Luke 6

A Mhel To Nkong Man Ma Volkha Ta Nho Mang A Sabat

(Mt 12.1-8; Mk 2.23-28)

Tie ma Sabat langto, e Yesus kar kalngunes ngat kaikkiem a ngaelaut to ta kser a loot langto orom o sigla. To kalngunes ngat kaelha kam kolonget o sigla he kaemik. Ngat kaemik kngae, to o Parisiau akuruk ngata pis kpalsie kim e Yesus te, “Hai! Kman ko muta kpoot mang ngua pos to kam paal ma Sabat?”

Va e Yesus tkoripang ngar te, “Nok pathe mut lo him a ngothoi to mang e Devit kar klenar ko ngta vang vor? Ko a ngothoi to endo ta havae mang e Devit, ko tennik ta mrung klenar he kvaik ogun mnam E Nut ka maksien rek Ka Taban To A Totur he klol o bret ruk o Yuda ngam kaelik ko kim E Nut. Tkol to kle kaisis kim kalngunes ormar va mar tgus ngat kaum kaemik mnam mar. Ngat si eharom tok, vanangko nguaro pos ngat havae te, o pris ruk laol tuk ngat gi kais kmem o bret ruk endruk.” He kmikkiem a ngothoi to endo tok kat, e Yesus thavaeng ngar te, “A Mhel To Nkong Man Ma Volkha nma mrung o mia enang tok kat he ka nho mang a kolkha to a Sabat!”

O Parisiau Ngat Sim Ktua Keketar E Yesus He Nang Kam Mon En Orom A Kerkeknen

(Mt 12.9-14; Mk 3.1-6)

Tie ma Sabat langto yok vat, e Yesus tvaik kun mnam o Yuda ngarta rek langto kam rere mnam he patter o mia. Va a mhel langto ka miktiek tyor ta vle ko kat. Va o Parisiau kar o pattermia kmo pos ngat sim ktua keketar ko ngta papat kam mon e Yesus orom a kerkeknen tang enangthe naka kpoot mang a pos to ma Sabat he kaeha kmeharom a mhel to endo. Vanangko e Yesus ta ktar mnor he mang ngaro papat, to ta reng a mhel to ka miktiek tyor te, “Hop he aol ngte he sir ko vanam dok na, he o mia tgus kam vokong in.” To ta ngan vgum e Yesus to hera hop sir.

To e Yesus thera mnganang ngar te, “Kmikkiem mor o Yuda nguaro pos, ani ngaeha to ta sir kmeharom ma Sabat: endo kmennegiang a mhel en kam yor, i o endo kam turang he kaeharom kam ya.”

10 Thavae tok, to ka lo keik ngint kaem o mia tgus to thortgi he kreng a mhel to endo te, “Yin he, tuom ila ktiek ngte na.” Tre gia tuom ka ktiek va te, ka ktiek ther gi ya hak ngatngae. 11 He ekam tok, o Parisiau ngaro vurkul ngat ngae sei kam kiin ngang hak to ngat kaelha kam lgem o rhek mang e Yesus te, ngak rum kim nngia.

E Yesus Ta Mon Karo Aposel Ruk Loktiek Hori Orom Alomin

(Mt 10.1-4; Mk 3.13-19)

12 To mnam o kolkhek ruk endruk e Yesus ta grap ngoguon ekam ke vul langto ka ngaiting. Ko tok mnam a segain to endo tgus kngae kais marot ta ngarkie ngang Ngoldaip. 13 To hop enang ngmo, ta vaeng kalngunes tgus kam kaum ko kim to hera momon endruk loktiek hori orom alomin, he le kilegem mar te, o aposel. 14 Mar ruk endri te: e Saimon endo ta kilegem te, e Pita, en kar knopia e Andru; e Yems, e Yoanes, e Pilip, e Bartalomius, 15 e Matyu, e Tomas, e Yems to e Alpias khal, e Saimon to nma vle kun mnam a valngan to o Selot, 16 e Yudas to e Yems khal va e Yudas to nkong mIskariot, endo thortgi mang e Yesus kmel ko maktiegom o kermia koknaik mang a kolkha to endo gi ko e Yesus tvaeng.

E Yesus Tkaeharom O Mia Akuruk Yok Vat

(Mt 4.23-25)

17 E Yesus ta momon karo aposel knop, to ngta grung kpis ku pa vul ko ma gi sirsirmok to ngta kaum kar kalngunes akuruk kat ko tok. Nang a mumu alaut hak orom o mia ngo valngneik ruk mnam e Yerusalem va mnam o mhetor akuruk yok kun mnam a mhe to e Yudea va endruk nkong ngar mnam alo rengmat ruk ku va mou nginalo munik te, e Taira va e Saidon ngat hera pis he ka vle kpaneng kam vongnek kim va en kmeharom ngakro yor. Ii, va endruk o kool ngat kaim mar kat, ngata papagis ko kim, he ta pepet o kool kun mnam langto langto mnam mar. 19 He ekam tok, o mia ngat kaelha kam ho gi kaenenker kmehang ka vok kam kol ka serppak to nama lol endruk ngata ktar pis kaehang ko ngma ya vgum tok.

