Luke 11

E Yesus Ta Keknen Mang Kam Ngarkie Ngang E Nut

(Mt 6.9-15; 7.7-11)

Tie ma kolkha langto e Yesus ta ngarkie mnam a mhe langto. Ta ngarkie knop, to kalkayie langto tpis kreng te, “Ngoldaip, kenang ngor kam ngarkie na, enang e Yoanes to nma parrum o mia ko tkut kenang kalngunes tok kat.”

To thera kenang ngar te, “Mguak re kam ngarkie va mguak ngarkie enang ti,

‘Titou, ila munik tho mi kut laut hak. Va ngot kaurur kmin mang ila tavgo kam vaas kim o mia tgus mo mmie he komor mar.
Va ngota kaurur kmin kmeha vgum mor ma kolkha langto langto.
Va ngota kaurur kmin kam lol nguaro kerkeknen patgiang ngaiting kmikkiem gi enang ko ngot lol ngolenar ngaro kerkeknen ruk ngat eharom mar ngang ngor patgiang ngaiting tok kat.
Va ngota kaurur kmin kmenserpagam mor kam lo mrua ngam mor mruo ekam o ngaegom ruk ngat pis kim mor kat.’”
Ta kenang ngar tok knop, to her kaenserpgam karo rhek ruk mang kam ngarkie te, “Enangthe tang mnam muk npa ngae ngok kim kaela ma ho segain ka ho ngaenvurgem hak, he kpis kreng te, ‘Kola, kua re kam lol o bret akor ko korlotge na, ko kola langto ta lal kngae ngte he kpis he kvaik kim dok he dok nop o ol ngang dok kam klang e.’

To ila to kun ma rek nap koripang yin te, ‘Ehenok he, ngior kmelkeyang dok ko ngot elegot he, he dok kar koles ngot onnit, he klo kat kais kam kta hop he kta klang in mlol e.’”

E Yesus ta kothoi tok knop, to khavaeng kalngunes te, “Kua havaeng nguk te, si a mhel to ku mnok kaela msim to en, vanangko, endo kun ma rek ner lua hop kam klang mlol e. Nop hak! Vanangko ner mia hop he ho gia klang mlol ekam ko kaela to ku mnok tkaenenker he kaurur kim urur kim ge.

Va muk kat, muaka vle gi enang a mhel to ku mnok tok arhe, ko kua havaeng nguk te, mguak kaurur kim E Nut mekam mekam gi enang tok kat mang a tomhel to muma tu kim, he En ner kaen ngang nguk. Ii, mguak riring riring ge ko vgum E Nut kat he En ner mrua khenam ngang nguk. Va mguak vae ngok kim E Nut mekam mekam kam kol he En nera koregot kim muk kam vaik kam kol kat. 10 Ii, ta vle tok arhe ko ani mhel to nam kaurur kim E Nut mekam mekam mang a tomhel tang, en nma kol ko mkor. Va ani mhel to nama riring kriring vgum E Nut mekam mekam, en nma pis mang ko kim En kat. Ii, va ani mhel to nma vae ngok kim E Nut mekam mekam kat, E Nut nam mia koregot kim kam vaik kam kol kat.

11 Ii, mu vokom na, ani teit tang mnam muk tkais kmen a vim tang ngang kalyie kmem enangthe npa mnganang mang a slang? 12 I o nap kais kmen a kidot tang ngang kmem enangthe npa mnganang mang a ngaining ka khek tang? 13 He ekam tok, si muk ruk mularo kerkeknen ngat ho mi kut kernonho hak, vanangko mum sim ktua klang mules ge orom o tgoluk ruk lyar, gi ekam ko ngat gia mnganang nguk mang ngar. Vanang muta pat nngia mang mu Teit tkuon ma volkha to tmi kut ya hak? En tho lo kais ge kam ho ksovet kam klang kles ruk muk tok kat orom E Nunu A Totur gi ekam ko muma mnganang En mang enang tok kat?”

