Hebrews 7

Ko E Yesus Ta Laut Kir Kim E Melkisedek To Tkael Kaunun Mang E Yesus Orom En Mruo

E Melkisedek to kua rere mang, en lSalem nga taven, va en a pris to nam kaeha mang ngar ngang E Nut To A Ho Vu Laut Hak. Ii, va her endo ta puknim e Ebrehem ko va ngaelaut arhe ko e Ebrehem teknik mnam a ngaus ko tkir kim o taven akuruk he e Melkisedek ta ngamyammok mang. Ii, e Melkisedek to endo, her endo kat arhe, endo e Ebrehem ta ktar ka nngiar ngang orom ket mhe mnam karo tgoluk tgus ruk tommenik te, loktiek.

Va a papat to kua svil kam ktar orom mang kam keknen mang e Melkisedek ta vle ti te, ka munik to ngat kilegem orom, ka pun ta vle te, “A Taven To Karo Keknen Ngat Vua Sir Hak.” Va ka munik langto te, lSalem nga taven, ka pun ta vle te, “A Taven To Nam Kaeharom O Mia Ngaro Vurkul Kmongeik.”
Va a mhel ta e Melkisedek, nong o ngothoi akor kun mnam E Nut karo rhek mang kteit ngang, i o knan ngang va ka ngausie ka pun kat e. He ekam tok, en ta vle te, nong ka pun ngang hak, va nong ka ngmeang ngang kat e. He ekam tok, e Melkisedek ta vle tok kmel kaunun mang E Nut Khal orom en mruo kam vle te, a pris ka mten to nma vle ngnik ngnik gi enang tok arhe.

Yu! Va E Nut karo pos ruk mang o pris ngat havae te, o Yuda ngak tavger o mia ruk ngat pal mnam nga ngausie to mkor o Livai tuk, mar kam kol a ngaekam to mkor o pris. He gi mar o Livai tuk, endruk ngak kol a ngaekam to mkor o pris, nga gia lol o Yuda ngaro tgoluk ket mhe to agitgiang mnam endruk loktiek ko ngat kommenik tok, to le kaen ka nngiar ngang E Nut orom ket mhe to agitgiang to endo. Ii, o mia ngam si vle te, ngat pal mnam e Ebrehem gi enang o Livai tok, he ka vle te, mar moornopeik msim, vanangko o pos ngat gia havae te, o Livai tuk nga gia lol ngarketro nngiar gi. Ii, o pos ngat si havae tok, vanang a mhel to enda, e Melkisedek, nong o ngothoi akor mang en te, tpal mnam a ngausie to mkor o Livai hak, vanangko en te ktua kol e Ebrehem ka nngiar to ngang ge. Ii, e Ebrehem en a mhel to tsi plam o Yuda tgus, vanangko o tgoluk ruk e Ebrehem tkaum mar ko mkor o taven akuruk yok ko tus kar mar, kikir kim mar ther le ka nngiar ngang e Melkisedek orom ket mhe mnam karo tgoluk tgus ruk endruk ko tommenik te, loktiek.

Va kam ngam a papat langto kuon mang kat te, e Ebrehem, en a mhel to E Nut tsi el karo tnangal ngang, vanangko her e Melkisedek to arhe ta kle va kngamyammok mang en. To mu sim pat na, enang tok, ta khenam te, e Melkisedek ta laut hak kir kim e Ebrehem ekam tok arhe.
He ekam tok, mut lo kais hak kam kta lopumtang pum min kat e, ko endo ta ngamyammok mang kaela, her endo ta laut kir kim kaela to ta kol a ngamyammok ko mkor tok arhe. Ii, he mnam a ngaiting langto, o Yuda ngam kaen ngarketro nngiar ngang o pris ruk ngam kle mia yor ge. Vanang mnam a ngaiting langto e Ebrehem tle kut kaen ket nngiar ngang e Melkisedek to o mia ngma havae mang te, nma plong vle ngnik ngnik. Ii, va kam ngam a papat langto kuon mang kat te, e Melkisedek ta laut kir kim e Ebrehem, va nok pathe o mia ngat kais kam havae kat te, ekam ko e Ebrehem ta nngiar ngang e Melkisedek tok, va o Livai ngat her kle kaen o Yuda ngarketro nngiar ngang e Melkisedek her vgum ngalaip to e Ebrehem ko ta nngiar ngang e Melkisedek tok ktar mang ko e Livai tlo plam ka ngausie vop. Ii, ngat kais kam havae tok, ko tennik ko e Melkisedek ta puknim e Livai kaes to e Ebrehem ko va ngaelaut, e Livai tlo plam ka ngausie vop ko knan tlo kol vop. Ii, o Livai tuk ruk ngat si kais kam kpom o Yuda ngarketro nngiar ko mkor o Yuda, vanangko her o Livai ruk arhe ngata nngiar ngang e Melkisedek ekam kaes to e Ebrehem tok.

