Acts 15

E Yesus Ka Ngaomevek To Ko mYerusalem Ngar Ke Murgun Ta Kaum

Kam ngae, to o Yuda akuruk ngat ottek kuon mYerusalem kun mnam a mhe to e Yudea he ka grung kpis ko mAntiok. Endruk endri ngama kerpatter e Yesus ka ngaomevek ruk o vrong rhek ko tok te, “Enangthe mgua lo kaikkiem ngorta keknen to kam paam lurokol, endo e Moses nma patter mor mang, va E Nut tlo is hak kam sulgim muk kam lol mularo kerkeknen patgiang ngaiting, he nang muk kam vle la mmok ko pum kalo keik e.” O rhek ri ngat ho mi kut kael vrek kiin ngang e Pol kre Barnabas to ngint kaelha kam mo maen o rhek kar mar mang a papat to endo. Kam ngae, to e Yesus ka ngaomevek ko mAntiok ngat mon e Pol kre Barnabas va nginlenar akuruk kun mnam a ngaomevek to endo kmeknik ngoguon mYerusalem kam srim a vnek to endo ko kim o aposel ko ngma nho mang ngar tgus.

To ngat kael ngaro singni kuo mang ngar to her kael mar ko va ngaelaut mar kam ngae. Ngat kaelpun kvaik kottek mnam o rengmat ruk kun mnam alo mhe ruk e Ponisia va e Samaria kmelha khavaeng o mia mang o vrong rhek ko ngat hortgi he kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar. Ngata havaeng ngar tok, to endruk ngta mokpom kre Yesus ko mPonisia va mSamaria ngata sirei mang ngaro rhek. Ngta ngae to kpis ko mYerusalem to e Yesus ka ngaomevek va o aposel ruk ngma nho mang ngar ko tok ngata vle he kunngir kim mar tie ko ngata pis. To ko tok mYerusalem e Pol mar ngata havaeng ngar mang o tgoluk tgus ruk E Nut teharom mar ko maktiegom mar ngang o vrong rhek.

Ngata havaeng ngar mang o vrong rhek tok knop, to o Yuda nga kha langto endo, ngma mon te, o Parisiau, akuruk mnam mar ngta vle ko kat. Endri ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat. Ngat hop ku to khavae te, “O-o, o vrong rhek nga mi kut kaikkiem e Moses karo pos kat, he o mia ngak paam mar kat ha!”

To o aposel kar endruk ngma nho mang e Yesus ka ngaomevek ko tok ngta kle kaum to krere mang a papat to endo. Ngata mo ngormar orom o rhek ngogut ngte kam ngae, to e Pita ta le ktua hop ksir to krere malpgem mar kam havaeng ngar te, “Kolenar, muta mnor te, tiok E Nut tel ka papat kmel karo papat mang o vrong rhek kat. He ekam tok, tmur kael dok mruo kam havaeng o vrong rhek mang a rere to mang a knovvur to orom e Seten ko e Yesus tkir kim he mar kmor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat. Ii, E Nut nma mnor mang o mia tgus ngaro papat, he ekam tok, ta mnor mang o vrong rhek ngaro papat ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus ormar kat. He her vgum ngaro papat ruk tok E Nut ta le ka khenam te, ta ngatkal ngang o vrong rhek orom E Nunu A Totur ko ten ngang ngar gi enang ko ta khenam te, ta ngatkal ngang ngor gi enang tok kat. He kmikkiem enang tok, E Nut tlua mommen o vrong rhek petgim mor o Yuda e, mar kam gia vle kniting e. Nove! Ko ta kle klol o vrong rhek ngaro kerkeknen patgiang ngaiting kam momgol ngaro ngaongtok tok, ekam ko ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar, gi enang ko tlol mor o Yuda nguaro kerkeknen patgiang ngaiting tok kat he kmomgol nguaro ngaongtok gi enang tok kat. 10 To tete, kman ko mut kaegom E Nut kam tolpum o vrong rhek orom mor o Yuda nguaro pos, mar kmegom kam mrua sulgim mar mruo vgum o pos ruk endruk ko nga sim kut kaikkiem mar. Ko mor va si ngorores kat ngot ho lo is hak kam mrua sulgim mor mruo vgum mar ko ngot sim kut kaikkiem mar kat e. 11 Mu or kmeharom tok, ekam ko mor o Yuda ri ngom kor mnam mor mang Ngoldaip to e Yesus te, en tuk kam sulgim mor o Yuda ekam ko ta mrung ngor, gi enang ko ta mrung o vrong rhek he ksulgim mar gi enang tok kat.”

