John 15

O Mia Ngak Par Mnam E Yesus To Ta Vle Enang Ke Ho Ka Pun, Mar Kmel Mit Orom Karo Keknen

Ngata ngae ekam a ngaelaut to e Yesus ta re te, “Endo ta vle enang ke ho ka pun to ngat kavang kun ma loot, her dok ta arhe, va E Titou ta vle te, endo nma nho mang a loot. Va endruk ngat kor mnam mar mang dok to ke ho tok he kmokpom kar dok, ngta vle enang ke ho ka pun to dok karo khator ruk ngma par mnam dok. Va endruk ngama par mnam ke ho ka pun to dok tok to kle kvui he lo kat kaehi, E Nut nma hahapom mar tgus hak kngam mar. Vanang nam kle khohong khator mnam endruk ngam kaehi kat, he nang mar kam mmok kam sim kaelsipngeik tok, he nang mar kam le sim kut kaehi. Vanang muk tgus mut her mmok ka vle he, vgum kuaro rhek ruk ko her havaeng nguk ormar. He ekam tok, muk ruk muta vle enang ke ho karo khator, mguak par mnam dok to ke ho msim he ka vle tok mekam mekam va dok ngora kha orom muk. Ke ho ka kha ngang tlo kais kam mur kaehi en mruo tuk e. Nove, nak par mnam ke ho he ka kha ko mnam na, yek na kais kmehi. He kmikkiem gi enang tok, muk kat, mgua lo kais kam mur kaehi muk mruo tuk kat e, orom kuaro keknen. Gi enangthe mguak par he ka kha na mo mnam ke ho to dok tok, yek mguer kais.

Enang ko ko havae, endo ta vle enang ke ho ka pun her dok ta arhe va muk kuaro khator ormuk. Ii, va endo nama par mnam dok va dok koma kha orom kat, her endo arhe nera sovet kmehi. Naka vle tok arhe, ko enangthe mup lua par mnam dok va dok kop lua kha orom muk va mguer ho lo is hak kmehi orom kuaro keknen hak. Endo nam lua par mnam dok, ner mi kaenang ke ho ka kha to E Nut ner mia hapom he kngam petgim a loot. Va nera vle ko tok kam vui. Ii, va ke ho karo khator ruk enang tok, E Nut nama kakaum mar tgus kam ngam mar oguo kia paei krum mar tgus hak. Vanang, ekam ko muma par mnam dok, va dok koma kha orom muk vgum kuaro rhek ruk ngat el rengmat kun mnam muk, va mut kais kam mnganang E Nut mang ani tomhel tang ko muta svil mang, va En ner kaen a tomhel to endo ngang nguk. Ii, mguak khenam E Nut ka serppak ma mmok vgum ko mum kaehi orom kuaro keknen enang tok. He ekam tok mguer mrua khenam muk ma mmok kat te, muk kolngunes ruk muk orom mar.

Ii, kom vu kaelongtok mang nguk, gi enang ko E Titou nam vu kaelongtok mang dok tok kat. He ekam tok, muak par mnam dok to ke ho to dok he ka khenam ma mmok te, mum vu kaelongtok mang dok tok. 10 Ii, ko endruk ngma par mnam dok ko ngam smia ngan vgum dok, her endruk arhe ngam mrua khenam mar mruo ma mmok tok arhe te, ngam kaelongtok mang dok. Ii, ngta vle tok gi enang dok kat, ko koma par mnam E Titou ko koma ngan vgum En tok kat, he mrua khenam dok mruo ma mmok ngang kat te, kom vu kaelongtok mang En tok kat. 11 Ko her havaeng nguk orom o papat ri na, kmensireim muk orom a sirei to E Nut tensireim dok orom kat, he nang mularo vurkul kam her gia vle orom a sirei tgus hak. 12 Va her kua re ta arhe, endo ko kaen ngang nguk kmikkiem te: Mgua mur kaelongtok mo nguk mruo, gi enang ko dok kom vu kaelongtok mang nguk tok kat. 13 Va kam khenam ma mmok te, a mhel tvu kaelongtok mang klenar, nong a keknen tang hak en kam khenam ma mmok ko ta laut kir kim a keknen to kam mur el en mruo kam yor mang ngar.

