Colossians 3

O Keknen Ruk E Nut Karo Mia Mruo Ngak Kaikkiem Mar

He ekam ko E Nut thover muk kam kaum ka vle kuon ma volkha kar Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, va mguak kle gi kael E Nut ka svil to nma vle orom kuon ma volkha kat te, mula treil arhe muk kmeharom mekam mekam. Ko Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen nam korsang her ko tok arhe ko vanam E Nut ka miktiek. Ii, mguak kael mularo papat mang E Nut ka svil kuon ma volkha tok, nang mguak or kmelik mang o vrong tgoluk ruk mo mmie e. Mguak kaeharom tok, ekam ko E Nut thera kser mularo ngorsang ruk tesgun he ngat yor kun mnam muk he. He enang tok, E Nut ther elpas kun mnam En mruo orom mularo ktalhok ruk kam kaum ka plong vle ko kim En kar Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ngnik ngnik, vanang mut lo vokom vop. Va koknaik, mnam a kolkha to Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen na kat kaeknik kpis mnam, nera sillom kun mnam E Nut ka ngaelpas kmisis kim muk orom mularo ktalhok ruk endruk. To endo yek, mguera vle enang En kat orom mularo pkor ruk o gunngae, o mia kam vokom muk ormar tok.

He ekam tok, mguaka ksir pum mularo gi vrong kerkeknen ruk ngat kottek ekam mularo pkor ngaro svil ko ngam kaenen muk kmeharom mar ko ngam kottek mnam mularo pkor ruk ngat kottek ma mmie ta kat. Ii, kua rere mang o kerkeknen ruk endri te: kam mrua ngam muk mruo ekam mularo pkor ngaro sing ruk mang a ngokol va a vlom kam tmar kmar, va kmeharom o keknen ruk muma ru pum o sle vgum mar, va kam mo gorgor pmuk, va mularo pkor ngaro gi vrong svil ruk ngam kaenen muk kmeharom o kerkeknen, va kam vle orom mularo vurkul ruk ngam ho mi ktua hahas hak kam mo vret muk kat. Ko o kerkeknen ruk endruk ko mularo vurkul ngam ho mi ktua hahas mang ngar ngma vle enang a tomhel to muma totu pum, vanang mum lua totu pum E Nut ormar e. Ii, va ekam o kerkeknen ruk arhe, E Nut ka ngaesik nera vle kuon mang o mia [ruk ngma kerngnek vgum En.] Va muk kat, tiok mum kaeharom o kerkeknen ruk endruk tok kat ko mum kaikkiem mularo ngorsang ruk tesgun. Vanangko tete, mguaka ksir pum o kerkeknen tgus petgim mar ruk endri te: kmesik mail, kam hoger a vrek kiin, kam kering o mia, kam rere pum o mia kam kering ngaro mnok, va kam ker mus kat. Mguak kaeharom tok kmikkiem gi enang ko mut hera ktar ksir pum o kerkeknen ruk mkor mularo ngorsang ruk tesgun he, orom ngaro kerkeknen, nang kle kolkol ekam endruk o gunngae orom mularo keknen ruk E Nut nam kaeharom mar o gunngae mekam mekam tok kat. Ii, mut her gia pet mularo kerkeknen ruk mang tesgun nang her kle kpi orom mularo keknen ruk o gunngae ruk endruk ko ngata vle enang o it ruk muma pi ormar tok kat ko mum kaegenkarik. Ii, E Nut ther eharom mularo keknen o gunngae mekam mekam tok, he nang muk kam kle ho mi ktua kolkol ekam endo o mia ngma vokom E Nut orom, ko her E Nut to arhe tho mi kut kueng nguk. He ekam tok, mguak or kam mo pippiak ngang nguk mruo. 11 He kmikkiem enang ko E Nut teharom muk kam vle te, o mia ruk o gunngae enang tok, va tete E Nut nam lo sim kta ring te, o mia, mar o vrong rhek, mar o vrong mia ruk ngat lo paam mar, i o o Yuda ruk o mia ngat paam mar. Va nam lo smia ring te, o mia, mar o kaktei, i o akuruk o takpun kat e. Va nam lo smia ring te, o mia, mar endruk ngam kaeha ngang ngalmialaol ruk ngam kaenen mar kmeha ngang ngar, i o mar endruk o mia ngam lua kaenen mar kmeha ngang ngar kat. Nove, nam lo smia ring tok kat e. E Nut nam her gi vokom e Kristus tuk orom o mia tgus ruk e Kristus tkael rengmat kun mnam mar.

