Ephesians 4

E Nut Ka Ngaomevek Ngak Kolkol Ekam En

Her dok to ngat kaenpasiker dok mo ma hengor ta arhe ekam ko koma patter o mia mang Ngoldaip. Va kua havaeng nguk te, ekam kuaro papat ruk ko gun ittiegom mar ngang nguk, ko kaurur kim muk tete kam kolkol ekam E Nut kmeharom o keknen ruk lyar, endruk kmiser a ngorsang to E Nut tmur vaeng nguk tesgun kam kol, endo mut her kol he. Ii, mgua ho mi ktua krus orom muk mruo hak he kngae gi mrua vle ngang o mia te, o sim re. Va mu or kam tutut kmesik kat, nang kle va kaelongtok mang o mia he kturang ngar pum ngaro vnek. Ii, E Nunu A Totur ther eharom muk ruk o vrong rhek va muk ruk o Yuda kam kaum ka vle te, a valngan to atgiang. Va mguak kaegom mularo serppak tgus te, muk kam kaum ka vle te, a valngan to atgiang mekam mekam tok, vgum mula keknen to kam vle orom a vrek longeik mo nguk. Ii, mguaka vle enang a valngan to atgiang vgum E Nunu A Totur tok kmikkiem enang ko, e Yesus ka ngaomevek ta vle enang a mhel ka vok tgus to atgiang, va E Nunu A Totur en atgiang tok kat. Ii, va mguaka vle atgiang tok, ekam ko mnam a kolkha to E Nut tvaeng nguk, ther mi kut vaeng nguk kam nho mkor En atgiang tuk kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang nguk gi enang tok kat arhe. Va mguaka vle enang a valngan to atgiang vgum E Nunu A Totur tok kat kmikkiem enang ko Ngoldaip ta vle te, En atgiang tok kat. Va her gi a papat atgiang tuk kat, endo kmor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar. Va her a parrur atgiang tok kat. Ii, va mguaka vle enang a valngan to atgiang vgum E Nunu A Totur tok kmikkiem enang ko E Nut atgiang tuk tok kat, Endo mor o mia tgus Ngor Teit. Va her En kat arhe ta laut kir kim o vrong mia tgus. He nam kaeha ko maktiegom o vrong mia tgus, he nang En kmel rengmat kun mnam o vrong mia tgus tok kat.

Ii, mgua si vle atgiang tok, vanangko Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ther kle kring ya mang langto langto mnam mor ge, kam mi kut kaen a nngiar ngang langto langto gi, mnam mor kam mi kut kaikkiem a tong to en mruo tmur kut el kmisis kim langto langto mnam mor enang tok. Ii, ta nngiar ngang ngor tok, kmikkiem E Nut karo rhek ruk endri te,

“Ta grap ngoguon mail hak he ka ktong a vaak orom karo imuo ruk ta kakapom mar. To tle kaen o nngiar ngang karo mia.”
(Vanang a re ka vgon to te “ta grap” ta khenam ma mmok te, thera ktar ka grung ngpirik ngte mmie na. 10 Ii, va endo ta ktar ka grung ngpirik ngte mmie, her endo thera grap ngoguon ma volkha he kpa mnam o varhek tgus, en kam vle ko tok, he nang en kam kaum o vrong tgoluk tgus ruk E Nut tkueng ngar, mar kam vle ku meorom ka tavgo.) 11 Ii, endo ta grung ngte mmie, her en arhe to ten o nngiar ngang ka ngaomevek, kmelel kim mar ruk E Nut karo mia mruo kmeha ngang o mia ormar. Ii, ko Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen tmi kut en a nngiar langto ngang o mia akuruk, mar kam ngae kam kol a ngaeha to kam hover ka ngaomevek, mar kam vle te, o aposel. Va ngang akuruk ten a nngiar langto vat kam vle te, o propet. Va ngang akuruk tmi kut en a nngiar langto kat, endo kam havae mang En mruo. Va ngang akuruk tmi kut en a nngiar to kam nho mang kakro ngaomevek kam patter mar. Ii, ther mi kut en o nngiar ngang ka ngaomevek tok, he nang ka ngaomevek to ta vle enang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ka vok mruo tgus kmeha orom o nngiar ruk endri, he nang o mia ngaro papat ruk kmor mnam mar mang he kmokpom kar kam laut kngae vgum ngaro reha ruk endruk enang tok. 13 Ii, E Nut ner kaelel kim ka ngaomevek to ormor tok kam ngae kais ko mor tgus ngruaka vle enang a valngan to atgiang orom nguaro papat ruk kmor mnam mor mang E Nut Khal he kmokpom kar. Ii, va ner kaelel kim mor tok kat, kam ngae kais ko nguaro papat ruk mang ngak laut kngae kam ttek va ngot kolkol ekam Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen karo keknen tgus ruk ngat ho mi kut ya hak, endruk Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen mruo tho mi kut kaisis kun mnam en ormar. He enang tok, ngruer kais kam ho mi kut kaiser en ko ngrera ttek orom mar tok kat arhe.