O Yuda Ngat Mon E Seten Orom E Yesus He Kerrereng E Nunu A Totur Orom Ngaro Rhek Ruk Tok

E Yesus Kar E Beelsebul

(Mt 12.22-30; Mk 3.20-27)

14 Tie ma kolkha langto e Yesus ta hivuo kmeharom a mhel langto ko a koot tim he ka gu tvat. E Yesus tkerer a koot knop, to a koot thera parem a mhel to endo, to ka gu ta mrer he ta kta rere kat. Va a mumu to ta vle ko tok, te sei kam senkrip kim hak. 15 Vanang akuruk ngata kerrereng e Yesus te, “O-o, o kool ngarlaip to e Beelsebul ka serppak ta ti arhe a mhel to enda nma kemmeng kam paeim o mia kerer karo valngneik mruo ruk o kool orom ti.” 16 Gi akuruk ngata pis pe kendom ngang te, en nak khenam a ngaelmir tang ngang ngar ma mmok, mar kam mia mmok mang en te, lmien te, en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen.

17 Vanangko e Yesus ther mnor mang ngakro kerpapat ko ngta pat tok, to kreng ngar te, “Mu vokom na, a rengmat, i o a valngan tang tlo is hak kmommenik he mur kaus kar mar mruo va kam mopet mar mruo, matok ngara kering ngar mruo. Ko enangthe ngpa vle tok, va a rengmat to endo ka serppak tlo kais kam vle lhok e! 18 He kmikkiem gi enang tok kat, enangthe e Seten nap kaus kar ka valngan mruo ruk o kool he kmommen mar, kmopet mar, va en nera vle tok kat, ko ka serppak tlo kais kam vle lhok kat e.

To nngia ko muta kerrereng dok te, kua kpom e Seten ka serppak he mur kta kerer karo valngneik mruo ruk o kool kat gi? Mularo papat ngat lua sir hak.
19 Vu vokom na, enangthe lmien mang dok te, koma kerer e Seten ka valngan ruk o kool orom kta serppak mruo kmikkiem ko muta kerrereng dok enang tok, va mguak le kerrereng mutaro mia mruo tok kat, ko mar ngma kerer e Seten ka valngan kat. He ekam tok, mutaro mia mruo ngara kokheng nguk orom mularo rhek ruk muta kerrereng dok ormar. 20 He ekam tok, kua ngaeha to kam kerer o kool tmia khenam ma mmok te, her E Nut ka serppak arhe ko mi kpom he kerer o kool orom. He ekam kua ngaeha to tok kat, ta le kta khenam ma mmok kat te, E Nut ka tavgo ther mi pis mo pgegom muk tok arhe.

21 Vanang dok, kua vle enang ti te, enangthe a mhel to a serpgar nap kaelel mo kim mang he ktoot mang ka rek va kakro tgoluk, va nong a mhel tang tkais kam pis ka vretik mkor e. 22 Vanang enangthe kaela ko yok ko ka serppak ta laut kir kim endo a serpgar nap pis kaus kar he im vurvrum he le kir kim ka serppak to nam vua per orom mekam mekam, to endo yek, her kaela to endo arhe tmi kut kais hak kam veret endo a serpgar kakro tgoluk mkor, endruk tururik tesgun, nang le klol kaisis kim klenar mruo ormar.

23 He ekam tok, indo im lua mokpom kar dok kmaus kar endo a serpgar kam turang dok kam veret o mia mkor kmel kim mar kmelriring dok, va ima vle te, im hera kapter dok tok arhe, he im mi kaen sop ngang o mia mang dok tok kat.”

