2 Timothy 2

E Pol Tkaenserpgam E Timoti Kmel Kalo Keik Ekam E Nut

Yu! Timoti, yindo kua kvam in te, ko hal msim, ekam ko o papat ruk endruk ngta mien tok, va kua havaeng yin te, ngiak sir lserppak hak mang a papat to kam havae mang E Nut ko ther ring ya mang o mia orom e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Va kuaro rhek tgus ruk ye her nganik vgum dok ko pum o mia kavurgem ngaro kerok, ngiak maenik kmelik ko maktiegom o mia akuruk vat, endruk ngar smia ngarngar mang ngar kat, he nang mar kam mi kut is tgus kngae ka ngmeang hak kam le kmaenik kmelik ko maktiegom o mia akuruk vat ko ngak patter o mia ormar tok kat. Mor ruk ngoma patter o mia orom E Nut karo rhek ruk enang tok, ngoma vle enang endruk ngam smia kar va tomten ngang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko ngoma matnge vgum o vokngnes he kaeha ngang ge. Va yin kat, ngiak kaum ka vle enang ngor he kmatnge vgum o vokngnes kmeha ngang en tok kat ge. Ii, ngiaka vle enang endruk ngam smia kar va tomten gi enang ko nong tang mnam mar nam kael kalo keik ekam o tgoluk ruk mkor o vrong mia ku mnok e. Nove. Nam lo kaeharom tok, ekam ko nma svil kmensireim kalaip. He gi enang tok kat, ngiak kaeha ngang e Yesus he ka vle kat enang a mhel to nma khanier, ko nam lo kais kam kir kim klenar he kol a keik to a msasaen kais ko enangthe na smia nho mang en mruo he ka khanier kmikkiem a khanier to endo karo pos. Va gi tok kat, ngiak kaeha ngang e Yesus he ka vle enang a loot kteit, ko ta prongyek ka psek kmeha kun mnam ka loot, ko koknaik her en arhe o mia ngara ktar kaeha mnam ka loot kam kambung orom. Ii, Timoti ngia smia ngangam kmin mang kuaro rhek ruk endri na, he Ngoldaip ner kael yin ma hor mang ngar.

Timoti, ngia pat mang e Yesus Kristus mekam mekam te, her en e Devit kaes to thop petgim ka nnak arhe. Va her gi a knovvur to endo ka sai to koma havaeng o mia orom tok arhe. Ii, va her vgum a knovvur to endo, o mia ngat kol a regesal mang dok. Va ngat si kleng kualo ktiek va kualo nhar kmenpasiker dok mo ma hengor ta, enangthe dok a ker mhel to ther kpoot mang o pos. Ngat eharom ngang dok tok, kam kser dok kam lo kta havaeng o mia mang a knovvur to endo. Vanangko E Nut karo rhek ruk endruk, o mia ngat lo is hak kam kserik, mar kam lua senkir kngae e. 10 He ekam tok, koma matnge vgum o vnek tgus hak, her mi kut mang o vrong mia ruk E Nut tmur el mar kam vle ngang En mruo, mar kam kle klol karo rhek ruk endruk he kor mnam mar mang e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, nang E Nut kam kle ksusulgim mar kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar ko mnam ka yammok.

11 O rhek ri o minar mang e Yesus, mar ngaro kleim, mor kam ngarngar mang ngar lserppak, ko ngta vle ti te:

Ekam ko ngot her mur kaen mor mruo ngang e Yesus, he en thera kser nguaro pkor ngaro svil ngaro serppak ruk tesgun ngma kapom mor, mar kam yor kun mnam mor gi enang ko en tyor tok kat, va ngota serppak mang a papat to kat te, ngrer mia hop petgim nguaro nnak kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim en ngnik ngnik tok kat. Va enangthe ngopa matnge vgum o vnek ruk en mruo tlol, va nguaro tavgo ngara komor o mia gi enang ko ka tavgo nma komor o mia, tgus tok kat. Va enangthe ngopa klai mang, va en ner mia klai mang ngor gi enang tok kat. Va enangthe ngop si mrua kser nguaro papat ruk kmor mnam mor mang kam lo kta mokpom kar, vanangko en ner lua kser karo papat ruk mang ngor e, vanang ner kle mia serppak kam mokpom kar mor ge. Ko en tlo is hak kam hortgi kam klai mang karo keknen mruo e.

