Mark 13

E Yesus Ta Ktar Kpavap Mang E Nut Ka Maksien Te, lRom Ngara Memget

(Mt 24.3-14; Lk 21.7-19)

E Yesus ther ottek kun mnam E Nut ka maksien to kalkayie langto ta kalpak kim o rektor ruk ngat eharom mar orom o krek he kngam a maksien to endo ormar. Ta re te, “Pattermia, vokom o krek ruk endri ngat sim kut tetgem mar kmeharom o rektor ri lvu yar hak.”

Va e Yesus tkoripang te, “O rektor ruk lvu yar ruk endri ko muta vokom mar tete, koknaik nong ke vur kre tang hak mnam mar ner kais kam kta kru kuon mang kaela ngang kat e, ko o mia ngara pis kmemgetik tgus krum kim mar hak.”

A Kolkha To A Kser Kim Karo Ngaelmir

Kam ngae, to e Yesus tkorsang kuo kim ke vul to e Olip to ngkun kut he ka nho rkieng E Nut ka maksien ko ta vle ku. To kalngunes ruk e Pita, e Yems kre Yoanes va e Andru ngata mnganang ko mar tuk te, “Ngola, havaeng ngor na te, mnam ani kolkha to msim ilaro rhek ngar kael mit mnam? Va a kolkha to endo karo ni ngaelmir ruk ngaka ktar kpis, he E Nut kmaottam ilaro rhek kat?”

Va e Yesus ta kle khavaeng ngar mang a kolkha to a kser kim te, “Mguak ngangreal ngang nguk tete matok o mia ngara vraik ormuk petgim dok. Ko ktar mang a kolkha to a kser kim kam pis, o mia kavurgem ngara pis he mur kaelel mar mruo orom kua munik. Ngara pis tok, he langto langto ner mrua havae mang en mruo te, her en arhe Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen. He enang tok, o mia ri la ppiagar ngara vraik orom o mia kavurgem. Ii, va ktar mang a kolkha to a kser kim kam pis kat, mguera ngan o ngaus ngaro muktim va mguera lol o rhek pa nghek mang o ngaus kat. Pu tok, vanangko mguak ngangreal ngang nguk kam lua gor, ko o tgoluk ruk endruk ngaka ktar kpapagis mang a kolkha to a kser kim. Vanangko a mi kolkha to endo ngnok vop. Ko o mhetor kavurgem va o serppak kavurgem ngaka ktar khop na, he kmo sir malngaeng ngar mruo na, he kmo kir mo kmar. Va a vang nera vle kun mnam o mhetor kavurgem va a koot naka khikher o marhok kavurgem klik kat. Ii, o ngaelmir ruk endri ngta vle te, a kolkha to a kser kim karo gi ngaelmir gi enang ko a vlom kalyie nam kaimim kmel a ngaelmir ngang te, ka kolkha to kam llues ta pis he.

Ii, mnam o kolkhek ruk o ngaelmir ruk endri ngak pagis, mguak ngangreal ngang nguk mruo ko o mia ngar kael muk ko maktiegom endruk ngma vongnek kim o rhek, va akuruk ngar kaimim muk orom a khap kun mnam o Yuda ngartaro rektor ruk kam rere mnam mar. He enang tok, mgua hera polger o rhek mang dok ngang ngar her ko tok arhe. Ii, va ngar kait muk ka srim muk ko kim o taven va ko kim a gavman ngalmialaol kat gi ekam ko mut kor mnam muk mang dok. He her mula venloot to arhe, muk kam polger o rhek mang dok ngang ngar. 10 Enang tok, o vrong rhek tgus ngaka ktar kngan a knovvur na, to endo yek a kolkha to a kser kim nak pis.

11 Ii, o mia ngara srim muk ko pum mar enang tok, vanangko ktar mang tok, mguak or kam vua papat mang oni rhek ruk mguak polgerik mang dok ngang ngar. Ko oni rhek ruk mguak polgerik mang dok, E Nunu A Totur ner kle yek kaen o rhek ruk endruk mnam muk. Ko mnam ke venloot to endo msim her E Nunu A Totur to arhe ner mur kaelre ko vgum muk enang tok orom o rhek ruk endruk.