O Kool Nga Keknen To Kam Kat Kaekeknik Kam Kta Viging O Mia

(Mt 12.43-45)

24 “To a koot ka keknen nma vle te, nam kottek kun mnam a mhel, va nma ktar kngae ngok po turvek kam riring ngaekmol ko ma mngarmok ngola? To tlo pis mang a mhe tang, to nam le kta pat mang ka ngaekam to tesgun kun mnam a mhel ko tottek ko tok, en kmeknik ngok mnam kat. 25 Nam her kaeknik kpis mang a mhel to endo he kvokong ko a mhel ka vok tkaenang a gunmhel ka rek to ka gi kolhi ko ngat ngamakalam va pasrengem kam paneng a gunmhel tang ko yok vat. 26 A koot to endo nama pat tok, to her ka nglum klenar akuruk aktiek hori orom alomin kat, endruk ngat ho mi kut kernonho hak mang en, he ngat kaikkiem kaol kpis kviging a mhel to endo to kle ho gi kaim hak ho mi kut kir kim mang tesgun ko a koot to agitgiang en tuk ta ktar im. He kmikkiem enang tok, a mhel to endo ta vle ko ma ho kernonhommok hak kir kim tesgun kat.”

27 E Yesus ta hivuo kam rere vop, va vgum a vlom langto kun pgegom a mumu to endo ko ta vui klik kam kanprim te, “O, inan ta lgekol ko tkol in he kpavloum in.”

28 Va e Yesus tkoripang kam kokheng te, “O-o, endruk ngma ngan E Nut kakro rhek he kaikkiem mar, her mar ruk arhe ngta lgekol ha.”

A Ngaelmir To Orom E Yona

(Mt 12.38-42; Mk 8.12)

29 O mumu ngat ho gia laut kngae he, ko ngma pis ngok kim e Yesus. To thera reng ngar te, “Muk o mia nga main to tete mut ho mi kut kernonho hak, ekam ko mum sim ktua riring kriring ge mang a ngaelmir tang ko a serpgar mo krok. Vanang ngor ho lua khenam tang hak ngang nguk e. Nangko ngor kle va gi kael pat kmuk mang a ngaelmir langto, endo tpis lmien orom a propet to e Yona. 30 Ko e Yona te ka vle te, en a ngaelmir ngang lNiniva. He gi enang tok kat, A Mhel To Nkong Man Ma Volkha to dok ngora vle te, a ngaelmir ngang nguk ruk o mia nga main to tete kat. 31 Mu vokom na, lNiniva ngata mmok mang e Yona he kngan vgum ko tpis tok kam pos ngang ngar orom karo rhek va mar ngat itgung ngartaro kerkeknen. Vanangko a tomhel langta tpis he, enda he mo kmuk he, tngae ho mi kut laut hak mang e Yona va mut lua mmok mang, he lua ngan vgum kmitgung mutaro kerkeknen e. He ekam tok, mnam a kolkha to o mia ngara sir ko pum E Nut kalo keik, lNiniva ngara sir kar muk ruk o mia nga main to tete va her mar ruk arhe ngar mia mon muk orom mularo kerkeknen ko her lNiniva ruk arhe ngat itgung ngaro kerkeknen, nang muk nove.

Ii, va a kheng to nkong mSiba kat, ta parem ka mmie ka pun he klal kngae ngte kam vongnek kim e Solomon karo vu papat ruk lvu laol. Vanangko, mu vokom na, a tomhel langta tpis he, enda he mo kmuk he, tngae ho mi kut laut hak mang e Solomon va mut lua mmok mang, he lua ngan vgum kat e. He ekam tok, mnam a kolkha to mguak sir ko pum E Nut kalo keik, a kheng to endo nera sir kat ko kim E Nut kar muk ruk o mia nga main to tete he kmon muk orom mularo kerkeknen enang tok kat.”

