John 14

E Yesus Tkaenkrovgem Kalngunes

“Mularo vurkul ngak or kam kervavle vgum kuaro rhek ruk endri. Mgua kle gi kor mnam muk mang E Nut va kor mnam muk mang dok kat he kmokpom kar dok. E Titou ka rek to oguon ma volkha karo tabneik ngarlavurgem. Va kua re kam ngae ktatar o ngaekmol ekmuk. Enangthe lmien te, nop o mi ngaekmol kuo mnam E Titou ka rek, va kop mia havaeng nguk lmien tok arhe. Vanang ekam ko kua re kam ngae ktatar o ngaekmol ruk endruk ekmuk, va ngor kat kaeknik kam pis ka nglum muk kat, muk kam ngae ka vle ko kim dok, ko tok mnam a mhe to dok mruo kua re kam vle mnam. Va mut hera mnor mang a ngaelaut to ta ngae ngok mnam a mhe to dok mruo, kua re kam ngae mnam.”

E Yesus En A Ngaelaut To Kam Ngae Kpis Ngok Kim Ngor Teit To E Nut

To e Tomas ta mnganang te, “Koldaip, ngot ho lua mnor hak mang ani mhe to ya re kam ngae mnam gi, to ngruaka mnor mang a ngaelaut nngia?”

Va e Yesus tkoripang te, “Her dok a mi ngaelaut msim ta arhe, dok to orom o papat ruk o minar kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik ngang nguk. Ii, he ekam tok, nong a mhel tang hak to tis hak kam mrua kansgum en mruo kam ngae kpis ko kim E Titou e. Nove! Ko her gi vgum dok tuk, yek a mhel tkais kam ngae kpis ko kim E Titou. Vanang enangthe o mia ngapa mnor mang dok tete, va ngap kais kam mnor mang E Titou tok kat. He kmelha tete kngae, mut her mia mnor mang E Nut msim ko mut her mia vokom dok orom En he.”

To e Pilip ta mnganang te, “Koldaip, ngia khenam Ngor Teit ngang ngor to ner kais ngang ngor tok he.”

Va e Yesus tkoripang te, “Ai! Pilip, ko hera vle lhok mo kmuk he, va yi lua mmok mang dok vop? Ko ani mhel to tvokom dok, ther mi vokom dok orom E Titou he. To nngia ko yi kta reng dok kam khenam E Titou ngang nguk? 10 Pilip, im lo kor mnam yin mang dok gi te, dok kar E Nut muo tgus moma vle te, her muo atgiang? Ko o rhek ruk koma rere ormar, ngam lo kottek ko vgum dok tuk e. Nove, vanang E Titou to ka serppak nma vle mnam dok, nam kle mur kaeharom karo reha mruo maktiegom dok ta arhe. 11 He ekam tok, muk tgus mgua sim kor mnam muk he kmokpom kar dok vgum kuaro rhek ruk ko havaeng nguk ormar he te, dok kar E Nut, muo tgus moma vle te, her muo atgiang. Enangthe nop, va mgua kle gi kor mnam muk mang dok he kmokpom kar dok vgum E Nut karo reha ruk lserpgue, endruk nam kaeharom mar maktiegom dok ko mut vokom mar. 12 Ii, kua mien ngang nguk te, ani mhel to tkor mnam en mang dok he kmokpom kar dok, a mhel to endo ner mi kaeharom o reha ri lserpgue kat, gi enang dok mruo ko kom kaeharom mar tok kat. Va ner mi kaeharom mar kir kim endri kom kaeharom mar ekam ko kua re kam ngae ngok kim E Titou. 13 He kmikkiem enang tok, ani tomhelo mguaka mnganang dok mang orom kua munik, va ngor mia ngan vgum muk he kaeharom gi enang tok. Ngor kaeharom tok, he nang o mia kam teiver E Titou her vgum Khal to dok tok arhe. 14 Ii, mut kais kam mnganang dok mang a gi vrong tomhel tang orom kua munik, va dok mruo ngor kaeharom.”