Ko E Nut Ka Mokpom To A Gunngar Orom E Yesus Tho Mi Kut Ya Hak Mang Ka Mokpom To Tennik Orom Karo Pos

11 Mgua smia pat na! E Nut karo pos va o reha ruk mkor o pris ruk kun mnam e Livai ka ngausie ngam kaeharom mar ngang E Nut mang o mia ngama mo turang ngar ngola? He enangthe o pris ruk laol ngaldaip karo reha ruk endruk ngap her is kmel o mia ruk endruk, he E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik vgum ngaro reha tok, va kman ko E Nut ta kle kta tavger o pris ruk laol ngaldaip langto ko yok vat kmaol ngte, endo E Nut tel kaunun mang orom e Melkisedek, nang nong tang mnam o Livai nga pupnam to mkor e Eron lsir?

12 Mu vokom na, ekam ko a mhel langto yok ko mnam a ngausie langto yok ta kpom a ngaekam to mkor o pris ruk laol ngaldaip, va o mia ngak liepum o pos ko o pos ruk endruk nga kle khortgi kam vle yok kat kmikkiem o pris ruk laol ngaldaip ka mten to yok enang tok kat. 13 Ii, ko endo o rere ngta kolkol en mang a ngaekam to endo, en nkong mnam a ngausie ka pun langto yok gi. Ko nong tang mnam ka ngausie ka pun to endo tok tvur kol a ngaeha tang kmeha orom ko ma psen to a totur kam nngiar ngang E Nut e. 14 Ii, ko ngota mmok mang Ngoldaip te, en nkong mnam a ngausie ka pun to yok mkor e Yuda, he e Moses tngae lo vur el a rere tang hak mang a ngausie ka pun to endo te, mar kam kpom a ngaekam to mkor o pris e. 15 Mare, endo E Nut tel kaunun mang orom e Melkisedek ther mi pis tesgun he, he ther kol a ngaekam to mkor o pris ruk laol ngaldaip. He ekam tok, a mhel to endo tel mor ma hor hak mang a papat to te, en ta laut kir kim o Yuda ngaro pris ruk laol ngaldaip ko en ther mi pis he. 16 Ko e Yesus, ko en a pris to yok vat enang e Melkisedek ther mi pis he kol a ngaekam to endo, vanang tlo pis kmikkiem o pos ruk ngat keknen mang o pris te, ngak pal mnam a ngausie to mkor o Livai tuk e. Nove, ther mi pis he kol a ngaekam to endo her gi vgum ka serppak mruo to nma ktal kim ko nong a tomhel lang tkais kam rum kim hak. 17 Ii, ther mi pis enang e Melkisedek tok, kmikkiem enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek mang te,

“Her yin arhe, yindo o pris ruk laol ngaldaip to ima plong vle ngnik ngnik kmikkiem enang e Melkisedek ko en ta ktar el kaunun mang yin orom en mruo tok arhe.”
18 He ekam tok, E Nut karo pos ruk tennik, endruk o pris ruk laol ngaldaip nam kaeha kaikkiem mar, kmel o mia he E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik, E Nut ta liepum mar ekam ko ngat lo vu eveep hak ko ngat lo vua serppak 19 kmeharom o mia, he E Nut kam mon mar la mmok ko pum kalo keik e. Ii, E Nut ta liepum karo pos to le kta kaen o pris ruk laol ngaldaip langto ko yok, endo tmi kut ya hak mang endruk tesgun, he her en arhe ngoma nho mkor en kmeharom mor kam vle la mmok ko pum E Nut kalo keik tok arhe. He enang tok, ngot kais kmaol rkieng E Nut vgum en tok arhe. Ii, va E Nut teharom tok her mi kut vgum ko karo pos ruk endruk ngat ho lo is hak kmeharom a mhel tang hak, he E Nut kam mon la mmok ko pum kalo keik.