12 Muk muta vle te, E Nut karo mia mruo ruk En te mrua ktar mrua re pum muk he mur kael muk kam vle ngang En mruo orom mularo keknen ruk o totur. Va En nam vu kaelongtok mang nguk kat. He ekam ko E Nut teharom muk ruk muma vle tok kam vle te, o mia ruk o gunngae, va mguak pi orom o keknen ruk kam mrung o mia, va kam smia rere kar o mia, va kam mrua krus orom muk mruo, va kam ho mi ktua vle te, a sim re po mia, va kam lua kaeloong mang o vrong tgoluk mar kam marer kam pis. Ii, mgua gia pi orom o keknen ruk endruk gi enang ko mum gia pi orom mularo it ruk ko vanam muk tok kat. 13 Mguaka vle vgum o vnek ruk mulenar ngam kaelik kuon mang nguk va mulenar orom mutakor tok kat. Va mguak lol oni vrong kerkeknen tgus ruk mulenar ngam kaeharom mar ngang nguk patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak, va mulenar orom mutakor tok kat. Ii, mguak lol ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar tok, gi enang ko Ngoldaip tlol mularo kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar tok kat. 14 Va gi enang ko muma kleng o pus kam spuk mnam mularo it, va mguak pi orom a keknen to kmelongtok mang o mia, he nang a keknen to endo kam spuk mnam o keknen lyar ruk endruk tgus, mar kam serppak kim endo tok kat, he mar tgus kam kaum sim ktua vle te, mar ho atgiang hak vgum a gi keknen to endo.

15 Va mularo vurkul ngak kaisis mo kmuk vgum Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ko her e Kristus arhe nam kaen a vrek longeik ngang o mia. Mguaka vle tok, ekam ko E Nut tvaeng nguk kam kaum ka vle orom a vrek atgiang gi enang tok arhe ekam ko langto langto mnam muk ta vle te, e Yesus ka ngaomevek to atgiang ket mhe langto langto orom muk. Ii, va mguaka vle tok he kanprim E Nut mang o vrong tgoluk tgus kat. 16 Va o rhek ruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ngaka vle kia vul kun mnam muk kat. Ii, ngak kael rengmat kun mnam muk, he nang muk kam kle kmo patter muk mruo ormar he kmo psom muk orom o papat ruk laol. Va ngak kael rengmat kun mnam muk tok, he mguaka kni pum E Nut orom o vrong knituk ngo mamten, orom o tningel kam kanprim E Nut ormar, orom o knituk ruk E Nunu A Totur tkaen rhek mnam muk orom mar, va orom o knituk muma lap mang o tgoluk mang ngar. Ii, mguaka kni tok kam kanprim E Nut mang karo reha ruk ngang ngor. 17 To o ni vrong reha ruk mum re kmeharom mar, ko muma rere kar o mia, i o ko mum kaeha ngang ngar, va mguak kaeharom mar ngang ngar, gi enangthe kam hover Ngoldaip e Yesus ka munik mruo msim ormar. Ii, mguak kaeharom mar tok, he kanprim E Nut to Ngor Teit her gi vgum e Yesus kat.

O Keknen Ruk A Valngan Langto Langto Nak Kaikkiem Mar

18 Muk lraip, mgua mrua slak orom muk mruo he kngan vgum mulmialurokol kmikkiem enang ko Ngoldaip tmi ktua svil mang endruk ngat kor mnam mar mang En he kmokpom kar kmeharom tok.

19 Muk lurokol, mguak kaelongtok mang mulmialraip, nang mguak or kam vua sosovet mang ngar kat.

20 Muk o ngnes, mguak ngan vgum muortek va muornek mang o vrong papat tgus, ekam ko a keknen to endo nam kaensireim E Nut.

21 Muk o teit, mguak or kam gi vrong ka psom mules he kael resik kun mnam mar, matok ngar ngae ho kapngan kim o vrong tgoluk tgus hak.

O Keknen Ruk O Mia Kar Ngalngunes Ngak Kaikkiem Mar

22 Muk ruk mum kaeha ngang mulmialaol ruk mo mmie, mgua kok mia ngan vgum mar mang o vrong tgoluk tgus kat. Vanang mu or kam pe gia ngan vgum mar orom mularo gi pkor e. Mguak kle kmien kam mia nho orom mar gi enang ko mum mia nho orom Ngoldaip ko muma gorang en tok kat. Nang mguak or kam pe gi kaensireim mar kam nho orom mar gi ko ngaro kerok ngat gia kolkol muk. 23 Ii, va mguak kaeharom oni vrong reha va mguak prongyek ka psek kmeharom mar gi enangthe mut kaeha ngang Ngoldaip mruo msim orom mar. Nang mguak or kam pat re te, mum kaeha ngang o gi mia e. 24 Mare, ko muta mnor mang Ngoldaip te, ngruer mia kol a keik to a ktalhok ko mkor Ngoldaip ko nera koripang ngang ngor orom. Ko her Ngoldaip to E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe, endo mum mi kaeha ngang. 25 Mguak kaeharom tok, ko oni mia ruk ngam kaeharom o kerkeknen, E Nut nera koripang ngang ngar orom a kapnes. E Nut nam lua khen o mia akuruk kam smia tar mar, nang kle ka mnang akuruk e. Nove.

Copyright information for `SUA