James 4

O Mia Ngak Mrua Krus Orom Mar Mruo He Mur Kaen Mar Mruo Ngang E Nut

Ii, endruk ngma vle orom a ngorsang to kmisis ngma vle tok, vanangko o ngaus va o mokrur ruk ngma pis kun pgegom muk ngam hera pis ekam mularo pkor ngaro svil ruk ngam kaenen muk kmeharom o kerkeknen. Ko mularo papat ruk lyar va endruk nong lyar ngma mo im mar he kaenen muk kmeharom mar. Ii, ko muma svil mang a tomhelo ko mum gia ring mnam muk mang, nang lua kol. He ekam tok, mum kaus he kmokrur mang to le kpor o mia kam kol, vanang mut lo is kam kol ge, ekam ko mum lua hop pis kam mnganang E Nut mang mekam mekam e. Va kun mnam ke longmok to mut sia mnganang E Nut mang, vanan mum lua kol kat e, ekam ko mum gia mnganang mang kam gi mrua khenam muk mruo orom a tomhel to endo kam rum mularo svil mruo orom.

Muk muta vle enang a mhel to ta kpoot mang ka lei he kol a vlom langto yok, ekam ko mut hera ksir petgim E Nut he, he le klol o papat akuruk yok, endruk ngat ottek ekam endruk mo mmie. Mut lua mnor gi te, endruk ngata ksir petgim E Nut to le mrua vavat mar mruo mang o papat ruk ngat ottek ekam endruk mo mmie, ngat her mia khenam mar mruo ma mmok te, ngat kaelat E Nut tok arhe? Ko ani mhel to en mruo tre pum o papat ruk ngat ottek ekam endruk mo mmie kam vle pmar, ther mi el imuo ngang E Nut orom o papat ruk endruk tok arhe. I o nok muta pat re te, E Nut kakro rhek ruk ngat ittiegom mar kun mnam ka meer ngat gi vrong gia vavle gi ko ngat re te, ‘O mia ruk E Nut tmur kueng ngar orom ngaro nunu kun mnam mar ngam vua ring mnam mar mang o vrong tgoluk tgus?’ O mia ngam si vua ring mnam mar mang o vrong tgoluk tgus enang tok, vanangko, E Nut nma sovet hak kam ring ya mang ngar ge. Va her a papat to enda msim arhe, E Nut karo rhek ruk ngat ittiegom mar kun mnam ka meer ngat kaenserpagam. Ko ngat havae te,

“E Nut nma sir kim endruk ngam mrua hover mar mruo, vanang kle kring ya mang endruk ngam mrua krus orom mar mruo.”
He ekam tok, mgua mrua krus orom muk mruo tok, he mur kaen muk mruo ngang E Nut. Nang mguak sir kim e Seten he en nera ngorpok petgim muk. Ii, muk ruk orom mularo papat alomin, mgua mrua mrung nguk mruo pum mularo kerkeknen va mur kaee mang nguk mruo mang ngar. Mguak kaeti tok, to le kaitgung ngar he lo kta sirei pum mar va lua karmail mang ngar kat e, nang kle va mrua koon pmuk. Ii, mgua mrua lgem muk pum mularo kerkeknen ruk mum kaeharom mar, he nang mularo vurkul kam kta mmok kat. Mguak kaeharom tok kam konner E Nut tok, yek En nera konner muk tok kat. 10 Ii, mgua mrua krus orom muk mruo ko kim Ngoldaip tok, he En ner kle khover muk.

O Mia Ngak Or Kam Mo Kerrereng Ngar Mruo

11 Koornopeik ruk mut kor mnam muk mang e Yesus he kmokpom kar, kua havaeng nguk te, mguak or kam kta kpiem muk mruo kam mo kerrereng nguk mruo he kering mularo mnok mo kmuk. Ko ani mhel to nak kerrereng knopia, i o kmon en orom a kerkeknen tang, va ther mia kerrereng E Nut karo pos kam kpiem mar orom ka kerkeknen to endo tok. Ko a gi hi to ima kpiem E Nut karo pos tok, im mrua khenam yin mruo ma mmok te, im lo kat kaikkiem mar kat e. Ta vle te, yi le kol E Nut ka ngaekam to kam mon o mia orom ngaro kerkeknen he le kekhet karo pos ruk endruk tok. 12 Ko E Nut karo pos ngat gi ottek ekam E gi Nut tuk. Va E gi Nut tuk kat to tkais kam mon o mia orom ngaro kerkeknen ormar. He her En kat arhe to tkais kam susulgim o mia, i o kam rum kim mar tgus kat. Vanang muk, muk oni mia ruk tok, he muma mon mulenar orom ngaro kerkeknen?

O Mia Ngak Or Kam Mrua Hover Mar Mruo

13 Mu ngnek na, akuruk mnam muk mum mrua havae te, “Tete, i o ngmo ngruera ngae ngok mnam a rengmat to ho, i o endo tko gut, he ka vle kais ma pnes to a gutnar tgus kmeharom nguaro reha kam lol o krek na.” 14 Kman ko muma havae tok? Ko muk mruo mut lua mnor mang anito anito nera pis kim muk gi ngmo e. Mu pat mang mularo ngorsang na. Ko mularo ngorsang ngam gia pis, gi vrua vle nong ke laut to her gi kat loloong kat, gi enang a kopaei ko nama pis gi vrua vle nong ke laut to her gi kta loloong kat. 15 Parem ko, mguak kle va kre te, “Enangthe Ngoldaip napa svil mor kam vle kmeharom a ngaeha ta, i o tang ko yok, va ngruera vle kmeharom tok.” 16 Vanang muk, mum lo kaeharom tok e, mum her kle va gia sovet kam mrua hover muk mruo va kam mrua het muk mruo kat. Vanang o keknen tgus ruk tok, ngat ho mi ktua kernonho hak. 17 He ekam tok, ani mhel to ta mnor mang o keknen o yar ruk na kaeharom mar, nang gia kapngan he lo kaeharom mar, a mhel to endo ther eharom a kerkeknen gi enang tok arhe.

Copyright information for `SUA