Acts 18

E Pol Ka Ngaeha To Ko mKorin

To e Pol ta parem a rengmat to e Aten, to hera ngae mKorin. Ta pis ko tok va ting kim a Yuda langto nkong mPontus, endo ka munik e Akila. En kar ktavlom e Prisila ngint gnua pis ko mKorin ko ngint ngorpogom a mhe to e Itali ekam ko lRom ngalaip to e Klodias ta likim o Yuda tgus ko mnam a mhe to endo he. To mnam a kolkha langto ko e Pol ta ngae kam ptang ngin va ther gi kut ngaerkieng kat ko lomevek ri nginma kpom a ngaeha to kam vatvat o it kmeharom o rektor orom mar kat, gi enang ko en nam kaeharom mar tok kat. To ekam tok, ther gia vle ko kmin he kaeha kar min kat. Nang mnam o Sabat tgus nma vaik kun mnam o Yuda ngarta rek to kam rere mnam he ka vle ko kim o Yuda kar o vrong rhek ruk ngta kpom o Yuda ngaro keknen he ktotu pum E Nut ormar. Nma vaik tok, he kmokokhei kar mar kmel mar ma mmok kmegom kam rere mnam mar mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen.

Kam ngae, to tie ko e Silas kre Timoti ngint ottek mMasadonia he kpuknim e Pol ko tok mKorin, e Pol ther le gia tagur pum a ngaeha to kam patter o Yuda mang e Yesus ko tok mnam ngarta rek to kam rere mnam kam khenam ma mmok te, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, her e Yesus to arhe. Vanangko tie ko o Yuda ngalmialaol ngta sir kim e Pol he kerrereng, e Pol ta rpem a ngaor kuon mang ka yet, kam khenam ngang ngar te, thera tu kam pis ko kmar he, nang E Nut kmen a kapnes ngang ngar koknaik. Ta rpem a ngaor kuon mang ka yet tok, va kreng ngar kat te, “Mut lo is hak kam mon dok orom mularo gidiel e. Nove, muk mula ngaeha orom muk mruo mo he. He kmelha tete kua ngaeha to orom muk ta nop he, he ngor mi ktua parem muk hak, nang kle ka khen o vrong rhek kam polger o rhek ngang ngar vat.”

E Pol ta re tok, to hera parem mar ko tok mnam o Yuda ngarta rek to kam rere mnam, to le kngae ka vle katter o mia ngok mnam a rek to yok gi to mkor e Titius Yastus ko ta vle ko rkieng o Yuda ngarta rek to kam rere mnam to endo. E Titius Yastus en a vrong rhek langto ta kpom o Yuda ngaro keknen he ktotu pum E Nut orom mar. To ko tok mKorin mo kolkhek tgus o mia kavurgem ngat le kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar to le kol a parrur orom E Nut ka munik. Va si kat a mhel langto mnam endruk ngata nho va ka ktar mang o mia kun mnam o Yuda ngarta rek ko rkieng tok, ka munik e Krispus, en kar ka valngan tgus ngat kor mnam mar mang Ngoldaip to le kol a parrur orom E Nut ka munik kat.

Ii, mnam a segain langto Ngoldaip tngam tmik kim e Pol he kreng te, “Yin ge, ngior kam gor! Ngia kaeharom a ngaeha to im kaeharom ge. Ngiak or kam ksir kam tu kam rere e. Ngiak rere kam ngae gi, ekam ko o mia kavurgem ruk ngta vle mo mnam a rengmat to enda ngar kor mnam mar mang dok. He nop a mhel tang tlo kais kam prik mang yin kmim yin he kering yin hak ekam ko kua vle kar yin.” 11 To kmikkiem enang tok, e Pol ther gia vle ko tok, kais ma pnes atgiang va ka mhe he her gia patter o mia mang E Nut karo rhek.

12 Vanang mnam a venloot to lRom ngalaip kalkayie to e Galio ta nho mang a mmie ka mhe to e Akaia, o Yuda ngalmialaol ngta kaum ksir kim e Pol orom a pat atgiang, endo kam kpom he ka srim ko pum o mia ngaro kerok kun mnam a rek to kam vongnek kim o rhek mnam. 13 Ngat hera pis orom kun mnam a rek to endo ko tok, to kenker e Pol ko kim e Galio orom a re to te, “A mhel to enda tpis gia rere mnam o mia, mar kam totu pum E Nut kmikkiem o keknen ruk ngat lo vua sir kun mnam mor o Yuda nguaro pos.”

