Galatians 3

E Nut Nam Kael O Mia Kam Vle La Mmok Ko Pum Kalo Keik Ekam Ko Ngat Kor Mnam Mar Mang En He Kmokpom Kar

Muk o Galesia, mularo papat ngta tu hak! Muta vle enangthe a mhel them a kerker ormuk he mut mrua ksir petgim e Yesus vgum tok. Ko ko her sim havaeng her muk ruk arhe ma mmok ko kim mularo kerok mang e Yesus Kristus te, ngat krong orom o ot kvat engnang a ho. He ekam tok, mu havaeng dok mang ke gi papat ta na. Mut kol E Nunu A Totur vgum ko mut sim kut kaikkiem o Yuda ngaro pos, i o vgum ko mut ngan o rhek ruk mang e Yesus to le kor mnam muk mang? Mu havaeng dok na! Mularo papat ngat ho mi ktua tu hak! Ko tesgun muta ktar kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar he kol E Nunu A Totur vgum tok. Vanang tete, mut kle kat kaegom kam sim kut kaikkiem o Yuda ngaro pos kat orom mularo serppak mruo kmegom kam mur kael muk mruo kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik vgum mar tok? Nok mut her kle ka kpiem E Nunu A Totur enang tok vor. Vanangko, ko ho lo mi kut kais hak kam pat mang nguk lmien tok e. Mu havaeng dok na, E Nut nam kaenkrovgem muk orom E Nunu A Totur va kle kaeharom karo reha vang ruk laol kun pgegom muk, vgum ko mum sim kut kaikkiem o Yuda ngaro pos, i o vgum ko mut her lol o rhek ruk mang e Yesus he kor mnam muk mang En he kmokpom kar?

Muk, mgua pat mang e Ebrehem he kolkol ekam en na, ko E Nut karo rhek ngat havae mang en orom o rhek ri te, “Nam kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar, to endo yek E Nut tel en kam vle la mmok ko pum kalo keik gi vgum tok.” E Nut thavae tok, he ekam tok, mguak kol a papat vgum E Nut karo rhek ruk endruk te, endruk ngam kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar enang e Ebrehem tok, her endruk e Ebrehem kaores ruk o Yuda msim arhe. Ii, ko tennik E Nut ta ktar mnor he te, ner kael o vrong rhek kam vle la mmok ko pum kalo keik vgum ko ngat kor mnam mar mang En he kmokpom kar. Ta mnor tok, to kle ka ktar kpavap mang a knovvur orom karo rhek ruk endri ko a mhel tittiegom mar tennik ko E Nut thavaeng e Ebrehem ormar te, “Ngora ngamyammok mang o vrong rhek tgus her vgum yin arhe.” He kmikkiem enang tok, ekam ko E Nut tngamyammok mang e Ebrehem vgum ko tkor mnam en mang En he kmokpom kar, va o mia tgus ruk ngat kaenang e Ebrehem he kor mnam mar mang E Nut he kmokpom kar tok kat, E Nut ner le kngamyammok mang ngar, gi enang ko tngamyammok mang e Ebrehem ko tkor mnam en mang E Nut he kmokpom kar tok kat.

10 Vanangko o mia tgus ruk ngma vle pum o Yuda ngaro pos he kaegom kam sim kut kaikkiem mar kmel riring E Nut kmel mar kam vle la mmok ko pum kalo keik vgum tok, endri E Nut nma re orom mar, kmikkiem karo mur rhek mruo ko ngat ittiegom mar te,

“Endruk tgus ngma vle pum E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar kun mnam E Nut Ka Meer To Orom Karo Pos he kaegom kam sim kut kaikkiem mar kmel riring E Nut kmel mar kam vle la mmok ko pum kalo keik vgum mar tok, nang lo sim kut kaikkiem mar tgus hak kam lua sarim mar tgus, her o mia ri arhe E Nut nma re orom mar.”
11 Ii, E Nut nama re orom mar tok, ekam ko ngota mmok mang a papat ta te, nong a mhel tang hak to tkais kam mur kael en mruo kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik gi vgum ko nam sim kut kaikkiem o Yuda ngaro pos e. Ko E Nut karo mur rhek mruo ngat havae ma mmok tok te,

“Endo E Nut nma mon la mmok ko pum kalo keik, her en arhe E Nut ner kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang her gi vgum ko tkor mnam en mang E Nut he kmokpom kar.”
12 Vanang a keknen to a mhel kmegom kam sim kut kaikkiem o Yuda ngaro pos tgus, kam mur kael en mruo kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik vgum tok, en kam kol a ktalhok ko mkor E Nut, a keknen to endo tlo kaenang a keknen to kam gi kor mnam en mang E Nut, kmel riring E Nut kam mur kael a mhel to endo kam vle la mmok ko pum kalo keik he kaen a ktalhok ngang vgum a keknen to tok e. Nove, alo keknen ri ngint lo maenang e, ko E Nut kakro pos ngat kle va khavae te,

