Acts 4

Ngat Kaenpasiker E Pita Kre Yoanes Kun Pa Hengor

E Pita kre Yoanes nginta hivuo kam rere kar o mia tok vop, to o pris akuruk kar o pris ruk ngma toot mang E Nut ka maksien ngalaip va o Sadyusi akuruk ngata ngan nginaro rhek to ngaro vurkul ngta kiin ngang ngin. Ngat kaesik ngang alo aposel ri ekam ko nginta rere lserppak he kpatter o mia te, e Yesus tkat hop kat, he ekam tok o mia kat ngar mia hop kat. To ngta kpom min he kael min kun mnam a hengor kam vle kais marot ekam ko a kolkha ther vaik he. Vanangko o mia kavurgem kun mnam endruk ngata ngan e Pita min nginaro rhek ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar. Enang tok, ngata ngamkhor kar nglenar akuruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat va gi endruk lurokol ngta grap pathe nok kais mang te, 5,000.

Hop enang ngmo, to o Yuda Ngar Ke Valngan to e Sanhendren,
A munik te, “e Sanhendren” ta vle te, o Yuda Ngar Ke Valngan langto ngma vongnek kim o rhek.
ngat kaum kam rere ko mYerusalem. Mar o hipun, kar endruk ngma nho mang o Yuda, va o pattermia kmo pos kat.
(Va o pris ruk laol nglotaip ruk e Anas va e Kaiapas nginta vle kat. Va e Yoanes, va e Aleksanda kar o mia akuruk kat, mar ri tgus kun mnam o pris ruk laol nglotaip ngina ngausie to endo ngata kaum ko tok.) To ngat hera vaeng e Pita kre Yoanes he ka srim min ko pum ngaro kerok to kaelha kam mamnganang ngin te, “Meta kemmeng ani serppak to he kaeharom a mhel ta? Meta re ka tmar kim erie ka serppak to he ka srim tok?”

Ngata mnganang ngin tok, to E Nunu A Totur tkaenkrovgem e Pita kmoripang ngar te, “Yu! Muk ruk e Sanhendren, endruk muma nho mang o Yuda va muk o hipun ruk o mia ngama ngan vgum muk, mgua smia ngnek na. Mota mrung a mhel ta he kaeharom pum kalo nhar nginalo vankie ko ngint yor he min kam kta ya kat. Va muk, mut hera vaeng nguo kam sir mo kmuk tete ekam ko muta svil kam mnor mang erie ka serppak to mot eharom en orom, ngola? 10 Yu! Enang ko muta svil kam mnor tok, va muk ruk laol va si muk ruk lIsrael tgus mguaka mnor ti te: Her vgum e Yesus ka munik msim arhe mot eharom en he ka srim tok. Ii, endo mut keyang he kngam, nang mar kam krong orom o ot kvat engnang a ho kngam a yoror, va her en msim to arhe endo teharom a mhel to enda ta sir mo pum mularo kerok tete. Ii, endo E Nut ta kle khover petgim ka nnak her en arhe. 11 Ii, her e Yesus to endo gi E Nut ta ktar kpavap mang te,

‘Endruk ngma ngamrektor ngat keyang a ho langto he kngam. Vanangko a ho to endo ta vle te, a ho to mang a hokidek to arhe, endo kam sir orom a rek.’
12 Ii, va ho nong a mhel tang kat tkais kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik ngang ngor e. Ko E Nut tlo el a mhel tang ko yok ngang ngor, mor kam kta mokpom kar en, he nang E Nut kam sulgim mor vgum. Nove!”

13 Nginta rere lserppak he lua gor ko pum endruk laol ngaro kerok tok, to ngata senkrip kmin ko ngta tar ko min minta vle enang o gi vrong mia ruk ko mrek ko nop o papat ruk laol mnam min e. Ngta tar tok, to le kol a papat ta te, alo mhel ri nginta mokpom kre e Yesus he kaikkiem kat.

14 Vanangko ekam ko a mhel to endo ta sir ko kmar orom kalo nhar nginalo vankie ko e Pita teharom min kam ya, ther gi tver kim mar hak ekam tok. 15 Ngint her tver kim mar tok, to e Sanhendren ngat kael a re mang e Pita min kar endo ngint eharom, mar kam vrua pet mar ogu mnok na petgim mar, nang mar kam vle ko tok he kmo hem mar mang ngin. Ngata momnganang ngar mruo te, 16 “Ngurak kanker enngindi e? Ko ngot lo is kam klai mang ngina ngaeha to a vu serpgar hak, ko o mia ruk mo mYerusalem ngata mnor mang ngin ko ngint kaeharom tok. 17 Vanangko nguraka kser a re ge mang a ngaeha to enda, en kam lua kpoot mang a rengmat ta he ksenkir kngae ngang o mia akuruk ko yok. Enang tok, ngurak pagorang ngar kam lo kta havaeng a mhel tang kat mang e Yesus ka munik.”