A Koka To Mang A Mmok To Kam Mmok Kim O Mia

(Mt 5.15; 6.22-23)

33 “Mu vokom na, a mhel nam lua sgam a mmok to kle totokim orom a plo, i o kam tuvgom ko ma tong kat e! Nove! Nam kle va kaendavloum a rek ko pgeik msim he kael kmel a mmok kim o mia tgus ruk ngat re kam vavaik kun ma rek, mar kam smia nho kim a mmok to endo. 34 He kmikkiem a papat to endo tok, ila lo keik nginma khenam a mmok ngang in kat. Va enangthe ila lo keik nginp smia ya he kol a mmok to endo, va ngir ho gia vle, yin tgus hak orom a mmok, nang nop ke vur mhe ngang in orom a slommok e. Vanang enangthe ila lo keik nginp kle kernonho he lua kol a mmok va nginera ngae ho mi ktua slok hak, va yin ngir ho gia vle yin tgus hak orom a slommok, nang nop ke vur mhe ngang in orom a mmok kat e. 35 He ekam tok, ngiak ngangreal ngang yin kam smia kol a mmok, matok koknaik ngira senkrip kim ke mmok to kun mnam yin ko ka mi mit msim ta kle mia vle te, a ho slommok hak he. 36 Ko enangthe ngia ho vle yin tgus hak orom a mmok to endo, nang nop ke vur mhe ngang in orom a slommok, va ngir kle ho gia mmok tgus hak gi enang a mmok to nma mmok klik he kvaller yin.”

E Yesus Ta Keknen Mang O Parisiau Kar O Pattermia Kmo Pos Ngaro Keknen

(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40; Lk 20.45-47)

37 E Yesus ta rere knop, to a Parisiau langto ta vaeng kam ngae kaemik ko kim. To thera ngae kpis korsang kmemik. 38 Vanangko a Parisiau to endo ta vokom e Yesus ko tlo sim ktar kaelel singni kam parrur na, en kam mmok ko pum E Nut kalo keik, nang kle gi kolaspa kmemik
O Yuda ngma pat te, o mia nga sim kut kaelel singni ktar mang ngar kmemik kam parrur o gi vrong tgoluk ruk ngat ru pum. Ngma pat te, o gi vrong tgoluk ruk o mia ngma ru pum ngat is kam kering ngar ko pum E Nut kalo keik.
to ther kait ka ngaung kim he.

39 To Ngoldaip ta tar tok, to kreng te, “Muk o Parisiau muma vle enang o kolhi va o tonggai ruk muma momgol mar ko muma momgol ngakro gi vok ku mnok, nang kam mnang ngar kun mnam mar. Muta vle tok, ko mum gi mrua momgol mularo gi vok tuk tok kat, he nang mularo gi vok kam mmok ko pum E Nut kalo keik, vanang kun mnam muk, muma sovet kam kol a regesal mang o mia kmaurur ngaro krek mkor mar vgum mularo vurkul ruk ngat ho mi kut kernonho hak. 40 Ii, muk mularo lpetuk ngat ho mi ktua tok hak, ko E Nut tkueng mularo vok va mularo ngaongtok kat. 41 Ekam tok, endruk ngma tu kmo tgoluk, her mar ruk arhe mguak kle ka mrung ngar kun mnam mularo vurkul he ka nngiar ngang ngar na, yek mguer kle kpis la mmok ko pum E Nut kalo keik vgum tok.

42 Vanang suvrum muk ruk o Parisiau, ko muma tagur pum mut ke keknen mruo to kam koprang orom o pnul, o tiptip va o lkiet he kmommen ngaro mhetor te loktiek kam vua nngiar ngang E Nut orom nga mhe to atgiang, nang kle gia kaennegiang E Nut ka keknen to kam ring ya mang mulenar va mang ka keknen to kmelongtok mang E Nut kat. Mup kle kpupam o keknen ruk endri tgus ha, he lo gia tagur pum mut ke kor tuk e.

43 Va suvrum muk gi tok kat ge! Ko muk ruk o Parisiau mum mrua kansgum muk mang o ngorsang ruk o mia ngma nho orom mar kun mnam muk o Yuda mutaro rektor ruk ngma rere mnam mar. Va muma sovet mang o mia kam mon muk te, ngalmialaol orom muk ko pum o mia ngaro kerok ko mnam o mhetor ruk ko ma gi vle kat.

