Colossians 4

Va muk ilmialaol ruk mulngunes ngam kaeha ngang nguk, mut hera mnor mang E Nut to kuon ma volkha te, her En arhe, Endo ta vle te, muk kar mulngunes Muldaip to En atgiang. He ekam tok, mguak sim ktua tar mulngunes orom oni tgoluk ruk ngama tu kmar, he nang muk kmeharom a keknen to endo ko ta sir ko pum E Nut kalo keik tok.

E Pol Thavae Mang Kam Ngarkie Ngang E Nut Mekam Mekam

Va mguaka vle pum a keknen to kam ngarkie ngang E Nut mekam mekam he ktoot mang nguk mruo. Va mguak kanprim E Nut mekam mekam kat. Ii, mguak ngarkie, va mguak ngarkie mang dok kat ko ngat kaenpasiker dok kun ma hengor ta ekam ko koma polger o rhek ruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ngang o mia. Ii, mguak ngarkie mang dok, nang E Nut kam koregot kim dok, dok kam kta polger o rhek ruk mang endo tesgun E Nut nma tuvgom ka svil mang kim o mia. Mare, mguak ngarkie mang dok te, dok kam sim ktua nantom o rhek, kmel o mia ma hor mang ngar, kmikkiem enang ko E Nut tel a ngaeha to endo ko maktiegom dok tok.

E Yesus Karo Mia Ngaka Vle Te, O Sim Re Pum O Mia Tgus

Mgua smia ngangam kim muk ekam mularo keknen ruk mum kaeharom mar ngang o mia ruk ngam lo kor mnam mar mang E Yesus he lua mokpom kar. Ii, va mguak or kam koham ke venloot tang hak to E Nut na kael ekam muk kam polger karo rhek ngang ngar. Va mguak ring ya mang o mia mekam mekam orom mularo rhek tgus. Mgua smia ngangam kim muk ekam mularo rhek ruk endruk ko ngak ngae ksei kam karvuk ngang o mia enang a hormnek. Ii, mguaka vle tok, he nang muk kam ho mi kut kais kam sim ktua mnor mang o rhek ruk lsir kam smia re pum mar ormar ko mguak koripang ngang langto langto mnam mar nngia nngia.

E Pol Tkongor Karo Rhek Kmen Ka Mamrung Ngang lKolosi

Ngornopia to e Tekekus, endo ngom vu kaelongtok mang, en tkor mnam en mang e Yesus he kmokpom kar va ka kpom o reha ruk mkor E Nut. Va nam lua tu kmeharom mar e, ko nam kaeha kar dok ngang Ngoldaip kam turang o mia orom mar. En ner kais kam havaeng nguk mang o tgoluk tgus ruk ngat pis kim dok. Ko ko re kam meng en ngok kmuk her mi kut mang a papat ta ti te, kam havaeng nguk mang dok ko ngat kaenpasiker dok moti, he nang en kmenserpagam muk orom karo rhek ruk mang dok tok. Ii, va ngornopia to e Amisermon, endo nkong ko tok kmuk mruo, en tkor mnam en mang e Yesus kat he kmokpom kar, va ngom kaelongtok mang en kat. En kre Tekekus ko her meng ngin kmeknik he nginera kaum kpis ngok kmuk. He min tgus nginera havaeng nguk mang o tgoluk tgus ruk ngta kolkol dok moti.

10 Va e Aristakas ngat kaenpasiker en moti kim dok, he en tkaen ka mamrung ngang nguk. Va e Mak kat, endo e Barnabas kros tkaen ka mamrung ngang nguk. (Mut her lol o rhek mang e Mak he, he enangthe na pis ko kmuk, va mguak kaikkiem o rhek ruk endruk he kvaeng ngok kmuk he smia tar.) 11 Va e Yesus to ngma mon kat te, e Yastus en kat tkaen ka mamrung ngang nguk kat. He her mar ruk korlotge, o gi Yuda tuk ri arhe, ngam kaum kaeha kar dok va o vrong rhek kam seneker o rhek ruk mang E Nut ka tavgo. Endri gi Yuda korlotge tuk ri arhe ngam kaum kaeha kar dok he kua vrek nam kongeik vgum mar tok.

12 Va e Epapras kat, endo nkong ko kmuk mruo kat, en e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen kalkayie langto kat. Va en tkaen ka mamrung ngang nguk kat. En nma prongyek ka psek kam ngarkie mekam mekam mang nguk. Ii, nma ngarkie te, muk kam sir lserppak orom E Nut karo papat tgus ruk ta svil muk kmikkiem mar, he nang muk kam ho mi ktua kolkol e Yesus kmegenkar ka yet to ka sgan, nang lua lopumtang pum hak mang E Nut ka svil to mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. 13 Ii, kua sir pekam e Epapras kam rere orom kam havaeng nguk te, nam ngae sei kam prongyek ka psek kmeha mang nguk va mang endruk ko mLaodesia va ko mHirapolis kat. 14 Va ngorla to e Lukas, endo ngom kaelongtok mang, endo nam kaeharom o mia pum ngakro yor, en kre Demas ngint kaen ngina mamrung ngang nguk kat.

15 Yu! Va mguak kaen kua mamrung kat ngang ngoornopeik ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar ko tok mLaodesia va ngang ngoretem to e Nimpa va e Yesus ka ngaomevek to nma kaum kun mnam ka rek.

16 Va kua svil kam sim kut kael a ngaeha langto ko maktiegom muk ti te, mguaka ktar kael a mhel langto kam him a hor to enda ngang nguk na he krum, to mgua kle sim kaen ngang e Yesus ka ngaomevek ko mLaodesia, mar kam him tok kat, nang kle kol endo ko kmar ngok kmuk vat, muk kam le khim endo vat.

17 Va mguak havaeng e Akipas te, “Ngoldaip karo reha ruk ngat elik ko maktiegom en, en nak ngae ho mi kut kaeharom mar kam tarkanang ngar ka ngmeangorik hak.”

18 Yu! Gi moti tuk, her gi dok e Pol mruo msim ko mur kaittiegom ko kero rhek ruk endri lgitge orom kua mur ktiek mruo msim kmen kua mamrung ngang nguk moti mnam kua hor ke gi mhe to enda. Mguak mur kael pat kim muk mang dok mekam mekam ekam ko ngat kleng kualo ktiek orom o sen kmenpasiker dok. Yu! Koma ngarkie ngang E Nut te, En nak ring ya mang nguk.

Copyright information for `SUA