Ephesians 3

E Pol Ta Keknen Ngang lEpeses Mang Karo Reha Ruk Ngang O Vrong Rhek

Va her gi ekam ko muk o vrong rhek muta vle kun mnam E Nut ka valngan tete kat, her dok e Pol to ngat enpasiker dok, kom her havaeng nguk ruk o vrong rhek mang e Yesus te, her en arhe, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen.

Pu tok, vanangko lmien kat te, mut her kol a re mang dok he te, E Nut ten ka svil ko maktiegom dok, dok kam mi kut kaelha kmeha orom, he nang En kam ring ya mang nguk kam khenam ka svil to endo ma mmok. Ii, E Nut ka svil to kua rere mang, her E Nut ka svil to ta tuvgom kim o mia tennik. To tete ther paam kualo ngaela mang tete he, ko ta kle mur khenam ma mmok kam polger karo rhek ruk mang ngang dok. Va ko her vur ittiek ngang nguk mang E Nut ka svil to endo vur ktar kun mnam kua hor ta, tok kat arhe. He ekam tok, mgua sim ktua him kua hor ta na, yek mguera kol a pat mang dok te, kom vua mmok mang E Nut ka svil to mang Endo Thim Orom Ka Msasaen, ko tennik ta tuvgom ka svil to endo mang en ko kim o mia, vanang tete ther kle kpaam kualo ngaela mang he. Ii, tennik kam ngae kais mang tete, E Nut ka svil to mang Endo Thim Orom Ka Msasaen, E Nut tlo polger karo rhek ma mmok kam smia paam o mia ngaro rela mang, enang ko E Nunu A Totur tsim polger o rhek ngang ngor ruk E Nut karo aposel kar karo propet ruk o totur kam smia paam nguaro rela mang tete e. Ii, va E Nut ka svil to ta tuvgom kim o mia tennik, nang kle kpolger o rhek mang tete ta vle ti te, tete o vrong rhek ngat kais kam kaum ka vle kar mor ruk lIsrael kam kol o ngamyammok ko mkor Ngor Teit to E Nut. Va her mar kat arhe ngat kais kam kaum kar mor lIsrael kam vle te, a valngan to atgiang, enang a mhel to orom ka vok to atgiang tok kat. Va her mar ruk kat arhe ngat kais kam kaum ka vle kar mor lIsrael kat kam kol E Nut ka tnangal to kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik kat. Ii, o vrong rhek ngat kais kam kaum kar mor o Israel tete tok, her gi vgum ko ngat kor mnam mar mang e Yesus kat te, her en arhe, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar kat.

Ii, her E Nut arhe tmur el dok kam kol a ngaeha to kam havaeng o mia mang a knovvur to kat arhe her gi vgum ko E Nut mruo ta nngiar ngang dok orom ka keknen to kam ring ya mang dok, to le mur kaenserpagam dok kmeha orom tok. Dok to kom pua vle te, ko ho lo eveep is hak kam vle ko ngtu hak pekam E Nut karo mia tgus, vanangko E Nut ta kle kring ya mang dok ge, kmen a ngaeha to endo ngang dok, he nang dok kam havaeng o vrong rhek mang o papat ruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. O papat ruk endruk ngta vle enang a gol ka pun. Va mor gi ko mor tuk ngot lo is hak kam non ekmar kam smia mnor mang ngar kat e. Ii, va E Nut to tkueng o vrong tgoluk tgus tel a ngaeha to endo maktiegom dok, dok kam le kael o mia tgus ma hor mang ka svil to endo mang Endo Thim Orom Ka Msasaen te, E Nut tmi kut kaelha kmeharom karo reha kam khenam mar ma mmok orom Endo Thim Orom Ka Msasaen arhe her mi kut mnam a venloot to En mruo tmur kut el kam khenam ma mmok tok, ko pekam ko o venloot tgus ruk tmur mi kut elik tok nga her nop na. Ko tennik kam ngae kais mang tete, E Nut ta tuvgom ka svil to endo mang en kim o mia, vanang tete ta kle ka khenam ma mmok orom e Yesus he. 10 Ii, va a papat to E Nut ta srim ka svil to endo kuon malpgem ta vle ti te, kakro ngaomevek mruo kam khenam karo vu papat ruk laol ngo mamten mang ka svil to endo orom Endo Thim Orom Ka Msasaen ma mmok ngang o kool ngalmialaol kar o engyel ruk kuon ma volkha, mar tgus kam mmok mang ngar vgum kakro ngaomevek ruk endruk tok. 11 Ii, E Nut tkut svil kakro ngaomevek mruo kam khenam karo vu papat ruk laol mang ka svil to endo mang Endo Thim Orom Ka Msasaen ma mmok tok, kmikkiem ka papat to ta ktar el tennik kmeharom tok he. Ko ta ktar el a papat to endo va nma plong vle ngnik ngnik kat. Va E Nut karo vu papat ruk laol mang ka svil to mang Endo Thim Orom Ka Msasaen arhe ngat her mi pis lmien tete orom Ngoldaip e Yesus. 12 Ko her vgum e Yesus arhe ko ngot kor mnam mor mang he kmokpom kar ngot kais kmaol rkieng E Nut he lua ruokar kim va lua gorang kat e. 13 He ekam tok, kua mnganang nguk kam lo mrua kser muk petgim e Yesus vgum ko ngat kaenpasiker dok pum kua ngaeha to kam havaeng nguk mang e Yesus. Ii, ko kua ngaenpasiker moti tete ta vle her mi kut mang nguk kmel muk ma hor mang e Yesus, muk kam mmok mang tok arhe.

