Acts 6

E Yesus Ka Ngaomevek Ta Tavger Ke Valngan To Orom O Mia Ruk Aktiek Hori Orom Alomin Kam Turang O Aposel

Va mnam o kolkhek ruk endruk, o mia vang ngta mokpom kre Yesus he ho gia ngamkhor kar ka ngaomevek. He ekam tok, a vnek langto tpis kun pgegom o Yuda ruk ngama rere lGrik kar o Yuda ruk ngma rere orom nga re mruo to e Hibru. Ko o Grik ngta rere porom mar pum o Hibru ko ngam kaelel ol he kaisis kim ngarlenar, vanang ngam lua pat mang o Grik ngaro tahek he kyor mar. To o aposel ruk loktiek hori orom alomin ngta vaeng e Yesus kalngunes tgus kam kaum to khavaeng ngar te, “Tlo vua sir ngang ngor kam gia tagur pum a ngaeha to kmelel ol he kaisis kim o mia, nang korim a ngaeha to kam havaeng o mia mang E Nut karo rhek e. He ekam tok, ngorlenar mguak momon o mia akor ko yok gi ko a ktiek hori orom alomin kun pgegom muk, endruk mut sim mnor mang ngar te, ngaro papat ruk lyar va endruk muta mnor te, E Nunu A Totur nam kaenkrovgem mar. Endruk endri ngruak kael a ngaeha to enda malpgem mar, nang mor ngruak kle her gia tagur pum alo ngaeha ruk kam ngarkie va kam havaeng o mia mang E Nut karo rhek.”

O aposel ngat el a papat to endo tok, to a ngaomevek tgus ngaro vurkul ngat ongeik ekam, to ngat kle kmon endruk endri; e Stepan, endo E Nunu A Totur nam kaenkrovgem he tvua sovet kam mokpom kre Yesus, e Pilip, e Prokorus, e Naikena, e Timon, e Pamenas, va e Nikolas to a vrong rhek langto nkong mAntiok to thortgi kam le ka kpom o Yuda ngaro keknen kam totu pum E Nut ormar. Ngata momon mar knop, to her kael mar ko pum o aposel ngaro kerok, to o aposel ngata ngarkie mang ngar va kael ngaro singni kuo mang ngar kmenserpagam mar mang o reha.

To kmikkiem enang ko ngat eharom tok, yek o aposel ngat le her kais kam senker E Nut karo rhek. To o mia nglakhor kun mYerusalem ngat lo kta hus hak kmor mnam mar mang e Yesus kam ngamkhor kar ka ngaomevek kat. Va si o pris ngarlavurgem kat ngata vongnek kim o aposel ngaro rhek to le kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar kat.

Ngta Srim E Stepan Ko Kim E Sanhendren

To e Stepan to E Nut nam kaenserpagam he kpurong kam klang orom ka mamrung nam kaeharom o reha ruk ngma sor kmar va o ngaelmir ruk lserpgue kun pgegom o mia. Vanangko a valngan langto ngam mrua mon mar te, Endruk Ngat Mur El Ekmar
A munik to “Endruk Ngat Mur El Ekmar” ta rere mang o mia ruk ngata ktar kaeha lkapnes ngang o mia, nang kle kottek mnam a ngaeha to endo ko ngat mur enkim mar mruo, kam mrua hong ngar pum endruk ngma sopong ngar kmeha ngang ngar, mar kam lo kta vle ku meorom ngaro serppak kat.
ngat kaesik ngang e Stepan he le ksir malngaeng karo reha. Akuruk mnam a valngan to enda nkong ngar ko mnam alo rengmat laut ruk e Sairini kar e Aleksandria. Va akuruk nkong ngar ko mnam alo mhe ruk e Silisia va e Esia kat. Mar tgus ngata mus kre Stepan.
10 Vanangko ngat lo is mang karo papat ruk lvu laol ekam ko E Nunu A Totur ngam kael o rhek mnam.

11 To ekam tok, ngat le gi vrua ngae lvongnek ngok kim o mia akuruk yok he krere mnam mar te, mar kam le kenker e Stepan orom a re te, “Ngot ho mia ngan ko tmur kerrereng e Moses va E Nut.”

12 Ngata kopom o rhek tok mang e Stepan he kaenpgam o vrong mia kar o hipun va o pattermia kmo pos mar kam vrek kiin ngang e Stepan. To ngta kleng singni mnam to ka ktong kam srim ko pum e Sanhendren ngaro kerok kun mnam E Nut ka maksien. 13 E Stepan ta vle ko pum ngaro kerok to ngat kael o mia akuruk kam mas orom kam rere kim ko kim e Sanhendren te, “A mhel to, ka gu nam ngae lo kat kor kam rere pum E Nut ka maksien to a totur ta e, va nam lo kor kam rere pum o pos ruk mkor e Moses kat e. 14 Ko ngot ho mi kut ngan ko ta havae mang e Yesus to nkong mNasaret te, nera lget E Nut ka maksien to enda va khortgem ngolmialaol ngaro keknen ruk e Moses tenik ngang ngor.”

15 To o mia tgus ruk ngat korsang ko tok kun mnam E Nut ka maksien ka mhe to mkor e Sanhendren ngta ketar e Stepan va kvokong ko ka lo keik ngint mi kut mmok enang a engyel.

Copyright information for `SUA