“Endruk ngam gia vle pum o pos kmegom kam mur kael mar mruo kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik vgum mar tok he kol a ktalhok, ngak ngae ka prongyek ka psek kam sim kut kaikkiem mar tgus kam sarim mar tgus hak. To endo yek ngtis kam kol a ktalhok to endo.”
13 Vanang her e Kristus arhe, endo ta pet kuon mang ngor orom ka vok kam pet mor petgim a kapnes to E Nut na kaen ngang endruk ngma vle pum o Yuda ngaro pos ruk endruk, nang lo sim kut kaikkiem mar tgus enang tok. Ii, e Yesus tpet kuon mang ngor orom ka vok ko tmur en En mruo kam yor mang ngor he ka vle enangthe tmur re orom en mruo kam yor tok, he nang en kam kol ngua kapnes to endo kuon mang En mruo tok. Ii, tmur re orom En mruo tok, he kol ngua kapnes tok, kmikkiem gi enang ko E Nut karo rhek mruo ngat havae mang En tok kat te, “A gi vrong mhel tang ko ngat krong orom o ot kvat engnang a ho, her endo E Nut ta re orom arhe.” 14 Ii, e Yesus Kristus tyor enang tok, yek E Nut tkaeharom a ngaelaut to kam ngamyammok mang o vrong rhek her vgum ko ngat kor mnam mar mang en he kmokpom kar, gi enang ko tngamyammok mang e Ebrehem ko ta ktar kor mnam en mang E Nut he kmokpom kar tok kat. Ii, E Nut na ngamyammok mang ngar tok, he nang mor tgus kam kaum kol E Nunu A Totur to E Nut ta ktar el ka tnangal mang tesgun kmen ngang endruk ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar tok.

E Nut Ka Tnangal To Ngang E Ebrehem Ta Laut Kir Kim O Yuda Ngaro Pos

15 Koornopeik, ngora rere kmikkiem o gi vrong mia ngaro papat na. Ko enangthe a mhel npa ktar kael ka tnangal ngang a mhel langto mang a papat tang kam lgem o rhek kam smia mokpom kar orom ka tnangal to endo, va nong a mhel tang hak to tkais kam kser a mokpom to endo, i o kam soloum a papat tang kat mang a mokpom to endo kat e. Ii, va E Nut ka mokpom to kar mor tgia maenang tok kat. 16 Ko E Nut thera ktar el ka tnangal ngang e Ebrehem kar kaes, En kam mokpom kar mor orom he. Ii, mu ngnek na, E Nut karo rhek ruk thera lgem o rhek kam mokpom kar mor orom mar ngat lua mon, “E Ebrehem kaores kavurgem” e, he nang En kmel ka tnangal ngang ngar. Nove, E Nut ta kle va khavae te, “Ngor kael kua tnangal to enda ‘ngang inges’.” Mut kol a papat to? He ekam tok, e Ebrehem kaes to endo, en agitgiang e. He en, her Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen arhe. 17 Kua re ti te: E Nut thera ktar el ka tnangal ngang e Ebrehem kam mokpom kar orom tok. To ko pekam o pnes ruk ngat kais te, 430 ko ngat nop, E Nut tle kaen kakro pos ngang o Yuda kat. To kmikkiem tok, o pos ruk endruk ko ngat pis knaek, ngat lo is hak kam kser kim E Nut ka tnangal he khos kim ka mokpom to ta ktar el kar e Ebrehem e. Nove! 18 Ko enangthe ta mien te, E Nut nap kael e Ebrehem, en kam vle la mmok ko pum kalo keik, kmen a ktalhok ngang ekam ko nap sim kut kaikkiem o pos, va nak mien kat te, E Nut tgi mrua koham ka serppak kmel ka tnangal to ta ktar el kam mokpom kar he. Vanang nove, ko E Nut ther kle va kring ya mang e Ebrehem he kael en kam vle la mmok kmen a ktalhok ngang he, ko tennik ta ktar el ka tnangal ngang kam mi kut kaeharom ngang her gi enang tok arhe. He ekam tok ta khenam ma mmok te, E Nut nam lo kael o mia kam vle la mmok ko pum kalo keik kmen a ktalhok ngang ngar vgum ko ngam sim kut kaikkiem o Yuda ngaro pos e.

19 Nove! Vanang ekam ko E Nut nam lo kael o mia kam vle la mmok ko pum kalo keik vgum ko ngam sim kut kaikkiem kakro pos, to nngia ko E Nut ten kakro pos ruk endruk ngang o Yuda? Ther gia vle ti te, E Nut ten kakro pos ruk endruk ngang o mia kam khenam ngaro kerkeknen ma mmok ngang ngar mruo te, ngam lo sim kut kaikkiem E Nut karo keknen. Ii, E Nut tenik ngang ngar, mar kam mnor mang ngaro kerkeknen ruk endruk tok, kam ngae kais ko e Ebrehem kaes nak pis, endo tennik E Nut ta ktar el ka tnangal mang ngang he.