E Pol Nma Ngarkie Mang lEpeses

14 He her gi vgum a papat to E Yesus kakro ngaomevek kam khenam E Nut ka svil to mang Endo Thim Orom Ka Msasaen ma mmok ngang o mia, va koma tubulkek ku penharom Ngor Teit he kngarkie mang nguk. 15 Ii, her E Nut arhe to ta teit mang ka valngan tgus ruk kuo ma volkha va ku mmie he ka sgum mar orom nga munik. 16 Va ekam ko E Nut nma vle kia vul orom karo keknen ruk ngat ho mi kut ya hak, koma ngarkie mang nguk te, E Nut kam meng E Nunu A Totur kmel rengmat kun mnam muk, he nang en kmenserpagam muk orom ka serppak mruo, muk kam vle lserppak. 17 Koma ngarkie mang nguk tok, he nang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen kmel rengmat kun mnam mularo vurkul tok kat vgum ko mut kor mnam muk mang he kmokpom kar. Ii, va koma ngarkie ngang E Nut mang nguk kat te, En kmeharom muk, he a keknen to kmelongtok mang o mia kmel rengmat kun mnam muk kat, he nang muk kam vle lserppak orom a keknen to endo kat. 18 Ii, koma ngarkie tok, he nang mularo papat kam mi kut kais kun mnam muk kam kaum kar E Nut karo mia tgus kam sim ktua mnor mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka keknen to kmelongtok mang nguk te, tho mi kut laut hak kun mnam en is nngia. 19 Koma ngarkie tok kat, he nang mularo papat kam sim kut kais kat kam kol ka keknen to kmelongtok mang o mia tok, endo ngot lo kais hak kam mnor mang orom nguaro gi papat ko ngta tu mang ka keknen to endo. Ii, koma ngarkie mang nguk tok, En kam mi kut kaeharom muk, he nang muk kam sim ktua kolkol ekam ka keknen to kmelongtok mang o mia tok, kmikkiem gi enang ko E Nut nam ho mi ktua papuntom a keknen to endo kmelongtok mang o mia tok kat.

20 He tete, mor ruk ngoma vle kun mnam E Nut ka ngaomevek ko ngot kor mnam mor mang e Yesus te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kmokpom kar, her mor ri arhe ngruak kanprim E Nut he ka nho orom En mnam a main to tete, va koknaik mnam o mia ngaro maineik tok kat kam ngorom kngorom. Ko her E Nut arhe Endo tho mi kut kais kmeharom o gi vrong papat tgus ruk ngota mnganang En mang ngar, va kle ho mi kut kael o papat akuruk yok kuon malpgem gi endruk ngota ktar ka mnganang En mang ngar. Va si o gi vrong papat tgus ruk ngot gia pat mang ngar kat, va En tkais kmeharom mar, va kle kho mi kut kael o papat akuruk yok kuon malpgem mar kat. Ii, E Nut nam kaeha ngang ngor enang tok, orom ka serppak to nam kaeha kun mnam mor orom. Lmien!

Copyright information for `SUA