E Yesus Ta Mrung O Mia

(Mt 5.1-12)

20 O mia ngta vle tok, to e Yesus thortgi ngok kim kalngunes he kvokom mar to hera reng ngar ti te,

“Muk ruk muma tu kmo tgoluk tete, muta lgekol ekam ko her muk ruk arhe E Nut ka tavgo ta vle kuon mang nguk.
Vanang suvrum muk kelenar ruk mut kais kmo tgoluk tete ko mut hera higiang ngar ngatngae he.
Muk ruk muma vang tete, muta lgekol ekam ko her muk ruk arhe E Nut ner kaeharom mularo vurkul kmisis.
Vanang suvrum muk kelenar ruk muta vi tete ko, a vang alaut nera pis kmuk.
Muk ruk mum kaee tete kat, muta lgekol ekam ko her muk ruk kat arhe E Nut ner kaensireim muk kam halla.
Vanang suvrum mu kelenar ruk muma sirei he khalla tete ko mguer kle kvor pa ngaor va ktolpum o ngoven he le kaee mang nguk mruo ko mguera yor.
Muk ruk o mia ngam kaelat muk he klikim muk, ksisieng nguk va kerrereng nguk orom o rhek ruk la ppiagar ekam A Mhel To Nkong Man Ma Volkha, her muk ruk kat arhe muta lgekol ekam ko her muk ruk E Nut tel a keik to alautar kam paneng nguk kuon ma volkha.
Mu vokom na, mguak sirei he kpum rengtek kun mnam a kolkha to o vnek ri ngat lol muk ekam ko mut kolkol ekam o propet ruk tennik, ko ngarores ngata ktar kaeharom o kerkeknen ruk endri ngang ngar tok kat.
Vanang suvrum mu kelenar ruk muma svil mang o mia kam kanprim muk tete, ko mguera vle gi enang o propet ruk la ppiagar tennik endruk ngalmialaol ngma kanprim mar tok kat.”

Mguak Ya Pum Endruk Ngat Kael Imuo Ngang Nguk

(Mt 5.38-48; 7.12)

27 “Vanang muk ruk muta vongnek kim dok tete, kua havaeng nguk tgus te, endruk ngak sisieng nguk ko ngat kael imuo ngang nguk tok, mguak kle kaelongtok mang ngar ge. Va mguak ya pum endruk ngam vu kaelat muk kat. 28 Mguak ngamyammok mang endruk ngama re orom muk kam yor. Va mguak ngarkie mang endruk ngma koskalil orom muk kat. 29 Va enangthe tang mnam mar na kol a regesal mang in kam spom ila pis va ngiak hortgi el langto naka spom kat.

Tok kat, enangthe tang na vret ila yet petgim yin va ngiak or kam krum kmen itang langto ngang malpgem endo kat.
30 Va muaka tting ngang o mia ruk ngap kaurur kmuk kmel o tol ko kmuk kat mar kam lol mularo tgoluk. Va enangthe a mhel napa lol mularo tgoluk va mguak or kam kta papat mang ngar kmoripang ngar ngang nguk kat e. 31 Mguak kaeharom gi enang tok, ekam ko oni keknen ruk muma svil mulenar kmeharom mar ngang nguk, va muk kat mguaka ktar kaeharom mar ngang mulenar enang tok kat.

32 Va enang ko mum gia khen endruk ngam kaelongtok mang nguk va muk ormar, i o enangthe mgua gia khen mulenar ruk ngma ya pmuk va muk ormar tok kat, i o enang ko muma tting ngang mulenar kmel a tol ko kmuk, ko muma pat te, mar kmoripang mularo tgoluk, va mut lo is hak kam kol a keik ko mkor E Nut e. Ko si endruk mor o Yuda ngalmialaol ngoma keyang ngar ko ngam lo sim kut kaikkiem nguaro keknen, va ngam gia khen nglenar va nglenar ormar tok kat. 35 He ekam tok, mguak or kam vle enang ngar tok e. Vanang muk, si orom mularo imuo vat, va mguak kle kya pmar he ka tting ngang ngar kmel a tol ko kmuk, nang or kam kta papat mang ngar kmoripang ngar ngang nguk kat e. Mguak kaeha tok, kmikkiem enang ko E Nut nma ya pum endruk ngma kulpang va gia prik. Va nma ya pum endruk ngat kernonho kat. Mguaka mrung o mia kat kmenang mu Teit ko En nma mrung o gi vrong mia tgus kat. Va enangthe mupa vle tok, va E Nut ner kaen a keik to tho mi laut hak ngang nguk va mguera vle te, Endo A Ho Lautar Hak kles ruk muk enang tok.”

