Ephesians 6

Va muk o ngnes ruk mut kor mnam muk mang Ngoldaip he kmokpom kar, mguak mrua slak orom muk mruo kat kam ngan vgum muornek va muortek kat ko a keknen to endo ta sir ko pum E Nut kalo keik, ko E Nut ka pos thavae te, “Ngiaka nho orom inan va iteit he ngira vle lhok mo mmie orom a ngorsang to a yar.” A pos to endo, her endo mnam mar tgus E Nut ta sgun kmel he kvat ka tnangal mnam arhe.

Va muk o teit, mguak or kmel resik mnam mules. Parem ko, mguak kle va kpavloum mar he kaelel kim mar ko mguak patter mar orom Ngoldaip karo papat, mar kam laut kngae ormar tok.

Endruk Ngalmialaol Ngam Kaenen Mar Kmeha Ngang Ngar

Muk ruk mulmialaol ngam kaenen muk kmeha ngang ngar mo mmie, mgua mrua slak orom muk mruo kat kam mia totu pum mulmialaol ruk endruk he le mia ngan vgum mar. Va mguak or kam pe gia totu pum mar orom mularo gi pkor, gi kun mnam kero gi venloot ngaro mhetor ko ngama keketar muk mnam mar kat e. Mguak kle va mia nho orom mar he kgorang ngar gi enang ko mum mia nho orom Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen he kngan vgum en kat. Ii, mgua mia ngan vgum mar he kaeha ngang ngar kmikkiem gi enang ko muma vle enang e Kristus kalngunes ruk mum kaeha ngang en he ksirei kmeharom E Nut karo reha ruk En mruo nma svil mang ngar. Nang mguak or kam pe gia nho orom mar, gi kun mnam kero gi venloot ngaro mhetor ruk ngaro kerok ngat gia kolkol muk, he nang ngar kam sirei mang nguk tok. Ii, mgua ho mi ktua sirei hak kmeha ngang mulmialaol kmeharom o gi vrong reha ngang ngar kam turang ngar ormar, gi enangthe mut mi kaeha ngang Ngoldaip enang tok kat, nang nong ngang o mi mia e. Mare, ko muta mnor mang Ngoldaip he te, ner mi kaen a keik ngang o mia, kmikkiem ngaro gi vrong reha ngo mamten ruk lyar. Si enangthe a taip tang na kaenen muk kmeha ngang, i o enangthe mum gi kaeha mang a keik, vanangko E Nut ner le mi kaen a keik ngang nguk kmikkiem mularo gi vrong reha ruk lyar mum kaeharom mar ge.

O Taip Ruk Ngam Kaenen Ngalngunes Kmeha Ngang Ngar

Va muk o taip ruk mum kaenen mulngunes kmeha ngang nguk, va muk kat mguaka vle enang tok kat he ktotu pum endruk ngam kaeha ngang nguk. Vanang mguak or kam kta rere kmengorang ngar kat e, ekam ko mut hera mnor mang E Nut to kuon ma volkha te, her En arhe tkaum vle te, muk kar mulngunes Muldaip to En. Va En nam lo gia khen a mhel tang kam smia tar, nang ka mnang langto e. Nove, ner mia momngan kar o mia tgus.

