Ephesians 2

E Nut Ta Susulgim O Mia Ekam Ko En Nma Ring Ya Mang Ngor

E Yesus ta vle tok, vanangko muk ruk lEpeses, tesgun o kerkeknen ngat el rengmat kun mnam muk, he muma kerngnek vgum E Nut he ka kpoot mang karo pos. Ii, ko tesgun mum kaikkiem o keknen ruk mkor o takpun ruk mnam a mmie ta. Ko o kool ngaldaip to e Seten, endo tottek kuon ma volkha nam gi kaeha kun mnam endruk ngma kerngnek vgum E Nut tete. Ii, nam kaeha kun mnam mar, he nang ka tavgo kam sap kun mnam mar. Va tesgun mum kaikkiem en tok kat he ka vle gi enang o takpun akuruk kat. He ekam ko mum hera vle tok tesgun, mum hera vle ko pum E Nut kalo keik enang o yoror ruk orom mularo kerkeknen ruk endruk. Ii, va mor ruk o Yuda tgus kat, tesgun ngot hera vle kun pgegom o takpun ruk endruk he kaenang ngar tok kat ko tesgun ngom mrua ngam mor mruo ekam nguaro pkor ngaro svil ruk ngat kernonho ko ngam kaenen mor kam tmar kmar. Ii, tesgun ngom kaikkiem nguaro svil ruk tok ko nguaro papat va nguaro svil ngam kaenen mor kam mrua ngam mor mruo ekmar tok arhe. Ii, he ekam tok, tesgun mor ruk o Yuda ngot gi kaenang o takpun ruk endruk tok arhe, ko E Nut ta ktar mi kut el ka papat kam khenam ka ho ngaesik hak ngang ngor o Yuda ruk ngom kaeharom nguaro kerkeknen ruk endruk gi enang o takpun tok kat. Tesgun mor ruk o Yuda ngot si vle enang o yoror vgum nguaro kerkeknen ruk ngota kpoot mang E Nut karo pos ormar tok, vanangko tete, E Nut to ta vle kia vul orom ka keknen to kam mrung o mia, nam vu kaelongtok mang ngor ge, to her kle mi kut kaeharom mor o gunngae, he nang mor kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ngnik ngnik. Ii, E Nut tsusulgim mor tok, her gi vgum ko En mruo tmur kut ring ya mang ngor tok. Ii, va mor ruk ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar, E Nut ther kle kaum khover mor kar e Yesus he ktu pum mor ko kim en kuon ma volkha kat ekam ko ngot kor mnam mor mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. E Nut thover mor tok, he nang En kam kle mi ktua khenam ka keknen to kam ring ya mang o mia orom mor mnam o venloot tgus ruk ngara pis koknaik. Ko E Nut ther khenam ka keknen to endo orom e Yesus To E Nut Thim Orom Ka Msasaen ko ta ya mang ngor orom e Yesus tok arhe. Va E Nut ka keknen to kam ring ya mang o mia, ta vle enang a gol ka pun to E Nut tho mi kut vle kia vul orom he. Va nong a mhel ka keknen tang to ta maenang e. Ii, her gi vgum ko E Nut mruo tring ya mang ngor, E Nut ta susulgim mor ko ngot kor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar he. Vanang a ngaeha to kam susulgim muk tlo ottek ekam muk mruo e. Nove, ko her E Nut mruo to ta kle gi nngiar ngang nguk orom a nngiar to e Yesus kam susulgim muk orom en tok. Nang mut lo eharom a ngaeha tang hak kam mrua susulgim muk tok kat e. He ekam tok, nong a mhel tang hak to tkais kam mrua hover en mruo vgum tok. 10 Nove, ko her gi E Nut mruo tuk, to ta khenam kalo ktiek orom mor, ko her gi En mruo tuk to ta kta kaeharom mor kam pis lgunngae ko ngot kor mnam mor mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar. Va teharom mor lgunngae tok, he nang mor kam kle mi kut kaeharom o keknen ruk lyar, endruk En mruo ta ktar mi kut elik ngang ngor kmeharom mar.

E Nut Tit O Vrong Rhek Kmaol Ko Rkieng En Mruo

11 Ekam tok, muk ruk mut pal mnam o vrong rhek, mgua smia pat na mang a papat ta te, her o Yuda ruk arhe endruk ngam mrua mon mar mruo te, mar endruk “O Paamvrongtok.” Va ngam kle kmon muk kat te, “O Lua Paamvrongtok.” (Kua rere lsir mang a mi keknen to kam paam lurokol.) Ii, mguak pat mang tok, ko tesgun mnam a venloot to muk o vrong rhek mut lo kor mnam muk mang e Yesus he lua mokpom kar vop, mut her gia vle malhagenmok mang e Kristus. Va tesgun muta vle kat te, muk o takpun ruk nong nkong nguk ko mIsrael msim kat e. Ko tesgun muk o vrong hirtek. Va tesgun kat mut lo tuur mnam E Nut karo mokpom ruk telik orom karo tnangal kat e. Va mum lua nho mkor E Nut kat kam susulgim muk kat e. Va mum lua mokpom kar E Nut orom mularo ngorsang mnam a mmie ta kat e. 13 Ii, muk o vrong rhek, tesgun mum hera vle malhagenmok mang E Nut tok, vanangko tete, ekam ko mut kor mnam muk mang e Yesus te, en her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, va E Nut ther it muk kmaol kpis ko rkieng En mruo her vgum Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka gidiel ko ta ksuk mang nguk arhe.