14 E Nut na kaelel kim mor tok, nguaro papat kam laut kam ttek na, yek ngrer lo kat kais kam kta vle enang o ngnes ruk ngam mrua ngam mar mruo ekam o gi vrong papat kat e. Ii, ko o mia ngam mi ktua ppiak he kmas orom ngaro rhek kam patter mor orom ngaro papat ruk nong ngaro kleim ngang ngar mang E Nut, mar kam vraik orom nguaro papat kngam mar ngogut ngoguon. Ii, ngam sia ngangam kim mar kam mi kut kael ngaro papat momalpek kam kauyang ngor ormar kam ngam nguaro papat ngogut ngoguon enang tok. Nguaro papat ngak laut kam ttek na, yek ngruer lo kat kais kam vle enang a langail to o vlung ngma ngam ngogut ngoguon va ko a ngausgi nma spom he kngam ngogut ngoguon tok kat e. 15 Nove, parem ko, ngruak kle va kaelongtok mang o mia kam rere kar mar orom o rhek ruk o minar. He enang tok, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen mruo nera pavloum mor orom karo keknen va karo papat tgus, he nang mar kam laut kngae kun mnam mor, mor kam ttek ormar kmiser ktakor mruo. Ii, ko en ta vle enang a mhel ka lpek ko nma ktong ka vok to orom mor ruk ngot kor mnam mor mang he kmokpom kar. 16 En ta vle enang a mhel ka lpek ko en nma ktong ka ngaomevek tgus to orom mor. Va her vgum en arhe mor ngoma laut kngae, gi enang a mhel ka vok ko nma laut kngae orom o spang ruk ngma mo kappom kar karo sogi va karo vothol en kam serppak enang tok. Ii, va enang tok kat, ka ngaomevek to orom mor ngoma mokpom kar mor kmenserpagam mor mruo orom a keknen to kmelongtok mo ngor, kmikkiem enang ko langto langto mnam ka ngaomevek to endo tsim kut mokpom kar mar mruo kam serppak vgum ktaro reha mruo ruk langto langto nam kaeharom mar mo ngar.

E Nut Ten A Ngorsang To A Gunngar Ngang Karo Mia Mruo

17 He ekam ko muk ruk e Yesus ka ngaomevek mut kor mnam muk mang Ngoldaip he kmokpom kar kam laut kngae tok, va ko kaurur kim muk te, muk kam tu kam kta kolkol ekam o vrong rhek ruk ngam kaikkiem ngaro papat ruk ngam mrua koham ngaro serppak mruo pum mar ko nong ngaro kleim ngang ngar ko pum E Nut kalo keik. 18 Ii, ko ngaro papat ngta slok hak, va ngma vle malhagenmok mang E Nut to nam kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang o mia. Ii, ngma vle malhagenmok mang E Nut tok, her vgum ngaro lpetuk ruk ko o papat ngat ho mi ktua tu hak kim mar vgum ko ngam mi kut kael rela petgim E Nut he. 19 Ii, va ngam lo vua leep hak ko pum E Nut kalo keik, nang kle ho mrua ngam mar mruo ekam lraip va lurokol kmegom kam tmar kim ngaro sing kmeharom o gi vrong kerkeknen ruk ngaro pkor ngam gi vrong kaenen mar kmeharom mar. Ngam sia vle tok, vanang ngam ngae ho lo mi kut rum ngaro svil hak kam tmar kim ngaro sing mang o kerkeknen ruk kam mo gorgor pmar mekam mekam tok e.