Ngruak Sir Lserppak Malngaeng E Seten

10 To kam rum kuaro rhek ri, kua svil kam havaeng nguk te, mguak sir lserppak orom mularo papat ruk kmor mnam muk mang Ngoldaip he kmokpom kar her vgum ka ho serppak mruo to a ho ngaurar hak. 11 Ii, mguaka vle enang a mhel to nma kar va tomten ko nma vaik pum karo tgoluk ruk lserpgar kmus ormar. Ko muk kat mguak lol E Nut karo tgoluk tgus ruk lserpgar kmus orom mar tok kat, he nang muk kam sir lserppak malngaeng e Seten karo vu papat ruk nam kaelik momalpek kam kering nguk ormar. 12 Mare, mguaka sir lserppak malngaeng e Seten tok, ekam ko ngom lo kaus kar o mi mia ruk ngot kais kam vokom ngaro pkor kar ngaro gidiel e. Nove, ngom kle va kaus kar o kool, va o vrong serppak ngalmialaol va o vrong kool ngalmialaol ruk ngaro serppak ngta kpom a mmie ta ko nma vle ma slommok kat. Va ngoma kaus kar o vrong serppak ruk kuon kia gan kat, endruk ngam kaenen o mia kmeharom o kerkeknen ruk ngat ho mi kut kernonho hak. 13 He ekam ko her mar ruk ngom kaus kar mar, va mguak kle kvaik pum E Nut karo tgoluk tgus ruk lserpgar kmus ormar, he nang muk kam sir lserppak malngaeng ngar mnam a kolkha to e Seten na re kaegom muk orom karo vu papat ruk ngat ho mi kut kernonho hak. He enangthe mguak kaus ormar tok, yek mguer kais kam kir kim he le ksir lserppak tok ge. 14 He ekam tok, mguak sir lserppak malngaeng e Seten he kaus kar en orom o papat ruk o minar, ko ngta vle enang a pus to mguak kleng ko mnam mularo vgondik. Va mguak kaus kar en orom o keknen ruk ngta sir ko pum E Nut kalo keik kat, ko o keknen ruk tok ngta vle enang a gulie ka mten to kam vaik pum kam toot mang mularo rengtek orom. 15 Va mguak sir lserppak kat he kaus kar en orom mularo papat ko mguaka ktar kaelel mar he ktoot orom mar kam paneng a kolkha to kam ngongae paat kam havaeng o mia mang a knovvur to tkais kmel a vrek longeik kun pgegom mar kar E Nut. Ko o papat ruk endruk ngta vle enang mularo nharok ngaro vanvan ruk mguak kaelik kmenserpagam mularo nharok ormar, he nang nguk kam ngongae paat orom mar tok. 16 Ii, mguaka ktar vaik pum E Nut karo tgoluk ruk lserpgar ri na kam sir lserppak malngaeng e Seten ormar tok arhe. To mguak kle kvaik pum akuruk kat kuon malpgem endruk ko her monik he. Endruk endri te, o papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, ko o papat ruk endruk ngta vle enang mularo gulie ruk mguaka kpom mar kam toot mang nguk kim e Seten karo vu papat ruk nam kaegom kam kering nguk ormar. Ii, ko e Seten tho mi kut kernonho hak, va karo papat ruk endruk ngma vle enang karo mus ruk ngma sngam a paei pum ngaro kerok he kngam mar ngang nguk. Va muk, mguak toot mang nguk kim en orom o papat ruk kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar tok kat, he nang muk kam tver karo mus ruk orom karo vu papat ruk endruk ormar. 17 Va mguak sir lserppak malngaeng e Seten he kaus kar en kat orom o papat ruk mang E Nut ka ngaeha to ther susulgim muk orom kat, ko ka ngaeha to endo ta vle enang a msasaen to tvua serppak kam tokim mularo lpetuk. Va mguak sir lserppak malngaeng en orom E Nut karo rhek ko E Nut karo rhek ngta vle enang a kom to mguak kaus kar e Seten orom vgum E Nunu A Totur ka serppak. 18 Ii, va mguak kle kael mularo ngarkie ngo mamten ko kim E Nut mekam mekam kat, he ka mnganang mang o gi vrong tgoluk va kaurur kim En mang ngar kmikkiem enang ko E Nunu A Totur nam kaenkrovgem muk kam ngarkie tok kat. Mare, mguak smia pat mang E Nut karo tgoluk ruk lserpgar ri kmus orom mar to le smia toot. Va mguak or kam tu kam ngarkie ngang E Nut mekam mekam kat mang o mia ruk E Nut tmur el mar kam vle ngang En mruo.

19 Mare, va mguak ngarkie mang dok kat te, mnam a kolkha to nguak sir ko kim endo nma ngan o rhek, E Nut na kaen o rhek mnam dok, he dok kam lua kokkol kam rere lserppak kam polger o rhek ruk mang ka svil to orom a knovvur, endo tesgun E Nut tlo paam rela mang. 20 Ii, ko her vgum ko ko kol E Nut ka gu kam havae mang ka svil to endo, ngat kaenpasiker dok mo ma hengor ta. Ii, mguak ngarkie mang dok kat te, dok kam lua kokkol kam rere lserppak kam polger o rhek mang tok arhe, kmikkiem enang ko E Nut tmeng dok ngang o mia kmeharom tok.

E Pol Ta Rum Ka Hor Orom Karo Rhek Ruk Endri

21 Mare, muk ruk lEpeses, kua re kam meng ngornopia e Tekekus ngok kmuk. En nam kor mnam en mang Ngoldaip he kmokpom kar va sim kaeha ngang. Va ngom kaelongtok mang kat. Kua re kam meng ngok kmuk mang a her gi papat ta arhe te, muk kam kol a re mang dok kar endruk mo kmok kat te, ngota vle nngia. Ko en ner smia havaeng nguk mang o tgoluk tgus ruk mang ngor. Ii, kua re kam meng en ngok kmuk, he nang en kmenkrovgem muk kat.

23 To koornopeik ruk mut kor mnam muk mang E Nut, kua ngarkie ngang E Nut to Ngor Teit kar Ngoldaip e Yesus Kristus mang nguk te, min kmeharom mularo vurkul kmongeik va muk kam sim kor mnam muk mang ngin he kmokpom kar min, va muk kmelongtok mang o mia kat. 24 Va kua ngarkie mang muk tgus ruk mum kaelongtok mang Ngoldaip e Yesus Kristus orom mularo papat ruk ngat lo is kam nop kun mnam muk. Ii, va kua ngarkie mang nguk te, en kam ring ya mang nguk kat.

Copyright information for `SUA