14 Va her kolenar msim ruk muk arhe enangthe mup sim kaikkiem kuaro rhek ruk koma havaeng nguk kmeharom mar. 15 Ii, he ekam tok, klo kat kais kam kta mon muk te, endruk ngam kaeha lkapnes ngang a taven e. Ko endruk ngam kaeha lkapnes ngang a taven ngam lua mnor mang ngalaip to endo karo reha ruk nam kaeharom mar e. Vanang tete ko kle her gia mon muk te, kolenar msim ormuk he, ekam ko ko her polger o rhek tgus ngang nguk mang o tgoluk ruk ko nganik ko vgum E Titou. 16 Va muk mruo mut lo mur kansgum muk kam par mnam ke ho to dok kat e. Her dok ta arhe ko vaeng nguk kam par mnam dok. Va her dok to kat arhe, ko her el muk kmehi orom mularo miel ruk ngat lo is kam vui ka psek hak. O miel ruk endruk ngta vle te, o keknen ruk lyar. Mguak kaehi orom mar tok, he nang E Titou kmen ani vrong tomhel tang ngang nguk, ko muaka mnganang mang orom kua munik. 17 Ii, enang ko ko ktar re te: Mgua mur kaelongtok mo nguk.”

O Mia Ruk Mo Mmie Ngma Kapter E Yesus Kalngunes

18 “He enang ko o mia ruk mo mmie ngma kapter muk, va mgua gia pat mang dok, ko ngta ktar mrua khenam ormok, kam kapter dok tok kat. 19 Enangthe mularo papat nkong ngar mo mmie va o mia ruk mo mmie ngapa ngatkal ekmuk kam vu kaelongtok mang nguk he kmon ngarlenar ormuk. Vanangko, dok ko kut vaeng nguk kam par mnam dok he kmommen muk petgim mar he, he tete nong muk o mia ruk mo mmie nglenar ormuk kat e. He her gi vgum a papat to arhe o mia ruk mo mmie ngama kapter muk.

20 Mu kat pat na mang kua re to ko her havaeng nguk orom te, ‘A mhel to nam kaeha lkapnes ngang kalaip, nam lua laut mang kalaip e.’ He ekam tok, gi enang ko o mia ngata ktar kol a regesal mang dok, va ngar kle kol a regesal mang nguk tok kat. Va enangthe ngapa ktar ngan vgum dok ko koma patter mar va ngar kle kat ngan vgum muk tok kat. He ekam tok, enang ko ko havae, mut lo kais hak kmottek mnam o vrong vnek ruk ngat pis kim dok e. 21 Ngara vle kar muk tok, ekam ko muk mum kor mnam muk mang dok he kmokpom kar dok. Ii, ngar kaeharom tok, ko ngat lua mnor mang Endo tmeng dok e. 22 Enangthe kop lo aol he kpis kpolger kuaro rhek ngang o mia, va E Nut tlo is kam mon mar orom ngaro kerkeknen e. Vanangko ta vle tete te, ekam ko ko mi pis he kpolger kuaro rhek ngang ngar, va ngat lo kat kais kam tok orom a papat tang kam klai mang ngakro kerkeknen ruk endruk e. 23 Ii, endo nma kapter dok, tmia khenam ma mmok kat te, ta kapter her E Titou msim tok kat arhe. 24 Enangthe kop lo vur eharom o reha ruk lserpgue, ruk a mhel tang tlo kaeharom mar vop ko kim mar, va E Nut tlo kais kam mon mar orom ngaro kerkeknen. Vanangko ta vle tete te, ngat si vokong o reha ruk lserpgue endruk ko eharomar ko kmar, vanang ngat kle ktua kapter dok kar E Titou ge. 25 Ii, ngta kapter dok tok, he kaottam E Nut ka re to o propet ngat ittiegom kun mnam ngaro pos te,‘Ko lo si eharom a kerkeknen tang hak, vanangko ngat le ho mi ktua kapter dok ge.’

26 Koknaik, nguak meng Endo Kam Tuturang Nguk ngte kim muk, he ner kaol. En E Nunu A Totur to ner kottek ko kim E Titou he kpolger o rhek ruk o minar ngang nguk. Ner kaol krere orom dok ka khenam dok ma mmok. 27 Va muk tok kat, mgua kle krere orom dok ngang o mia ko muta plong vle ko kim dok tesgun mnam o kolkhek ruk ko elha kam patter o mia he.

Copyright information for `SUA