngaro svil ruk ngat kernonho ngam kaenen mar kmeharom mar tok, o ker pattermia ri ngat her kle ksir pum ngaro kerkeknen ruk endruk he, her vgum ko ngat kor mnam mar mang Ngoldaip to arhe he kmokpom kar. Vanangko tete, ngat her kle kat kaeknik mang o kerkeknen ruk endruk he kta kpom mar kat kam vle ku meorom ngaro serppak ko ngaro kerkeknen ngata kta kurogos mang ngar kir kim mar kat he. He ekam tok, enangthe ngap lo ktar lol o papat ruk mang e Yesus, va E Nut ner lua vanker a kapnes ngang ngar. Vanangko ekam ko ngat her lol o papat ruk o totur mang e Yesus, ko o mia ngat smia papsim mar ormar tesgun, nang koknaik kle kat kael ngaro yaik ngang ngar kam kta vraik petgim E Nut karo rhek ruk ngta sir, va E Nut ner ho mi ktua vanker a kapnes ngang ngar hak. He ekam tok, te vrua ya ngang ngar enangthe nga lua ktar klol o papat ruk mang e Yesus hak. Vanang ther mi kut kernonho hak ngang ngar tete ko ngat lol to kle kael ngaro yaik ngang ngar. 22 Enang tok, alo koka ri ngint pis lmien orom o ker pattermia ri te,

“A vela nam kat kaeknik kmem karo rengtek mruo”
va

“A morek to nam korop ko mye, nam kat kaeknik kam kta muom kat.”
Copyright information for `SUA