12 E Pita ta rere knop, to e Barnabas kre Pol ngint kle khop ksir kaelha kam havaeng ngar mang o ngaelmir ruk lserpgue va o reha ruk ngma sor kmar, endruk E Nut teharom mar kun pgegom o vrong rhek ko maktiegom min. Nginta rere va Ngar Ke Murgun to tgus tgia vle ma vatimmok kam vongnek kim min. 13 Nginta rere knop, to e Yems ta kle khop ku vat to le khavae te, “Kolenar mgua ngan kuaro rhek kat na. 14 E Saimon to e Pita ther keknen ngang ngor tete ta mang E Nut ko tkaelhapum kam khenam ka svil to mang o vrong rhek kat kam ngatkal ngang ngar ko ta vaeng akuruk mnam mar petgim nglenar, mar kam vle ngang En mruo te, karo mia mruo ruk mar kat. 15 Ii, va o propet ngaro rhek kat ngata ngae rkieng a papat to endo ko ngata ktar kpavap mang o vrong rhek tok te,

16 ‘E Devit ka ngausie ta vle enang a lgeik to ta re kam het ko tete ka ngausie ka serppak tre kam nop he. Vanangko koknaik, ngor kaeknik he kaengaer ka ngausie kam ngamkhor kar mar. Ii, ka serppak tre kam nop knop hak ko mar lgititge tete. Vanangko koknaik ngor kta hover karo valngneik kmeharom mar kam kta khor kat. 17 Ngor kaengaer ka ngausie kam ngamkhor kar mar tok, mar ruk o gititge kam mrua kaenenker orom mar kam riring Ngoldaip he kpis mang. Va si o vrong rhek tgus kat, mar kam mrua kaenenker orom mar kat kam riring Ngoldaip he kpis mang kat, mar kat kam mokpom kar. Ii, Ngoldaip ta re tok, ko her En arhe tre kmeharom o reha ri, 18 endruk en mruo te mrua ktar kpavap mang ngar tennik.’
19 He kmikkiem o propet ngaro rhek ruk endruk tok, dok mruo kua pat te, o vrong rhek ruk ngat re kam hortgi ngok kim E Nut kam mokpom kar, ngot lo is kam tolpum mar orom a vnek ta, he a vnek kam karrai ngang ngar kam hortgi ngok kim E Nut e. Nove! 20 Ngruak kle va kaittiegom a hor tang ngang ngar kam gia havaeng ngar kam lo gi vrong kaem o ngaemslang ruk ngat lo vua mmok ko pum E Nut kalo keik ekam ko o mia ngam kaenik ngang ngaro Nut ruk la ppiagar. Va ngruak havaeng ngar kat mang kam lo kaem o ngaemslang ruk ngta rgom mar ko ngaro gidiel ngat gia vle kmar vop. Va ngruak havaeng ngar kmorim a kerkeknen to kam mo vret mar kat. 21 Ngrua gia havaeng o vrong rhek enang tok, kam gi kael pat kim mar mang e Moses karo pos ruk endruk ekam ko tennik kam ngae kais mang tete mor o Yuda ngoma havae mang ngar mo Sabat tgus kun mnam ngortaro rektor ruk kam rere mnam mar. Va si tete vop ngoma havae mang ngar kat.”

E Yesus Ka Ngaomevek Ngar Ke Murgun Ngat Kaittiegom Ka Hor To Ngang O Vrong Rhek

22 Ngat srim o rhek tok knop, to o aposel kar e Yesus ka ngaomevek tgus to ko mYerusalem va endruk ngta nho mang ngar ngata lgem o rhek kam mon alo mhel alomin mnam mar mruo kmikkiem e Pol kre Barnabas kmeknik ngogu mAntiok. To ngata mon e Yudas, endo ngma mon kat te, e Barsabas, va e Silas ko min o mia kun mnam e Yesus ka ngaomevek ko tok ngma nho orom min. 23 Ngat mon min kmeknik ngogu mAntiok orom a hor ta, ko ngat ittiegom te:

Vae, muk ruk o vrong rhek ko mAntiok va si muk tgus ruk ko mnam alo mhe ruk e Siria va e Silisia kat, muk ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. A hor ta, tottek ekam mor o aposel kar endruk ngta nho mang e Yesus ka ngaomevek. Mor muornopeik ruk ngota mokpom kar e Yesus kar muk. Ngot kaen ngua mamrung ngang nguk he.
24 Ngota pis mo kmuk orom ngua hor ta ekam ko ngota ngnek mang a valngan langto kun mnam e Yesus ka ngaomevek ko tottek kun mnam mor ruk o Yuda mruo ko ngta ngae ngok kmuk he kaegom kam vraik ormuk, ko ngata kering mularo papat orom ngaro mur rhek mruo. Vanang mor ngot lo tting mang ngar orom ngaro papat e. Nove! 25 Enang tok, mor tgus ngot her kaum mang a pat atgiang, endo kam mon alo mhel ruk enngindi orom a hor ta he kmeng ngin kmikkiem e Barnabas kre Pol ngok kmuk. Ngolua msim ri e Barnabas kre Pol, ko 26 min alo mhel ruk nginm vua sovet kam mur kael min mo kernonhommok kmeha ngang Ngoldaip e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen. Va si ekam ko o mia ngam re kmim min ekam tok va nginm kaeha ge. 27 Va mor kar E Nunu A Totur ngota tting mang o gi papat ri tuk, endruk ngot kaittiegom mar mo ngang nguk, nang ngot lo kais kmen vokngnes ngang nguk orom o vnek akor kuo malpgem o papat ri e, mar kam karrai ngang nguk kam hortgi ngok kim E Nut kam le kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar. He enang tok, ngot her mon e Yudas kre Silas to kmeng ngin kmikkiem e Pol kre Barnabas kmenserpgam nguaro rhek ngang nguk orom ngina lo gu mruo mang o tgoluk ruk endri mguak kaikkiem mar, ko ngot kaittiegom mar moti ngang nguk tete te: 29 Mgua lo kaem o ngaemslang ruk ngat lo vua mmok ko pum E Nut kalo keik ekam ko o mia ngata nngiar ngang ngaro Nut ruk la ppiagar ormar. Va mgua lo kaem o ngaemslang ruk ngta rgom mar ko ngaro gidiel ngat gia vle kmar vop. Va mguak korim a kerkeknen to kam mo vret muk kat. He enangthe mgua korim o keknen ri, va mguera vle lya. Yu! Nop he. Nguaro rhek ngat hera tu ko he.
30 Ngat ittiegom a hor to endo to her kaen ngang e Yudas kre Silas. To kopekam ko e Yesus ka ngaomevek to ko tok mYerusalem ngat kael ngaro singni kuo mang ngar tgus, ngta kaum kngae he ka grung kam ngae ngogu mAntiok.

Ngat pis, to kaum e Yesus ka ngaomevek tgus ko tok, to ngint le kael a hor maktiegom mar.
31 lAntiok ngata him a hor to endo, to ngata sirei mang ekam ko o rhek ruk endruk ngat kaenserpgam mar. 32 Va e Yudas kre Silas min alo propet aloruk kat gi, ngint kaenkrovgem mar orom nginaro rhek vang kmenserpgam mar tok kat. 33 Nginta vle lhok ko kmar to re kam ngae va e Yesus ka ngaomevek to ko tok thera kunngir kim min kmel vrek longeik ngang ngin to le kael min ko va ngaelaut, min kmeknik ngoguon mYerusalem ngok kim endruk ngat meng ngar tesgun. 34 [Vanangko e Silas te vrua pat te, kam vrua vle ko tok kmar na.] 35 Va e Pol kre Barnabas ngint hera vle ko tok ko mAntiok kat he mar kar o mia ngarlavurgem ngata patter o mia va khavaeng ngar mang Ngoldaip karo rhek.

E Pol Ta Mommenik Petgim E Barnabas

36 To koknaik ko pekam o kolkhek akuruk ngat nop, e Pol thavaeng e Barnabas te, “So muo mo eknik ngoguon mnam o rengmat laol tgus ruk mota ktar havae mnam mar, muo kam kneng e Yesus kakro ngaomevek ruk mot havaeng ngar mang Ngoldaip karo rhek. Moak kaeknik tok, ekam ko kua svil kam mnor mang ngar te, ngaro papat ruk mang e Yesus ngta vle nngia.” 37 Va e Barnabas tre kvaeng e Yoanes to ngma mon kat te, e Mak, en kmikkiem min kat, 38 vanangko e Pol ta pat te, tlua ya en kmikkiem min kat e, ekam ko tesgun e Mak ta ksir petgim mar ko mPampilia he kngorpok, nang lo kat kaikkiem min kmeha kar min kat e. 39 Ii, e Pol kre Barnabas nginte mo sovet mo kmin kam mus kais ko ngint hera mommenik petgim min. To e Barnabas ta vaeng e Mak to nginta kar mnam a langail to kngae ngogut mSaipras, 40 nang e Pol ta ktua vaeng e Silas. To e Yesus ka ngaomevek to ko tok mAntiok tkael e Pol min ko maktiegom Ngoldaip ka mamrung, to ngint hera ngae kparem mar. 41 To e Pol kre Silas ngint her kaeknik to kaelpun kvaik kottek kun mnam alo mhe ruk e Siria va e Silisia kmenserpgam e Yesus kakro ngaomevek ruk ko tok.

Copyright information for `SUA