E Yesus Tkael A Tnangal Ngang Kalngunes Kam Meng E Nunu A Totur Ngang Ngar

15 To e Yesus ta kta reng kalngunes kat te, “Enangthe mup kaelongtok mang dok va mguak kle kta khenam muk mruo ma mmok tok kmikkiem kuaro rhek ruk koma havaeng nguk ormar. 16 Mguaka vle tok, va ngora mnganang E Titou, va nera meng tang kat ngang nguk en kam plong vle ko kim muk ngnik ngnik. Her endo ngma mon te, Endo Kam Tuturang Nguk. 17 En E Nunu A Totur to nma polger o papat ruk o minar ngang o mia. He vrong o mia ruk mo mmie ngat lo is hak kam kol, en kam vle ko kmar, ko ngat lo is kam vokom va ka mnor mang. Vanangko muk, her muk ruk arhe muta mnor mang, ekam ko tgia vle mo kim muk va nera viging nguk kmel rengmat kun mnam muk kat. 18 Ii, va nguak yor va kta hop he kaeknik ngok kim E Titou, vanang ngor lua mnang nguk kam gia vle enang o tumrek e. Nove! Ngor kat kaeknik ngte kmuk kat. 19 Ii, ketasuo dok kam yor he o mia ruk mo mmie ngar lo kat kais kam kta vokong dok kat e. Vanangko muk, mguera vokong dok ge, ko ngora hop petgim kua nnak he ka vle orom a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik. Va ekam ko kua vle tok, muk kat mguera vle orom a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik tok kat. 20 He mnam a kolkha to ngua hop he kat kaeknik ngok kim E Titou, mguer mia kol a pat te, dok va E Nut kar muk, mor tgus ngoma kaum ka vle enang a ho to atgiang tgus ko dok kua par mnam E Titou, va muk muta par mnam dok, va dok kua kha orom muk. 21 Va ani mhel to ta ngan kuaro rhek ruk koma havaeng nguk ormar he kaikkiem mar, her en a mhel to arhe ta khenam en mruo ma mmok te, nam vu kaelongtok mang dok. Va E Titou ner kaelongtok mang ani mhel to nma khenam ma mmok tok te, nam vu kaelongtok mang dok kat. Va dok vat, ngor vu kaelongtok mang a mhel to kat, to le mrua khenam dok mruo ngang.”

22 To e Yudas, (nop e Yudas to nkong mIskariot e, langto yok) en ta reng te, “Koldaip, nngia ko ngir gi mrua khenam in ngang ngor, vanang o mia mo mmie tgus nop?”

23 Va e Yesus tkoripang te, “Ani mhel to nam vu kaelongtok mang dok, ner mrua khenam en mruo ma mmok tok he kaikkiem kuaro rhek ruk koma patter o mia ormar. He enang ko kua re, E Titou vat, ner vu kaelongtok mang a mhel to kat, va dok krE Titou tgus mor kaol ngok kim he kael rengmat kun mnam. 24 Vanangko endo nam lo vu kaelongtok mang dok, nam kle ka khenam en ma mmok tok kat te, nam lua ngan vgum dok he lo kaikkiem kuaro rhek ruk koma patter o mia ormar kat e. Va o rhek ruk muta ngannik tete, nong nang dok mruo e, ngat kle kottek ko kim E Titou to tmeng dok.

25 Ko her havaeng nguk mang o papat ri he, ekam ko ko vrua vle mo kmuk vop. 26 Vanang koknaik, E Titou nera meng E Nunu A Totur ngang nguk orom kua munik. Va her Endo Kam Tuturang Nguk arhe, ko en ner le kpatter muk mang o papat tgus, va ner kael pat kmuk kat mang o rhek tgus ruk ko her havaeng nguk ormar he. 27 Yu! Kua re kam ngae kparem muk he, vanang ko ktar kaen a vrek longeik ngang nguk na. Va a vrek longeik to ko kaen ngang nguk tete, tottek ekam dok mruo, he lua vle enang endo o mia ngam kaen ngang nglenar e. He ekam tok, mularo vurkul ngak or kam vua lo kurkur mang anito anito e, he kervavle.

28 Ii, mut her ngan dok ko kua havaeng nguk te, ‘Kua re kam ngae kparem muk tete, nang kle kat kaeknik ngte kmuk koknaik kat.’ Vanang enangthe mup mi kaelongtok mang dok, va mupa sirei mang dok ko kua re kam ngae kmeknik ngok kim E Titou. Va mguaka sirei mang dok tok, ekam ko E Titou ka munik ta laut mang kotang. 29 Yu! Her tok arhe, ko hera ktar khavaeng nguk tete ktar mang o papat ri he, ekam ko nga sia pis lmien koknaik, he nang muk kam her mi kut pat mang kuaro rhek ri tete to le kor mnam muk mang dok he kmokpom kar dok. 30 Klo is kmel vu hok ngang nguk kam vua rere kar muk e, ekam ko o kool ngalaip to ta nho mang a mmie ta, tre kmaol he. Ka serppak tsi lo is hak kam kpom dok, 31 vanangko ngora yor ge, he enang o mia tgus mo mmie kam kle va kol a pat mang dok, ka mnor mang dok te, kom vu kaelongtok mang E Titou, he sim kut kaikkiem karo rhek tgus, gi enang ko tkut reng dok kmeharom mar tok.

“Yu! So mor, ngor kngae kparem a rek ta he.”

Copyright information for `SUA