2 Timothy 3

Koknaik O Mia Ngar Mia Vle Kun Mnam A Kernonhommok

Vanangko Timoti, ngia smia mmok mang a papat ta na te: Mnam o kolkhek ruk ngak konner mang a kolkha to a kser kim, o mia ngara vle kun mnam a ho mi kut kernonhommok hak. Ko o mia ngar gi kaelongtok mang ngar mruo tuk, he vua ring mnam mar mruo mang a kre alaut, va ngar gia re kre mang ngar mruo kam gi mrua hover mar mruo, vanang kle krere ka kpiem o mia akuruk yok. Va ngar gia kerngnek vgum ngaortek kar ngaornek, va ngar gi kael ngaro yaik ngang endruk ngma turang ngar, va ka vle orom o kerkeknen ruk ngam lua totu pum E Nut ormar kat. Ii, va ngar lo kat kaelongtok mang o mia, he lua lol o mia ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he lua kikiangae mang ngar, nang kle krere pum o mia akuruk kam kering ngaro mnok. Va ngar lo smia toot mang ngaro pkor, va ngar gia sovet hak kam kol a regesal mang o mia, va ngar lo kat kael riring o tgoluk ruk lyar kat e. Ii, va ngara hortgi mang nglenar mruo, va ngara kolaspa kmeharom o kerkeknen, va ngar mrua per orom mar mruo. Ii, enang tok, ngar gia svil hak kmeharom o keknen ruk kam gi mrua kaensireim mar mruo ormar, vanang kle korim o keknen ruk kmensireim E Nut ormar. Va ngar gia rere orom ngaro gi ngnorok kat te, ngat kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar, vanang ngaro keknen ngar kle mi ktua kaolol yok ge. Ko ngaro keknen ngar gia khenam mar ma mmok te, E Nut ka serppak tlo hortgem mar e. He ekam tok, o mia ruk endri ngiak or kmel ila gu kun mnam mar hak.

Ko her o mia nga pun to arhe akuruk mnam mar ngat elha tete kam mas orom ikelkhengol ruk ngam lo hus kmongeik vgum o kerkeknen. Ko ikelkhengol ri ngam gi vrong ngam mar mruo ekam o vrong kerkeknen ko ngam vua ring mnam mar mruo mang ngar ko ngam kaenen mar kmeharom mar. To ngam her gia vle orom a leep a ho laut hak pum ngaro kerkeknen kavurgem ruk endruk. Ii, ikelkhengol ri ngam pua sovet kmelongtok mang kam vongnek kim o vrong papat ngo mamten ngo mamten he klol ko mkor o gi vrong mia ruk enang endruk, vanangko ngaro papat ngam ngae ho lo kais hak, mar kam kol E Nut ka papat to a minar hak. Ii, o mia ruk endruk ngma mas orom ikelkhengol ruk endri ko ngma vle tok, he ngma vaik kottek ma mmek mnam ngaro rektor he kaim mar orom ngaro rhek ruk la ppiagar. Mare, o mia ruk endri, ngat kaenang alo mhel ruk e Yannes kre Yambres ko tennik nginta sir kim e Moses. Ko endri tete ngaro papat ngta tu tok kat va endri ngta sir kim a re to a minar mang e Yesus orom ngaro papat ruk ngta tu tok. He ekam tok, mar o mia ruk tok, ngaro papat ruk kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, ngat ngae ho nong kero kleim ngang ngar ko pum E Nut kalo keik hak tok kat arhe. Vanangko tevanie kmanker o mia ruk endri, ngara ngae khogen orom ngaro kerkeknen ruk tok? Ho mi kut nop hak. Ko ngar gi kaenang alo mhel ruk e Yannes kre Yambres tok kat, ko nginaro kerkeknen ngat el min ma mmok te, min nginalo lpek nginta tok. He enang tok, o mia ruk endri ngar kaenang ngin tok kat arhe, ko ngaro kerkeknen ruk endruk ngar kael mar ma mmok tok kat te, ngaro lpetuk ngta tok gi enang ennginduk tok kat arhe.