12 Ii, o mia ngar kaeharom tok ngang nguk, ko si o moornopeik mruo, va o motter mruo ge, ngar mur kael mar mruo ge maktiegom o mia kmim mar kngam mar o yoror. Va o ngnes kat ngar kle klaut mang ngaortek ngaornek kat kmel mar ko maktiegom o mia kmim mar kngam mar o yoror. 13 He enang tok, o mia kavurgem ngar kaelat muk ekam ko mut kor mnam muk mang dok. Vanang endo nak matnge vgum o vnek he kle kor mnam en mang dok ge, kngae kais mnam a kolkha to a kser kim msim, E Nut nera sulgim en he kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang.”

A Kolkha To O Mia Ngara Rum Kim A Rengmat To E Yerusalem

(Mt 24.15-28; Lk 21.20-24)

14 “To mguera vokom E Nut ka imuo, endo nera likim o mia kun mnam E Nut ka maksien, ko nak pis ksir kun mnam E Nut ka maksien ko tok ko E Nut tlua tting mang en kam sir ko. (Vanang muk ruk muta him a hor ta, mgua sim ktua ngangam kmuk ekam o rhek ri na!)

Ii, mnam a kolkha to muk ruk ko mYudea mgua re kvokom endo ko nak sir ko tok, va mguak ngoropok kgegerap ngoguon kio vlik.
15 Va endruk ngta vle ku mnok ko ma ngoumi, ngak or hak kam kta vaik ngogun ma rek kam momlom kat. 16 Ta vle enang tok kat ngang endruk ngta vle ko gunkas ko ngak or kam kat kaeknik ngok mrek kam lol ngaro it kat. 17 Ii, va suvrum kekhengol ruk ngakro namtor va endruk ngat gia mmeng ngles vop mnam o kolkhek ruk endruk kat. 18 He ekam tok, mguak kaurur kim E Nut te, o kolkhek ruk endruk nga lua pis ko mnam a ven, he nang muk kam lua kar va ngaelaut ka gu kun ma kernonhommok to endo. 19 Ko mnam o kolkhek ruk endruk a kervavle alaut hak nera vle. Va a kervavle tang ko tennik ko E Nut ta kueng a mmie kngae kais mang tete, va si tang koknaik koknaik ner lo kaiser endo enda hak. 20 Vanangko E Nut ner kait kokonor o kolkhek ruk endruk. Ko enangthe na re lo kait kokonor mang ngar, va nong a mhel tang hak to ner kais kam vle. Vanangko E Nut ner kait kokonor mang ngar, ekam ko ta pat mang kalngunes ruk tmur re pum mar kam vle ngang En mruo, kam hong ngar pum a kernonhommok to endo. 21 To enang tok, enangthe tang nak pis mnam o kolkhek ruk endruk he khavaeng nguk te, ‘Mu nho na, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen enda he,’ i o ‘en tko gut ho,’ va mguak or kmor mnam muk mang o rhek ruk endruk. 22 Ko o propet ruk la ppiagar ngara pagis kar endruk ngara ppiak kmel mar mruo te, E Nut Thim Mar Orom Ka Msasaen. Ngar mia papagis orom o ngaelmir ruk kam reim sor mnam o mia kam mi ktua krong o mia ngaro vrongtok kam vraik orom kavurgem mnam mar. Va si endruk E Nut tmur re pum mar kam vle ngang En mruo kat, va o kermia ri ngar kaegom kam krong ngaro vrongtok he ka vraik orom mar kat, gi enangthe nga mi kais. 23 Yu! Ko hera havaeng nguk he mang a kolkha to endo karo ngaelmir ktar mang ngar kam pagis. He ekam tok, mguak ngangreal ngang nguk mang ngar.”