20 O Yuda ngma tavger o pris ruk laol ngaldaip kam kpom a ngaeha, vanang ngam lo kaenserpagam ngaro rhek kam re kvat a tomhel tang kmenserpagam mar, he nang a mhel to endo kam kol a ngaeha tok e. 21 Nove, vanang E Nut ta kle va ktavger endo yok mang a ngaeha to endo ko tre kvat En mruo kmenserpagam karo rhek ko thavaeng te,

“O mia Ngaldaip to dok, ko her re kvat dok mruo kam tavger yin, he klo is hak kam hortgem kuaro papat e. Ii, ko kua havaeng yin te, her yin arhe, yindo o pris ruk laol ngaldaip to nma plong vle ngnik ngnik.”
22 He her gi vgum ko E Nut tre kvat En mruo kmenserpagam ka tnangal to endo, E Nut ther le el ka tnangal lserppak mang kam mokpom kar mor tete orom e Yesus tok arhe. He ka mokpom to endo ko ta sir kuon malpgem e Yesus tete, tmi kut ya hak mang a mokpom to tennik.

Ko E Yesus Tlo Kaenang O Pris Ruk Laol Ngalmialaol Orom Ngaro Kerkeknen

23 Va o mia ruk ngma tavger o pris ruk laol ngaldaip ngma mopatap orom mar mnam o maineik tgus ekam ko langto langto mnam o pris ruk laol ngalmialaol nma yor he lo kat kais kmeha kngae kngae e. 24 Vanangko e Yesus nma plong vle ngnik ngnik. He ekam tok, en tkais kmeharom karo reha ngang E Nut mang ngor mekam mekam he lo kat kais kam tu kmeharom a ngaeha to endo kam ngae kngae ge ko en ner lo kais kam kta yor kat. 25 He ekam tok, e Yesus tkais kam ho mi ktua susulgim o mia tgus hak ruk ngam kaol rkieng E Nut vgum en mruo, he nang E Nut kam lol ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar ka ngmeang hak. Tkais kmeharom tok, ekam ko en nma plong vle ngnik ngnik kam rere orom mar ngang E Nut mang tok.

26 Ii, E Yesus en o pris ruk laol ngaldaip ka mten to a ho totur hak, va o mia ngat lo kais hak kam vrua mon en orom a kerkeknen tang hak. Va tsei kam mmok hak kat, va E Nut tmur kut el en kam ktua vle ngang En mruo gi, nang lua vle enang o mia ruk ngam kaeharom o kerkeknen. Va E Nut thover kam teiver en kuon ma volkha kat. He ekam ko ta vle tok, en tkais kam ho mi ktua susulgim mor tok ka ngmeang hak. 27 Ii, he ekam ko e Yesus tlo kaenang o pris ruk laol ngalmialaol akuruk orom ngaro kerkeknen ruk enang tok, va en tlo kat kais kam ktar na, sim kta ring te, kmen o nngiar ngang E Nut mekam mekam mang karo mur kerkeknen mruo na, yek kle kaen o nngiar ngang E Nut mang o mia ngartakor e. Nove, ther mur en ka vok mruo ngaltgiang ngatngae he, he her ngatngae kim o mia ngaro kerkeknen kam petik orom ka gidiel mruo to tmur en ngang E Nut ngaltgiang ngatngae kam nngiar ngang orom tok to her nop he. 28 Ii, mu vokom kat na, o mia tgus ngam si kaeharom o kerkeknen, vanangko o Yuda ngak kaikkiem E Nut karo pos he ktavger akuruk mnam mar gi kam kol a ngaekam to mkor o pris ruk laol ngaldaip. He ekam tok, o pris ruk laol ngaldaip naka ktar mrua nngiar ngang E Nut mang karo kerkeknen mruo. Vanang ko knaek mang a venloot to E Nut ten karo pos ruk endruk ngang o mia, ta kle mi kut tavger Khal to nong a mhel tang to tkais kam mon en orom a kerkeknen tang hak. Ii, ta tavger Khal tok orom karo rhek ruk ta re he kvat En mruo kam srim en tok ormar tok.

Copyright information for `SUA