Hebrews 5

Ii, o Yuda ngaro pris ruk laol ngaldaip langto langto, E Nut mruo nma re pum mnam o mia, kam tavger kam kol a ngaeha to endo, kmikkiem gi enang ko a mhel to endo tmi kut pal mnam a ngausie langto lsir mnam mor o Yuda. Ii, nma tavger tok, en kam vle kun pgegom o mia va E Nut, en kmeha ngang ngar kmen ngaro nngiar ngang E Nut. Ii, o pris ruk laol ngaldaip to mo mmie nak lol mularo nngiar ngang nguk, endruk orom o ol va endruk orom o ngaemslang, to le kaeha orom mar ko pum E Nut kalo keik mang mularo kerkeknen. Mare, o pris ruk laol ngaldaip to mo mmie tkais kam smia rere kar o mia ruk orom ngaro kerkeknen ruk ngam lua paptang ngar, endruk ngat re kam vraik orom mar petgim E Nut. Ii, tkais tok, ekam ko en kat, en a mi mhel to karo kerkeknen ngma vanker en tok kat. Ii, va her gi vgum ko karo kerkeknen ngma vanker en tok kat, va en naka ktar kmen kta nngiar mruo ngang E Nut mang karo mur kerkeknen mruo na, en kam ktar ka vle la mmok ko pum E Nut kalo keik, yek endo yek tkais kam le kaen o mia ngaro nngiar ngang E Nut mang ngartakor tok kat.

Ii, endo tkol o pris ruk laol ngaldaip ka ngaekam to mo mmie tlo kais hak kam mrua kansgum en mruo he khover en mruo kam gi vrong tavger en mruo kam kol e. Nove, E Nut mruo na mi ktua vaeng a mhel to endo, gi enang ko E Nut mruo tmi kut vaeng e Eron kam pakvom orom a ngaeha to endo kat. Va Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ta vle gi enang tok kat, ko en tlo mur kansgum en mruo he khover en mruo kam mrua tavger en mruo kam kol a ngaekam to mkor o pris ruk laol ngaldaip kat e. Nove, ko her E Nut arhe, endo ta kle va mi ktua tavger en kam kol a ngaekam to endo, ko ka munik tho mi kut laut hak, ko E Nut mruo tmur vaeng orom karo rhek ri te,

“Iteit to dok, he tete, kua kvam yin te, ko hal to yin.”
Va E Nut tkael a re langto kat ngang ko mnam ka meer ka mhe langto yok kam tavger en orom tok kat ko thavaeng te,

“Her yin arhe, yindo o pris ruk laol ngaldaip to ima plong vle ngnik ngnik kmikkiem enang e Melkisedek ko en ta ktar kael kaunun mang yin orom en mruo tok arhe.”
Ii, va mnam o kolkhek ruk e Yesus nma vle mo mmie, nma plong kaeti klik he kalo keik nginaro vrek ngma lul ko nama ngarkie va kaurur kim E Nut to tkais kam sulgim en he khong en pum karo vokngnes va ka yor. Pu lmien te, e Yesus, E Nut Khal to en, vanangko ta kle klol o papat mang kam ngan vgum E Nut ge, her vgum karo vokngnes ruk tlol arhe. Va E Nut nma lol e Yesus karo rhek ruk nam kaurur kim ormar tok, ekam ko e Yesus nam mrua slak orom en mruo kam totu pum E Nut he kngan vgum En tok. Ii, E Nut ther gi kut tarkanang ka ngaeha orom e Yesus mo mmie vgum o vokngnes ruk endruk, to endo yek, en ta vle ngang ngor ruk ngot kor mnam mor mang en te, en endo mor kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik mkor, ko her en arhe to nak susulgim mor ekam ko ngota ngan vgum en he kmokpom kar. 10 Mare, he ekam ko E Nut ta tarkanang ka ngaeha orom e Yesus tok, E Nut ta le kmon en kat te, o pris ruk laol ngaldaip to en, kmikkiem enang a pris to e Melkisedek ko e Melkisedek ta ktar kael kaunun mang e Yesus orom en mruo tok.

Ko Ngarlenar Ngat Ngae Ho Lo Kat Kais Kam Kta Kait Mar Kam Kat Kaeknik Ngok Kim E Nut

11 Va mang a papat to mang e Yesus tok, kuaro rhek ngarlavurgem vop kua svil kam havaeng nguk orom mar, vanangko ta koppet ngang dok kam keknen ngang nguk orom mar ekam ko mularo lpetuk ngat tok hak. 12 Ko lmien mang nguk te, mut her elha kmor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar tennik he, he mularo papat ruk mang E Nut karo rhek ngap her laut he ttek tete he. Va tete mup her le ka vle kat te, mup kais kam patter o mia akuruk mang ngar vat, vanangko, nove. Ko o mia akuruk nga kle va kta patter muk he kaeknik kaeknik kat gi kam votam o papat ruk kero mi laol hak mang E Nut karo rhek ruk endruk o minar. Ii, muma vle orom mularo papat ruk kero mi laol hak mang e Yesus vop he ka vle gi enang o gi gunsvel ruk ngam gia mem vop, nang mum lua vle enang o mia ruk laol ko ngam kaem o ol ruk lserpgue e. 13 Ii, va oni mia ruk kun mnam muk ngma vle vop orom ngaro papat ruk mang E Nut ko mar kero mi laol, ko ngma vle enang o gunsvel ko ngam gia mem vop, her o mia ruk endruk arhe ngaro pkor ngat lua mrer vop mang o papat ruk ngata patter muk ormar he, endruk mang E Nut kam mon muk la mmok ko pum kalo keik. 14 Vanangko o papat ruk laol, endruk mang E Nut kam mon muk la mmok ko pum kalo keik, mar ngta vle enang o ol ruk lserpgue. Va o papat ruk endruk ngta vle ngang endruk o tger, ko her o mia ruk o tger arhe ngam mrua ngangam kim mar mruo mekam mekam mang E Nut karo rhek ruk laol he mur kaelelkim mar mruo tok, kam mnorvek pum o keknen ruk lyar va endruk ngat kernonho.

Copyright information for `SUA