18 Ngata lgem o rhek tok knop, to ngata kta vaeng ngin ngok kmar to krere lserppak ngang ngin kam lo vur kta rere hak orom e Yesus ka munik va kam lo kta patter o mia mang kat e. 19 Ngata reng ngin tok, vanangko e Pita kre Yoanes ngint koripang ngar te, “Muk mruo mgua smia ngangam kim muk na te, ta sir ko pum E Nut ka lo keik, muo kam ngan vgum muk, nang le kaengnam E Nut karo rhek? 20 O-o, Mot lo is hak kam mnang a ngaeha to kam havaeng o mia mang e Yesus karo reha ruk mot vokong ngar va mang karo rhek ruk mota ngannik kat e.”

21 Ngint re tok, to endruk laol ngata svil kmen a kapnes ngang ngin. Vanangko ngat lo is kam pis mang a ngaelaut tang ko o mia kavurgem ngata kanprim E Nut mang a ngaeha to endo. Ko a mhel to e Pita teharom orom a ngaeha to a serpgar, karo pnes ngat kais mang alo mhelom alomin he ka grap. He ekam tok, ngat gi kta re lserppak ngang ngin kam hagam min to le ka mnang ngin kmottek.

Endruk Ngata Mokpom Kar E Yesus Ngata Ngarkie Kmenserpgam Mar Mruo

23 To e Pita min ngint kottek to le kaeknik ngok kim nginlenar he khavaeng ngar mang o pris ruk laol va o hipun ngaro rhek. 24 Ngata ngnek tok, to ngta kaum kngarkie ngang E Nut te, “Ngoldaip, ima nho mang o tgoluk tgus ko yi kueng a volkha kar a mmie va a mou va o tgoluk ruk kun mnam mar. 25 Va ya rere ko vgum ngores to e Devit ko E Nunu A Totur tenkrovgem ilkayie to endo kam ktar kpavap mang endruk laol te,

‘Kman ko o vrong rhek ruk mo mmie ngalmialaol kar ngaro taven ngam kaesik he kaum kam gi vrong lgem o rhek lvongnek kam sir lserppak malngaeng Ngoldaip to yin kar Endo Ye Him Orom Ila Msasaen? Ko ngam gi mrua ngampaei pum mar mruo tok arhe.’
27 Ii, Ngoldaip, ye her re tok, va ye her mi aottam ilaro rhek ruk endruk mar kam pis lmien orom ngua taven to e Herot va o vrong rhek ngalaip to e Pontius Pailet ko tesgun ngint her kaum kar o vrong rhek va lIsrael kat kun mnam a rengmat ta arhe, he ngata lgem o rhek lvongnek, ngar kmim ilkayie to e Yesus To A Totur, Endo Ye Him Orom Ila Msasaen. 28 O mia ri ngat kaeharom tok he her mi kaottam ila mur svil mruo mang ngar kmeharom gi enang tok, ko ye her ktar el ila svil to endo tennik orom ila mur serppak mruo. 29 To Ngoldaip ngiak pat mang endruk laol ngaro rhek ruk ngata pagorang ngor ormar to le kaenserpagam ilengunes ruk mor, mor kam lua gor hak kam havaeng o mia mang e Yesus. 30 He ngiaka khenam ila serppak ko maktiegom mor kmeharom o mia kat, va kmeharom o ngaelmir ruk lserpgue va o reha ruk ngma sor kmar orom ilkayie e Yesus to a totur ka munik.”

31 Ngata ngarkie tok knop, to a rek to ngta kaum mnam ta khi he E Nunu A Totur tkaenkrovgem mar tgus. To kmelha mnam a kolkha to endo gi, ngat kaelha kam havae lserppak mang E Nut karo rhek he lo kta gorang o mia kat e.

Endruk Ngata Mokpom Kre Yesus Ngata Mommen Ngaro Tgoluk Mongar

32 Va o aposel ngma kanko kam rere orom a serppak to klalaut kam havaeng o mia mang Ngoldaip e Yesus te, tmi hop petgim ka nnak ko ngat mi vokom tok. Va endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar ngma mo ya pmar orom ngaro papat va ngaro keknen. Nang nong tang mnam mar nma pat te, karo tgoluk ngata vle ngang en mruo e. Nove. Vanangko mar tgus ngam le kmommen ngaro tgoluk mongar he kmo klang ngar ormar. Ii, E Nut nma purong kam klang ngar orom ka mamrung tok. 34 Va enang tok, nop a mhel tang hak kun pgegom mar ta tu kmo tgoluk ekam ko mnam o kolkhek akuruk o mia akuruk mnam mar ngaro marhok va ngaro rektor ngam kaenik ngang o mia, mar kmenkim mar mkor mar. To ngma pis ko kim o aposel orom o krek 35 he kaelik maktiegom mar, to ngam le kaisis kim o mia ruk ngta tu kmo tgoluk.

36 Enang e Yosep to nkong mSaipras, endo ta pal mnam a ngausie to mkor o Livai. O aposel ngata kilegem te, e Barnabas. (Vanang kam hortgem ka munik ta vle te, “Endo Nam Kaenkrovgem O Mia”.) 37 En a mhel langto ten ka mmie ka mhe ngang o mia he a mhel langto tenkim mkor. To ta pis ko kim o aposel orom karo krek tgus he kaelik maktiegom mar.

Copyright information for `SUA