14 To e Pol tre kmoripang ngar, vanang e Galio ther gia kser kim kmekon ngang o Yuda ruk te, “Kun mnam dok kua pat te, ko kais kam vle kvongnek kim mularo rhek ruk muta kenker a mhel to enda orom mar, enangthe napa kpoot mang mor lRom nguaro pos, gi tang ko tlaut i o tang ko kemilaut kat. 15 Vanangko muk o Yuda mut gia mo maen o rhek mang o gi papat, o gi mnok va mang nguk o Yuda mutaro mur pos mruo ge. He ekam tok, muk mula ngaeha orom a mhel to endo. Muk mruo mguak sisrim a vnek to enda. Vanang dok, klo kais kam vle he kvongnek kim o rhek ruk enang endri e.” 16 E Galio ta re tok, to hera reng endruk ngma kar va tomten kam likim o Yuda ko mnam a rek to endo. 17 Ngat re kam pet mar ogu mnok, to ngat kle kaesik orom e Sostenis, endo ta nho va ta ktar mang o mia kun mnam o Yuda ngarta rek to kam rere mnam ko tok kat. Ngat kaesik orom, kaim ko kim e Galio kalo keik ko tok mnam a rek to kam vongnek kim o rhek mnam. Vanangko e Galio ther gi kaennegiang ngar ko he, he lo kta pat mang ngar kat e.

E Prisila Kar E Akila Va E Apolos Ngat Kaum Kaeha Kar E Pol

18 E Pol ta vle lhok ko mKorin to hera parem klenar ruk ngata mokpom kre Yesus ko tok. To en va e Prisila kar katngokol e Akila ngta kar mnam a langail langto to kle kaeknik kngae mSiria vat. Vanang ktar mang e Pol kam hera ngae, ngata papulam ka lpek ko mSenkrie kam khenam ka tnangal langto tesgun tel ko pum E Nut kalo keik te, ther el mit he. 19 Ngta ngae to kpis kvaar ko mEpeses. To e Pol thera ngae lsir ngok mnam o Yuda ngarta rek to kam rere mnam he kmokokhei kar o Yuda ruk ko tok kmel mar ma mmok mang e Yesus. Trere knop, to akuruk mnam mar ngata mnganang en kam vrua vle lhok ko kim mar na, vanang en tlua ngatkal mang nga mngan to e. Ta re kmottek to le kat kael a tnangal ngang ngar te, “Ngor kaeknik ngte kmuk kat ge enangthe E Nut mruo na mrua svil dok kmeknik.” Ta re tok, to hera parem e Prisila va e Akila ko tok mEpeses, nang kar mnam a langail to kngae. 22 E Pol ta ngae kngae to kpis kvaar ko mSisiria to hera ngae ngoguon mYerusalem kam ngae ka ptang e Yesus ka ngaomevek to ngma kaum ko tok na, to hera lapsa kngae ngogu mAntiok.

23 Tpis ko tok mAntiok, to vrua vle to her kta parem a mhe to endo kmelha kvaik kottek mnam o rengmat ruk mnam alo mhe ruk e Galesia va e Prigia he kaelha kaenserpagam e Yesus kalngunes ruk ko tok.

24 Vanangko phevgom e Pol ko ta punpa kngae ko tok mnam alo mhe ruk ennginduk, a mhel langto ka munik e Apolos tpis he ka vle ko mEpeses. En a Yuda to nkong mAleksandria va nam sim ktua patter o rhek va ho ktua rum o papat kam lol mang E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar kum mnam ka meer kat. 25 Karo vu papat laol ekam ko o mia ngat sim kut patter en mang E Nut karo rhek. He ka vok nam kle mi ktua prias hak vgum E Nunu A Totur kam rere mang e Yesus ko nma rere va nam sim ktua patter o rhek lsir. Pu tok, vanangko tgia mnor mang a parrur ka gi mten to orom e Yoanes ka munik tuk, nang tlua mnor mang a parrur ka mten to orom e Yesus ka munik e. 26 He ekam tok, e Prisila kar katngokol e Akila ngint ngan e Apolos ko tlua kokkol kam rere lserppak kun mnam o Yuda ngarta rek to kam rere mnam ko tok mEpeses, to ngint hera vaeng ngok mnam ngina rek to her le ho sim ktua kenang mang E Nut karo papat akuruk yok.

27 Kam ngae, to tie ko e Apolos ta polger ka svil kam ngae ngok mnam a mhe to e Akaia, klenar ruk ngata mokpom kre Yesus ko mEpeses ngat kaenserpgam ka papat to endo to le kaittiegom a hor ngang lAkaia, endruk ngta mokpom kre Yesus ko tok, mar kmel a ngaekam tang ngang.

Kam ngae, to e Apolos ta pis ko tok mAkaia he ka vle. Va ka vok nam mi ktua prias hak kam rere mang e Yesus ko tkaelha kam sir kim o Yuda ma mmok ko kim o mia ngo kerok. Nma mokokhei kar mar mang E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar kun mnam ka meer kmenserpagam a papat ta te, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, her e Yesus arhe. Nma sovet kam mokokhei kar o Yuda tgus to le ho mi ktua kikir kim mar hak. He enang tok, ta sei kam turang klenar ko tok, endruk E Nut tmur khenam ka mamrung ngang ngar, nang mar ngat le kmokpom kar.

Copyright information for `SUA