E Nut Kalkayie To En Nma Sirei Mang

14 Timoti, ngiak or kam tu kmel pat kim o mia mekam mekam mang o papat ruk endruk. Va ngiak kle kaengorang ngar ko pum E Nut kalo keik mang o keknen ri kat te, ngak or kam mo maen o rhek mang o gi vrong rhek ngo vgondik, ko a keknen to endo, nong ka kleim ngang hak ko pum E Nut kalo keik e. Nove, a keknen to endo nam kle va gia kering o mia ruk ngam kael ngaro rela kam nganik. 15 Va ngiak kaegom ilaro serppak hak kmel yin mruo ngang E Nut, yin kam sim kaeha ngang En he ka vle te, kalkayie to En nma sirei mang. He ipa vle tok, va o mia ngar lo kais hak kam ngam a leep kuon mang yin, ko im sim kut kaikkiem E Nut karo rhek ruk o minar kam keknen ngang ngar kam sisrim mar ormar tok. 16 Ii, va yin mruo kat, ngiak or kmel ila gu kun mnam a keknen to kam gi vrong rere orom o papat ruk nong ngaro kleim ngang ngar ko pum E Nut kalo keik kat e. Ii, ngiak or tok, ekam ko o mia ruk ngam mrua ngam mar mruo ekam a keknen to endo, a keknen to endo nam gia kaenpgam mar mekam mekam kngae ge kam lua kolkol ekam E Nut e. 17 Ii, ko ngaro rhek ruk la ppiagar ruk endruk ko ngma patter o mia ormar, ngara ses kngae ko kim o mia, gi enang a yor to kuo mang a mhel ka vok nma ses kngae tok kat. He alo mhel aloruk kun mnam mar ruk ngam gi vrong rere kam patter o mia orom o papat ruk nong ngaro kleim ngang ngar ko pum E Nut kalo keik, her e Haiminias kre Piletus arhe. 18 Ennginduk ngint her vraik petgim o papat ruk o minar, endruk kmor mnam min mang e Yesus he kmokpom kar, he vrong kaolol orom o papat akuruk yok, ko nginma rere ormar. Ii, ko nginma havae te, E Nut ther hover o yoror tgus he. Nginma havae tok, he kering o mia akuruk ngaro papat hak ruk kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar tok arhe. 19 Nginm pua kaolol orom o papat akuruk yok enang tok, vanangko E Nut tsim sirim ka ngaomevek mruo ge kuon malpgem ka pun to orom karo rhek ruk o minar. Ko tho sim kut papuntom mar hak, he nang ka ngaomevek kam sir kserppak hak kuon malpgem mar kam ngarngar mang ngar. Ko E Nut tittiegom karo rhek ri ko pum ka ngaomevek ka pun kam mon mar ngang En mruo te, “E Nut mruo ta mnor mang karo mia mruo,” va “Endruk tgus ngat mrua havae kmar mruo te, Ngaldaip to En, ngak kaitgung ngaro kerkeknen.”

20 Ii, ngiak kaen yin mruo la mmok ngang E Nut kmeha ngang, kmikkiem gi enang ko a rek kteit nam kael karo kolhi ruk tvua ring ya mang ngar kun mnam ka rek ko ngat vua mmok petgim endruk tlo vua ring ya mang ngar ko tok kat. Ii, va endruk tvua ring mang ngar ko ngat vua mmok, a rek kteit nam kaelik mang o reha ruk laol, nang korim endruk tlo vua ring ya mang ngar ko ngat lua mmok, he nang mar kam gia vavle mang o gi vrong reha yok. 21 He kmikkiem gi enang tok, enangthe a mhel napa vle la mmok ko nap korim o kerkeknen ruk ngat lua mmok petgim, va Ngoldaip ner vua ring ya mang kat, gi enang ko a rek kteit tring ya mang karo kolhi ko ngata mmok tok kat. He enang tok, a mhel to endo ner mi kut kais hak, he Ngoldaip kmel karo gi vrong reha ruk laol ko maktiegom, en kmeharom mar ko mar lgi yar. Ii, ner kais kmeharom E Nut karo reha ruk laol tok, ekam ko tsim kut kaen en mruo la mmok ngang E Nut orom karo keknen ruk ngat vua mmok tok.

22 He ekam tok, Timoti ngia mrua ksir pum o gi vrong kerkeknen ruk ngam kaenen o ngnes kmeharom mar. Ii, ngia mrua ksir pum mar tok, nang kle va gi kael ilalo keik mang o keknen ruk ngta sir ko pum E Nut kalo keik, va a keknen to kmor mnam yin mang e Yesus he kmokpom kar, va a keknen to kmelongtok mang o mia, va a keknen to ila vrek kmongeik kat. Ii, ngiak kaum kar o mia tgus ruk ngama vle pum a keknen to kam kap kim E Nut mekam mekam orom ngaro vurkul ruk ngta mmok kam susulgim mar. 23 Ii, ngiaka vle tok, he kngae lo kat kael ila gu kun mnam o rhek ruk nong ngaro kleim ngang ngar ko pum E Nut kalo keik, endruk ngam kottek ko mkor o mia ruk nong ngaro lpetuk ngang ngar ko ngam gi vrong khohoverik. Ngior kmel ila gu kun mnam o rhek ruk tok, ekam ko yin mruo ye her mnor mang ngar te, ngam gia hover a mokrur kun pgegom o mia. 24 He ekam ko E Nut kalkayie to yin, va ngiak or hak kam vle orom a mokrur e. Ko E Nut kalkayie nak kle va ka vle te, a sim re ko kim o mia, va na sim kut kais orom o papat kam patter o mia, va na gia vle vgum oni kerkeknen ruk o mia ngam kaeharom mar ngang, nang lo kaesik ngang ngar pum mar. 25 Ii, va endruk ngma sir kim, en nak kok mia kekenang ngar kam sisrim mar. Nak kekenang ngar tok, he ka nho mkor E Nut mruo kam krong ngaro vurkul, he nang ngaro papat kam kle kat kaeknik kun mnam mar, mar kam hortgi petgim ngaro kerkeknen. He enang tok, E Nut tkais kam ktong ngar kam mnor mang karo papat mruo ruk o minar. To endo yek, E Nut na her kais kam hong ngar pum e Seten ka keik to ngat ru pum ko ta kpom mar kserpagam mar, mar kam mi kut kaeharom ktaro reha ruk ta svil mar kmeharom mar ngang.

Copyright information for `SUA