E Yesus Ta Sir Ktok Orom Ka Vok Mruo, He Nang O Mia Tgus Kam Kaum Kmaol Rkieng E Nut

14 Ii, tete muk o vrong rhek muta vle ko rkieng E Nut her vgum e Yesus ka vok mruo arhe, ko tkaum eharom muk o vrong rhek kar mor o Yuda nguaro vurkul tgus kmongeik mo kmor orom ka vok to atgiang, he nang muk kar mor kam vle atgiang. Ii, e Yesus tkaum eharom nguaro vurkul kmongeik mo kmor ko ta mget a hennek to tesgun nma sir kun pgegom muk va mor he kmommen mor orom nguaro resik mo kmor. Ii, ko a hennek to endo, her E Nut karo pos ruk ngam kael resik kun pgegom muk kar mor arhe, he e Yesus ta mgetik, nang le ksir ktok orom ka vok mruo. Mare, e Yesus tkaum eharom nguaro vurkul kmongeik mo kmor her vgum ko tmur el ka vok mruo kam yor he ka kser E Nut karo pos kar o Yuda ngarketro rhek tgus ruk ngat mrua soloum mar mang E Nut karo pos ruk endruk kat. Tyor he ka kser o resik mang ngar tok, kam sir ktok orom ka vok mruo, he nang en mruo kmeharom mor ruk alo valngan alomin kam vle te, a valngan to atgiang a gunngar her vgum ka vok mruo atgiang ko ta sir ktok orom tok. He gi enang tok, tkaum eharom muk o vrong rhek kar mor o Yuda nguaro vurkul kmongeik mo kmor tok arhe. 16 Ii, e Yesus tkaum eharom mor tgus tok ekam ko ta svil kam kat kael mor ruk alo valngan alomin ko kim E Nut kam kta mo nho kar E Nut, her vgum ka vok to atgiang ko tyor ko engnang a ho. Ii, ko her vgum ka yor to engnang a ho to endo, ther mget a hennek to orom E Nut karo pos ruk ngam kael resik kun pgegom muk kar mor. 17 Mare, tesgun e Yesus tkaol kpis mo mmie kam ptang nguk o vrong rhek ruk ngta vle malhagenmok mang E Nut va mor o Yuda ruk ngota vle kan mmok mang kat he kaum khavaeng ngor tgus te, ner kaum kaeharom nguaro vurkul tgus kmongeik mo kmor vgum ka yor. 18 Ii, he ekam ko E Nut ther it muk o vrong rhek kmaol kpis ko kim En, va tete mor tgus ngot kais kam kaum kmaol kpis ko rkieng Ngor Teit her vgum E Nunu A Totur to atgiang tok kat.

O Vrong Rhek Ngat Kaum Kar O Yuda Kam Vle Kun Mnam E Nut Ka Valngan Mruo

19 Ko her gi ekam ko E Nut ther it muk o vrong rhek kmaol kpis ko rkieng En mruo kat, va mut lo kta vle enang te, muk o takpun i o o hirtek kat e. Nove, mut kle va her mi kut kaum kar mor ruk ngot ottek kun mnam E Nut karo mia mruo va ka vle kun mnam E Nut ka valngan mruo kat. 20 Ii, E Nut ka valngan to endo ta vle enang ka rek to ta srim kuon malpgem o ngtek ruk orom o aposel kar o propet ngaro rhek ko tenserpagam ka rek to endo orom a hokidek to orom a papat ta te, e Yesus her en arhe, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. 21 He her vgum e Yesus to a hokidek arhe E Nut nam kaeharom ka rek tgus orom karo mia mruo ruk ngat kor mnam mar mang Ngoldaip he kmokpom kar kam smia vatvat mar mo kim a hokidek to endo kam serppak vgum, he nang en kam ngam ka rek tgus to orom karo mia mruo, nang mar kam laut kngae kam vle te, E Nut Ka Rek To A Totur enang tok. 22 He ekam ko muk ruk lEpeses mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar en to a hokidek to endo, gi enang mor ruk o Yuda ko ngot kor mnam mor mang he kmokpom kar en tok kat, va E Nut nam kaum kaeha kun mnam muk kat ge, gi enang ko nam kaeha kun mnam mor tok kat. Ii, nam kaeha kun mnam muk kmeharom muk tgus kam laut kngae, he nang muk kam kaum ka vle kar mor ruk o Yuda te, E Nut ka rek to En mruo nma vle mnam orom E Nunu A Totur to tel rengmat kun mnam muk kat.

Copyright information for `SUA