Mguak Or Kam Tutut Kam Mon O Mia Orom Ngaro Kerkeknen

(Mt 7.1-5)

37 “Va mguak or kam tutut kam mon o mia orom ngaro kerkeknen, matok E Nut nera mon muk tok kat orom mutakor. Ii, ner kaekon ngang nguk kam mon muk orom mutaro kerkeknen kmikkiem gi enang ko muma mon o mia tok kat.

Va mguak or kam tutut kmel o mia kam kol a kapnes pum ngaro kerkeknen kat e, matok E Nut ner le kael muk kam kol a kapnes pum mutakor gi enang tok kat. Va a kapnes to endo ner kle ho kpunpum he ner ho ka mnek hak.

Va mguak lol o mia ngaro kerkeknen patgiang ngaiting he E Nut ner le klol mutakor patgiang ngaiting tok kat. Ko kmikkiem enang ko muma lol o mia ngaro kerkeknen patgiang ngaiting tok, E Nut ner sim kut koripang nguk gi enang tok kmo iser muk kat kam lol mutakor patgiang ngaiting.

39 Nok muma pat te, mut kais kam gi mrua vavle orom muk, kam gia laut mang dok vor. O-o, nove, ko a pattermia kalngunes ngat lo kais kam gi mrua vavle orom mar kat he klaut mang nga pattermia kat. Vanangko ko pekam ko a kalyie langto nak lol o papat vgum ka pattermia kais ko npa rum mar, yek endo yek a kalyie to endo kakro papat ngara laut kmo iser ka pattermia enang tok kat.

Ii, va alo vivisker kat ngint lo kais kam mo kpom min he kmo ktong ngin kngae e, matok min tgus nginera kaum kaol pa huop ko min tgus ngint gi mo is ko ngint vipsik.

41 Ii, ta vle tok kat arhe ngang nguk, ko kman ko im smia kellu kam vokom a kvak to kun mnam inopia ka keik nang lua paptang a ho kla vgon ko pita keik mruo? 42 He enang tok, yi kais kam smia nho nngia kam mon inopia orom ka kerkeknen to ta vle enang a gi kvak kun mnam ka keik, vgum ita kerkeknen tok kat ko ta vle enang a ho kla vgon kun mnam itang. O-mularo naprai alomin hak! Ngiaka ktar khong a ho kla vgon ko pila keik mruo na, yek in kam le smia nho kam pet a kvak ko pum ila kta keik vat.”

A Koka To Mang A Ho Karo Miel

(Mt 7.17-20; 12.34b-35)

43 “O mia ngma vokom ka mnor mang o hi ngo mamten ruk lyar vgum ngaro miel ruk lyar tok kat. Va o hi ruk nong lyar o mia ngma vokom ka mnor mang ngar enang tok kat, ko o mia ngam ngae lua tamar o vlus ko vgum a hohoi e. Nove. Va ngam lua tamar o paslura ko vgum o gigi kat e. Nove. He kmikkiem enang tok, a ho to ta serppak tho lo mi kais hak kmehi orom karo miel ruk ngta mgulglang e. Va a ho to tre kam vui kat tho lo mi kais hak kmehi orom karo miel ruk ngta karvuk kat e. 45 He o mia ngma vle tok kat, ko a mhel to a yar kat nma khenam o keknen ruk lyar ko ngam kottek kun mnam ka vrek ko nam kaelpas orom mar ko tok. Vanang a mhel to nong a yar nam kle ktua khenam o kerkeknen ruk ngam kottek kun mnam ka vrek ko nam kaelpas orom mar ko tok kat. Ii, ta vle tok, ko o gi vrong keknen tgus, endruk lyar va endruk nong lyar ngam kottep kun mnam a mhel ka vrek ko nam kaelpas orom mar ko tok, yek ngat kottek ko nma rere ormar.”

Alo Mhel Kalo Mten Lomin

(Mt 7.24-27)

46 “Ekam tok, mguak or kam gia kvam dok te, ‘Koldaip,’ ko mum lua ngan vgum dok e. 47 Ngor kothoi mang a mhel ka mten to nma kanko kam pis mo kmok he kvongnek kim kuaro rhek to le kngae kaikkiem mar mekam mekam ko a mhel ka mten to endo tkaenang 48 a mhel to tkaeharom ka rek to tvua serppak ko ta hek ngogu hak he kvatvat o ngtek ko engnang a kre to klalaut ku ma mmie. Ta hover krum, to a ye tkottek to ka slul orom, vanangko tlo kais kam lget e, ekam ko karo ngtek ngat gi serppak ngae gi ringring hak ku ma mmie ko tsim kut papuntom hak. 49 Vanang a mhel to nma vongnek kim kuaro rhek, nang kle gi kaengnam mar, en ta kle kaenang a mhel to tkaeharom ka rek, nang lo smia papuntom ko tlo smia hong a mmie kam srim o ngtek kat e. Tgia srim karo ngtek kuo mang a mmie. Ta hover krum, to a ye tkottek he ka slul orom a rek to endo va ther gia kviet kol kngorom ngatngae.”

Copyright information for `SUA