44 Va suvrum muk gi tok kat ge! Ko mut kaenang o nnak ruk o mia ngat eguyang o mnes kun mnam mar, nang lo kavang o nhep akor ko kim mar kam khenam mar ngang o mia, mar kam mnor mang ngar e. To o mia ngam gi kaol kpis gia karkar malpgem mar, nang lua mnor mang e, he o yoror ngaro val ngma hori mang ngar tok.”
O Yuda nga keknen to mang a yor ta vle te, enangthe ngpa pis ko kim a yor langto va ngapa ru pum a yor ka val va ngap lua mmok ko pum E Nut kalo keik ekam tok.


45 E Yesus ta re tok, to a pattermia kmo pos langto tkaekon ngang te, “Pattermia ya kering ngor kat orom ilaro rhek ruk endruk.”

46 Va e Yesus tkoripang te, “He suvrum muk kelenar ruk o pattermia kmo pos kat, ko mum vu kaen o pos ruk lvankue ngang o mia, mar kam sei vgum mar he ngma kapnes vgum mar ko ngam sia khanang ngar kmikkiem mar. Vanang muk, mum ngae her gi mrua sisrim singni, nang lo vrua turang ngar kmikkiem mar e.

47 Va suvrum muk gi tok kat ge, muk ruk mungores ngat im o propet ruk tennik, ko her muk ri tete arhe mum kaem a pnes to a nnik kam ring ngaekmol kmelel o propet ruk endruk ngakro sogi. 48 He ekam ko muma ring ngaekmol kmelel ngakro sogi, tmia khenam te, muta tting kmenserpgam a pat to mkor mungores, endo kmim mar kngam mar o yoror tok kat arhe. 49 He ekam tok, her muk ri tete arhe, E Nut ka pat langto tmi kael mit ormuk. Ko E Nut ta ktar kpavap mang nguk orom karo papat ruk lvu laol hak enang tok arhe te, ‘Ngor kaen kuaro propet kar kuaro aposel ngang ngar, he ngara kol a regesal mang akuruk va kaim akuruk kngam mar o yoror.’ E Nut te mrua pat orom ka pat tok, he 50 ekam tok, her muk o mia ruk nga main to tete arhe mguer mia ngam vgum o gidiel ruk mkor o propet tgus, endruk mungores ngtim mar tennik. Ii, mguer mia ker kol a kapnes to mang o propet ngaro gidiel tgus tok vgum E Nut. Ko o propet ruk kmelha tennik ko E Nut tgi gnua kueng a mmie kngae kais mang endruk tete, ngaro gidiel ngta vle kuo mang nguk. 51 Ii, ko mungores ngat kaelha orom e Abel kmimim mar tgus kam ngae krum orom e Sekaraia ko ngtim kun mnam E Nut ka maksien ko pgegom a psen to a totur va ka rek to a totur. Ii, ko mi ktua havaeng nguk te, her muk ri tete arhe mguera ker kol a kapnes to endo mang ngaro gidiel tgus.

52 Ii, muk o pattermia kmo pos mguera kerkol a kapnes ko vgum E Nut tok, ekam ko muma hohos kim o papat ruk o minar mang E Nut ka tavgo he kavettom o mia ko ngma re kam kol. He ekam tok, muk kat mut mrua kavettom muk mruo enang tok kat arhe, he lua vaik ku meorom E Nut ka tavgo kat e.”

53 E Yesus trum karo rhek, to kparem o Yuda nga rek to kam rere mnam ko tok, to o pattermia kmo pos kar o Parisiau akuruk ngat her kaelha kam ho ksovet kam sir malngaeng orom ngaro vu resik ngang he, he kirpagis orom o rhek. 54 Ngta vle tok, ko ngta svil mang e Yesus kam mrua ru pum karo mur rhek mruo, nang mar kam le kmon orom a kerkeknen tok.

Copyright information for `SUA