Ii, o engyel ngat kol E Nut ka gu he kaen o pos ruk endruk ngang o Yuda ko maktiegom endo tkol o mia ngaro ngnorok.
20 He enang tok, mu vokom na, kmikkiem E Nut ka ngaeha to kmen o pos ruk endruk tok, E Nut ka engyel tkol E Nut ka gu va a mhel langto tkol o mia ngaro ngnorok kat he enang tok alo mhel alomin ri ngint kol nginlo lua nginalo gu enang tok kmen o pos ruk endruk. Vanangko kmikkiem E Nut ka ngaeha to kmen ka tnangal, En mruo ther el ko En atgiang to teharom.

E Nut Kakro Pos Nga Ngaeha Ka Pun

21 He kmikkiem a papat to tok, muta pat nngia? Muta pat re te, E Nut kakro pos nga ngaeha ka pun ta sir kim E Nut ka tnangal? Ho mi kut nop hak! Ko enangthe E Nut nap her en o pos ruk endruk enangthe ngap kais kmel o mia kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik, va o mia ngap her le kais kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik her vgum ko ngam sim kut kaikkiem o pos ruk endruk tok arhe. 22 Vanangko nove! Ko o pos nga ngaeha ka pun nam lua vle tok e. Ko E Nut kakro rhek ruk ngat ittiegom mar ngat havae ma mmok te, o mia ngaro kerkeknen ngma hagam mar kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik. Ii, ngat havaeng o mia tok, he nang mar kam kle kor mnam mar mang e Yesus Kristus he kmokpom kar, he nang E Nut kmaottam ka tnangal to endo en kam kpis lmien ormar enang tok, endo kmel mar kam kam vle la mmok ko pum kalo keik kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar her vgum ko ngat kor mnam mar mang e Yesus he kmokpom kar tok.

23 Ii, tiok ktar mang a kolkha to e Yesus tmur el en a mi mhel he mor kmor mnam mor mang en, E Nut kakro pos ngma hagam mor kam vle la mmok ko pum kalo keik. Ii, ngma hagam mor kam vle la mmok tok, he koka tok kmor kngae kais mang a kolkha to endo gi, ko tmur khenam en ma mmok, mor kmor mnam mor mang en. 24 He ekam tok, ngot kol a pat mang E Nut kakro pos te, E Nut tenik ngang ngor, mar kam ho mi ktua nho mang ngor kngae kais mang a kolkha to e Kristus tpis, he nang mar kam ktong ngor ko kim En, mor kmor mnam mor mang En, he nang E Nut kmel mor kam vle la mmok ko pum kalo keik vgum tok. 25 He tete ngota vle te, ekam ko e Yesus ther pis mo mmie he ngot her kor mnam mor mang he kmokpom kar, va o pos ruk endruk ngaro serppak ngam lo kta vle kuon mang ngor kam kta nho va ktoot mang ngor kam kta hagam mor kat e.

Endruk Ngat Kor Mnam Mar Mang e Yesus He Kmokpom Kar, Her Mar Ruk E Nut Kles Msim Arhe

26 He enang tok, tete muk tgus ruk mut kor mnam muk mang e Yesus Kristus he kmokpom kar mut kaum ka vle te, E Nut kles ruk muk. 27 Ii, ko muk tgus ruk mut parrur orom E Nut ka munik ko mut kor mnam muk mang e Kristus he kmokpom kar, mut her kaegenkar e Yesus ka yet to ka sgan tok kat. 28 Ii, he kmikkiem enang ko E Nut teharom muk kam vle tok tete, va nam lo sim kta ring te, o mia, mar o Yuda, i o mar o Grik kat e. Va nam lo smia ring kat te, endruk a mhel nma sir pekam mar kmenen mar kmeha ngang ngar i o, endruk a mhel nam lua sir pekam mar kmenen mar kmeha ngang ngar kat e. Va nam lo smia ring kat te, mar la vlom i o la ngokol kat. Ii, E Nut nam lua vle tok, ekam ko o mia tgus ruk ngat kor mnam mar mang e Yesus Kristus he kmokpom kar, E Nut nam gia ring te, mar tgus ngat gia mo is enang a mhel agitgiang. 29 He enang tok, ekam ko mut pal mnam e Ebrehem kaes to e Kristus, va muta vle te, e Ebrehem kaores akuruk kat. He ekam tok, tete, mut kat kais kam vle mnam E Nut ka tnangal to ta ktar el ngang e Ebrehem tennik he, endo mang En kmel o mia kam vle la mmok ko pum kalo keik.

Copyright information for `SUA