A Kolkha To Msim A Mhel To Nkong Man Ma Volkha Nera Kser Kim Kpis Mnam

(Mt 24.29-31; Lk 21.25-28)

24 “Vanangko gi ko pekam a kernonhommok ko nera vle enang tok,

E Nut nera rpem a volkha kakro serppak orom o ketor he ngara harapeet kun kuon kia gan va a kolkha nera tep. Va a kenho ner lo kta mmok kat e.
26 To endo yek, o mia ngar mia vokom A Mhel To Nkong Man Ma Volkha ko nera pis mnam o varhek orom kla saen va kla serppak. 27 To ner kle kmeng kakro engyel kam ngae mnam a mmie karo ngaitngol tgus kam kakaum endruk E Nut mruo tmur re pum mar kam vle ngang En mruo ngok matgiang kam ngae krurum a mmie karo ngaitngol tgus hak.”

A Koka To Mang A Ho To A Pik Ta Keknen Mang A Kolkha To A Mhel To Nkong Man Ma Volkha Nera Kser Kim Kpis Mnam

(Mt 24.32-35; Lk 21.29-33)

28 “Mu vokom a ho to a pik he kol a papat mang na. Ekam ko nam re kuur va mum hera mnor te, o, ka venloot to kmel rehi mnam ketasuo kam pis he. 29 Mare! Her gi enang tok kat arhe, ko mgua re kvokom o ngaelmir ruk endruk ko ngaka ktar kpapagis enang tok, va mgua hera mnor kat te, he ketasuo he A mhel To Nkong Man Ma Volkha en kam pis kat ko ngnok va ngaelaut ka gu he. 30 Ii, kua mien ngang nguk te, o mia nga main to enda tete, ngat lo kais kam yor vop kais ko E Nut naka ktar kaottam o ngaelmir ruk endri, mar kam pis pis lmien na. 31 Ii, a volkha kar a mmie nginera loloong, vanang kuaro rhek ngat lo kais kam loloong hak.”

Nong A Mhel Tang To Ta Mnor Mang Ani Kolkha To Msim A Mhel To Nkong Man Ma Volkha Nera Kser Kim Kpis Mnam

(Mt 24.36-44)

32 “Vanangko a kolkha to a kser kim, nong a mhel tang hak to ta mnor mang ani marot to, i o ani vlemas to, i o ani kolkha to lsir A Mhel To Nkong Man Ma Volkha nera kser kim kpis mnam. O engyel ruk man ma volkha kat va si A Mhel To Nkong Man Ma Volkha to dok mruo kat ngot lua mnor mang ani kolkha to lsir kat e. Gi E Titou tuk to ta mnor. 33 He ekam ko a kolkha to enda nera pis pangnaom muk tok, va mguak ngangreal ngang nguk he sim kut kaelel kuo mang nguk mang kam paneng ko mut lua mnor mang a ni kolkha to msim nera pis mnam e. 34 Ii, a kolkha to A Mhel To Nkong Man Ma Volkha nera kser kim kpis mnam nera vle enang ko a mhel langto ta re kam ngae kpunpa ko ma mhe langto ko yok. Ko ta re kam ngae vanang ta ktar el karo reha ko maktiegom langto langto mnam kalngunes, nang kael tang ko va gudor kam nho mang ka rek. To mar ngata nho mang o reha ruk mkor ngalaip, nang en thera ngae kpunpa kun mnam a mhe langto ko yok.

35 Gi kmikkiem enang tok kat, mgua sim kut kaelel kuo mang nguk he ktoot enang tok kat arhe ko muk kat mut lo smia mnor mang ani kolkha to a rek kteit nera kser kim kmeknik mnam. Mgua smia toot enang tok, matok nap sia kaeknik pangnaom muk ma segain, i o ma ho segain ka ngaenvurgem, i o ko a ngaining tkaeti, i o mo kao. 36 Vanang suvrum muk ruk tkaeknik pangnaom muk ko mut hivuo kmonit he. 37 A re ta ko hera havaeng nguk orom, ko kle khavaeng o mia tgus kat her enang tok kat te, mgua smia toot he kpaneng.”

Copyright information for `SUA