20 Mar ngma vle tok, vanangko muk, mut lo lol o rhek ruk mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen kam vle enang ngar tok e. 21 Ii, lmien te, mut her kol a re to mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen vgum o mia ko ngat patter muk orom o papat ruk o minar, endruk ngoma sir malpgem mar kmor mnam mor mang e Yesus he kmokpom kar. 22 Mare, ko ngat patter muk te, kmel mularo yaik ngang mula ngorsang to tesgun he ksir petgim mularo pkor ngaro svil ruk ngam kaenen muk kmeharom o kerkeknen. Ko tesgun mum kaeharom mar ktar mang ko mut lo kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar vop. Ii, ngruaro pkor ngaro svil ngma kauyang ngor he kle kering ngor orom nguaro sing ruk tok. 23 Ii, ngata patter muk kat te, kmel mularo yaik ngang mularo ngorsang ruk tesgun tok, nang kle ka tting mang E Nut kam hortgem mularo papat ruk ngma ktong nguk, mar kam pis o gunngae. 24 Ii, ngat patter muk kat te, kam kle kol mula ngorsang to a gunngar, endo E Nut mruo tmur eharom ngang nguk orom o keknen ruk ngat vua sir hak ko mar o totur, he nang muk kam mi ktua pi orom mar kam sim ktua kolkol ekam En mruo kam vle ngang En mruo orom mar. Ii, E Nut tmur kaeha ngang nguk orom karo keknen ruk ngat vua sir hak ko mar o totur tok kmikkiem enang ko mar o keknen ruk o minar.

Ngruak Kaeharom O Keknen Ruk O Gunngae Kmikkiem Ngua Ngorsang To A Gunngar

25 He ekam ko E Nut ten a ngorsang to a gunngar ngang nguk tok, va langto langto mnam muk naka ksir petgim a kerkeknen to kam ppiak ngang o mia, nang kle krere orom o rhek ruk o minar, ko mor tgus ngota vle te, E Nut ka ngaomevek atgiang to ta vle enang e Yesus ka vok to atgiang kat. 26 Ii, va mguak kaesik ngang o mia, va mguak or kmeharom a kerkeknen ngang ngar kat. Va mguak or kam hoger o resik kat e. Mguak kle va krum o gi vrong resik mnam a kolkha to endo ge, ktar mang a kolkha kam vaik kim muk. 27 Ii, mguak or kam koregot kim e Seten enang tok. 28 Vanang muk ruk o ngauruvik, mguak tu kmurur o tgoluk, nang kle va kaelha kam khenam mularo singni kam lol mutaro reha mruo kam turang o mia orom mar. Ii, mguak lol o reha ruk tok, he nang endruk nong o tgoluk ngang ngar kam tuur mnam mularo serppak enang tok.

29 Va mguak or kam kta rere ngang o mia orom o rhek ruk ngat kernonho kat. Mguak kle va krere ngang ngar orom o rhek ruk ngat kais kmenserpagam mar kmikkiem ngaro vnek ha, he nang mularo rhek ruk ngat lol ko vgum muk kmenkrovgem mar he kturang ngar enang tok. 30 Va mguak or kam kta kaeharom a kerkeknen tang ko mum kaoppom E Nunu A Totur kam mrua mrung en mruo vgum mar tok. Ko E Nunu A Totur to E Nut tel ka tnangal kun mnam muk orom ta vle ti te, ka tnangal to endo ka gi kaunun. Ii, va E Nunu A Totur nera vle te, E Nut ka tnangal ka gi kaunun kam khenam ka tnangal ma mmok kam ngae kais mang a kolkha to E Nut ner mia kaottam ka tnangal to endo kmel ekam mor. 31 He ekam tok, mguak kle va ka ksir petgim o kerkeknen tgus ruk endri te, kmelat o mia, kmesik kuon mail, kam hoger a vrek kiin, kam gervik kim o mia, va kam rere pum o mia kam kering ngaro mnok. Va o gi vrong kerkeknen ngo mamten ruk kam kering o mia ormar, va mguaka ksir petgim mar tok kat. 32 Ii, mguaka ksir petgim mar tok, to kle va kmo ya mo kmuk mruo va kmo mrung nguk kat her vgum ko mguak mo lol mularo kerkeknen mruo patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar hak, gi enang ko E Nut ther lol mularo kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar tok kat, ekam ko mut kor mnam muk mang e Kristus he kmokpom kar.

Copyright information for `SUA