E Pol Tkongor O Rhek Kmenserpgam E Timoti

10 Vanangko yin Timoti ye her mi kut vle yok gi, ko yin ima kolkol ekam dok, ko yi her ngan vgum dok he sim kut kaikkiem kuaro rhek ruk koma patter o mia orom mar. Va ima vokom kua ngorsang to tkut kaikkiem o rhek ruk endruk, va ima mnor mang kuaro reha nga pun msim. Ii, va im mrua vokom dok orom kua keknen to kmor mnam dok mang e Yesus he kmokpom kar kat, va kua keknen to kmor kam tutut kmesik ngang o mia, va kua keknen to kmelongtok mang o mia, va kua keknen to ko koma matnge vgum oni vnek ruk ngma kirpagis kim dok kat, nang kle kaeharom E Nut karo reha ge. 11 Mare, va im mur vokom o mia orom dok ko ngma kol a regesal mang dok ko mAntiok, ko mAikoniam va ko mListra, va ko koma kerkolkol vgum mar ko ngat el o vokngnes ngo mamten ngang dok. Ii, si o vrong vokngnes ruk endruk ko ngat kirpagis kim dok, vanangko koma matnge vgum mar kmeharom E Nut karo reha ge, he enang tok Ngoldaip tsulgim dok khong dok pum mar tgus. 12 Kua mien ha, ko endruk tgus ngat kor mnam mar mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar va ka svil kam sim kut kaelel kmar mruo mang E Nut karo rhek ruk o minar kmikkiem mar, va o mia ngar mia kol a regesal mang ngar tok arhe. 13 Ii, muk mguera vle tok, vanangko o pattermia ruk la ppiagar kar ngarlenar ruk orom ngaro kerkeknen ruk ngtel rengmat kun mnam mar ngar kle kngae ho mi ktua kernonho hak kir kim ngaro kerkeknen ruk ngam kaeharom mar tesgun, ko ngam kok mia mas orom o mia kam vraik orom mar tok. Va o mia akuruk yok ngar mrua kauyang ngar tok kat. 14 Si enangthe ngak ngae ka vle enang tok, vanangko yin e Timoti ngia kle va sim ktua ngarngar mang o papat ruk ye her kut lol ko mkor itaro mia mruo ko ye smia mnor mang ngaro keknen ruk lyar, endruk ngat pavloum yin orom mar, va im vua serppak mang ngar kmikkiem mar mekam mekam. 15 Ii, ngiak ngarngar mang o papat ruk endruk tok, ekam ko kmelha tiok, ko yin a gi kalyie vop, kngae kais mang tete, ye ngae sim kut lol o papat ruk endruk mang o rhek ruk ngat ittiegom mar kun mnam E Nut Ka Meer To A Totur. Ii, her E Nut karo rhek ruk endri arhe ngat kais kmen o papat ruk laol ngang in, endruk mang E Nut kam sulgim yin vgum mar ko ye kor mnam yin mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. 16 Mare, ko E Nut karo rhek tgus ruk ngat ittiegom mar kun mnam Ka Meer, mar tgus ngat pis ekam En, gi enangko En mruo tmur rere orom mar vgum o mia. He ekam tok, karo rhek ruk endruk tgus, a mhel tkais kam patter o mia ormar, va kam psom o mia ormar, va kam sisrim o mia pum ngaro kerkeknen ormar, va kmelkim o mia ormar mang o keknen ruk ngta vle lsir ko pum E Nut kalo keik. 17 E Nut karo rhek ngat kais kmeharom kalngunes kam vle tok, he nang mar kam ho mi kut kais tgus ka ngmeang hak vgum karo rhek ruk endruk, he nang mar kam gia toot ka vle kmeharom oni reha ruk lyar E Nut na kaelik ko maktiegom mar.

Copyright information for `SUA